Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2005

Taseet neljännesvuosittain, 1 000 € *)
sekä muutos edellisestä neljänneksestä, (%)
  31.3.2005 30.6.2005 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 4 162,1 14 261,5 242,7
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 139 680,3 117 916,0 -15,6
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 7 952,1 11 122,5 39,9
  09 0 Saamistodistukset 44 759,2 33 052,7 -26,2
  11 4 Osakkeet ja osuudet 54 326,7 42 043,7 -22,6
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 774,8 877,3 13,2
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 7 094,1 7 503,0 5,8
  15 8 Johdannaissopimukset 14 637,6 19 670,9 34,4
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 12 792,5 12 509,1 -2,2
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 5 395,4 5 542,4 2,7
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 293 138,8 357 042,7 21,8
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 24 149,9 30 822,7 27,6
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 1 067,9 654,3 -38,7
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 609 931,3 653 018,8 7,1
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 460 446,6 501 402,0 8,9
  43 2 Velat luottolaitoksille 41 391,5 24 170,7 -41,6
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 747,5 14 277,9 281,0
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 69,0 (Z)
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 9 910,0 16 307,1 64,6
  50 2 Muut velat 329 506,5 333 329,5 11,6
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 43 607,8 50 572,2 16,0
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 31 086,9 61 591,7 98,1
  57 9 Laskennalliset verovelat 1 196,3 1 083,9 -9,4
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 6 669,8 174,3 -97,4
  65 9 OMA PÄÄOMA 142 814,8 151 442,4 6,0
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 47 067,5 48 654,0 3,4
  6520 3 Ylikurssirahasto 16 095,2 16 227,3 0,8
  6525 8 Arvonkorotusrahasto      
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 951,7 1 951,6 0,0
  6535 0 Vapaat rahastot 60,8 101,1 66,3
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 58 992,8 45 702,6 -22,5
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 18 646,8 38 805,8 108,1
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 609 931,3 653 018,8 7,1
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 22 613,3 4 189,6 -81,5
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 202,3 202,3 0,0
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 22 411,0 3 987,3 -82,2
*) Sijoituspalveluyritysten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi, jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.
(Z) Nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Päivitetty 29.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2005, Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2005/02/spy_2005_02_2005-09-29_tau_002.html