Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset

Luvun tiedot perustuvat maatalousyrittäjien 2 -verolomakkeilta saataviin tietoihin, jotka on yhdistetty Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämän maaseutuelinkeinorekisterin tietoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla noin 8 500 maatilayrittäjälle lähetetyllä tilastokyselyllä. Tiedot on esitetty aikasarjana vuosilta 2004–2013. Tietokantatauluissa on kuvattu pääasiassa aktiivisten maatilayritysten tuloja, menoja, varoja ja velkoja. Aktiivitiloilla tarkoitetaan sellaisia maatilayrityksiä, jotka ovat maatilatalouden tuloverolain (MVL) alaisia ja harjoittavat maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla maatilalla. Jossain tapauksessa yhdellä maatilarekisterin tilalla voi toimia useampiakin maatalouden verovelvollisia - esimerkiksi vanha ja nuori isäntä voivat muutaman vuoden ajan olla molemmat erikseen maatalouden verovelvollisia saman maatilan tuloista. Näissä tapauksissa aktiiviseksi yrittäjäksi valittiin liikevaihdoltaan suurempi verovelvollinen, kun taas liikevaihdoltaan pienempi MVL verovelvollinen katsottiin passiiviseksi yrittäjäksi. Kyseisiltä passiivisilta velvollisilta vaaditaan, että heillä on verotietojen perusteella oltava maatilalla jotain muutakin taloudellista toimintaa, kuin pelkkää peltomaan omistusta; esimerkiksi maatalouden tuloja tai menoja, tappiota tai maatalouden velkojen korkoja.

Samoin kuin tilalla voi toimia erikseen useita verovelvollisia yrittäjiä, voi yksi yrittäjä harjoittaa maataloutta useammalla maatilalla. Tuotantoa harjoitetaan myös enenevässä määrin vuokratuilla pelloilla - jopa kokonaisia maatiloja vuokrataan. Maatilalla harjoitettavasta tuotannosta on aina taloudellisessa vastuussa maatilan viljelyoikeutta hallinnoiva oikeushenkilö tai oikeudellinen yksikkö, joka maatalouden kyseessä ollessa on useimmiten luonnollinen henkilö. Muuhun yritystoimintaan verrattuna maatila voidaan käsittää yrityksen toimipaikaksi, josta taloudellisessa vastuussa on joko tilan vuokrannut tai sen omistava oikeushenkilö. Näin yrittäjä ja toimipaikka yhdessä muodostavat yrityksen. Koska yritys vastaa yleensä yhden maatilan tuotannosta, voidaan tilastossa satunnaisesti puhua myös 'maatilojen tuloksista'. Maatilan käyttö taloudellisten tilastojen perusyksikkönä on kuitenkin hämärtynyt jatkuvasti 1960-luvun lopulta, jolloin maataloudessa siirryttiin maatilojen pinta-alaan perustuvasta verotuksesta todellisten tulojen ja menojen erotuksen verottamiseen. Voidaan puhua myös tuloista maatilayrittäjää kohti. Usein yrittäjäpuolisot omistavat ja työskentelevät yhdessä maatilalla, joten on kuvaavampaa käyttää termiä 'maatilayritys', puhuttaessa maatilalla tuotetusta taloudellisesta tuloksesta.

Sivuansiotalous mutkistaa maatalouden tulosten tulkintaa. Esimerkiksi maatalousyrittäjät harjoittavat usein sivuansionaan koneyrittämistä. Mikäli sivuansiot katsotaan laajuudeltaan ja luonteeltaan maatalouden vähäisiksi, voidaan niistä saatuja tuloja verottaa yhdessä muiden maatalouden tulojen kanssa. Muutoin sivuansioita varten pitää muodostaa erillinen liikkeyritys. Maataloutta harjoitetaan enenevässä määrin myös elinkeinoverolain piiriin kuuluvissa yrityksissä. Nämä EVL-verolain piiriin kuuluvat yritykset jäävät ainakin toistaiseksi tämän tilaston ulottumattomiin.

