Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tillväxttakten för bruttonationalprodukten avtog ytterligare under det första kvartalet

Volymen av bruttonationalprodukten ökade säsongrensat under januari-mars med 0,7 procent från föregående kvartal. Jämfört med det första kvartalet år 2007 var bruttonationalprodukten 2,8 procent större. Den säsongrensade volymförändringen var 3,1 procent från året innan. Beräknat till löpande priser ökade bruttonationalprodukten med 6,0 procent från året innan.

Under det sista kvartalet år 2007 var volymökningen 3,7 procent jämfört med året innan och under hela år 2007 ökade bruttonationalprodukten med 4,4 procent. Tillväxttakten för ekonomin ser alltså ut att ha blivit långsammare jämfört med året innan och är nu mycket nära långtidsmedelvärdet (2,7 %).

Tillväxttakten i Finlands ekonomi har under de senaste två åren varit snabbare än genomsnittet för EU, men har nu avtagit till samma nivå. Enligt de preliminära beräkningar som Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat gjort ökade bruttonationalprodukten under årets första kvartal inom EU-området med 0,7 procent från föregående kvartal och var 2,4 procent större än under motsvarande period året innan.

Produktion

Förädlingsvärdets volym inom primärproduktionen var 8,2 procent mindre under det första kvartalet än året innan. Inom lantbruket sjönk förädlingsvärdet med 17 procent. Inom skogbruket avstannade den kraftiga tillväxt som pågått under hela år 2007 och förädlingsvärdet sjönk med nästan 8 procent.

Volymen av näringsgrenarna inom förädlingen, dvs. tillverkning och byggande, ökade med 5,8 procent under det första kvartalet. Förädlingsvärdet inom tillverkningen var 6,1 procent större än året innan. Förädlingsvärdet inom trä- och pappersindustrin var alltjämt på föregående års nivå. Inom metallindustrin (inkl. elektronikindustrin) fanns inga tecken på en recession och förädlingsvärdet ökade med hela 14,5 procent från året innan. Inom övrig fabriksindustri minskade däremot förädlingsvärdet med en halv procentenhet. Volymen av förädlingsvärdet inom byggande ökade under januari-mars med 5,8 procent från året innan.

Volymen av förädlingsvärdet inom servicenäringarna var 2,0 procent större än under det första kvartalet år 2007. Inom handeln ökade volymen av förädlingsvärdet med 4,2 procent från föregående år. Den största ökningen fanns inom handeln med motorfordon på grund av bilskattereformen. Transport, magasinerings- och kommunikationstjänsterna sjönk med en procent närmast på grund av en svag utveckling av kommunikationstjänster. Inom fastighetsverksamhet och företagstjänster var ökningen 3.6 procent från året innan. Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 2,9 procent från föregående år.

Import, export, konsumtion och investeringar

Under årets första kvartal har alla efterfrågekomponenter ökat totalefterfrågan. export, konsumtion och investeringar. Exportvolymen ökade under januari-mars med 4,8 procent från året innan. Exporten av varor och av tjänster ökade med 4,1 resp. 8,5 procent. Importvolymen sjönk med 0,6 procent. Importen av varor ökade med en halv procent, medan importen av tjänster minskade med 4,5 procent. Uppgifterna om import och export kan komma att revideras avsevärt. Importökningen (varor och tjänster sammanlagt) under det sista kvartalet år 2007 reviderades till 3,3 procent, medan den i uppgifterna för februari var 1,4 procent. Ökningen av exportvolymen under det sista kvartalet reviderades till 4,3 procent från 3,0 procent i februari.

Volymen av den privata konsumtionen gick upp med 3,9 procent under det första kvartalet. Ökningen var kraftigast inom de varaktiga konsumtionsvarorna, där fordonsskattereformen återspeglas som en topp i försäljningen av fordon. Volymen av de offentliga konsumtionskostnaderna ökade med 0,3 procent.

Investeringsvolymen ökade med 7,7 procent under det första kvartalet från året innan; tillväxttakten för investeringar var sålunda fortsatt lika snabb som år 2007 (7,6 %). Byggnadsinvesteringarna ökade med 8,5 procent, kraftigast var ökningen inom byggande av lokaliteter. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel ökade med 12,7 procent. De privata investeringarna ökade med 8,9 procent under det första kvartalet, men de offentliga investeringarna minskade med en halv procent.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Sysselsättningen förbättrades under det första kvartalet och antalet sysselsatta ökade med 2,0 procent från motsvarande kvartal året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin minskade däremot med en procent. Under kvartalet fanns det två arbetsdagar färre än föregående år, vilket förklarar det låga antalet arbetade timmar. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under januari-mars 6,6 procent. Under motsvarande period i fjol var det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin ökade under januari-mars med 8,5 procent (exkl. anställningsoptioner). Driftsöverskottet (netto), som i affärsbokföringen grovt motsvarar rörelseresultatet, ökade med 4,5 procent till löpande priser. Nationalinkomsten (netto) var till löpande priser 6,2 procent större än under motsvarande kvartal året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna om kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 30.5.2008. Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Uppgifterna på årsnivå motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 29.2.2007, med undantag av import, export och andra ekonomiska transaktioner med utlandet, som har uppdaterats att motsvara de senaste uppgifterna i bytesbalansen.

Nationalräkenskapsuppgifterna om det andra kvartalet år 2008 publiceras 8.9.2008, då också tidigare kvartal revideras. Kvartalssiffrorna revideras till dess årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års fördröjning.

Uppgifterna för åren 2006 och 2007 är preliminära. Uppgifterna för år 2007 revideras i samband med publiceringen av följande publikation över årsräkenskaperna 10.7.2008. Mer detaljerade uppgifter om revideringen av nationalräkenskaperna finns på Statistikcentralens webbsida http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2006/tiedote_022_2006-03-31_sv.html


Senast uppdaterad 9.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2008, Tillväxttakten för bruttonationalprodukten avtog ytterligare under det första kvartalet . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2008/01/ntp_2008_01_2008-06-09_kat_001_sv.html