Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bruttonationalproduktens tillväxttakt dämpades något under det tredje kvartalet

Volymen av bruttonationalprodukten ökade säsongrensat under juli-september med 0,7 procent från föregående kvartal. Jämfört med det tredje kvartalet år 2006 var bruttonationalprodukten 3,8 procent större. Beräknat till löpande priser ökade bruttonationalprodukten med 6,7 procent från året innan.

Under det första kvartalet år 2007 preciserades volymökningen av bruttonationalprodukten till 5,4 procent och under det andra kvartalet till 4,8 procent från året innan. År 2006 ökade bruttonationalprodukten med 5,0 procent. Ekonomins tillväxttakt ser ut att ha dämpats något, men tillväxtprocenten ligger också under tredje kvartalet fortfarande klart över långtidsmedelvärdet (2,7 %). Den säsongrensade ökningen under det andra kvartalet jämfört med det föregående kvartalet preciserades till 1,0 procent, medan den i september var 0,9 procent.

Under tredje kvartalet var antalet arbetsdagar detsamma som året innan.

Enligt de förhandsberäkningar som Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat gjort ökade bruttonationalprodukten under årets tredje kvartal inom EU-området med 0,8 procent från föregående kvartal och var 2,9 procent större än under motsvarande period året förut.

Produktion

Förädlingsvärdets volym inom primärproduktionen var 5,8 procent större än föregående år under det tredje kvartalet. Inom lantbruket ökade förädlingsvärdet med nästan 14 procent tack vare den näststörsta spannmålsskörden någonsin. Inom skogsbruket ökade förädlingsvärdet med hela 19 procent, i vilket man kan skönja den kraftiga ökningen av kommersiell avverkning under hela innevarande år.

Volymen av förädlingsvärdet inom förädlingsnäringsgrenarna ökade med 5,3 procent under det tredje kvartalet. Inom tillverkning var förädlingsvärdet 4,6 procent större än under det tredje kvartalet år 2006. Förädlingsvärdet inom trä- och pappersindustrin gick ned med en procent. Förädlingsvärdet inom metallindustrin (inkl. elektronikindustrin) ökade med något under 9 procent från året innan. Inom övrig fabriksindustri gick förädlingsvärdet upp med mer än 4 procent. Volymen av förädlingsvärdet inom byggverksamhet ökade under juli-september med 7 procent från föregående år.

Inom servicenäringarna var volymen av förädlingsvärdet 3,9 procent större än under det tredje kvartalet år 2006. Volymen av förädlingsvärdet inom handeln ökade med 4,3 procent från föregående år. Transport-, magasinerings- och kommunikationstjänsterna gick upp med tre procent. Inom fastighetsverksamhet och företagstjänster var ökningen något under 6 procent från året innan. Volymen av det sammanlagda förädlingsvärdet för alla näringsgrenar ökade med 4,4 procent från föregående år.

Import, export, konsumtion och investeringar

Under årets tredje kvartal har alla efterfrågekomponenter ökat totalefterfrågan: export, konsumtion och investeringar. Exportvolymen ökade under juli-september med 7,5 procent från året innan. Inom importen var ökningen bara 0,7 procent och importen av tjänster sjönk enligt de preliminära uppgifterna. Uppgifterna om import och export av tjänster kan preciseras i en betydande grad. Importökningen under det andra kvartalet (varor och tjänster sammanlagt) preciserades till 3,3 procent, medan den i uppgifterna i september var 1,6 procent. Ökningen av exportvolymen under det andra kvartalet preciserades till 6,6 procent från 6,0 procent i september.

Volymen av den privata konsumtionen gick upp med 4,3 procent under det tredje kvartalet. Ökningen var den kraftigaste inom de varaktiga konsumtionsvarorna, där man kan skönja en försäljningstopp för digitalboxar och plattelevisioner, som berodde på att de analoga tv-sändningarna upphörde. Volymen av offentliga konsumtionsutgifter gick upp med 2,1 procent.

Investeringsvolymen ökade med 3,0 procent från året innan, medan ökningen var 8,2 procent under det andra kvartalet. Byggnadsinvesteringarna ökade med 8 procent, kraftigast var ökningen inom övrigt husbyggande. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel minskade med 11 procent. Under det tredje kvartalet ökade de privata investeringarna med 3,1 procent och de offentliga investeringarna med 2,5 procent från året innan.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Sysselsättningen förbättrades under det tredje kvartalet, antalet sysselsatta ökade med 2,2 procent från motsvarande kvartal året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin var däremot oförändrat från året innan. Under kvartalet fanns det lika många arbetsdagar som året innan. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik var det relativa arbetslöshetstalet i juli-september 6,1 procent, under motsvarande period i fjol var det 6,8 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin ökade under juli-september med 5,0 procent (exkl. anställningsoptioner). Driftsöverskottet (netto), som i affärsbokföringen grovt motsvarar rörelseresultatet, ökade med 15,8 procent till löpande priser. Nationalinkomsten (netto) var till löpande priser 7,5 procent större än under motsvarande kvartal året innan.

