Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ökningen av bruttonationalprodukten stannade av nästan helt, exporten vände nedåt

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli–september år 2008 med bara 0,1 procent från föregående kvartal. Jämfört med det tredje kvartalet år 2007 var bruttonationalprodukten 1,3 procent större. Den säsongrensade volymförändringen var +1,4 procent från året innan. Beräknat till löpande priser ökade bruttonationalprodukten med 3,8 procent från året innan.

Volymökningen av bruttonationalprodukten under det andra kvartalet år 2008 reviderades till 2,5 procent från året innan och till 0,5 procent från föregående kvartal, då motsvarande förändringar i publikationen i september var +2,8 procent och +0,8 procent. Revideringen nedåt berodde huvudsakligen på att metallindustrins källuppgifter reviderades.

År 2007 ökade bruttonationalprodukten med 4,5 procent. Tillväxttakten för ekonomin ser alltså ut att ha blivit klart långsammare jämfört med året innan och håller nu på att sjunka under långtidsmedelvärdet (2,7 %).

Enligt Eurostats preliminära uppgifter minskade bruttonationalprodukten inom EU-området med 0,2 procent under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, men var 0,8 procent större än året innan.

Produktion

Förädlingsvärdets volym inom primärproduktionen var 6,1 procent mindre än under det tredje kvartalet föregående år. Inom lantbruket ökade förädlingsvärdet med 3,5 procent. Inom skogsindustrin fortsatte nedgången som började redan under det första kvartalet och förädlingsvärdet minskade med 12,6 procent.

Volymen av näringsgrenarna inom förädlingen, dvs. tillverkning och byggande, ökade med 2,1 procent under det tredje kvartalet. Förädlingsvärdet inom tillverkningen var 2,4 procent större än året innan. Inom trä- och pappersindustrin gick förädlingsvärdet ned ytterligare, nu var minskningen 3,5 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom metallindustrin (inkl. elektronikindustrin) ökade med 6,3 procent från året innan. Inom metallindustrin reviderades volymökningen under det andra kvartalet nedåt på grund av revideringen av källuppgifterna; tillväxten var nu 4,4 procent i stället för 7,2 procent, vilket var uppskattningen i september. Förädlingsvärdet inom den övriga fabriksindustrin minskade med en halv procent under det tredje kvartalet. Volymen av förädlingsvärdet inom byggverksamhet ökade under juli–september med 0,6 procent från året innan, men jämfört med föregående kvartal minskade volymen med 1,1 procent.

Volymen av förädlingsvärdet inom servicenäringarna var en procent större än under det tredje kvartalet år 2007. Inom handeln ökade volymen av förädlingsvärdet med 4,6 procent från föregående år. Fortsättningsvis ökade handeln med motorfordon mest, vilket bilskattereformen tydligen ännu bidrar till, även om den trädde i kraft i början av året. Volymökningen inom detaljhandeln var däremot mindre än en procent och jämfört med föregående kvartal minskade volymen i själva verket något. Transport-, magasinerings- och kommunikationstjänsterna gick ned med 0,6 procent. I början av året dämpades ökningen av den här näringsgrenen närmast av utvecklingen av telekommunikationen, men nu har också ökningen av den egentliga transportverksamheten avtagit. Inom fastighetsverksamhet och företagstjänster var ökningen 2 procent från året innan, men förädlingsvärdets volym var också inom denna näringsgren mindre än under föregående kvartal.

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 1,2 procent från året innan och med 0,1 procent från föregående kvartal.

Import, export, konsumtion och investeringar

Till ökningen av den totala efterfrågan bidrog under det tredje kvartalet närmast investeringarna i maskiner och utrustning samt de offentliga investeringarna. Konsumtionsökningen var liten och exporten minskade.

