Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuotteen kasvuvauhti hidastui hieman kolmannella neljänneksellä

Bruttokansantuotteen volyymi lisääntyi heinä-syyskuussa kausitasoitettuna 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 3,8 prosenttia suurempi. Käyvin hinnoin laskettuna bruttokansantuote kasvoi 6,7 % vuoden takaisesta.

Bruttokansantuotteen volyymin kasvu vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä tarkentui 5,4 prosenttiin ja toisella neljänneksellä 4,8 prosenttiin vuoden takaisesta. Vuonna 2006 bruttokansantuote kasvoi 5,0 %. Talouden kasvuvauhti näyttää hieman hidastuneen, mutta kolmannen neljänneksenkin kasvuprosentti on yhä selvästi pitkän ajan keskiarvon (2,7 %) yläpuolella. Toisen neljänneksen kausitasoitettu kasvu edellisestä neljänneksestä tarkentui 1,0 prosenttiin kun se syyskuussa oli 0,9 %.

Työpäiviä oli kolmannella neljänneksellä saman verran kuin vuotta aiemmin.

Vuoden kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin laatiman ennakon mukaan EU-alueella 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja se oli 2,9 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Tuotanto

Alkutuotannon arvonlisäyksen volyymi oli kolmannella neljänneksellä 5,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Maatalouden arvonlisäys kasvoi lähes 14 % kaikkien aikojen toiseksi suurimman viljasadon siivittämänä. Metsätalouden arvonlisäys kasvoi kokonaiset 19 %, missä näkyy koko kuluvan vuoden jatkunut markkinahakkuiden määrän voimakas kasvu.

Jalostustoimialojen arvonlisäyksen volyymi kasvoi 5,3 % kolmannella neljänneksellä. Teollisuuden arvonlisäys oli 4,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä. Puu- ja paperiteollisuuden arvonlisäys pieneni prosentilla. Metalliteollisuuden (ml. elektroniikkateollisuus) arvonlisäys kasvoi vajaat 9 prosenttia vuoden takaisesta. Muun tehdasteollisuuden arvonlisäys kasvoi yli 4 prosenttia. Rakentamisessa arvonlisäyksen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Palvelutoimialojen arvonlisäyksen volyymi oli 3,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä. Kaupan arvonlisäyksen volyymi kasvoi 4,3 prosenttia vuoden takaisesta. Kuljetus-, varastointi ja tietoliikennepalvelut kasvoivat kolme prosenttia. Kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa kasvua oli vajaat 6 prosenttia vuoden takaisesta. Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 4,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntää ovat vuoden kolmannella neljänneksellä lisänneet kaikki kysyntäkomponentit: vienti, kulutus ja investoinnit. Viennin volyymi lisääntyi heinä-syyskuussa 7,5 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonnissa kasvua oli vain 0,7 prosenttia ja palvelujen tuonti väheni alustavien tietojen mukaan. Palvelujen tuonnin ja viennin tiedot saattavat tarkentua huomattavasti. Toisen neljänneksen tuonnin kasvu (tavarat ja palvelut yhteensä) tarkentui 3,3 prosenttiin kun se syyskuun tiedoissa oli 1,6 %. Viennin volyymin kasvu toisella neljänneksellä tarkentui 6,6 prosenttiin syyskuun 6,0 prosentista.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi kolmannella neljänneksellä 4,3 prosenttia. Kasvu oli voimakkainta kestävissä kulutustavaroissa, joissa näkyy analogisten tv-lähetysten loppumisen aiheuttama digisovittimien ja taulutelevisioiden myyntipiikki. Julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi 2,1 prosenttia.

Investointien volyymi kasvoi 3,0 prosenttia vuoden takaisesta, kun vuoden toisella neljänneksellä kasvua oli 8,2 %. Rakennusinvestoinnit lisääntyivät 8 prosentilla, voimakkainta kasvu oli muussa talorakentamisessa. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi pieneni 11 prosenttia. Yksityiset investoinnit lisääntyivät kolmannella neljänneksellä 3,1 prosenttia ja julkiset investoinnit 2,5 prosenttia vuotta aiemmasta.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyys parani vuoden kolmannella neljänneksellä työllisten määrän lisääntyessä 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä sen sijaan pysyi vuoden takaisella tasollaan. Neljänneksellä oli työpäiviä saman verran kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste oli heinä-syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan 6,1 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 6,8 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 5,0 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, lisääntyi käyvin hinnoin 15,8 prosenttia. Kansantulo (netto) oli käyvin hinnoin 7,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 29.11.2007 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Laatuseloste on saatavissa Tilastokeskuksen Internet-sivuilta http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html.

Vuositason tiedot vastaavat 12.7.2007 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2007 viimeistä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 29.2.2008, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkistetaan. Neljännesvuositiedot tarkentuvat kunnes vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä.

