Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset

Luvun tiedot perustuvat maatalousyrittäjien 2 -verolomakkeilta saataviin tietoihin, jotka on yhdistetty Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämän maaseutuelinkeinorekisterin tietoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla noin 4 400 maatilayrittäjälle lähetetyllä tilastokyselyllä. Tiedot on esitetty aikasarjana vuosilta 2004–2014. Tietokantatauluissa on kuvattu pääasiassa aktiivisten maatilayritysten tuloja, menoja, varoja ja velkoja. Aktiivitiloilla tarkoitetaan sellaisia maatilayrityksiä, jotka ovat maatilatalouden tuloverolain (MVL) alaisia ja harjoittavat maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla maatilalla. Jossain tapauksessa yhdellä maatilarekisterin tilalla voi toimia useampiakin maatalouden verovelvollisia - esimerkiksi vanha ja nuori isäntä voivat muutaman vuoden ajan olla molemmat erikseen maatalouden verovelvollisia saman maatilan tuloista. Näissä tapauksissa aktiiviseksi yrittäjäksi valittiin liikevaihdoltaan suurempi verovelvollinen, kun taas liikevaihdoltaan pienempi MVL verovelvollinen katsottiin passiiviseksi yrittäjäksi. Kyseisiltä passiivisilta velvollisilta vaaditaan, että heillä on verotietojen perusteella oltava maatilalla jotain muutakin taloudellista toimintaa, kuin pelkkää peltomaan omistusta; esimerkiksi maatalouden tuloja tai menoja, tappiota tai maatalouden velkojen korkoja.

Samoin kuin tilalla voi toimia erikseen useita verovelvollisia yrittäjiä, voi yksi yrittäjä harjoittaa maataloutta useammalla maatilalla. Tuotantoa harjoitetaan myös enenevässä määrin vuokratuilla pelloilla - jopa kokonaisia maatiloja vuokrataan. Maatilalla harjoitettavasta tuotannosta on aina taloudellisessa vastuussa maatilan viljelyoikeutta hallinnoiva oikeushenkilö tai oikeudellinen yksikkö, joka maatalouden kyseessä ollessa on useimmiten luonnollinen henkilö. Muuhun yritystoimintaan verrattuna maatila voidaan käsittää yrityksen toimipaikaksi, josta taloudellisessa vastuussa on joko tilan vuokrannut tai sen omistava oikeushenkilö. Näin yrittäjä ja toimipaikka yhdessä muodostavat yrityksen. Koska yritys vastaa yleensä yhden maatilan tuotannosta, voidaan tilastossa satunnaisesti puhua myös 'maatilojen tuloksista'. Maatilan käyttö taloudellisten tilastojen perusyksikkönä on kuitenkin hämärtynyt jatkuvasti 1960-luvun lopulta, jolloin maataloudessa siirryttiin maatilojen pinta-alaan perustuvasta verotuksesta todellisten tulojen ja menojen erotuksen verottamiseen. Voidaan puhua myös tuloista maatilayrittäjää kohti. Usein yrittäjäpuolisot omistavat ja työskentelevät yhdessä maatilalla, joten on kuvaavampaa käyttää termiä 'maatilayritys', puhuttaessa maatilalla tuotetusta taloudellisesta tuloksesta.

Sivuansiotalous mutkistaa maatalouden tulosten tulkintaa. Esimerkiksi maatalousyrittäjät harjoittavat usein sivuansionaan koneyrittämistä. Mikäli sivuansiot katsotaan laajuudeltaan ja luonteeltaan maatalouden vähäisiksi, voidaan niistä saatuja tuloja verottaa yhdessä muiden maatalouden tulojen kanssa. Muutoin sivuansioita varten pitää muodostaa erillinen liikkeyritys. Maataloutta harjoitetaan enenevässä määrin myös elinkeinoverolain piiriin kuuluvissa yrityksissä. Nämä EVL-verolain piiriin kuuluvat yritykset jäävät ainakin toistaiseksi tämän tilaston ulottumattomiin.

