Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den snabba ökningen av bruttonationalprodukten fortsatte under årets tredje kvartal

Volymen av bruttonationalprodukten i fasta priser ökade under juli-september med 0,9 procent från föregående kvartal. Jämfört med det tredje kvartalet år 2005 var bruttonationalprodukten 5,4 procent större. Förädling och tjänster ökade jämfört med året innan. Tillväxten förbättrades särskilt av den kraftiga ökningen av industriproduktionen. Produktionen inom trä- och pappersindustrin samt metallindustrin ökade mycket kraftigt från året innan.

Under kvartalet fanns det en arbetsdag mindre än året innan. Förändringen av den säsongrensade och arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten från föregående år var 5,8 procent.

Enligt de förhandsberäkningar som Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat gjort ökade bruttonationalprodukten under årets tredje kvartal inom EU-området med 0,6 procent från föregående kvartal och var 2,7 procent större än under motsvarande period året förut.

Produktion

På basis av uppgifterna som beräknats enligt priserna för referensåret 2000 var förädlingsvärdevolymen för jordbruket mer än fem procent större än året innan. Produktionen inom skogsbruket minskade däremot och var nästan tre procent mindre än året innan i och med att marknadsavverkningarna minskat.

Förädlingsvärdet inom tillverkning var drygt 12 procent större än året innan. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med mer än fjorton procent under det tredje kvartalet. Produktionen inom metallindustrin ökade med nästan 16 procent från året innan. Inom övrig fabriksindustri ökade produktionen likaså under det tredje kvartalet. Ökningen var något under 6 procent.

Inom byggandet ökade förädlingsvärdet med något under fyra procent under juli-september jämfört med föregående år.

Produktionsvolymen inom handeln var mer än sju procent större än året innan. Inom samfärdseln ökade förädlingsvärdet med något under en och en halv procent under det tredje kvartalet.

 

Import, export, konsumtion och investeringar

Även under årets tredje kvartal har alla efterfrågekomponenter höjt produktionen inom samhällsekonomin; export, hushållens konsumtion och investeringar. Exportvolymen gick upp med över åtta procent under juli-september. Importen var något under sex procent större än året innan.

Den privata konsumtionen ökade med över tre procent under det tredje kvartalet. Hushållen köpte flitigt kläder, skor, möbler och i synnerhet hushållsmaskiner och hemelektronik. Konsumtionen av tjänster ökade med något under en procent.

Byggnadsinvesteringarna ökade med något under 3 procent. Bostadsbyggandet gick upp med fem procent, men övrigt husbyggande bara med något under en procent. Anläggningsinvesteringarna ökade med drygt en halv procent. Investeringarna i maskiner och apparater steg med nästan 10 procent efter att ha gått upp med drygt fyra procent under föregående kvartal. De privata investeringarna ökade med mer än fem procent under det tredje kvartalet, de offentliga investeringarna ökade med något under två procent från året innan.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Sysselsättningen förbättrades under det tredje kvartalet, antalet sysselsatta ökade med 1,8 procent från motsvarande kvartal året innan. Antalet arbetade timmar i samhällsekonomin ökade med drygt en procent under årets tredje kvartal från motsvarande kvartal året innan. Under kvartalet fanns det en arbetsdag mindre än året innan. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik var det relativa arbetslöshetstalet under juli-september 6,8 procent, under motsvarande period i fjol var det 7,2 procent. Det relativa sysselsättningstaletvar under juli-september 76,4 procent, då det året innan var 75,6 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin ökade under juli-september med 3,6 procent (exkl. anställningsoptioner). Driftsöverskottet, som i affärsbokföringen grovt motsvarar rörelseresultatet, ökade med drygt tretton procent. Under det tredje kvartalet var nationalinkomsten något under sju procent större än under motsvarande kvartal året innan.

Tillgängliga uppgifter

Kvartalets preliminära uppgifter baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 1.12.2006. Kvalitetsbeskrivningen finns på Statistikcentralens webbsidor http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html.

Uppgifterna på årsnivå motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 13.7.2006.

Nationalräkenskapsuppgifterna om det fjärde kvartalet år 2006 publiceras 1.3.2007, då också tidigare kvartal revideras.

Kvartalsberäkningen av förädlingsvärde reviderad

I kvartalsräkenskaperna har man reviderat beräkningsmetoden för förädlingsvärde. Förädlingsvärdet efter näringsgren beräknas genom att från produktion avdra insatsförbrukning. I beräkningar till fasta priser deflateras produktion och insatsförbrukning separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergår man från ett fast basår till ett rullande, där basåret alltid är föregående år. Uppgifterna publiceras som kedjade serier uttryckta i de priser som gällde referensåret 2000 (räknade enligt föregående års medelpriser).

På grund av beräkningsmetoden är förädlingsvärden för enskilda näringsgrenar mycket volatila. Man bör förhålla sig ytterst försiktig till den kvartalsvisa förädlingsvärdeuppgiften om en enskild näringsgren. Näringsgrensuppgifterna skall ses som ett mellanskede i beräkningen, där man eftersträvar en så tillförlitlig summa av förädlingsvärden för näringsgrenarna som möjligt för hela ekonomin.

Uppgiftsinnehållet i kvartalsräkenskaper har beräknats på basis av den nya metoden för kvartalen 2000N1-2006N3. Äldre uppgifter har kedjats bakåt med tidigare uppgifter och stämts överens med nya årsnivåer. Även åren 2000-2005 har avstämts till de nya nivåerna i årsräkenskaperna.

Uppgifterna för åren 2004 och 2005 är preliminära. År 2005 preciserades i samband med offentliggörandet av årsräkenskaperna 13.7.2006 och uppgifterna för år 2004 blir slutliga i januari 2007. Mer detaljerade uppgifter om revideringen av nationalräkenskaperna finns på Statistikcentralens webbsida http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_2006-03-31_men_007.html och om preciseringen av BNP enligt den nya beräkningsmetoder för kvartalsräkenskaperna på webbsidan http://tilastokeskus.fi/til//ntp_2006_01_2006-06-09_men_001.html.


Senast uppdaterad 8.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2006, Den snabba ökningen av bruttonationalprodukten fortsatte under årets tredje kvartal . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2006/03/ntp_2006_03_2006-12-08_kat_001_sv.html