Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Produktionen inom Finlands samhällsekonomi ökade ytterligare under juli-september

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli–september med 0,4 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 3,0 procent jämfört med nivån för tredje kvartalet 2016. Beräknat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 4,0 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under tredje kvartalet med 0,6 procent från föregående kvartal. Jämfört med året innan var ökningen 2,5 procent.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,4 procent från föregående kvartal och med 3,4 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2017 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2017 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under tredje kvartalet ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med 0,9 procent från föregående kvartal och med 2,6 procent från året innan. Volymen av förädlingsvärdet inom jordbruket minskade med 2,9 procent, men ökade inom skogsbruket med 4,5 procent från året innan.

Det sammanräknade förädlingsvärdet inom de industriella näringsgrenarna ökade med 2,7 procent under tredje kvartalet jämfört med året innan, men minskade med 0,3 procent från föregående kvartal. Produktionen inom tillverkningsindustrin minskade med 0,3 procent från föregående kvartal, men var 3,2 procent högre än året innan. En positiv utveckling kunde noteras särskilt inom skogsindustrin och metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) som under juli–september visade en ökning på omkring sex procent från året innan.

Byggverksamheten ökade under juli–september med 0,8 procent från föregående kvartal och med 4,7 procent från året innan.

Volymen inom servicenäringarna ökade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 3,2 procent från året innan. Jämfört med året innan ökade förädlingsvärdet inom privata tjänster med 3,5 procent och inom offentliga tjänster med 2,4 procent.

Inom handeln ökade volymen med 1,4 procent från föregående kvartal och med 4,1 procent från året innan. Transporten ökade med 4,7 procent, finans- och försäkringsverksamheten med 8,1 procent och företagstjänsterna med 9,9 procent från året innan, medan förädlingsvärdet minskade inom information och kommunikation med 0,4 procent från året innan.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade med 0,5 procent under juli–september jämfört med föregående kvartal och med 3,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2016. Alla efterfrågeposter, dvs. export, konsumtion och investeringar, var klart på en högre nivå än året innan.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2017 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2017 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen minskade under juli–september med 2,0 procent från föregående kvartal. Jämfört med året innan ökade dock exporten med 5,8 procent. Exporten av varor gick upp med 5,9 procent och exporten av tjänster med 5,6 procent jämfört med året innan.

Importvolymen minskade med 2,5 procent från föregående kvartal, men ökade med 0,5 procent från året innan. Importen av varor ökade med 2,3 procent, men importen av tjänster minskade med 3,0 procent jämfört med året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under juli–september med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal och med 2,1 procent från året innan. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 1,8 procent jämfört med året innan.

Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 2,3 procent från föregående kvartal och med 9,3 procent från året innan. De privata investeringarna gick upp med 11,4 procent, men de offentliga investeringarna gick ned med 0,4 procent från året innan.

Investeringarna i bostadsbyggande ökade med 3,7 procent och i övrigt husbyggande med 4,9 procent från året innan. Anläggningsinvesteringarna ökade med 2,3 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel ökade med rentav 35,2 procent jämfört med tredje kvartalet 2016.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under juli–september med 0,2 procent från föregående kvartal och med 0,5 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 0,5 procent från föregående kvartal men minskade med 0,2 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent under tredje kvartalet. Under motsvarande period i fjol var det 7,6 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under juli–september med 0,2 procent från föregående kvartal och med 1,6 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter minskade med 6,3 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 17,6 procent från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 3,7 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 27.11.2017. Uppgifterna på årsnivå 1990–2016 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 13.7.2017, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

Nationalräkenskapsuppgifterna gällande sista kvartalet 2017 publiceras 28.2.2018, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under oktober–december publiceras i samband med offentliggörandet av decemberuppgifterna i Konjunkturindikatorn för produktionen 14.2.2018.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2017, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 1.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2017, Produktionen inom Finlands samhällsekonomi ökade ytterligare under juli-september . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2017/03/ntp_2017_03_2017-12-01_kat_001_sv.html