Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset

Henkilöveroaineistosta lasketut tietokantataulut on laadittu vuosille 2000–2019. Henkilöverorekisteristä on haettu verotiedot sellaisille luonnollisille henkilöille ja heidän puolisoillensa, jotka viljelevät maatalous- ja puutarharekisteriin kuuluvaa maatilaa ja joiden maatalouden tuloja verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan. Puolisoiden tiedot on sitten laskettu yhteen, joten tilastoyksiköllä tarkoitetaan viljelijäpuolisoiden yhteenlaskettuja tietoja. Voidaan myös puhua maatilayrityksen omistajapuolisoista tai viljelijäperheestä. Lasten mahdollisia veronalaisia tuloja ei kuitenkaan ole huomioitu tilastossa. Henkilöverotietojen pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä osuus viljelijäpuolisoiden tuloista tulee maataloudesta ja mikä osuus muista tulolähteistä. Viljelijäpuolisoiden tuloista yhä suurempi osa tuleekin muualta kuin maataloudesta.

Tarkastelun kohteena olevaan henkilöveroaineistoon tuli mukaan 38 224 viljelijän ja 26 170 puolison tiedot. Perheviljelmien määrä on laskenut vuodesta 2000 vuoteen 2019 ulottuvalla ajanjaksolla noin 45 prosenttia. Henkilöverotietojen pohjalta laadituissa kuntakohtaisissa taulukoissa käytetään maatilan sijaintikuntaa eikä viljelijän kotikuntaa.

Alle 35-vuotiaiden viljelijöiden omistamien tilojen osuus kaikista tiloista oli vielä vuonna 2000 noin 12 prosenttia, vuonna 2019 alle 35-vuotiaiden omistamien tilojen osuus oli enää noin 8 prosenttia. Samanaikaisesti yli 65-vuotiaiden viljelijöiden omistamien tilojen osuus kaikista tiloista kasvoi noin 5 prosentista yli 16 prosenttiin. Toisaalta maatalousyhtymien hallinnoimien tilojen osakkaiden ikäjakaumasta ei ole tehty erillistä selvitystä, mutta oletettavasti yhtymän osakkaiden ikäjakauman keskiarvo olisi alhaisempi kuin luonnollisina henkilöinä toimivilla viljelijöillä.

Taulukko 4. Luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, viljelijöiden keski-ikä sekä veronalaiset tuloerät euroina ikäryhmittäin vuosina 2000, 2018 ja 2019

Vuosi Kaikki ikäryhmät yhteensä Alle 35 v. 35 - 49 v. 50 - 64 v. Yli 65 v.
Maatilayritysten lukumäärä 2000 70 083 8 410 31 050 26 966 3 657
2018 39 000 3 249 11 784 18 107 5 860
2019 38 224 3 049 11 205 17 705 6 265
Puolisoiden valtionveronalaiset tulot 2000 35 235 30 369 37 221 35 655 26 460
2018 67 755 59 176 74 491 67 806 58 807
2019 70 694 58 993 75 443 69 829 70 340
Maatalouden ansio- ja pääomatulo 2000 16 324 16 653 17 611 15 733 8 996
2018 25 578 27 804 30 453 25 913 13 506
2019 25 528 28 977 30 507 26 036 13 510
Puolisoiden muut tulot 2000 5 147 2 900 5 074 6 095 3 938
2018 11 168 6 968 10 945 11 923 11 614
2019 12 535 4 806 10 338 11 968 21 827
Viljelijän keski-ikä 2000 47 30 42 55 70
2018 52 30 43 57 69
2019 53 30 43 57 70

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 30.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2019, 2. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2019/mmtal_2019_2021-03-30_kat_002_fi.html