Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Recessionen i Finland blev djupare under april-juni, exporten och konsumtionen minskade rejält

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten minskade under april–juni med 4,5 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten minskade med 6,4 procent jämfört med nivån för andra kvartalet 2019. Granskat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 4,9 procent lägre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)
Enligt Eurostats preliminära uppgifter minskade bruttonationalprodukten inom EU-området under andra kvartalet med rentav 11,7 procent från föregående kvartal och med 14,1 procent från året innan.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar minskade med 3,2 procent från föregående kvartal och med 5,2 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2020 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2020 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)
Förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, ökade under april-juni. Jordbruket ökade med rentav 22 procent från året innan. Skogsbruket ökade jämfört med första kvartalet som var svag, men stannade på en lägre nivå än året innan.

Produktionen inom de industriella näringsgrenarna (inkl. utvinning av mineral samt energi- och vattenförsörjning och avfallshantering) minskade under andra kvartalet. Skogsindustrin ökade rejält från föregående kvartal, som för sin del blev svag på grund av arbetskonflikten. Metallindustrin och den kemiska industrin minskade. Byggverksamheten och i synnerhet anläggningsarbeten visade en ökning från året innan.

Volymen inom servicenäringarna minskade med sex procent jämfört med nivån för andra kvartalet 2019 och coronakrisen inverkar särskilt kraftigt just inom servicenäringarna: Samfärdseln minskade med 24 procent från året innan, förädlingsvärdet inom hotell- och restaurangverksamheten stannade på omkring hälften jämfört med april-juni i fjol och volymen inom företagstjänster minskade med sju procent från året innan. Bilhandeln minskade med 15 procent, men volymen inom detaljhandeln ökade under april-juni med fyra procent från året innan. Mätningen av hälsovårdstjänsternas volym är förknippad med särskild osäkerhet, eftersom ingrepp som normalt utförs inom näringsgrenen senarelades och arbetsinsatsen och andra resurser reserverades för skötsel av coronapandemin.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan minskade under april–juni med 7,5 procent från året innan. Utrikeshandeln och den privata konsumtionen minskade kraftigt. Inte heller ökade investeringarna eller de offentliga konsumtionsutgifterna.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2020 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2020 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen minskade under april-juni med nio procent och importen med tio procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2019 minskade exporten av varor med fyra procent och exporten av tjänster med 28 procent. Importen av varor minskade med tio procent och importen av tjänster med 18 procent. I och med de sjunkande priserna sjönk värdet i löpande priser av utrikeshandeln med varor ännu mer: exporten av varor minskade i euro med 11 procent och importen av varor med 19 procent från året innan.

Den privata konsumtionen minskade under andra kvartalet med sju procent jämfört med föregående kvartal. Hushållens konsumtionsutgifter för halvvaraktiga konsumtionsvaror (t.ex. skodon, kläder) minskade med 18 procent och för tjänster med 15 procent från nivån för april-juni 2019. De offentliga konsumtionsutgifterna minskade med en procent både från föregående kvartal och från året innan.

Den fasta bruttoinvesteringen minskade med en halv procent från föregående kvartal och med en procent från året innan. De offentliga investeringarna ökade med sju procent, men de privata investeringarna minskade med tre procent jämfört med andra kvartalet 2019. Investeringarna i maskiner, inventarier och transportmedel minskade med 14 procent från året innan. Bostadsbyggnadsinvesteringarna, övriga husbyggnadsinvesteringar och anläggningsinvesteringarna ökade.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta minskade under april-juni med 3,2 procent och antalet arbetade timmar med 6,2 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under april–juni 8,9 procent, under motsvarande period året innan var det 7,7 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin sjönk under april–juni med 3,6 procent från föregående kvartal och med 4,8 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter sjönk med 5,5 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 3,4 procent under andra kvartalet från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 1,3 procent mindre än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 21.8.2020. Uppgifterna på årsnivå 1990–2019 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 18.6.2020, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats. Årsuppgifterna 2019 revideras 18.9.2020, då också databastabellerna för kvartalsräkenskaperna uppdateras.

Uppgifterna om nationalräkenskaperna för tredje kvartalet år 2020 publiceras 27.11.2020. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under juli–september publiceras i samband med offentliggörandet av septemberuppgifterna om Konjunkturindikatorn för produktionen 13.11.2020.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 28.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2020, Recessionen i Finland blev djupare under april-juni, exporten och konsumtionen minskade rejält . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2020/02/ntp_2020_02_2020-08-28_kat_001_sv.html