1.1. Maatalouden kokonaistulot, menot, varat ja velat

Maatilatalouden verovelvollisten lukumäärä on Suomessa huomattavasti suurempi kuin maatilarekisterin aktiivitilojen lukumäärä antaisi olettaa. Vuonna 2013 aktiivisia ja passiivisia maatilatalouden tuloverolain mukaan verovelvollisia oli kaikkiaan 129 548 yksikköä. Näistä 52 210 verovelvollisen tiedot pystyttiin yhdistämään Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämän maatilarekisterin tietoihin. Maatilarekisteriin kuului vuonna 2013 kaikkiaan 54 398 maatilaa. Siten erotukseksi jäävien 2 188 aktiivitilan tuloja ei verotettu MVL:n mukaan, koska tilat olivat joko ns. harrastetiloja tai tilat olivat yhtiömuotoisia, jolloin niitä verotettiin elinkeinoverolain mukaan. Toisaalta osaa verotiedoista ei onnistuttu yhdistämään maatilarekisterin tietoihin johtuen siitä, että yrittäjätunnukset poikkesivat eri rekistereissä. Muutamassa tapauksessa yksi verovelvollinen oli vastuussa kahden maatilan tuloista.

Vuonna 2013 MVL:n alaiset maatalouden myyntitulot olivat 3 066 miljoonaa euroa. Myyntitulot kohosivat edellisvuodesta 94 miljoonaa euroa. Kotieläinten ja kotieläintuotteiden osuus maatalouden myyntituloista oli noin 60 prosenttia ja kasvinviljelytuotteiden osuus noin 26 prosenttia. Vuodesta 2004 kasvinviljelytuotteiden osuus myyntituloista on kohonnut noin neljä prosenttia, kun taas kotieläintuotannon suhteellinen osuus on alentunut noin kuusi prosenttia. MVL 2–verolomakkeilla ilmoitettujen maataloustukien kokonaismäärä oli 1 721 miljoonaa euroa. Maatalouden kokonaistulot olivat vuonna 2013 yhteensä 5 138 miljoonaa euroa kun ne vuonna 2012 olivat 5 147 miljoonaa euroa.

Maatalousverotuksessa vähennyskelpoisten menojen yhteismäärä vuonna 2013 oli 3 967 miljoonaa euroa. Menot kohosivat siten edellisvuoden 3 911 miljoonasta eurosta noin 56 miljoonaa euroa, kun tulot laskivat saman ajanjakson kuluessa 9 miljoonaa euroa. Maatalouden verolomakkeella menot on eritelty lähinnä menojen alv-kannan mukaan. Menoista noin puolet muodostuu 23 prosentin alv-kantaan kuuluvista menoista. Poistot, 0 prosentin alv-kantaan kuuluvat menot, sekä yhdistettyyn 9 ja 13 prosentin alv-kantaan kuuluvat menoerät muodostavat kukin erikseen noin 13–15 prosentin osuuden kokonaismenoista. Loppuosa menoista koostuu maatalouden palkkamenoista, sekä tasausvarauksesta. Menojen ja tulojen erotuksesta käytetään termiä voitto. Kun voittoon lisätään korjauserät (esimerkiksi maatalouden menoissa vähennetyt yksityistalouden menot ja alkutuottajien alv-huojennus, energiatuotteiden valmisteverojen palautus ja vähennetään mm. yksityisauton maatalouskäyttö ja osinkojen verovapaa osa) sekä maatalouden korkomenot, saadaan maatalouden tulos. Kaikkien maatalouden verovelvollisten yhteenlaskettu maatalouden tulos oli 1 115 miljoonaa euroa. Kokonaistulos laski edellisestä vuodesta 45 miljoonaa euroa.

Maatalousomaisuuden verotusarvo ilman maatilaan kuuluvia etuuksia oli 5 485 miljoonaa euroa vuonna 2013, kun se edellisenä vuonna oli 5 352 miljoonaa euroa. Maatalouskone- ja kalusto-omaisuuden osuus varoista oli noin 38 prosenttia, tuotantorakennusten osuus noin 24 prosenttia ja maatalousmaan verotusarvo noin 20 prosenttia. Velkojen määrä vuonna 2013 oli 3 694 miljoonaa euroa, vastaava luku vuotta aiemmin oli 3 629 miljoonaa euroa. Maatalouden nettovarallisuuden kokonaisarvo ilman verotuksessa sovellettua palkkamenokorjausta vuonna 2013 oli 1 792 miljoonaa euroa. Passiivitilojen osuus maatalouden kokonaisvarallisuudesta oli noin 12 prosenttia. Kyseisten tilojen varallisuudesta lähes 54 prosenttia oli maatalousmaata.

