Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Finlands ekonomi i recession, produktionen av tjänster minskade under tredje kvartalet

Volymen av bruttonationalprodukten minskade under juli–september med 0,1 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 1,2 procent mindre än under tredje kvartalet år 2011. Beräknat i löpande priser ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 1,5 procent från året innan.

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Enligt preliminära uppgifter har volymen av bruttonationalprodukten nu minskat under två på varandra följande kvartal, vilket kan anses vara ett kriterium för recession. Den sammanräknade volymen av bruttonationalprodukten för januari–september ökade i praktiken inte alls jämfört med motsvarande period året innan.

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU27-området under tredje kvartalet med 0,1 procent.

1.1. Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar minskade med 0,5 procent från föregående kvartal och med 1,1 procent från året innan.

Under tredje kvartalet var volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, 1,7 procent mindre än under föregående kvartal och 3,3 procent mindre än året innan. Indikatorn för förädlingsvärdet inom jordbruket ersattes med en produktionsindikator i samband med detta offentliggörande, eftersom det visat sig vara problematiskt att ge en direkt uppskattning av priserna och volymerna av förädlingsvärdet kvartalsvis p.g.a. lantbruksstöd o.d. särdrag inom näringsgrenen.

Förädlingsvärdet inom industrin (näringsgrenarna B–E) var 0,1 procent högre än under föregående kvartal, men 0,3 procent lägre än året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna från året innan, procent

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna från året innan, procent

Under juli–september minskade produktionen inom byggverksamhet med 1,2 procent från föregående kvartal och med 2,1 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna minskade med 0,5 procent från föregående kvartal och med 0,9 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom privata tjänster minskade med 0,7 procent och inom offentliga tjänster med 1,0 procent från föregående kvartal.

Förädlingsvärdet inom handeln sjönk med 1,1 procent från föregående kvartal och med 2,1 procent från året innan. Bilhandeln fortsatte minska; senast var siffrorna för förädlingsvärdet så här dåliga i början av år 2010.

1.2. Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade under tredje kvartalet med 0,4 procent jämfört med föregående kvartal, men minskade med 1,7 procent från året innan.

Figur 3. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, löpande priser)

Figur 3. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, löpande priser)

Exportvolymen ökade under juli–september med 2,4 procent jämfört med föregående kvartal, men var 1,8 procent mindre än året innan. Exporten av varor ökade med 3,2 procent från föregående kvartal, men exporten av tjänster minskade med 3,6 procent.

Importen minskade med 3,7 procent från föregående kvartal och med 4,1 procent från året innan. Importen av varor sjönk med 3,6 procent och importen av tjänster med 2,4 procent från föregående kvartal.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under tredje kvartalet med 0,8 procent jämfört med föregående kvartal och med 0,6 procent från året innan. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 0,3 procent från föregående kvartal och var på samma nivå som året innan.

Investeringarna minskade med 1,1 procent från föregående kvartal och med 4,4 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna minskade med 1,4 procent från föregående kvartal och med 4,6 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel ökade med 2,5 procent från föregående kvartal, men minskade med 4,5 procent från året innan.

1.3. Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Under tredje kvartalet ökade antalet sysselsatta med 0,1 procent från föregående kvartal och med 0,4 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal och var på samma nivå som året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under juli–september 7,1 procent. Under motsvarande period i fjol var det 6,8 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under juli–september med 0,2 procent från föregående kvartal och med 2,3 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, minskade i löpande priser med 3 procent från föregående år. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 0,5 procent mindre än året innan.

1.4. Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 23.11.2012.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2011 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 12.7.2012, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats. Uppgifterna om nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet år 2012 publiceras 1.3.2013, då också tidigare kvartal revideras.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men_sv.htm l


Källa: Nationalräkenskaper 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 5.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2012, 1. Finlands ekonomi i recession, produktionen av tjänster minskade under tredje kvartalet . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2012/03/ntp_2012_03_2012-12-05_kat_001_sv.html