Neljännesvuositilinpidon laskentamenetelmä uudistettu, uudet aikasarjat alkavat vuodesta 1990

Kansantalouden neljännesvuositilinpidossa vuonna 2006 aloitettu volyymisarjojen sekä arvonlisäyksen laskentamenetelmän uudistusprojekti on nyt valmis. Kaikki volyymiluvut julkaistaan viitevuoden 2000 hinnoin ilmaistuina sarjoina, jotka on ketjutettu edellisen vuoden keskihinnoin lasketuista neljännesvolyymeista ns. Annual overlap-menetelmää käyttäen. Samalla on siirrytty kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen, jossa perusvuotena on aina edellinen vuosi.

Toimialoittainen arvonlisäys lasketaan vähentämällä tuotoksesta välituotekäyttö. Volyymilaskelmissa tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen edellisen vuoden keskihintaisiksi ja arvonlisäys edellisen vuoden keskihinnoin saadaan näiden lukujen erotuksena (ns. kaksoisdeflatointi). Laskentamenetelmästä johtuen yksittäisten toimialojen arvonlisäykset ovat volatiileja. Yksittäisen toimialan arvonlisäystietoon yhdeltä neljännekseltä on suhtauduttava varovasti. Toimialatiedot onkin nähtävä välivaiheena laskennassa, jossa pyritään mahdollisimman luotettavaan toimialojen arvonlisäysten summaan koko taloudelle.

Nyt 5.12.2007 julkaistavissa uusissa aikasarjoissa kaikki volyymisarjat on deflatoitu uudestaan edellisen vuoden keskihintoihin käyttäen soveltuvia hintaindeksejä ja ketjutettu sen jälkeen viitevuoden 2000 hintaisiksi annual overlap-menetelmällä. Käypähintaiset arvonlisäyssarjat on laskettu uudelleen hyödyntämällä liikevaihtotietoja 1995N1 alkaen. Arvonlisäyssarjojen volyymit on laskettu kaksoisdeflatoituina 2001N1 alkaen. Arvonlisäyssarjojen vuosien 1990-2000 edellisen vuoden keskihintaiset volyymit on laskettu deflatoimalla käypähintainen arvonlisäys tuottajahintaindeksin tai vastaavan hintaindeksin muutoksella.

Vuoden 2006 arvonlisäyksen ja bruttokansantuotteen neljänneksittäiset kasvuprosentit ovat muuttuneet erityisen paljon verrattuna syyskuun julkistukseen. Syy on laskentatekninen: kesäkuussa 2007 neljännesvuositilinpidon laskentajärjestelmä oli saatu tuottamaan aidosti hintaindeksien avulla edellisen vuoden keskihintoihin kaksoisdeflatoituja arvonlisäyksen volyymilukuja. Tätä aikaisemmin arvonlisäyksen volyymiluvut oli jouduttu muuttamaan edellisen vuoden keskihintaisiksi kaavalla, joka ei tuottanut täsmälleen samoja tuloksia kuin aito hintaindekseillä deflatointi. Jotta kesä- ja syyskuussa julkaistut vuoden 2007 1. ja 2. neljänneksen volyymimuutokset olisivat olleet mahdollisimman tarkkoja, täytyi vuoden 2006 neljänneksittäisten volyymien olla samalla menetelmällä laskettuja. Niinpä kesäkuun julkaisun yhteydessä vuoden 2006 arvonlisäyksen volyymit laskettiin uudestaan edellisen vuoden keskihintaisiksi käyttämällä aitoja hintaindeksejä. Näin kesä- ja syyskuussa julkaistut arvonlisäyksen neljännesvolyymit vuosille 2006 ja 2007 olivat keskenään vertailukelpoisia, mutta ne eivät olleet vertailukelpoisia vuoteen 2005 tai sitä edeltäviin vuosiin. Nyt 5.12. julkaistavissa sarjoissa vuoden 2007 bruttokansantuotteen ja arvonlisäysten volyymimuutokset ovat melko lähellä syyskuussa julkaistuja kasvuprosentteja, mikä olikin tavoitteenamme.

Kaikki sarjat on täsmäytetty vuositilinpidon tasoihin. Syyskuussa julkaistut vanhat neljännesvuositilinpidon aikasarjat 1975N1-2007N2 ovat edelleen saatavilla Tilastokeskuksen ASTIKA-palvelussa tai pyydettäessä. Vanhat aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia nyt julkaistujen aikasarjojen kanssa, eikä niitä tule yhdistellä toisiinsa.

Vuodet 2005 ja 2006 ovat ennakollisia ja tarkentuvat vuositilinpidon seuraavan julkaisun yhteydessä 31.1.2008. Tarkempia tietoja kansantalouden tilinpidon uudistuksesta löytyy Tilastokeskuksen internetsivulta http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_2006-03-31_men_007.html.


Päivitetty 5.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2007, Bruttokansantuotteen kasvuvauhti hidastui hieman kolmannella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2007/03/ntp_2007_03_2007-12-05_kat_001.html