Exportvolymen minskade med 2,7 procent under juli–september från året innan och med 3,4 procent från föregående kvartal. Exporten av varor minskade med 0,1 procent och exporten av tjänster med 11,6 procent från året innan. Importvolymen minskade med 0,2 procent från året innan och med 2,1 procent från föregående kvartal. Importen av varor ökade med 0,9 procent, medan importen av tjänster minskade med 4,2 procent från året innan. Uppgifterna om import och export kan komma att revideras avsevärt. Importförändringen under det andra kvartalet (varor och tjänster sammanlagt) reviderades till +3 procent från året innan, medan den i uppgifterna för juni var +1,9 procent. Ökningen av exportvolymen under det andra kvartalet reviderades till 6,3 procent från 6,5 procent i juni.

Volymen av den privata konsumtionen gick upp med 1,8 procent under det tredje kvartalet jämfört med året innan, men var fortsättningsvis på samma nivå som föregående kvartal. Ökningen av hushållens konsumtionsutgifter har avtagit klart jämfört med ökningstakten på fyra procent i början av året och volymen av konsumtionen av kortvariga varor (bl.a. mat, el, bränsle) minskade till och med något under det tredje kvartalet. Också volymen av konsumtionen av varaktiga konsumtionsvaror minskade jämfört med föregående kvartal, men ökade fortfarande något jämfört med året innan. Till denna utveckling bidrar den minskade bilhandeln jämfört med det andra kvartalet. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 0,3 procent från året innan.

Investeringsvolymen ökade med 4,2 procent under det tredje kvartalet från året innan. Byggnadsinvesteringarna minskade dock med 0,3 procent. Bostadsbyggnadsinvesteringarna har minskat under hela året, men nu har också ökningen av byggandet av lokaliteter stannat av. Bara anläggningsinvesteringarna ökar fortfarande också jämfört med föregående kvartal. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel ökade med 18,8 procent. Under det tredje kvartalet ökade de privata investeringarna med 4,2 procent och de offentliga investeringarna med 4,1 procent.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Sysselsättningen förbättrades något under det tredje kvartalet, då antalet sysselsatta ökade med 0,8 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade antalet sysselsatta emellertid inte längre. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 4,7 procent från året innan. Under kvartalet fanns det en arbetsdag fler än föregående år, vilket delvis förklarar den stora ökningen av antalet arbetade timmar. Den arbetsdagskorrigerande förändringen av arbetstimmar var +4,2 procent. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning har de deltidsanställdas andel av alla sysselsatta också minskat något. Antalet arbetstimmar kan då öka även om man inte kan observera en lika stor ökning av sysselsättningen.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under juli–september 5,6 procent, under motsvarande period i fjol var det 6,1 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin ökade under juli–september med 7,2 procent (exkl. anställningsoptioner). Driftsöverskottet (netto), som i affärsbokföringen grovt motsvarar rörelseresultatet, minskade med 4,3 procent till löpande priser. Föregående gång minskade samhällsekonomins driftsöverskott år 2005. Nationalinkomsten (netto) var till löpande priser 3,3 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna om kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 27.11.2008. Kvalitetsbeskrivningen finns på Statistikcentralens webbplats http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html .

Uppgifterna på årsnivå motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 10.7.2008.

Nationalräkenskapsuppgifterna om det fjärde kvartalet år 2008 publiceras 27.2.2009, då också tidigare kvartal revideras. Kvartalssiffrorna revideras tills årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning.

Uppgifterna för åren 2006 och 2007 är preliminära. Uppgifterna för år 2007 revideras i samband med publiceringen av följande publikation över årsräkenskaperna i januari 2009.

Mer detaljerade uppgifter om metoderna inom nationalräkenskaperna finns på Statistikcentralens webbsidor: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/2007/ntp_2007_2007-12-17_men_001.html .


Källa: Nationalräkenskaper 2008, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 8.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2008, Ökningen av bruttonationalprodukten stannade av nästan helt, exporten vände nedåt . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2008/03/ntp_2008_03_2008-12-08_kat_001_sv.html