1.1. Maatalouden kokonaistulot, menot, varat ja velat

Maatilatalouden verovelvollisten lukumäärä on Suomessa huomattavasti suurempi kuin maatilarekisterin aktiivitilojen lukumäärä antaisi olettaa. Vuonna 2014 aktiivisia ja passiivisia maatilatalouden tuloverolain mukaan verovelvollisia oli kaikkiaan 128 596 yksikköä. Näistä 50 743 verovelvollisen tiedot pystyttiin yhdistämään Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämän maatilarekisterin tietoihin. Maatilarekisteriin kuului vuonna 2014 kaikkiaan 52 775 maatilaa. Siten erotukseksi jäävien 2 032 aktiivitilan tuloja ei verotettu MVL:n mukaan, koska tilat olivat joko ns. harrastetiloja tai tilat olivat yhtiömuotoisia, jolloin niitä verotettiin elinkeinoverolain mukaan. Toisaalta osaa verotiedoista ei onnistuttu yhdistämään maatilarekisterin tietoihin johtuen siitä, että yrittäjätunnukset poikkesivat eri rekistereissä. Muutamassa tapauksessa yksi verovelvollinen oli vastuussa kahden maatilan tuloista.

Vuonna 2014 MVL:n alaiset maatalouden myyntitulot olivat 2 952 miljoonaa euroa. Myyntitulot laskivat edellisvuodesta 114 miljoonaa euroa. Kotieläinten ja kotieläintuotteiden osuus maatalouden myyntituloista oli noin 62 prosenttia ja kasvinviljelytuotteiden osuus noin 25 prosenttia. Vuodesta 2004 kasvinviljelytuotteiden osuus myyntituloista on kohonnut noin kolme prosenttia, kun taas kotieläintuotannon suhteellinen osuus on alentunut noin neljä prosenttia. MVL 2–verolomakkeilla ilmoitettujen maataloustukien kokonaismäärä oli 1 784 miljoonaa euroa. Maatalouden kokonaistulot olivat vuonna 2014 yhteensä 5 098 miljoonaa euroa kun ne vuonna 2013 olivat 5 138 miljoonaa euroa

Maatalousverotuksessa vähennyskelpoisten menojen yhteismäärä vuonna 2014 oli 3 917 miljoonaa euroa. Menot laskivat siten edellisvuoden 3 967 miljoonasta eurosta noin 50 miljoonaa euroa, kun tulot laskivat saman ajanjakson kuluessa 40 miljoonaa euroa. Maatalouden verolomakkeella menot on eritelty lähinnä menojen alv-kannan mukaan. Menoista noin puolet muodostuu 23 prosentin alv-kantaan kuuluvista menoista. Poistot, 0 prosentin alv-kantaan kuuluvat menot, sekä yhdistettyyn 9 ja 13 prosentin alv-kantaan kuuluvat menoerät muodostavat kukin erikseen noin 13–15 prosentin osuuden kokonaismenoista. Loppuosa menoista koostuu maatalouden palkkamenoista, sekä tasausvarauksesta. Menojen ja tulojen erotuksesta käytetään termiä voitto. Kun voittoon lisätään korjauserät (esimerkiksi maatalouden menoissa vähennetyt yksityistalouden menot ja alkutuottajien alv-huojennus, energiatuotteiden valmisteverojen palautus ja vähennetään mm. yksityisauton maatalouskäyttö ja osinkojen verovapaa osa) sekä maatalouden korkomenot, saadaan maatalouden tulos. Kaikkien maatalouden verovelvollisten yhteenlaskettu maatalouden tulos oli 1 119 miljoonaa euroa. Kokonaistulos nousi edellisestä vuodesta 4 miljoonaa euroa.

Maatalousomaisuuden verotusarvo ilman maatilaan kuuluvia etuuksia oli 5 528 miljoonaa euroa vuonna 2014, kun se edellisenä vuonna oli 5 485 miljoonaa euroa. Maatalouskone- ja kalusto-omaisuuden osuus varoista oli noin 38 prosenttia, tuotantorakennusten osuus noin 24 prosenttia ja maatalousmaan verotusarvo noin 20 prosenttia. Velkojen määrä vuonna 2014 oli 3 802 miljoonaa euroa, vastaava luku vuotta aiemmin oli 3 694 miljoonaa euroa. Maatalouden nettovarallisuuden kokonaisarvo ilman verotuksessa sovellettua palkkamenokorjausta vuonna 2014 oli 1 725 miljoonaa euroa. Passiivitilojen osuus maatalouden kokonaisvarallisuudesta oli noin 12 prosenttia. Kyseisten tilojen varallisuudesta lähes 53 prosenttia oli maatalousmaata.