Taulukko 1. Maatalouden veronalaiset tulot, varat ja velat yhteensä vuosina 2004, 2012 ja 2013

    MVL:n mukaan verovelvolliset
Vuosi Kaikki yhteensä Passiiviset maatilayritykset Aktiiviset maatilayritykset
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 145 051 76 166 68 885
2012 131 314 74 691 56 623
2013 129 548 77 338 52 210
03 Maataloustuotteiden myyntitulo milj. euroa 2004 2 323 91 2 231
2012 2 972 117 2 855
2013 3 066 110 2 955
10 Tuet milj. euroa 2004 1 745 35 1 709
2012 1 829 24 1 805
2013 1 721 28 1 693
24 Tulos maataloudesta milj. euroa 2004 1 144 120 1 024
2012 1 161 152 1 009
2013 1 115 153 962
41 Maatalouden varat milj. euroa 2004 4 325 460 3 865
2012 5 352 576 4 776
2013 5 485 624 4 861
42 Maatalouden velat milj. euroa 2004 2 796 125 2 671
2012 3 629 149 3 480
2013 3 694 156 3 537

Maatalouden kokonaistulot olivat maakunnittain tarkastellen korkeimmat Varsinais-Suomessa. Tulos maataloudesta oli vuonna 2013 suurin Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Maatalouden kokonaistulojen perusteella Salo oli vuonna 2013 Suomen maatalousvaltaisin kunta. Kuntien välisessä vertailussa Salo oli ykkössijalla sekä tulojen että tuloksen perusteella mitattuna. Ahvenanmaan yhteenlasketut maatalouden kokonaistulot ylittyivät mantereella 20 kunnassa.

Taulukko 2. Maakunnat ja kunnat alueen maatalouden kokonaistulojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä vuonna 2013

  Aktiivimaatilayritysten lukumäärä koko aineistossa Maatalouden tulot yhteensä miljoonaa euroa Tulos maataloudesta miljoonaa euroa Maatalouden tulot euroa/yritys Tulos maataloudesta euroa/yritys
Koko maa 52 210 4 815 962 92 227 18 422
Manner-Suomi 51 762 4 772 953 92 190 18 409
Varsinais-Suomen maakunta 5 670 628 107 110 758 18 804
Etelä-Pohjanmaan maakunta 5 901 566 111 95 982 18 832
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 4 475 483 113 107 972 25 228
Pohjois-Savon maakunta 3 738 395 80 105 769 21 488
Satakunnan maakunta 3 255 313 52 96 164 16 025
Pirkanmaan maakunta 3 999 303 56 75 743 13 96
Pohjanmaan maakunta 3 600 298 63 82 640 17 603
Uudenmaan maakunta 3 310 284 52 85 822 15 703
Pohjois-Karjalan maakunta 2 129 198 44 93 080 20 861
Kanta-Hämeen maakunta 2 148 193 39 89 927 18 141
Keski-Suomen maakunta 2 663 187 36 70 287 13 338
Etelä-Savon maakunta 2 471 183 33 73 880 13 411
Keski-Pohjanmaan maakunta 1 306 169 45 129 544 34 659
Päijät-Hämeen maakunta 1 697 154 29 90 666 17 038
Kymenlaakson maakunta 1 854 129 29 69 405 15 854
Lapin maakunta 1 383 117 24 84 876 17 447
Salo 1 015 102 18 100 129 18 020
Etelä-Karjalan maakunta 1 388 95 22 68 106 15 736
Loimaa 666 81 15 121 851 22 614
Seinäjoki 775 79 14 108 582 19 092
Kainuun maakunta 775 77 17 99 060 21 916
Kouvola 1 018 71 16 70 114 16 132
Kauhava 906 71 14 78 569 15 882
Kiuruvesi 409 63 11 154 317 27 359
Ilmajoki 392 60 11 153 133 28 027
Kokkola 457 54 16 119 008 33 975
Somero 459 54 11 117 565 23 285
Kalajoki 337 53 11 156 939 33 807
Huittinen 376 53 8 140 233 20 715
Sastamala 703 51 9 72 675 13 495
Hämeenlinna 548 50 9 91 680 17 090
Kuopio 528 50 11 93 972 20 940
Jalasjärvi 403 49 10 120 794 24 632
Pöytyä 411 47 8 113 661 18 472
Kurikka 432 46 9 107 483 19 834
Kauhajoki 469 45 8 97 013 17 540
Nivala 351 45 11 127 183 31 954
Eura 343 43 7 126 454 19 477
Ahvenanmaa 448 43 9 96 497 19 937

