Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Produktionen inom Finlands samhällsekonomi ökade under april–juni

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten ökade under april–juni med 0,5 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 1,2 procent jämfört med nivån för andra kvartalet 2018. Granskat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 3,3 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under andra kvartalet med 0,2 procent från föregående kvartal och med 1,3 procent från året innan.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,5 procent från föregående kvartal och med 1,6 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2019 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2019 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2019 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

 Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2019 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under april–juni minskade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med omkring sex procent från året innan och med ungefär två och en halv procent från föregående kvartal. Volymen av förädlingsvärdet inom jordbruket minskade med något under tio procent och inom skogsbruket med omkring fem procent jämfört med året innan.

Inom de industriella näringsgrenarna (inkl. utvinning av mineral samt energi- och vattenförsörjning och avfallshantering) ökade produktionen under april–juni med omkring två och en halv procent från året innan. Produktionen inom skogsindustrin minskade med fyra procent från året innan. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med sex procent och inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) ökade produktionsvolymen med två procent från året innan. El- och elektronikindustrin ökade med åtta procent under andra kvartalet jämfört med året innan. Produktionen inom tillverkningsindustrin var i sin helhet något under tre procent högre än året innan.

Byggverksamheten visade en ökning på drygt en procent under april–juni från året innan. Inom husbyggandet ökade volymen med ungefär en procent, samt inom anläggningsarbeten med något under en procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Inom servicenäringarna ökade volymen med något under en procent från föregående kvartal, jämfört med året innan var ökningen något under två procent. Jämfört med andra kvartalet 2018 ökade förädlingsvärdet inom offentliga tjänster med en procent och inom privata tjänster med två procent.

När det gäller handeln var volymen omkring en och en halv procent högre under april–juni än året innan. Volymen inom handeln under januari–mars preciserades till ungefär samma nivå som under första kvartalet 2018 (var ungefär två procent lägre). Bilhandeln visade en minskning från året innan, men detalj- och partihandeln ökade. Den gynnsammaste utvecklingen hade informations- och kommunikationsverksamhet samt företagstjänster.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade med 2,0 procent under april–juni jämfört med andra kvartalet 2018. Efterfrågan inom samhällsekonomin ökade på grund av att exporten, de offentliga konsumtionsutgifterna och investeringarna ökade.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2019 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2019 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2019 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2019 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen minskade under april–juni med en halv procent under april–juni jämfört med föregående kvartal, men ökade med fyra procent jämfört med året innan. Jämfört med andra kvartalet 2018 ökade exporten av varor med ungefär en halv procent och exporten av tjänster med omkring tretton procent.

Importvolymen ökade med tre procent från året innan och också med tre procent från föregående kvartal. Importen av varor ökade med en procent och importen av tjänster med sju procent jämfört med året innan.

Den privata konsumtionen var under andra kvartalet ungefär på samma nivå som året innan. De offentliga konsumtionsuppgifterna ökade med två procent jämfört med nivån för andra kvartalet 2018.

Den fasta bruttoinvesteringen ökade något från föregående kvartal. De privata investeringarna var på samma nivå som året innan medan de offentliga investeringarna ökade med omkring sex procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel steg med två och en halv procent jämfört med andra kvartalet 2018. Investeringarna i bostadsbyggande var på samma nivå som året innan. Investeringarna i övrigt husbyggande ökade med fyra procent från året innan. Anläggningsinvesteringarna minskade med omkring en halv procent från året innan. Investeringarna i produkter som skyddas av immateriell äganderätt, och som omfattar programvaror samt forskning och utveckling, minskade med två procent från året innan.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade med 0,9 procent under april–juni från året innan Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 0,1 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under april–juni 7,7 procent, under motsvarande period året innan var det 8,2 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under april–juni med 1,1 procent från föregående kvartal och med 3,4 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter minskade med 2,0 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 6,2 procent under andra kvartalet från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 3,5 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 26.8.2019. Uppgifterna på årsnivå 1990–2018 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 20.6.2019, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats. Årsuppgifterna 1990–2018 kan eventuellt uppdateras i och med revideringen av årsuppgifternas tidsserie i september, som publiceras 20.9.2019.

Nationalräkenskapsuppgifterna gällande tredje kvartalet 2019 publiceras 29.11.2019, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under juli–september publiceras i samband med offentliggörandet av septemberuppgifterna om Konjunkturindikatorn för produktionen 14.11.2019.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2019, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2019, Produktionen inom Finlands samhällsekonomi ökade under april–juni . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2019/02/ntp_2019_02_2019-08-30_kat_001_sv.html