Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Yksityismetsätalous

Tässä luvussa kuvataan yksityismetsänomistajien veronalaisia puunmyyntituloja, metsätalouden menoja ja metsänomistajan verotettavaksi jäävää metsätalouden puhdasta pääomatuloa. Metsätalouden tiedot on saatavissa vuosilta 2006–2014. Yksityismetsänomistajilla tarkoitetaan luonnollisten henkilöiden, verotus- tai kiinteistöyhtymien ja kuolinpesien nimissä harjoitettua metsätaloutta. Valtion, kuntien, seurakuntien, säätiöiden, yhteismetsien, metsäyhtiöiden yms. metsätalous ei sisälly tähän tilastoon. Yksityismetsänomistajien perusjoukon rungon muodostavat kaikki metsätalouden 2c-verolomakkeen palauttajat. Verohallinto lähetti puolisoiden yhdessä omistamista metsäkiinteistöistä esitäytetyn 2c-verolomakkeen suuremman osuuden omistavalle puolisolle. Jos kiinteistö omistettiin tasan puoliksi, lähetettiin lomake iältään vanhemmalle puolisolle. Mikäli puolisot omistivat itsenäisesti metsäkiinteistöjä, oli heidän mahdollista jättää erilliset metsäveroilmoitukset. Metsätalouden tuloksia esitellään sekä alueellisesti että omistajaryhmien mukaan luokiteltuna. Maatalouden harjoittajien ja muiden metsänomistajien tuloksia tarkastellaan myös erikseen. Aluetarkastelussa pienin alueyksikkö on kunta. Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat ilmoittavat verolomakkeella tulot ja menot ilman arvonlisäveroa, kun taas muut metsänomistajat sisällyttävät arvonlisäveron sekä metsätalouden tuloihin että menoihin.

Verohallinnon tietojen mukaan viime vuosina metsätalouden 2c-verolomake lähetettiin noin 400 000 verovelvolliselle. Näistä verohallintoon palautui vuonna 2014 lähes 270 000 lomaketta. Palauttamatta jättäminen johtunee useimmiten siitä, että metsänomistajalla ei ole mitään ilmoitettavaa, tuloja tai menoja. Metsätalouden tappiot voidaan ensisijaisesti vähentää muista pääomatuloista, tai ns. alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Tappioiden huomioiminen edellyttää luonnollisesti niiden ilmoittamista 2c-lomakkeella. Metsätalousmaan pinta-ala on saatu verohallinnon kiinteistötiedoista. Se ei kaikilta osin vastanne nykyistä tilannetta metsämaan osalta, sillä esimerkiksi ojitettu suo saattaa nykyisin olla käytännössä metsämaata, vaikka kiinteistörekisterissä se olisi luokiteltu joutomaaksi. Vuosi 2011 oli viimeinen vuosi jolloin puun myyntitulojen määräaikaista verohuojennusta oli mahdollista saada. Vuonna 2011 huojennuksen määrä oli 25 prosenttia myyntitulosta. Metsätalouden puhdas pääomatulo oli vuonna 2014 keskimäärin 3 353euroa verolomakkeen palauttajaa kohden.

Verolomakkeiden 2c tiedot yhdistettiin Tilastokeskuksessa verohallinnon kiinteistötietoihin. Ennen vuotta 2011 Tilastokeskuksen verohallinnolta saamista kiinteistötiedoista puuttui osa omistajatiedoista, joten vuosina 2006–2010 tilastossa on metsäpinta-alojen osalta alipeittoa.

Oheisessa taulukossa yksityismetsätalouden tulokset on esitelty siten, että metsänomistajat on luokiteltu kolmeen ryhmään:
a) metsänomistajat, jotka harjoittavat myös maatilatalouden verolain mukaista maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla tilalla (aktiiviviljelijät).
b) metsänomistajat, jotka ovat maataloudesta verovelvollisia, mutta maatilat eivät kuulu ns. aktiivitilojen maatilarekisteriin (passiivitilat). Usein näillä passiivitilan omistajilla on vain esimerkiksi peltomaan vuokratuloja, koska pellot on vuokrattu aktiiviviljelijöille.
c) metsänomistajat, jotka eivät ole jättäneet maatalouden verolomaketta, asuivat he sitten metsätilallaan tai kaupungissa (metsätilan omistajat).

Vuonna 2014 metsätalouden verovelvollisia aktiiviviljelijöitä oli 44 207, muita maatalouden verovelvollisia (passiivitilan omistajia) 56 508 ja metsätilallisia 170 074. Puun myyntitulot olivat vuonna 2014 selvästi korkeammat niillä metsänomistajilla, jotka lukeutuivat aktiiviviljelijöihin. Aktiiviviljelijöiden saamat myyntitulot olivat vuonna 2014 noin 10 340 euroa, kun ne olivat kaikilla metsänomistajilla noin 5 829 ja niillä metsänomistajilla, jotka eivät ole maatalouden verovelvollisia noin 4 420 euroa.

