Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadsbeståndet 2017

Största delen av byggnadsbeståndet bostadsbyggnader

Byggnadsbeståndet, som inte inkluderar fritidshus och inte heller lantbruksbyggnader, omfattade i slutet av år 2017 totalt 1,5 miljoner byggnader. Bostadsbyggnaderna, av vilka största delen var fristående småhus, utgjorde 85 procent av hela byggnadsbeståndet. Det fanns totalt 229 000 andra byggnader än bostadsbyggnader, dvs. 15 procent av hela byggnadsbeståndet. 60 procent av bostadsbyggnaderna har byggts år 1970 eller senare, av de fristående småhusen 57 procent och av flervåningshusen 67 procent.

Byggnadsbeståndets hela våningsyta var i slutet av år 2017 totalt 482 miljoner kvadratmeter. Byggnadernas genomsnittliga golvyta var ungefär 319 kvadratmeter, för andra än bostadsbyggnader var den genomsnittliga golvytan 830 kvadratmeter. I relation till våningsytan var bostadsbyggnadernas andel av hela våningsytan 62 procent. Av andra än bostadsbyggnader var industribyggnaderna den största gruppen när man ser till våningsytan.

Tabell 3. Byggnader efter användningssyfte 31.12.2017

  Antal byggnader Andel av alla byggnader (%)
ALLA BYGGNADER 1 523 196 100,0
A. Bostadsbyggnader 1 294 426 85,0
Fristående småhus 1 152 489 75,7
Rad- och kedjehus 81 293 5,3
Flervåningsbostadshus 60 644 4,0
C-X Övriga byggnader 228 770 15,0
C Butiksbyggnader 43 868 2,9
D Kontorsbyggnader 10 834 0,7
E Trafikbyggnader 57 760 3,8
F Vårdbyggnader 9 077 0,6
G Byggnader för samlingslokaler 14 510 1,0
H Undervisningsbyggnader 8 987 0,6
J lndustribyggnader 45 870 3,0
K Lagerbyggnader 32 408 2,1
X Övriga byggnader 5 456 0,4

Byggnadsbeståndet ökade med 11 000 byggnader

I slutet av år 2017 fanns det totalt 1 523 200 byggnader i Finland. Byggnadsbeståndet ökade med 11 000 byggnader från året innan. Sedan 1990 har antalet byggnader ökat med 361 000, dvs. omkring 31 procent. Omkring 79 000 byggnader, dvs. 5 procent av byggnadsbeståndet, var gamla, före år 1921 färdigställda byggnader. Tre fjärdedelar av byggnadsbeståndet var fristående småhus. Flervånings- och radhusen omfattade däremot under en tiondedel av hela byggnadsbeståndet. Mätt efter våningsyta utgjorde flervåningshusen en tredjedel av våningsytan i alla bostadsbyggnader.

Två tredjedelar av byggnaderna har en våning

66 procent av byggnadsbeståndet var envåningshus. Antalet byggnader som ingår i byggnadsbeståndet är till största delen fristående småhus. En- och tvåvåningshusen utgjorde sammanlagt 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Av finländarna bor 3,6 miljoner, dvs. 67 procent, i en- och tvåvåningshus. Av byggnaderna hade 29 000 minst fyra våningar och största delen av dem är flervåningsbostadshus. I dessa bor något över en miljon finländare (1 261 000). Byggnader med tio våningar eller fler är rätt så sällsynta. I hela landet finns det omkring 315 sådana här landmärken. Av dessa är ungefär 224 egentliga flervåningsbostadshus. Det fanns 94 byggnader med mer än tolv våningar, varav 59 var efter register listade som bostadshus.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2017, Byggnadsbeståndet 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2017/rakke_2017_2018-05-25_kat_002_sv.html