Tillgängliga uppgifter

Kvartalets preliminära uppgifter baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 29.11.2007. Kvalitetsbeskrivningen finns på Statistikcentralens webbsidor http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html (på finska)

Uppgifterna på årsnivå motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 12.7.2007.

Nationalräkenskapsuppgifterna om det sista kvartalet år 2007 publiceras 29.2.2008, då också tidigare kvartal revideras. Kvartalssiffrorna preciseras tills årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning.

Beräkningsmetoden för kvartalsräkenskaperna har reviderats, nya tidsserier fr.o.m. år 1990

Revideringsprojektet för metoden för beräkning av volymserierna och förädlingsvärdet i de kvartalsvisa nationalräkenskaperna som inleddes år 2006 är nu klart. Alla volymuppgifter publiceras som serier uttryckta i referensårets ( 2000) priser. Kedjningen av serierna är gjord enligt den s.k. annual overlap-metoden på basis av kvartalsvisa volymer som beräknats enligt medelpriserna för det föregående året. Samtidigt har man övergått från ett system med fast basår till ett system med rullande basår, där basåret alltid är det föregående året.

Förädlingsvärdet efter näringsgren beräknas genom att man subtraherar insatsförbrukningen från produktionen. Vid volymberäkningarna deflateras produktionen och insatsförbrukningen var för sig med det föregående årets medelpriser. Skillnaden mellan de erhållna talen utgör förädlingsvärdet till föregående års medelpriser (s.k. dubbeldeflatering). På grund av beräkningsmetoden är enskilda näringsgrenars förädlingsvärden volatila. Man bör förhålla sig med försiktighet till förädlingsvärdeuppgifter för enskilda näringsgrenar och enskilda kvartal. Uppgifter för enskilda näringsgrenar bör betraktas som ett mellanskede i beräkningen, där man eftersträvar en så tillförlitlig summa som möjligt av näringsgrenarnas förädlingsvärde inom hela ekonomin.

I de nya tidsserierna som publiceras 5.12.2007 har alla volymserier deflaterats på nytt med det föregående årets medelpriser med hjälp av lämpliga prisindex och därefter kedjats enligt den s.k. annual overlap-metoden till referensårets (2000) priser. Förädlingsvärdeserierna till löpande priser har omräknats genom användande av omsättningsuppgifter fr.o.m. 1995N1. Vid beräkningen av förädlingsvärdeseriernas volymuppgifter har tillämpats dubbeldeflatering fr.o.m. 2001N1. I förädlingsvärdeserierna för åren 1990-2000 har volymerna enligt föregående års genomsnittspriser beräknats genom att deflatera förädlingsvärdet till löpande priser med förändringen av producentprisindexet eller motsvarande prisindex.

De kvartalsvisa tillväxtprocenterna för förädlingsvärdet och bruttonationalprodukten för år 2006 har ändrats särskilt mycket jämfört med publiceringen i september. Orsaken är beräkningsteknisk: i juni 2007 hade man fått beräkningssystemet för kvartalsräkenskaperna att med hjälp av prisindex genuint producera volymtal för förädlingsvärdet som var dubbeldeflaterade med det föregående årets medelpriser. Innan dess var man tvungen att ändra förädlingsvärdets volymtal till medelpriser för det föregående året enligt en formel som inte producerade exakt samma resultat som en äkta deflatering med prisindex. För erhållande av möjligast exakta volymändringar för 1:a och 2:a kvartalet år 2007 i publiceringen i juni och september, krävdes att de kvartalsvisa volymerna för året 2006 var beräknade med samma metod. I samband med publiceringen i juni omräknades volymerna för 2006 års förädlingsvärde därför till föregående års medelpriser genom användning av äkta prisindex. De kvartalsvolymer för förädlingsvärdet för åren 2006 och 2007 som publicerades i juni och september var därmed sinsemellan jämförbara, men de var inte jämförbara med år 2005 eller åren innan. I de serier som nu publiceras ligger volymförändringarna för bruttonationalprodukten och förädlingsvärdena rätt så nära de tillväxtprocenter som publicerades i september, vilket var vår målsättning.

Alla serier har avstämts mot nivåerna i årsräkenskaperna. De gamla tidsserierna för kvartalsräkenskaperna 1975N1-2007N2, som publicerades i september, står fortfarandet till förfogande i Statistikcentralens ASTIKA-tjänst eller på begäran. De gamla tidsserierna är inte jämförbara med de tidsserier som nu publiceras, och ska inte slås ihop med varandra.

Åren 2005 och 2006 är preliminära och preciseras i samband med följande publicering av årsräkenskaperna 31.1.2008. Mer detaljerade uppgifter om revideringen av nationalräkenskaperna finns på Statistikcentralens webbsida http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_2006-03-31_men_007_sv.html


Senast uppdaterad 5.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2007, Bruttonationalproduktens tillväxttakt dämpades något under det tredje kvartalet . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2007/03/ntp_2007_03_2007-12-05_kat_001_sv.html