Taulukko 1. Maatalouden veronalaiset tulot, varat ja velat yhteensä vuosina 2004, 2013 ja 2014

    MVL:n mukaan verovelvolliset
Vuosi Kaikki yhteensä Passiiviset maatilayritykset Aktiiviset maatilayritykset
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 145 051 76 166 68 885
2013 129 548 77 338 52 210
2014 128 596 77 853 50 743
03 Maataloustuotteiden myyntitulo milj. euroa 2004 2 323 91 2 231
2013 3 066 110 2 955
2014 2 952 109 2 844
10 Tuet milj. euroa 2004 1 745 35 1 709
2013 1 721 28 1 693
2014 1 784 31 1 753
24 Tulos maataloudesta milj. euroa 2004 1 144 120 1 024
2013 1 115 153 962
2014 1 119 160 957
41 Maatalouden varat milj. euroa 2004 4 325 460 3 865
2013 5 485 624 4 861
2014 5 528 643 4 885
42 Maatalouden velat milj. euroa 2004 2 796 125 2 671
2013 3 694 156 3 537
2014 3 802 181 3 622

Maatalouden kokonaistulot olivat maakunnittain tarkastellen korkeimmat Varsinais-Suomessa. Tulos maataloudesta oli vuonna 2014 suurin Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Maatalouden kokonaistulojen perusteella Salo oli vuonna 2014 Suomen maatalousvaltaisin kunta. Kuntien välisessä vertailussa Salo oli ykkössijalla sekä tulojen että tuloksen perusteella mitattuna.

Taulukko 2. Maakunnat ja kunnat alueen maatalouden kokonaistulojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä vuonna 2014

  Aktiivimaatilayritysten lukumäärä koko aineistossa Maatalouden tulot yhteensä miljoonaa euroa Tulos maataloudesta miljoonaa euroa Maatalouden tulot euroa/yritys Tulos maataloudesta euroa/yritys
Koko maa 50 743 4 762 957 93 850 18 862
Manner-Suomi 50 313 4 719 949 93 801 18 861
Varsinais-Suomen maakunta 5 476 599 102 109 359 18 650
Etelä-Pohjanmaan maakunta 5 745 559 111 97 303 19 239
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 4 375 487 112 111 261 25 686
Pohjois-Savon maakunta 3 661 406 86 111 015 23 374
Pirkanmaan maakunta 3 925 306 57 77 972 14 638
Satakunnan maakunta 3 155 305 54 96 661 17 033
Pohjanmaan maakunta 3 485 287 60 82 226 17 357
Uudenmaan maakunta 3 205 276 48 86 240 14 828
Pohjois-Karjalan maakunta 2 048 198 46 96 698 22 262
Keski-Suomen maakunta 2 587 187 36 72 448 14 052
Kanta-Hämeen maakunta 2 054 186 37 90 704 18 199
Etelä-Savon maakunta 2 407 181 34 75 327 13 977
Keski-Pohjanmaan maakunta 1 261 173 46 136 840 36 152
Päijät-Hämeen maakunta 1 659 152 28 91 367 16 679
Kymenlaakson maakunta 1 806 126 28 69 792 15 489
Lappi 1 350 119 25 88 265 18 418
Salo 969 95 17 98 492 17 196
Etelä-Karjalan maakunta 1 357 93 22 68 557 16 093
Kainuun maakunta 756 79 18 104 293 24 079
Seinäjoki 699 78 14 111 609 19 747
Loimaa 648 74 14 114 202 21 319
Kauhava 881 73 14 82 796 16 296
Kouvola 993 70 15 70 324 15 598
Kiuruvesi 400 65 11 161 850 28 202
Ilmajoki 374 57 10 152 534 27 425
Kokkola 441 56 15 126 165 35 040
Sastamala 691 52 10 75 265 14 441
Kalajoki 333 52 11 154 912 33 511
Somero 450 51 10 113 491 23 156
Kuopio 518 51 12 98 553 22 325
Hämeenlinna 526 49 9 93 533 17 908
Jalasjärvi 397 48 10 122 122 24 766
Huittinen 357 48 8 135 801 21 494
Nivala 338 45 12 133 664 34 049
Kauhajoki 460 45 9 97 566 18 597
Kurikka 415 44 9 106 154 21 579
Pöytyä 391 44 7 112 208 18 656
Ahvenanmaa 430 43 8 99 651 19 056

