Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bruttonationalprodukten ökade med tre procent år 2017

Volymen av bruttonationalprodukten ökade i fjol med 3,0 procent. Beräknat i löpande priser var bruttonationalprodukten 3,9 procent större än år 2016.

Under oktober–december ökade bruttonationalprodukten med 0,7 procent från föregående kvartals nivå och med 2,7 procent från fjärde kvartalet år 2016. Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området med 0,6 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal och med 2,6 procent jämfört med året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Samhällsekonomin i Finland fortsatte att öka år 2017. Bruttonationalprodukten ökade mest under första kvartalet, då ökningen var 1,3 procent från föregående kvartal. Också de övriga kvartalen visade en klar ökning, särskilt jämfört med föregående år.

År 2017 ökade bruttonationalprodukten kraftigt i och med exportökningen och fler investeringar. Av näringsgrenarna ökade såväl industri, byggverksamhet som tjänster. Sysselsättningsläget blev bättre under året: det relativa sysselsättningstalet ökade och det relativa arbetslöshetstalet minskade jämfört med året innan.

Produktion

Den totala volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna ökade med 0,7 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. År 2017 var förädlingsvärdet 3,4 procent högre på årsbasis än året innan.

Räknat i euro ökade förädlingsvärdet mest inom industri, byggverksamhet och privata tjänster. Beräknat i löpande priser ökade i synnerhet metallindustrin, byggande av hus och handel.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna år 2017 från året innan (procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna år 2017 från året innan (procent)

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 4:e kvartalet 2017 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 4:e kvartalet 2017 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 4:e kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 4. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 4:e kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)
Volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruket samt fiske, minskade under oktober–december med 0,4 procent från föregående kvartal.

Under hela år 2017 ökade primärproduktionen med 2,3 procent. Inom jordbruket minskade produktionen med en procent sett till volym, medan den ökade med 1,2 procent beräknat i löpande priser. Produktionsvolymen inom skogsbruket ökade med 4,1 procent.

Förädlingsvärdet inom industrin (näringsgrenarna B–E) ökade med 1,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal, och med 3,0 procent från året innan.

Produktionen ökade inom alla industriella näringsgrenar år 2017, sammanlagt var ökningen 3,9 procent. Metallindustrin ökade med 5,6 procent, skogsindustrin med 5,4 procent och den kemiska industrin med 5,1 procent.

Volymen av förädlingsvärdet inom byggverksamhet ökade under oktober–december med 1,4 procent från året innan.

Under hela år 2017 ökade volymen av byggverksamhet med 4,6 procent. Både byggande av hus och anläggningsarbeten ökade klart.

Volymen av förädlingsvärdet inom servicenäringarna ökade under oktober–december med 0,8 procent från föregående kvartal och med 3,1 procent från året innan.

Servicenäringarna ökade totalt med 3,2 procent år 2017. De privata tjänsterna gick upp med 3,8 procent och den offentliga sektorns tjänster med 1,8 procent. Den mest betydande ökningen visade näringsgrenarna inom handeln, finansierings- och försäkringsverksamhet samt företagstjänster (näringsgrenarna M–N). Också övriga servicenäringar ökade med undantag av utbildning, som minskade något.

Import, export, konsumtion och investeringar

År 2017 ökade den totala efterfrågan inom samhällsekonomin med 3,7 procent från året innan. Efterfrågan ökade i synnerhet på grund av exportökningen och fler investeringar.

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan år 2017 jämfört med året innan (procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan år 2017 jämfört med året innan (procent)

Figur 6. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 4:e kvartalet 2017 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 6. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 4:e kvartalet 2017 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Fiqur 7. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 4:e kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Fiqur 7. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 4:e kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen ökade med 2,2 procent och importvolymen med 0,6 procent under oktober–december från föregående kvartal.

År 2017 ökade exportvolymen med 8,3 procent på årsbasis: exportvolymen för varor och tjänster ökade med 8,1 resp. 8,6 procent. Importvolymen ökade med 2,6 procent. Importvolymen för varor ökade med 4,2 procent, men importen av tjänster minskade med 0,6 procent.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under fjärde kvartalet med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och med 2,1 procent jämfört med året innan. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,7 procent från föregående kvartal och med 0,3 procent från året innan.

Under hela året ökade volymen av de privata konsumtionsutgifterna med 1,6 procent. Konsumtionen av varaktiga konsumtionsvaror fortsatte att öka liksom föregående år. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna ökade år 2017 med en procent från året innan men minskade med 0,6 procent sett till löpande priser.

Volymen av den fasta bruttoinvesteringen minskade under oktober–december med 0,4 procent från föregående kvartal men ökade med 3,2 procent från året innan.

År 2017 ökade investeringarna med 6,3 procent. Volymen av byggnadsinvesteringar steg med 4,6 procent och volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel med 12,4 procent från år 2016. Också investeringarna i forskning, utveckling samt programvaror ökade på årsnivå för första gången efter år 2010.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade med 1,2 procent från föregående kvartal. Antalet arbetade timmar i samhällsekonomin ökade med 0,3 procent från föregående kvartal.

Under år 2017 ökade antalet sysselsatta med 1,2 procent och antalet arbetade timmar med 0,7 procent från året innan. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under oktober–december 7,6 procent och för hela året 8,6 procent, medan det året innan under oktober–december var 8,0 procent och för hela år 2016 8,8 procent.

Arbetsproduktiviteten, dvs. volymen av bruttoförädlingsvärdet per arbetstimme, ökade i fjol med 2,7 procent.

Inom samhällsekonomin ökade den nominella lönesumman med 2,6 procent. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter minskade med 5,4 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 13,7 procent från år 2016. Bruttonationalinkomsten var nominellt 4,6 procent högre än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 22.2.2018. Uppgifterna på årsnivå 1990–2016 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 31.1.2018, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

De preliminära uppgifterna för år 2017 som innehåller mer detaljerade uppgifter om den offentliga sektorn och övriga sektorräkenskaper publiceras 16.3.2018. Samtidigt revideras uppgifterna i detta offentliggörande. De reviderade uppgifterna införs också i databastabellerna för kvartalsräkenskaperna, men något egentligt offentliggörande av kvartalsräkenskaperna görs inte.

Nationalräkenskaperna för år 2017 publiceras med ett mer detaljerat datainnehåll 12.7.2018.

Nationalräkenskapsuppgifterna om det första kvartalet år 2018 publiceras 31.5.2018, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under januari–mars publiceras i samband med offentliggörandet av Konjunkturindikatorn för produktionen 15.5.2018.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2017, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2017, Bruttonationalprodukten ökade med tre procent år 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2017/04/ntp_2017_04_2018-02-28_kat_001_sv.html