Finlands officiella statistik

Sektorräkenskaper kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Företagssektorns vinstkvot var oförändrad och hushållssektorns sparkvot sjönk under tredje kvartalet 2018
20.12.2018
Hushållens sparkvot försvagades något under juli - september från föregående kvartal. Sparkvoten var något negativ eftersom konsumtionsutgifterna var oförändrade, men de disponibla inkomsterna minskade något jämfört med föregående kvartal. Hushållens investeringskvot fortsatte att öka. Företagssektorns vinstkvot var på samma nivå som föregående kvartal, eftersom sektorns förädlingsvärde och löntagarersättningar ökade nästan lika mycket. Företagens investeringskvot minskade däremot. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Nästa offentliggörande:
15.3.2019

Beskrivning: Sektorräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna. De utgör ett omfattande, integrerat system som består av respektive institutionella sektors icke-finansiella och finansiella konton. Med ickefinansiella konton avses i nationalräkenskaperna konton med vilka man visar värdet av varor och tjänster i den reala produktionen samt de inkomstflöden som produktionsverksamheten genererar liksom också deras ekonomiska kretslopp. I finansräkenskaperna hänvisas för sin del till konton där man redovisar stockar av finansiella tillgångar och skulder och förändringar i dem. De icke-finansiella och finansiella kontona hänger samman med varandra, eftersom det under- eller överskott som bildas av inkomster och utgifter på den icke-finansiella sidan syns på kontosystemets finansiella sida som en ökning/minskning av tillgångar eller skulder. Denna statistik fokuserar på den icke-finansiella sidan av sektorräkenskaperna. Finansräkenskaperna statistikför den finansiella sidan av sektorräkenskaperna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: nationalräkenskaper, sektorer, sektorräkenskaper, inkomster, utgifter, offentlig ekonomi, nettoutlåning, disponibel inkomst, hushåll, icke-finansiella företag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats
29.3.2018
Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/index_sv.html