1.2. Tilakohtainen tarkastelu

Alueittain

Tilastossa esitettyjä alueittaisia taulukoita on laadittu kunnittain, maakunnittain ja EU-tukialuejaon mukaan luokiteltuna. Aiempien vuosien tulokset on laskettu vastaamaan vuoden 2014 aluejakoa. Maakunnan ja EU-tukialueen mukaan esitetyt tietokantataulukot on laadittu pääsääntöisesti vähintään kahdessa ulottuvuudessa, esimerkiksi maakunnan ja tuotantosuunnan mukaan. Otokseen perustuvat tiedot on merkitty * -merkillä tietokantatauluissa. Otostiloilta saatuja tietoja ei ole julkaistu kuntatasolla. Siten esimerkiksi tietoja pellon vuokrahinnoista ei julkaista kunnittain.

Vuonna 2014 yrityskohtainen keskimääräinen tulos maataloudesta vaihtelee tukialueittain noin 12 600 ja 23 400 euron välillä, tuloksen ollessa selvästi muuta maata alhaisempia pohjoisimmalla C4-tukialueella. Yrityskohtainen tulos maataloudesta on kasvanut vuosina 2004–2014 eniten tukialueilla C2 ja C2P, kasvun ollessa C2-alueella 32 prosenttia ja C2 -alueella 33 prosenttia. Koko maan tasolla yrityskohtainen tulosmaataloudesta kasvoi saman ajanjakson kuluessa 27 prosenttia.

Taulukko 3. Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2013 ja 2014

  Vuosi EU tukialue
    Koko
maa
A-tukialue B-tukialue C1-tukialue C2-tukialue C2P-tukialue C3-tukialue C4-tukialue
01 Maatilayritysten
lukumäärä koko
aineistossa
2004 68 860 8 680 20 344 16 327 18 201 1 971 2 753 584
2013 52 210 6 653 15 624 12 056 13 907 1 456 2 072 442
2014 50 743 6 426 15173 11 724 13 555 1 406 2 022 437
24 Tulos
maataloudesta
euroa/yritys
2004 14 865 14 834 12 907 13 734 17 710 15 763 17 597 10 559
2013 18 422 18 353 15 840 17 008 22 306 19 197 21 020 12 323
2014 18 862 17 944 15 921 17 432 23 365 20 995 21 841 12 573
Tuloksen muutos % vv 2004–2014   27 21 23 27 32 33 24 19

Tuotantosuunnan mukaan

Maatilan tuotantosuuntana käytetään maatilarekisteriin merkittyä tuotantosuuntaa. Tilaston perusjoukkoon kuuluvien maatilayritysten lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2014 noin 26 prosenttia. Lypsykarjatilojen määrä on pudonnut noin puoleen vuoden 2004 tasosta ja sikatilojen määrä 58 prosenttia. Lammastiloja lukuun ottamatta kotieläintuotantoon erikoistuneilla tiloilla tulos oli selvästi korkeampi kuin kasvituotantoon erikoistuneilla tiloilla. Lypsykarja-, siipikarja- ja sikatiloilla tulos oli vuonna 2014 yli 40 000 euroa, kun viljatiloilla ja muilla kasvintuotantotiloilla tulos jäi noin 10 000 euroon. Tulos kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2014 suhteellisesti eniten lypsykarja- ja siipikarjatiloilla.

