Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Samhällsekonomin i Finland inne i en recession, produktionen minskade under januari-mars

Volymen av den säsongrensade bruttonationalprodukten minskade under januari–mars med 0,9 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten minskade med 1,1 procent jämfört med nivån för första kvartalet 2019. Granskat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 0,1 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)
Enligt Eurostats preliminära uppgifter minskade bruttonationalprodukten inom EU-området under första kvartalet med 3,3 procent från föregående kvartal och med 2,6 procent från året innan.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar minskade med 0,8 procent från föregående kvartal och med 1,2 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2020 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2020 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)
Volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, minskade under januari–mars med nio procent från året innan. Skogsbruket minskade med 12 procent jämfört med året innan.

Inom de industriella näringsgrenarna (inkl. utvinning av mineral samt energi- och vattenförsörjning och avfallshantering) minskade produktionen under januari–mars med två procent jämfört med året innan. Metallindustrin och den kemiska industrin ökade med två procent från året innan. Inom skogsindustrin inträffade det under vintern en arbetskonflikt, som för sin del bidrog till att förädlingsvärdet rasade med 18 procent från året innan. Byggverksamheten minskade med två procent från året innan.

Volymen inom servicenäringarna minskade med en procent från föregående kvartal. Särskilt samfärdseln samt hotell- och restaurangverksamheten led av coronaviruskrisen redan under årets första kvartal. Volymen inom detaljhandeln ökade däremot under januari–mars från året innan. Också näringsgrenarna informations- och kommunikationsverksamhet samt finansierings- och försäkringsverksamhet visade en ökning.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan minskade under januari–mars med 2,2 procent från året innan.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2020 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2020 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen minskade under januari-mars med sju procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2019 minskade exporten av varor med 12 procent, men exporten av tjänster var på samma nivå som året innan. Importen minskade med fyra procent från året innan: importen av varor minskade med fem procent och importen av tjänster med två procent.

Den privata konsumtionen var under första kvartalet på samma nivå som året innan, men minskade jämfört med föregående kvartal. Hushållens konsumtionsutgifter för halvvaraktiga konsumtionsvaror minskade klart, också konsumtionen av tjänster minskade något. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade från föregående kvartal.

Den fasta bruttoinvesteringen minskade med en halv procent från föregående kvartal och med en och en halv procent från året innan. De privata investeringarna minskade med tre procent, men de offentliga investeringarna ökade med fem procent jämfört med januari–mars 2019. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel minskade med fem procent från året innan. Investeringarna i bostadsbyggande var på samma nivå som året innan, men investeringarna i övrigt husbyggande minskade. Anläggningsinvesteringarna ökade klart.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under januari-mars med 0,6 procent och antalet arbetade timmar med 0,1 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet i januari-mars 7,1 procent, dvs. samma som under motsvarande period i fjol.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under januari–mars med 1,0 procent från föregående kvartal och med 3,0 procent jämfört med året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter steg med 1,9 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 3,3 procent under första kvartalet från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 1,4 procent mindre än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 22.5.2020. Uppgifterna på årsnivå 1990–2018 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 16.3.2020, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats. Mer detaljerade uppgifter för år 2019 publiceras 18.6.2020, då också kvartalsräkenskapernas databastabeller uppdateras.

Uppgifterna om nationalräkenskaperna för andra kvartalet år 2020 publiceras 28.8.2020. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under april–juni publiceras i samband med offentliggörandet av juniuppgifterna om Konjunkturindikatorn för produktionen 14.8.2020.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2020, Samhällsekonomin i Finland inne i en recession, produktionen minskade under januari-mars . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2020/01/ntp_2020_01_2020-05-29_kat_001_sv.html