Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Produktionen inom Finlands samhällsekonomi fortsatte att öka under april-juni

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten ökade under april–juni med 0,4 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 3,0 procent jämfört med nivån för andra kvartalet 2016. Beräknat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 3,5 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under andra kvartalet med 0,6 procent från föregående kvartal. Jämfört med året innan var ökningen 2,3 procent.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 3,9 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2017 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2017 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under andra kvartalet minskade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med 2,5 procent från föregående kvartal, men ökade med 1,2 procent från året innan. Volymen av förädlingsvärdet inom jordbruket ökade med 1,4 procent och inom skogsbruket med 0,6 procent från året innan.

Det sammanräknade förädlingsvärdet inom de industriella näringsgrenarna ökade med 4,0 procent under andra kvartalet jämfört med året innan, men minskade med 0,9 procent från föregående kvartal. Produktionen inom tillverkningsindustrin minskade med 1,1 procent från föregående kvartal, men var 4,9 procent högre än året innan. Särskilt mycket ökade produktionsvolymen inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) som under april–juni var 8,1 procent större än året innan samt inom näringsgrenarna inom den kemiska industrin där produktionsvolymen var 8,7 procent större än året innan.

Näringsgrenen byggverksamhet ökade under april–juni med 1,6 procent från föregående kvartal och med 9,1 procent från året innan.

Volymen inom servicenäringarna ökade med 0,4 procent från föregående kvartal och med 3,1 procent från året innan. Jämfört med året innan ökade förädlingsvärdet inom privata tjänster med 3,5 procent och inom offentliga tjänster med 2,0 procent.

Inom handeln minskade volymen med 0,5 procent från föregående kvartal, men ökade med 2,0 procent från året innan. Tillväxten inom bilhandeln jämnades ut efter att ha ökat synnerligen kraftigt under två års tid, men förändringen av förädlingsvärdet från året innan var fortfarande klart positiv, dvs. 2,3 procent. Partihandeln minskade med 1,4 procent medan detaljhandeln ökade med 2,6 procent från året innan.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade med 1,2 procent under april–juni jämfört med föregående kvartal och med 4,8 procent jämfört med andra kvartalet 2016. Alla efterfrågeposter, dvs. export, konsumtion och investeringar, var klart på en högre nivå än året innan.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2017 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2017 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen var ungefär på samma nivå som under föregående kvartal eftersom förändringen från januari–mars var -0,1 procent. Jämfört med året innan ökade exportvolymen med 7,9 procent. Exporten av varor gick upp med 7,5 procent och exporten av tjänster med 9,1 procent jämfört med året innan.

Importvolymen ökade under april–juni med 2,7 procent från föregående kvartal och med 4,2 procent från året innan. Importen av varor ökade med 5,4 procent och importen av tjänster med 1,9 procent jämfört med året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under april–juni med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal och med 2,6 procent från året innan. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 1,5 procent jämfört med året innan.

Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 2,6 procent från föregående kvartal och med 10,8 procent från året innan. De privata investeringarna gick upp med 12,6 procent, men de offentliga investeringarna gick ned med 5,7 procent från året innan.

Investeringarna i bostadsbyggande ökade med 7,6 procent och i övrigt husbyggande med 12,9 procent från året innan. Anläggningsinvesteringarna ökade med 5,9 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel steg med 19,7 procent jämfört med andra kvartalet 2016.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under april–juni med 0,1 procent från föregående kvartal och med 0,7 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin minskade med 0,1 procent jämfört både med föregående kvartal och med året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet 9,9 procent under andra kvartalet. Under motsvarande period i fjol var det 10,0 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under april–juni med 0,8 procent från föregående kvartal och med 3,0 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter minskade med 4,9 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 12,3 procent från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 6,2 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 28.8.2017. Uppgifterna på årsnivå 1990–2016 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 13.7.2017, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

Nationalräkenskapsuppgifterna gällande tredje kvartalet 2017 publiceras 1.12.2017, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under juli–september publiceras i samband med offentliggörandet av septemberuppgifterna om Konjunkturindikatorn för produktionen 14.11.2017.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/2016/04/ntp_2016_04_2017-03-01_laa_001_fi.html .

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2017, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 1.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2017, Produktionen inom Finlands samhällsekonomi fortsatte att öka under april-juni . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2017/02/ntp_2017_02_2017-09-01_kat_001_sv.html