Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadsbeståndet 2018

Största delen av byggnadsbeståndet bostadsbyggnader

Byggnadsbeståndet, som inte inkluderar fritidshus och inte heller lantbruksbyggnader, omfattade i slutet av år 2018 totalt 1,5 miljoner byggnader. Bostadsbyggnaderna, av vilka största delen var fristående småhus, utgjorde 85 procent av hela byggnadsbeståndet. Det fanns totalt 229 000 andra byggnader än bostadsbyggnader, dvs. 15 procent av hela byggnadsbeståndet. 60 procent av bostadsbyggnaderna har byggts år 1970 eller senare, av de fristående småhusen 57 procent och av flervåningshusen 67 procent.

Byggnadsbeståndets hela våningsyta var i slutet av år 2018 totalt 488 miljoner kvadratmeter. Byggnadernas genomsnittliga golvyta var ungefär 321 kvadratmeter, för andra än bostadsbyggnader var den genomsnittliga golvytan 835 kvadratmeter. I relation till våningsytan var bostadsbyggnadernas andel av hela våningsytan 62 procent. Av andra än bostadsbyggnader var industribyggnaderna den största gruppen när man ser till våningsytan.

Tabell 3. Byggnader efter användningssyfte 31.12.2018

  Antal byggnader Andel av alla byggnader (%)
ALLA BYGGNADER 1 530 474 100,0
A. Bostadsbyggnader 1 300 528 85,0
Fristående småhus 1 157 072 75,6
Rad- och kedjehus 81 981 5,4
Flervåningsbostadshus 61 475 4,0
C-X Övriga byggnader 229 946 15,0
C Butiksbyggnader 44 032 2,9
D Kontorsbyggnader 10 751 0,7
E Trafikbyggnader 57 757 3,8
F Vårdbyggnader 9 207 0,6
G Byggnader för samlingslokaler 14 603 1,0
H Undervisningsbyggnader 8 957 0,6
J lndustribyggnader 46 492 3,0
K Lagerbyggnader 32 759 2,1
X Övriga byggnader 5 388 0,4

Byggnadsbeståndet ökade med 7 300 byggnader

I slutet av år 2018 fanns det totalt 1 530 500 byggnader i Finland. Byggnadsbeståndet ökade med 7 300 byggnader från året innan. Sedan 1990 har antalet byggnader ökat med 368 000, dvs. omkring 32 procent. Omkring 80 000 byggnader, dvs. 5 procent av byggnadsbeståndet, var gamla, före år 1921 färdigställda byggnader. Tre fjärdedelar av byggnadsbeståndet var fristående småhus. Flervånings- och radhusen omfattade däremot under en tiondedel av hela byggnadsbeståndet. Mätt efter våningsyta utgjorde flervåningshusen en tredjedel av våningsytan i alla bostadsbyggnader.

Två tredjedelar av byggnaderna har en våning

66 procent av byggnadsbeståndet var envåningshus. Antalet byggnader som ingår i byggnadsbeståndet är till största delen fristående småhus. En- och tvåvåningshusen utgjorde sammanlagt 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Av finländarna bor 3,6 miljoner, dvs. 67 procent, i en- och tvåvåningshus. Av byggnaderna hade 29 500 minst fyra våningar och största delen av dem är flervåningsbostadshus. I dessa bor något över en miljon finländare (1 272 000). Byggnader med tio våningar eller fler är rätt så sällsynta. I hela landet finns det omkring 326 sådana här landmärken. Av dessa är ungefär 236 egentliga flervåningsbostadshus. Det fanns 102 byggnader med mer än tolv våningar, varav 68 var efter register listade som bostadshus.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2018, Byggnadsbeståndet 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2018/rakke_2018_2019-05-21_kat_002_sv.html