Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Den ekonomiska tillväxten upprätthölls under andra kvartalet av privat konsumtion och investeringar, exportutvecklingen var svag

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under april–juni med 0,6 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 2,9 procent större än under andra kvartalet år 2010. Beräknat i löpande priser ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 7,3 procent från året innan.

I uppgifterna om årsräkenskaperna, som publicerades i juli, reviderades volymökningen av bruttonationalprodukten år 2010 till 3,6 procent (var 3,1 %). Till följd av detta har förändringsprocenterna för bruttonationalprodukten för första kvartalet 2011 reviderats en aning nedåt: till +0,3 procent från föregående kvartal (var +0,8 %) och till +4,8 procent från året innan (var +5,5 %).

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU-27-området med 0,2 procent under årets andra kvartal jämfört med föregående kvartal.

1.1. Produktion

Under andra kvartalet var volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, 2,8 procent större än under föregående kvartal, men 2,6 procent mindre än året innan.

Industriproduktionen ökade något under andra kvartalet. Förädlingsvärdet var 0,4 procent större än under det föregående kvartalet och 3,2 procent större än året innan. Inom skogsindustrin var förädlingsvärdet 4,9 procent större än kvartalet innan, men 2,2 procent mindre än för ett år sedan. Inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) minskade förädlingsvärdet med 1,9 procent från föregående kvartal, men ökade med 4,8 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom el- och elektronikindustrin var 3,7 procent större än föregående kvartal och 6 procent större än året innan.

Under april–juni ökade produktionen inom byggverksamhet med 1,5 procent från föregående kvartal och med 4 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna ökade med 0,7 procent från föregående kvartal och med 2,7 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom handeln var 2 procent större än under föregående kvartal och 4,7 procent större än året innan.

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,9 procent från föregående kvartal och med 2,7 procent från året innan.

1.2. Import, export, konsumtion och investeringar

Totalefterfrågan minskade med 0,7 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, men ökade med 1,1 procent från året innan. Den privata konsumtionen och investeringarna ökade efterfrågan, men exporten minskade.

Figur 2. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, löpande priser)

Figur 2. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, löpande priser)

Exportvolymen minskade under april–juni med 7,1 procent jämfört med föregående kvartal och var 6,8 procent mindre än året innan. Exporten av varor och tjänster minskade med 2,9 resp. 12,8 procent från föregående kvartal. Volymen av importen var fortsatt på samma nivå som föregående kvartal och var 1,1 procent större än året innan. Importen av varor minskade med 0,5 procent från föregående kvartal, men importen av tjänster ökade med 2,6 procent.

Volymen av den privata konsumtionen ökade med 1,4 procent från föregående kvartal och med 4,6 procent från året innan. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,1 procent från föregående kvartal, men ökade med 0,5 procent från året innan.

Under andra kvartalet ökade investeringsvolymen med 2,1 procent från föregående kvartal och med 7,4 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna ökade med 0,7 procent från föregående kvartal och med 4,7 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel ökade med 8 procent från föregående kvartal och med 18,7 procent från året innan. De privata investeringarna steg med 2,9 procent från kvartalet innan, men de offentliga investeringarna minskade med 7,8 procent.

1.3. Sysselsättning, löner och nationalinkost

Antalet sysselsatta ökade under andra kvartalet med 1,1 procent från föregående kvartal och var 1,3 procent fler än året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 1,6 procent från föregående kvartal och med 2 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under april–juni 8,8 procent. Under motsvarande period i fjol var det 9,6 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under april–juni med 1,6 procent från föregående kvartal och med 5,8 procent från året innan. Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade i löpande priser med 11 procent från föregående år. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 7,1 procent större än året innan.

1.4. Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 26.8.2011.

Uppgifterna på årsnivå 1990-2010 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 14.7.2011. Nationalräkenskapsuppgifterna gällande tredje kvartalet år 2011 publiceras 5.12.2011, då också tidigare kvartal revideras.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men_sv.html


Källa: Nationalräkenskaper 2011, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 5.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2011, 1. Den ekonomiska tillväxten upprätthölls under andra kvartalet av privat konsumtion och investeringar, exportutvecklingen var svag . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2011/02/ntp_2011_02_2011-09-05_kat_001_sv.html