Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Det totala förädlingsvärdet i Finlands samhällsekonomi fortfarande längre än året innan

Under juli–september var den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten på samma nivå som under föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 1,0 procent mindre än under tredje kvartalet 2012. Beräknat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 0,5 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten ökade inte från föregående kvartal under tredje kvartalet 2013. Också förändringen för andra kvartalet reviderades till 0,1 procent från föregående kvartal. Förändringen för de två senaste kvartalen har alltså varit mycket nära noll. Förändringarna för de fyra föregående kvartalen var negativa.

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under tredje kvartalet med 0,2 procent från föregående kvartal.

1.1. Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,1 procent från föregående kvartal, men minskade med 0,4 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna, 2013Q3 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna, 2013Q3 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna, 2013Q3 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna, 2013Q3 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under tredje kvartalet var volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, på samma nivå som under föregående kvartal och 4,1 procent större än året innan.

Industriproduktionen ökade under juli–september. Förädlingsvärdet inom näringsgrenarna B–E var 1,7 procent högre än under föregående kvartal, men 0,5 procent lägre än året innan. Produktionen inom näringsgrenarna inom tillverkningsindustrin C ökade med 1,5 procent från föregående kvartal. Tillverkningsindustrin var dock fortfarande 0,6 procent lägre än året innan.

Under juli–september minskade produktionen inom byggverksamhet med 0,3 procent från föregående kvartal och med 1,3 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna var på samma nivå som under föregående kvartal, men minskade med 0,7 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade förädlingsvärdet inom privata tjänster med 0,7 procent, men förädlingsvärdet inom offentliga tjänster minskade med 1,7 procent.

Förädlingsvärdet inom handeln var 0,3 procent lägre än under föregående kvartal och 3,5 procent lägre än under tredje kvartalet 2012.

1.2. Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade under tredje kvartalet 2013 med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal, men minskade med 0,1 procent från året innan. Exporten ökade efterfrågan i samhällsekonomin, men en minskning av konsumtionen och särskilt investeringarna minskade den.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan, 2013Q3 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)-

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan, 2013Q3 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)-

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan, 2013Q3 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan, 2013Q3 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen ökade med 1,5 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med året innan ökade exportvolymen med 0,4 procent under juli–september. Exporten av varor minskade med 2,6 procent, men exporten av tjänster ökade med 8,7 procent jämfört med året innan.

Importen ökade med 5,1 procent från föregående kvartal och med 2,0 procent från året innan. Importen av varor ökade med 3,5 procent, men importen av tjänster minskade med 1,9 procent jämfört med året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under tredje kvartalet med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal, men minskade med 0,7 procent från året innan. De offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 1,3 procent jämfört med föregående kvartal och med 2,0 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 2,7 procent från föregående kvartal och med 5,7 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna minskade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 2,1 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel minskade rentav med 9,7 procent från föregående kvartal och med 15,1 procent från året innan.

1.3. Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta minskade under tredje kvartalet med 1,2 procent från föregående kvartal och med 1,4 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin minskade med 0,8 procent från föregående kvartal och med 1,9 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet i juli–september 7,1 procent, dvs. lika högt som under motsvarande period i fjol.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under juli–september med 0,4 procent från föregående kvartal och med 1,7 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter ökade med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal och med 1,4 procent jämfört med året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade i löpande priser med 1,2 procent från föregående kvartal, men minskade med 0,4 procent från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 1,3 procent högre än året innan.

1.4. Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 27.11.2013.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2012 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 11.7.2013, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats. Uppgifterna om nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet 2013 publiceras 3.3.2014, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under oktober–december publiceras i samband med offentliggörandet av Konjunkturindikatorn för produktionen 14.2.2014.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html .

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna: : http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men_sv.html


Källa: Nationalräkenskaper 2013, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 09 1734 3756, Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2013, 1. Det totala förädlingsvärdet i Finlands samhällsekonomi fortfarande längre än året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2013/03/ntp_2013_03_2013-12-05_kat_001_sv.html