1.2. Tilakohtainen tarkastelu

Alueittain

Tilastossa esitettyjä alueittaisia taulukoita on laadittu kunnittain, maakunnittain ja EU-tukialuejaon mukaan luokiteltuna. Aiempien vuosien tulokset on laskettu vastaamaan vuoden 2013 aluejakoa. Maakunnan ja EU-tukialueen mukaan esitetyt tietokantataulukot on laadittu pääsääntöisesti vähintään kahdessa ulottuvuudessa, esimerkiksi maakunnan ja tuotantosuunnan mukaan. Otokseen perustuvat tiedot on merkitty * -merkillä tietokantatauluissa. Otostiloilta saatuja tietoja ei ole julkaistu kuntatasolla. Siten esimerkiksi tietoja pellon vuokrahinnoista ei julkaista kunnittain.

Vuonna 2013 yrityskohtainen keskimääräinen tulos maataloudesta vaihtelee tukialueittain noin 12 300 ja 22 300 euron välillä, tulojen ollessa selvästi muuta maata alhaisempia pohjoisimmalla C4-tukialueella.

Taulukko 3. Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2012 ja 2013

  Vuosi EU tukialue
    Koko
maa
A-tukialue B-tukialue C1-tukialue C2-tukialue C2P-tukialue C3-tukialue C4-tukialue
01 Maatilayritysten
lukumäärä koko
aineistossa
2004 68 860 8 680 20 344 16 327 18 201 1 971 2 753 584
2012 56 623 7 037 16 862 13 120 15 100 1 652 2 346 506
2013 52 210 6 653 15 624 12 056 13 907 1 456 2 072 442
24 Tulos
maataloudesta
euroa/yritys
2004 14 865 14 834 12 907 13 734 17 710 15 763 17 597 10 559
2012 17 819 17 828 15 562 16 397 21 582 18 051 19 091 10 921
2013 18 422 18 353 15 840 17 008 22 306 19 197 21 020 12 323
Tuloksen muutos % vv 2004–2013   24 24 23 24 26 22 19 17

Tuotantosuunnan mukaan

Maatilan tuotantosuuntana käytetään maatilarekisteriin merkittyä tuotantosuuntaa. Tilaston perusjoukkoon kuuluvien maatilayritysten lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2013 noin 24 prosenttia. Lypsykarjatilojen määrä on alentunut noin 47 prosenttia ja sikatilojen määrä 54 prosenttia. Lammastiloja lukuun ottamatta kotieläintuotantoon erikoistuneilla tiloilla tulos oli selvästi korkeampi kuin kasvituotantoon erikoistuneilla tiloilla. Lypsykarja-, siipikarja- ja sikatiloilla tulos oli vuonna 2013 yli 40 000 euroa, kun viljatiloilla ja muilla kasvintuotantotiloilla tulos oli noin 10 000 euroa. Tulos kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2013 suhteellisesti eniten lypsykarja-, liha- ja sikatiloilla. Alla olevassa taulukossa on maatalouden tuloksen lisäksi esitetty lannoite, poltto- ja voiteluaineiden, sekä rehukustannusten kehitys tuotantosuunnittain. Kyseiset kustannuserät on laskettu otosaineistosta, joten niihin sisältyy otostutkimukseen tyypillisesti kuuluva virhemarginaali.