Taulukko 4 Maatilayritysten lukumäärä, tulot, menot ja tulos maataloudesta tuotantosuunnittain vuosina 2004, 2013 ja 2014

    Kaikki
tuotanto
suunnat
1.Lypsykarja
talous
2.Liha-
ym
naudat
3.Sika
talous
4.Siipikarja
talous
5.Lampaat, vuohet, hevoset 6.Viljan
viljely
7.Muu kasvituotanto 8.Muu tuotanto
01 Maatilayritysten
lukumäärä koko
aineistossa
2004 68 860 17 230 4 595 3 280 913 2 244 28 308 11 927 363
2013 52 210 9 201 3 462 1 520 487 1 924 23 774 11 610 232
2014 50 743 8 639 3 398 1 374 476 1 847 23 223 11 576 210
13 Tulot yhteensä euroa/yritys 2004 58 910 97 291 71 429 151 933 187 058 19 440 30 616 39 010 20 246
2013 92 227 193 368 136 556 316 423 431 457 35 533 49 685 53 032 29 582
2014 93 850 211 381 143 800 315 838 406 308 37 321 48 937 52 538 31 165
20 Menot yhteensä euroa/yritys 2004 42 649 65 995 53 414 120 934 150 341 16 919 22 215 29 151 16 059
2013 72 679 144 189 109 521 269 445 376 902 32 134 39 505 42 095 25 447
2014 73 721 156 875 115 065 268 274 347 825 33 711 39 114 41 844 25 949
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 29 069 16 013 27 519 33 135 1 854 7 622 9 012 3 405
2013 18 422 46 207 24 559 43 264 50 064 2 670 9 820 10 508 3 867
2014 18 862 51 234 26 014 43 471 53 962 2 721 9 328 10 195 4 910
Muutos % vv 2004-2014 27 76 62 58 63 47 22 13 44

Tilakoon mukaan

Kaikkien maatilojen lukumäärä laski 26 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2014. Suurin vähennys tilojen lukumäärässä vuosien 2004–2014 välillä nähtiin alle viiden hehtaarin tiloilla, joiden määrä putosi ajanjakson aikana 53 prosenttia. Tilojen lukumäärä kasvoi vuodesta 2004 ainoastaan suurimpien 50–100 ja yli 100 hehtaarin kokoluokissa.

Tarkasteltaessa kaikkia maatiloille yhteensä, tulos maataloudesta oli vuonna 2014 keskimäärin 18 900 euroa. Kokoluokittain tarkasteltuna vasta yli 30 hehtaarin tiloilla päästiin keskiarvon yli. Pienin tulos maataloudesta oli kokoluokaltaan 5-10 hehtaarin tiloilla noin 2 000 euroa ja korkein yli 100 hehtaarin tiloilla noin 59 000 euroa. Maatilatalouden tulos on kuitenkin kasvanut vuosien 2004–2014 välillä eniten juuri pienien kokoluokan 0-4,9 hehtaaria tiloilla, kasvun ollessa ajanjakson aikana 69 prosenttia. Pienimpien tilojen lisäksi vain kahden suurimman kokoluokan 50–99,9 hehtaaria ja yli 100 hehtaaria, tilojen on onnistunut kasvattaa tulostaan.

Taulukko 5. Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tilakokoluokittain

  Vuosi Kaikki kokoluokat yht 0- 4,9 ha 5- 9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha Yli 100 ha
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 4 617 8 626 16 477 12 363 14 362 10 104 2 311
2013 52 210 2 330 5 725 10 813 8 152 10 541 10 397 4 252
2014 50 743 2 103 5 573 10 369 7 752 10 134 10 359 4 453
Muutos % vv 2004-2014 -26 -54 -35 -37 -37 -29 3 93
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 1 333 2 085 6 249 13 372 21 502 31 514 44 972
2013 18 422 2 604 1 773 4 251 10 271 19 328 35 179 57 949
2014 18 862 2 252 1 993 4 201 10 001 19 114 35 082 59 080
Muutos % vv 2004-2014 27 69 -4 -33 -25 -11 11 31

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 050 551 2339, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 21.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2014, 1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2014/mmtal_2014_2016-03-21_kat_001_fi.html