Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bruttonationalprodukten ökade med 3,3 procent år 2021

Volymen av bruttonationalprodukten ökade i fjol med 3,3 procent. Beräknat i löpande priser var bruttonationalprodukten 6,1 procent större än år 2020. Under oktober–december ökade bruttonationalprodukten med 0,6 procent från föregående kvartal och med 2,9 procent från året innan.

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade EU-områdets bruttonationalprodukt under sista kvartalet med 0,4 procent från juli–september och med 5,7 procent under hela året 2021.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)
Volymen av bruttonationalprodukten minskade under första kvartalet 2021 men ökade kraftigt från och med andra kvartalet, då den överskred nivån före coronakrisen. Nästan alla näringsgrenar visade en ökning och de stigande prisernas höjande effekter på tillväxtsiffrorna i löpande priser syntes särskilt inom de industriella näringsgrenarna och i utrikeshandeln med varor.

Produktion

Den totala volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna ökade med 0,7 procent under oktober–december jämfört med föregående kvartal. År 2021 var förädlingsvärdet 3,4 procent högre på årsnivå än året innan.

De industriella näringsgrenarna visade en ökning år 2021, förutom den kemiska industrin. Även servicenäringarna visade en ökning då coronarestriktionerna luckrades upp och samhällsekonomin återhämtade sig efter år 2020, som hade varit särskilt svårt för många näringsgrenar.

Figur 2. Förandringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna år 2021 från året innan (procent)

Figur 2. Förandringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna år 2021 från året innan (procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 4:e kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 4:e kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 4:e kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 4. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 4:e kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)
Volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, minskade under oktober–december. På årsnivå ökade primärproduktionen något tack vare de kommersiella avverkningarna inom skogsbruket. Jordbrukets förädlingsvärde minskade tydligt.

Industrins (näringsgrenarna B–E) förädlingsvärde ökade under sista kvartalet. På årsnivå visade de industriella näringsgrenarna en ökning om tre procent år 2021. Volymen av den kemiska industrins förädlingsvärde var på en lägre nivå än året innan, men de övriga industriella näringsgrenarna visade en ökning. Priserna steg tydligt, vilket syns som tvåsiffriga tillväxtsiffror i fråga om förädlingsvärdet i löpande priser inom alla industriella näringsgrenar exkl. el- och elektronikindustrin.

Byggverksamhetens volym visade en ökning år 2021, men beräknat i löpande priser var förädlingsvärdet lägre än året innan. Byggande av hus har visat en ökning alltsedan april–juni, medan tillväxten inom anläggningsarbeten stampade på stället hela fjolåret.

Volymen av förädlingsvärdet inom servicenäringarna visade en ökning år 2021. Det första kvartalet var fortfarande lamt. Tillväxten började i april–juni och fortsatte hela resten av året. Hotell- och restaurangverksamheten minskade något i oktober–december, då coronavirusläget försvårades i samhället. Volymen av förädlingsvärdet inom trafiken och hotell- och restaurangverksamheten är fortfarande drygt 15 procent lägre än före coronakrisens utbrott.

Import, export, konsumtion och investeringar

År 2021 ökade den totala efterfrågan inom samhällsekonomin med 3,6 procent från året innan. Exporten, konsumtionen och de privata investeringarna ökade, men de offentliga investeringarna minskade.

Figur 5. Volymförändringar i huvudsposterna av utbud och efterfrågan år 2021 jämfört med året innan (procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudsposterna av utbud och efterfrågan år 2021 jämfört med året innan (procent)

Figur 6. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 4:e kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 6. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 4:e kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 7. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 4:e kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 7. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 4:e kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen ökade under oktober–december med sju procent från föregående kvartal. Exporten av varor minskade något, medan exporten av tjänster ökade med rentav 25 procent. Under hela år 2021 ökade exportvolymen med fyra procent och importvolymen med fem procent. Prisstegringen syntes tydligt i uppgifterna för utrikeshandeln med varor: exporten och importen av varor ökade beräknat i löpande priser med nästan 20 procent år 2021, då motsvarande volymförändringar för varuexporten var fyra procent och för varuimporten sex procent.

De offentliga konsumtionsutgifterna minskade under oktober–december. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna ökade med två procent under hela året 2021.

Volymen av den fasta bruttoinvesteringen ökade under oktober–december. Investeringarna under hela året ökade med tre procent. Investeringarna i bostadsbyggnader, maskiner och apparater samt programvaror, forskning och utveckling ökade. År 2021 ökade de privata investeringarna med fem procent, medan de offentliga investeringarna minskade med åtta procent från året innan.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta under oktober–december ökade med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin minskade med 0,3 procent. År 2021 ökade antalet sysselsatta med 2,0 procent och antalet arbetade timmar med 1,3 procent från året innan. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet 6,3 procent under oktober–december, då det året innan var 7,4 procent. Arbetslöshetstalet för hela året, 7,7 procent, var lika högt som året innan.

Arbetsproduktiviteten, dvs. volymen av bruttoförädlingsvärdet per arbetstimme, ökade i fjol med 2,1 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin ökade under oktober–december med 0,9 procent från nivån för föregående kvartal. Lönesumman för hela år 2021 ökade med 5,0 procent. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter ökade med 0,8 procent från föregående kvartal och med 11,7 procent på årsnivå. Socialskyddsavgifternas stora ökning från året innan förklaras av att betalningsandelen för arbetsgivare sänktes för maj–december 2020. Avgifterna togs ut normalt år 2021, och arbetsgivaravgifterna under 2022–2025 höjs för att kompensera den tillfälliga sänkningen.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 9,0 procent år 2021. Bruttonationalinkomsten var nominellt 6,3 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 21.2.2022. Uppgifterna på årsnivå 1990–2020 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 28.2.2022.

De preliminära uppgifterna för år 2021, som innehåller mer detaljerade uppgifter om de offentliga samfunden och övriga sektorräkenskaper, publiceras 15.3.2022. De reviderade uppgifterna införs också i databastabellerna för kvartalsräkenskaperna, men någon egentlig statistikpublicering av kvartalsräkenskaperna görs inte.

Nationalräkenskaperna för år 2021 publiceras med ett mer detaljerat datainnehåll 22.6.2022.

Nationalräkenskapernas uppgifter om första kvartalet år 2022 publiceras 31.5.2022, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under januari–mars publiceras i samband med offentliggörandet av Konjunkturindikator för produktionen 17.5.2022.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Eljas Tuomaala 029 551 2723, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2021, Bruttonationalprodukten ökade med 3,3 procent år 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2021/04/ntp_2021_04_2022-02-28_kat_001_sv.html