Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Produktionen inom Finlands samhällsekonomi ökade under januari–mars

Volymen av den säsongrensade bruttonationalprodukten ökade under januari–mars med 0,2 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 1,2 procent jämfört med nivån för första kvartalet 2018. Granskat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 3,3 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under första kvartalet med 0,5 procent från föregående kvartal och med 1,5 procent från året innan.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,5 procent från föregående kvartal och med 1,5 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2019 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2019 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2019 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

 Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2019 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under januari–mars ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske något, men minskade jämfört med föregående kvartal. Volymen av förädlingsvärdet inom jordbruket minskade med tre procent, men skogsbruket ökade med en procent jämfört med året innan.

Inom de industriella näringsgrenarna (inkl. utvinning av mineral samt energi- och vattenförsörjning och avfallshantering) ökade produktionen under januari–mars med två procent jämfört med året innan. Produktionen inom skogsindustrin minskade med tre procent från året innan. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med två procent och inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) ökade produktionsvolymen med en procent från året innan. El- och elektronikindustrin ökade med sju procent under första kvartalet jämfört med året innan. Produktionen inom tillverkningsindustrin var i sin helhet drygt en procent högre än året innan.

Byggverksamheten visade en ökning på tre procent under januari–mars från året innan. Inom husbyggandet ser ökningen ännu ut att fortsätta, men anläggningsarbeten har vänt nedåt.

Inom servicenäringarna ökade volymen något från föregående kvartal, jämfört med året innan var ökningen två procent. Jämfört med första kvartalet 2018 ökade förädlingsvärdet inom offentliga tjänster med tre procent och inom privata tjänster med en procent.

När det gäller handeln var volymen två procent lägre under januari–mars jämfört med året innan. Bil- och partihandeln minskade från året innan men detaljhandeln ökade. Den gynnsammaste utvecklingen fanns inom informations- och kommunikationsverksamhet, affärstjänster samt utbildnings- och hälsovårdstjänster o.d. tjänster.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade med 1,5 procent under januari–mars jämfört med första kvartalet 2018. Ökningen av exporten och de offentliga konsumtionsutgifterna ökade efterfrågan i samhällsekonomin.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2019 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2019 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2019 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2019 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen ökade under januari–mars med tre procent jämfört med föregående kvartal och med fyra procent jämfört med året innan. Jämfört med första kvartalet 2018 ökade exporten av varor med tre procent och exporten av tjänster med fem procent.

Importvolymen minskade med två procent från året innan och med sex procent från föregående kvartal. Importen av varor minskade med sex procent, men importen av tjänster ökade med sju procent jämfört med året innan.

Den privata konsumtionen minskade med en halv procent under första kvartalet jämfört med året innan. De offentliga konsumtionsuppgifterna ökade med fyra procent jämfört med nivån för första kvartalet 2018.

Den fasta bruttoinvesteringen minskade något från föregående kvartal. De privata investeringarna gick upp med en procent, men de offentliga investeringarna gick ned med fyra procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel var på samma nivå som året innan. Investeringarna i bostadsbyggande ökade med en procent och i övrigt husbyggande med två procent från året innan. Anläggningsinvesteringarna ökade med tre procent från året innan. Investeringarna i produkter som skyddas av immateriell äganderätt, och som omfattar programvaror samt forskning och utveckling, minskade med tre procent från året innan.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under januari-mars med 1,5 från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 1,2 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under januari–mars 7,1 procent, under motsvarande period året innan var det 8,8 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under januari–mars med 0,5 procent från föregående kvartal och med 3,2 procent jämfört med året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter minskade med 1,9 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 6,0 procent under tredje kvartalet från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 3,1 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 24.5.2019. Uppgifterna på årsnivå 1990–2016 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 31.1.2019, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats. Mer detaljerade uppgifter för åren 2017 och 2018 publiceras 20.6.2019, då också kvartalsräkenskapernas databastabeller uppdateras.

Nationalräkenskapsuppgifterna gällande andra kvartalet 2019 publiceras 30.8.2019, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under april–juni publiceras i samband med offentliggörandet av juniuppgifterna om Konjunkturindikatorn för produktionen 14.8.2019.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2019, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2019, Produktionen inom Finlands samhällsekonomi ökade under januari–mars . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2019/01/ntp_2019_01_2019-05-29_kat_001_sv.html