Taulukko 4. Maatilayritysten lukumäärä, lannoite- ja rehumenot sekä tulos maataloudesta tuotantosuunnittain vuosina 2004, 2012ja 2013

    Kaikki
tuotanto
suunnat
1.Lypsykarja
talous
2.Liha-
ym
naudat
3.Sika
talous
4.Siipikarja
talous
5.Lampaat, vuohet, hevoset 6.Viljan
viljely
7.Muu kasvituotanto 8.Muu tuotanto
01 Maatilayritysten
lukumäärä koko
aineistossa
2004 68 860 17 230 4 595 3 280 913 2 244 28 308 11 927 363
2012 56 623 9 655 3 454 1 595 451 1 904 25 999 13 140 425
2013 52 210 9 201 3 462 1 520 487 1 924 23 774 11 610 232
Muutos % vv 2004-2013 -24 -47 -25 -54 -47 -14 -16 -3 -36
15.4 * Lannoitteet ja kalkki euroa/yritys 2004 2 936 3 999 3 378 5 138 5 996 1 040 2 257 2 425 667
2012 5 520 8 961 6 746 23 052 9 475 631 4 488 2 949 471
2013 5 292 8 777 6 019 16 652 7 734 786 4 450 3 264 1 147
Muutos % vv 2004-2013 80 119 78 224 29 -24 97 35 -72
15.10* Poltto ja voiteluaineet euroa/yritys 2004 1 831 2 009 2 338 4 327 5 321 681 1 482 1 504 596
2012 4 384 5 329 6 907 13 935 10 820 1 151 4 003 2 744 1 168
2013 3 747 4 711 7 389 10 205 8 521 1 251 3 263 2 334 1 328
Muutos % vv 2004-2013 105 134 216 136 60 84 120 55 123
16.1 * Rehut yms. euroa/yritys 2004 5 993 12 887 6 429 30 929 47 747 974 372 258 318
2012 7 872 23 729 10 479 58 611 89 064 2 028 370 219 372
2013 7 766 26 371 14 560 51 078 44 682 1 487 173 170 113
Muutos % vv 2004-2013 30 105 126 65 -6 53 -53 -34 -64
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 29 069 16 013 27 519 33 135 1 854 7 622 9 012 3 405
2012 17 819 46 014 24 430 41 433 48 854 2 613 9 858 9 836 4 054
2013 18 422 46 207 24 559 43 264 50 064 2 670 9 820 10 508 3 867
Muutos % vv 2004-2013 24 59 53 57 51 44 29 17 14

* Lannoite-, rehu- ja polttoainemenot estimoitu otoksesta

Tilakoon mukaan

Kaikkien maatilojen lukumäärä laski 24 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2013. Tätä yleistä laskuvauhtia jyrkemmin tilojen määrä laski kaikissa kokoluokissa 0-50 hehtaaria. Suurin lasku vuosien 2004–2013 välillä nähtiin alle viiden hehtaarin tiloilla, joiden määrä putosi ajanjakson aikana 50 prosenttia. Tilojen lukumäärä kasvoi vuodesta 2004 ainoastaan suurimpien 50–100 ja yli 100 hehtaarin kokoluokissa.

Kaikille maatiloille yhteensä tulos maataloudesta oli keskimäärin 18 400 euroa. Kokoluokittain tarkasteltuna vasta yli 30 hehtaarin tiloilla päästiin keskiarvon yli. Matalin tulos maataloudesta oli kokoluokaltaan 5-10 hehtaarin tiloilla noin 1 800 euroa ja korkein yli 100 hehtaarin tiloilla noin 58 000 euroa.

Taulukko 5. Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tilakokoluokittain

  Vuosi Kaikki kokoluokat yht 0- 4,9 ha 5- 9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha Yli 100 ha
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 4 617 8 626 16 477 12 363 14 362 10 104 2 311
2012 56 623 3 934 6 835 11 783 8 606 10 933 10 509 4 023
2013 52 210 2 330 5 725 10 813 8 152 10 541 10 397 4 252
Muutos % vv 2004-2013 -24 -50 -34 -34 -34 -27 3 84
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 1 333 2 085 6 249 13 372 21 502 31 514 44 972
2012 17 819 1 545 1 640 4 862 11 042 20 555 36 222 58 168
2013 18 422 2 604 1 773 4 251 10 271 19 328 35 179 57 949
Muutos % vv 2004-2013 24 95 -15 -32 -23 -10 12 29

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 2.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2013, 1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2013/mmtal_2013_2015-04-02_kat_001_fi.html