Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset

Henkilöveroaineistosta lasketut tietokantataulut on laadittu vuosille 2000 – 2013. Henkilöverorekisteristä on haettu verotiedot sellaisille luonnollisille henkilöille ja heidän puolisoille, jotka viljelevät maatilarekisteriin kuuluvaa maatilaa ja joiden maatalouden tuloja verotetaan MVL:n mukaan. Puolisoiden tiedot on sitten laskettu yhteen, joten tilastoyksiköllä tarkoitetaan viljelijäpuolisoiden yhteenlaskettuja tietoja. Voidaan myös puhua maatilayrityksen omistajapuolisoista tai viljelijäperheestä. Lasten mahdollisia veronalaisia tuloja ei kuitenkaan ole huomioitu tilastossa. Henkilöverotietojen pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä osuus viljelijäpuolisoiden tuloista tulee maataloudesta ja mikä osuus muista tulolähteistä. Viljelijäpuolisoiden tuloista yhä suurempi osa tuleekin muualta kuin maataloudesta.

Tarkastelun kohteena olevaan henkilöveroaineistoon tuli mukaan 46 205viljelijän ja 33 104 puolison tiedot. Perheviljelmien määrä aleni vuodesta 2000 noin 34 prosenttia. Henkilöverotietojen pohjalta laadituissa kuntakohtaisissa taulukoissa käytetään maatilan sijaintikuntaa eikä viljelijän kotikuntaa.

Viljelijöiden keski-ikä on kasvanut neljällä vuodella vuodesta 2000 vuoteen 2013, alle 35 vuotiaiden viljelijöiden ikäluokka on yli puolittunut saman ajanjakson aikana. Samanaikaisesti yli 65 vuotiaiden viljelijöiden omistamien tilojen määrä kasvoi noin 19 prosentilla. Toisaalta yhtymien osakkaiden ikäjakaumasta ei ole tehty erillistä selvitystä, mutta oletettavasti yhtymän osakkaiden ikäjakauman keskiarvo olisi alhaisempi kuin luonnollisina henkilöinä toimivilla viljelijöillä.

Metsätalouden puhdas pääomatulo oli vuonna 2008–2013 yleisesti suhteellisen matalalla tasolla verrattuna esimerkiksi vuoteen 2007. Tilanne johtuu em. vuosina sovelletusta metsätalouden verohuojennuksesta. Tämä näkyy myös viljelijäperheiden tulonmuodostuksessa. Vuosina 2000–2005 metsätalouden tulot eivät ole metsän pinta-alaverotuksen takia täysin vertailukelpoisia vuosien 2006–2013 tuloksiin, jolloin metsätalouden tuloja on verotettu yksinomaan metsätalouden pääomaverotuksen mukaan. Maanviljelijöistä yli 40 prosenttia kuului 2000–luvun alkupuolen siirtymäkaudella metsän pinta-alaverotuksen piiriin. Viljelijäperheiden maa- ja metsätalouden yhteenlasketut tulot vuonna 2000 olivat noin 16 300 euroa, kun vuonna 2013 ne olivat noin 24 300 euroa.

Taulukko 6. Luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, viljelijöiden keski-ikä, sekä veronalaiset tuloerät ikäryhmittäin vuosina 2000 ja 2013

    Viljelijän ikä
Vuosi Kaikki ikäryhmät yhteensä %-osuus valtion veronal. tuloista Alle 35 vuotta %-osuus valtion veronal. tuloista 35 - 49 vuotta. %-osuus valtion veronal. tuloista 50 - 64 vuotta %-osuus valtion veronal. tuloista yli 65 vuotta %-osuus valtion veronal. tuloista
Tilojen lkm 2000 70 083 .. 8 410 .. 31 050 .. 26 966 .. 3 657 ..
2013 46 205 .. 3 888 .. 16 105 .. 21 858 .. 4 354 ..
Viljelijän keski-ikä 2000 47 .. 30 .. 42 .. 55 .. 70 ..
2013 51 .. 30 .. 43 .. 57 .. 69 ..
Puolisoiden valtionveronalaiset tulot 2000 35 235 100 30 369 100 37 221 100 35 655 100 26 460 100
2013 61 243 100 53 215 100 66 018 100 60 817 100 52 894 100
Puolisoiden maatalouden ansio ja pääomatulot euroa 2000 13 187 37 13 622 45 14 363 39 12 619 35 6 387 24
2013 18 882 31 19 590 37 23 167 35 17 675 29 8 457 16
Puolisoiden metsätalouden tulot euroa yht 2000 3 137 9 3 031 10 3 247 9 3 113 9 2 609 10
2013 5 444 9 5 439 10 5 762 9 5 418 9 4 405 8
Puolisoiden työtulot ja tulonsiirrot euroa yht 2000 14 052 40 10 902 36 14 825 40 14 195 40 13 675 52
2013 28 828 47 23 824 45 29 710 45 28 652 47 30 915 58
Puolisoiden muut tulot euroa yht 2000 5 147 15 2 900 10 5 074 14 6 095 17 3 938 15
2013 8 909 15 5 070 9 8 402 13 9 737 16 10 056 19

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 2.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2013, 2. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2013/mmtal_2013_2015-04-02_kat_002_fi.html