Taulukko 7. Yksityismetsänomistajien veronalaiset tulot ja menot omistajaryhmittäin verovuosilta 2006, 2013 ja 2014

  Vuosi Yhteensä Aktiiviviljelijät Passiivitilalliset ovat maatalouden verovelvollisia, mutta eivät itse harjoita aktiivista maataloutta Metsätilan omistajat eivät ole maataloudesta verovelvollisia
Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä 2006 263 659 56 968 52 638 154 053
2013 269 385 45 343 55 912 168 130
2014 270 789 44 207 56 508 170 074
1+Puun myyntitulot euroa/metsänomistaja 2006 3 894 5 858 4 022 3 124
2013 5 427 9 475 5 973 4 154
2014 5 829 10 340 6 543 4 420
2+Korvaukset ja tuet euroa/metsänomistaja 2006 59 108 61 40
2013 193 358 201 145
2014 249 490 277 177
3+Omasta metsästä otettu puutavara euroa/metsänomistaja 2006 11 40 5 2
2013 7 32 4 2
2014 7 29 6 1
4-Metsävähennys ja varaukset euroa/metsänomistaja 2006 408 732 327 315
2013 837 1 844 676 619
2014 886 1 999 711 655
5+Muut pääomatuloksi luettavat erät euroa/metsänomistaja 2006 87 116 96 73
2013 145 202 176 120
2014 162 228 192 135
6-Vuosimenot euroa/metsänomistaja 2006 1 034 1 407 1 169 850
2013 1 601 2 210 1 817 1 365
2014 1 779 2 507 2 009 1 513
10-Poistot (koneet, rakennukset ja ojat) euroa/metsänomistaja 2006 134 183 151 11
2013 200 289 239 164
2014 210 313 254 169
11-Menot toisesta tulolähteestä euroa/metsänomistaja 2006 13 47 10 2
2013 25 107 23 3
2014 27 113 25 5
12+Korjauserät euroa/metsänomistaja 2006 4 4 4 4
2013 8 6 10 8
2014 9 8 13 7
13=Metsätalouden puhdas pääomatulo euroa/metsänomistaja 2006 2 465 3 756 2 531 1 966
2013 3 117 5 624 3 610 2 277
2014 3 353 6 161 4 030 2 399
... puhdas po-tulo jos huojennuksia ei huomioida 2006 2465 3 756 2 531 1 966
2013 3 117 5 624 3 610 2 277
2014 3 353 6 161 4 030 2 399

Metsätalouden aluetarkastelun pohjana käytetään metsänomistajan kotikuntaa. Maataloutta koskevissa lukujen 1 ja 2 taulukoissa kunta määräytyy maatilan sijaintikunnan perusteella. Tämä ratkaisu valittiin, koska metsänomistajan metsäkiinteistöt sijaitsevat usein useamman kunnan alueella, tai kotikunnan ulkopuolella. Seuraavassa taulukossa on esitetty metsäverovelvollisten lukumäärä ja metsätalouden puhdas pääomatulo maakunnittain vuosilta 2006 ja 2014. Yksityismetsänomistajien yhteenlaskettu metsätalouden puhdas pääomatulo vuonna 2014 oli noin 908 miljoonaa euroa.

Taulukko 8. Metsätalouden pääomatulo maakunnittain vuosina 2006 ja 2014

  Vuosi Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä Pääomatulot yhteensä miljoonaa euroa
Yhteensä maakunnat 2006 263 536 650
2014 270 764 908
Uusimaa 2006 24 085 68
2014 27 443 89
Kanta-Häme 2006 7 720 31
2014 7 829 37
Päijät-Häme 2006 8 147 37
2014 8 281 49
Kymenlaakso 2006 8 473 31
2014 8 643 44
Etelä-Karjala 2006 9 245 32
2014 9 431 49
Varsinais-Suomi 2006 16 103 30
2014 16 246 43
Satakunta 2006 12 405 22
2014 12 388 35
Etelä-Savo 2006 17 370 80
2014 17 435 112
Pohjois-Savo 2006 20 326 58
2014 20 642 77
Pohjois-Karjala 2006 15 638 38
2014 15 770 56
Pirkanmaa 2006 19 195 59
2014 19 695 72
Keski-Suomi 2006 18 545 72
2014 19 052 86
Etelä-Pohjanmaa 2006 19 808 27
2014 19 107 39
Pohjanmaa 2006 14 201 15
2014 13 859 21
Keski-Pohjanmaa 2006 4 994 6
2014 5 130 13
Pohjois-Pohjanmaa 2006 24 048 22
2014 25 617 44
Kainuu 2006 8 533 13
2014 8 906 19
Lappi 2006 12 986 10
2014 13 494 18
Ahvenanmaa 2006 1 714 1
2014 1 789 2

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 050 551 2339, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 21.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2014, 3. Yksityismetsätalous . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2014/mmtal_2014_2016-03-21_kat_003_fi.html