Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Fortfarande kraftig minskning av bruttonationalprodukten under det andra kvartalet, ökade offentliga investeringar och konsumtionsutgifter bromsade upp minskningen av totalefterfrågan

Volymen av bruttonationalprodukten minskade under april–juni år 2009 med 2,6 procent från föregående kvartal. Jämfört med det andra kvartalet år 2008 minskade bruttonationalprodukten arbetsdagskorrigerat med 9,4 procent. Beräknat i löpande priser krympte den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 8,0 procent från året innan.

Volymförändringen av bruttonationalprodukten under det första kvartalet år 2009 var –7,6 procent från året innan och –3,0 procent från föregående kvartal, då motsvarande förändringar i publikationen för juni var –7,6 procent och –2,7 procent. De säsongrensade tidsserierna preciseras alltid i och med nya observationer oberoende av precisering av den ursprungliga tidsserien.

Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Den säsongrensade bruttonationalprodukten var som störst under första hälften av 2008, varefter den har minskat mycket snabbt. Finlands ekonomi har under årets första hälft minskat lika kraftigt som i början av den ekonomiska depressionen under 1990-talet, då den största enskilda nedgången i bruttonationalprodukten, som inträffade under det första kvartalet år 1991, var –2,7 procent (jämfört med föregående kvartal). Jämfört med året innan var det största fallet under 90-talet –8,0 procent under det sista kvartalet samma år.

Finlands ekonomi krymper nu också klart snabbare än EU-områdets ekonomi sammanlagt. Enligt Eurostats preliminära uppgifter krympte bruttonationalprodukten inom EU-området med 0,2 procent under årets andra kvartal jämfört med föregående kvartal.

Produktion

Förädlingsvärdets volym inom primärproduktionen var 6,7 procent mindre under det andra kvartalet än året innan. Inom lantbruket ökade förädlingsvärdet med 13,2 procent, medan produktionen inom skogsbruket minskade med 10,6 procent. Marknadsavverkningarna var rekordfå under det andra kvartalet.

Volymen av näringsgrenarna inom förädlingen, dvs. tillverkning och byggande, sjönk med 21,6 procent under det andra kvartalet. Minskningen av industriproduktionen var fortfarande kraftig: förädlingsvärdet var 23,8 procent mindre än året innan och 6,4 procent mindre än under föregående kvartal. Nedgången inom trä- och pappersindustrin fortsatte i och med att förädlingsvärdet minskade med 27,3 procent från året innan och med 9,3 procent från föregående kvartal. Förädlingsvärdet inom metallindustrin (inkl. elektronikindustrin) minskade med 26,9 procent från året innan och med 4,2 procent från föregående kvartal. Förädlingsvärdet inom den övriga fabriksindustrin minskade med 18,3 procent under det andra kvartalet.

Inom byggverksamheten minskade förädlingsvärdets volym med 14 procent under april–juni från året innan och med 4,1 procent från föregående kvartal.

Volymen av förädlingsvärdet inom servicenäringarna var 4,5 procent mindre än under det andra kvartalet år 2008. Inom handeln minskade volymen av förädlingsvärdet med 14,4 procent från året innan och med 4,7 procent från föregående kvartal. Parti- och provisionshandeln och handeln med motorfordon har, som de mest konjunkturkänsliga, minskat betydligt kraftigare under det senaste året än detaljhandeln, där förädlingsvärdet minskat med bara 3,3 procent från året innan. Transport-, magasinerings- och kommunikationstjänsterna minskade med 10 procent från året innan och med 3,1 procent från föregående kvartal. Inom fastighetsverksamhet och företagstjänster var minskningen 2,9 procent från året innan och 0,7 procent från föregående kvartal.

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar minskade med 10,2 procent från året innan och med 2,8 procent från föregående kvartal.

Import, export, konsumtion och investeringar

Nästan alla efterfrågekomponenter sänkte den totala efterfrågan under det andra kvartalet. Bara offentliga investeringar och offentliga konsumtionsutgifter ökade.

Under april–juni minskade exportvolymen med 30,2 procent jämfört med året innan, men jämfört med föregående kvartal var minskningen bara 0,7 procent. Exporten av varor sjönk med 31,7 procent och exporten av tjänster med 24,7 procent från året innan. Importvolymen minskade med 27,7 procent från året innan och med 6 procent från föregående kvartal. Importen av varor minskade med 31,9 procent och importen av tjänster med 14,3 procent från året innan. Uppgifterna om import och export kan komma att revideras avsevärt. Importförändringen under det första kvartalet (varor och tjänster sammanlagt) reviderades till –21,5 procent från året innan, medan den i uppgifterna i juni var –19,4 procent. Förändringen av exportvolymen under det första kvartalet preciserades till –27,4 procent från –25,5 procent i juni.

Under det andra kvartalet minskade volymen av den privata konsumtionen med 3,4 procent från året innan och med 0,7 procent från föregående kvartal. Volymen av konsumtionen av varaktiga konsumtionsvaror krympte mest, vilket den tynande bilhandel och den försvagade efterfrågan på hemelektronik bidrar till. Också konsumtionen av övriga varor och av tjänster var sjunkande för hushållens del. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 2,5 procent från året.

Under andra kvartalet minskade investeringsvolymen med 11,7 innan. procent från året innan och med 5,3 procent från föregående kvartal. Byggnadsinvesteringarna minskade med 13,9 procent från året innan och med 4,3 procent från föregående kvartal. När det gäller bostadsbyggnadsinvesteringar kunde man se tecken på att nedgången, som pågått redan länge, stannar upp eftersom volymen ökade något från föregående kvartal. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel minskade med 9,5 procent från året innan och med 2,4 procent från föregående kvartal. De privata investeringarna sjönk med 14,3 procent under andra kvartalet, men de offentliga investeringarna ökade med 6,2 procent från året innan.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Sysselsättningssituationen försämrades under årets andra kvartal i och med att antalet sysselsatta minskade med 3 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade antalet sysselsatta med 1,2 procent. Korrigerat för antalet arbetsdagar sjönk antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin med 7,5 procent jämfört med året innan. Under kvartalet var antalet arbetsdagar tre färre än året innan.

Enligt Statistikcentralens Arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under april–juni 9,6 procent. Under motsvarande period i fjol var det relativa arbetslöshetstalet 7,3 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin minskade arbetsdagskorrigerat med 0,5 procent under april–juni jämfört med året innan (exkl. anställningsoptioner). Driftsöverskottet (netto), som i affärsbokföringen grovt motsvarar rörelsevinsten, minskade med 31,7 procent till löpande priser. Bruttonationalprodukten var uttryckt i löpande priser och arbetsdagskorrigerad 6,4 procent mindre än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna om kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 28.8.2009.

Uppgifterna på årsnivå motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 9.7.2009.

Nationalräkenskapsuppgifterna om det tredje kvartalet år 2009 publiceras 8.12.2009, då också tidigare kvartal revideras. Kvartalssiffrorna revideras tills årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna preciseras alltid i och med nya observationer oberoende av precisering av den ursprungliga tidsserien.

Uppgifterna för åren 2006, 2007 och 2008 är preliminära. Uppgifterna för år 2008 revideras i samband med publiceringen av följande publikation över årsräkenskaperna i januari 2010.


Källa: Nationalräkenskaper 2009, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 8.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2009, Fortfarande kraftig minskning av bruttonationalprodukten under det andra kvartalet, ökade offentliga investeringar och konsumtionsutgifter bromsade upp minskningen av totalefterfrågan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2009/02/ntp_2009_02_2009-09-08_kat_001_sv.html