Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Yksityismetsätalous

Tässä luvussa kuvataan yksityismetsänomistajien veronalaisia puunmyyntituloja, metsätalouden menoja ja metsänomistajan verotettavaksi jäävää metsätalouden puhdasta pääomatuloa. Metsätalouden tiedot on saatavissa vuosilta 2006–2012. Yksityismetsänomistajilla tarkoitetaan luonnollisten henkilöiden, verotus- tai kiinteistöyhtymien ja kuolinpesien nimissä harjoitettua metsätaloutta. Valtion, kuntien, seurakuntien, säätiöiden, yhteismetsien, metsäyhtiöiden yms. metsätalous ei sisälly tähän tilastoon. Yksityismetsänomistajien perusjoukon rungon muodostavat kaikki metsätalouden 2c-verolomakkeen palauttajat. Verohallinto lähetti puolisoiden yhdessä omistamista metsäkiinteistöistä esitäytetyn 2c-verolomakkeen suuremman osuuden omistavalle puolisolle. Jos kiinteistö omistettiin tasan puoliksi, lähetettiin lomake iältään vanhemmalle puolisolle. Mikäli puolisot omistivat itsenäisesti metsäkiinteistöjä, oli heidän mahdollista jättää erilliset metsäveroilmoitukset. Metsätalouden tuloksia esitellään sekä alueellisesti että omistajaryhmien mukaan luokiteltuna. Maatalouden harjoittajien ja muiden metsänomistajien tuloksia tarkastellaan myös erikseen. Aluetarkastelussa pienin alueyksikkö on kunta. Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat ilmoittavat verolomakkeella tulot ja menot ilman arvonlisäveroa, kun taas muut metsänomistajat sisällyttävät arvonlisäveron sekä metsätalouden tuloihin että menoihin.

Verohallinnon tietojen mukaan viime vuosina metsätalouden 2c-verolomake lähetettiin noin 400 000 verovelvolliselle. Näistä verohallintoon palautui vuonna 2012 lähes 270 000 lomaketta. Palauttamatta jättäminen johtunee useimmiten siitä, että metsänomistajalla ei ole mitään ilmoitettavaa, tuloja tai menoja. Metsätalouden tappiot voidaan ensisijaisesti vähentää muista pääomatuloista, tai ns. alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Tappioiden huomioiminen edellyttää luonnollisesti niiden ilmoittamista 2c-lomakkeella. Metsätalousmaan pinta-ala on saatu verohallinnon kiinteistötiedoista. Se ei kaikilta osin vastanne nykyistä tilannetta metsämaan osalta, sillä esimerkiksi ojitettu suo saattaa nykyisin olla käytännössä metsämaata, vaikka kiinteistörekisterissä se olisi luokiteltu joutomaaksi. Vuosi 2011 oli viimeinen vuosi jolloin puun myyntitulojen määräaikaista verohuojennusta oli mahdollista saada. Vuonna 2011 huojennuksen määrä oli 25 prosenttia myyntitulosta. Metsätalouden puhdas pääomatulo oli vuonna 2012 keskimäärin 2 546 euroa verolomakkeen palauttajaa kohden.

Verolomakkeiden 2c tiedot yhdistettiin Tilastokeskuksessa verohallinnon kiinteistötietoihin. Ennen vuotta 2011 Tilastokeskuksen verohallinnolta saamista kiinteistötiedoista puuttui osa omistajatiedoista, joten vuosina 2006–2010 tilastossa on metsäpinta-alojen osalta alipeittoa.

Oheisessa taulukossa yksityismetsätalouden tulokset on esitelty siten, että metsänomistajat on luokiteltu kolmeen ryhmään:
a) metsänomistajat, jotka harjoittavat myös maatilatalouden verolain mukaista maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla tilalla (aktiiviviljelijät).
b) metsänomistajat, jotka ovat maataloudesta verovelvollisia, mutta maatilat eivät kuulu ns. aktiivitilojen maatilarekisteriin (passiivitilat). Usein näillä passiivitilan omistajilla on vain esimerkiksi peltomaan vuokratuloja, koska pellot on vuokrattu aktiiviviljelijöille.
c) metsänomistajat, jotka eivät ole jättäneet maatalouden verolomaketta, asuivat he sitten metsätilallaan tai kaupungissa (metsätilan omistajat).

Vuonna 2012 metsätalouden verovelvollisia aktiiviviljelijöitä oli 48 840, muita maatalouden verovelvollisia (passiivitilan omistajia) 53 676 ja metsätilallisia 168 432. Aktiiviviljelijät kuuluvat maatilarekisteriin joka sisältää tiedon myös metsäpinta-alasta. Maatilarekisterin mukaan aktiivitilojen keskimääräinen metsäpinta-ala oli 51,2 hehtaaria, kun verohallinnon kiinteistörekisteristä laskettu aktiivitilojen metsäala on 59 hehtaaria. Ero johtuu siitä, että maatilarekisterin metsäala on laskettu keskiarvona kaikille aktiivitiloille, sellaisillekin joilla ei ole metsää. Sen sijaan tämän luvun metsätaloutta koskevissa tarkasteluissa metsää omistamattomat aktiiviviljelijät eivät ole mukana. Aktiiviviljelijöiden keskimääräinen metsäala on lähes puolet korkeampi kuin metsätilan omistajien. Suhde näkyy myös kaikissa metsänomistajaa kohti lasketuissa taloudellisissa tunnusluvuissa. Esimerkiksi aktiiviviljelijöiden metsätalouden puhdas pääomatulo oli vuonna 2012 yli puolet korkeampi kuin metsätilallisten puhdas pääomatulo. Puun myyntitulot ja metsätalouden pääomatulot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko 8. Yksityismetsänomistajien veronalaiset tulot ja menot omistajaryhmittäin verovuosilta 2007, 2011 ja 2012

  Vuosi Yhteensä Aktiiviviljelijät Passiivitilalliset ovat maatalouden verovelvollisia, mutta eivät itse harjoita aktiivista maataloutta Metsätilan omistajat eivät ole maataloudesta verovelvollisia
Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä 2007 269 623 55 577 53 803 160 243
2011 269 932 509 790 52 431 166 522
2012 270 948 488 400 53 676 168 432
1+Puun myyntitulot euroa/metsänomistaja 2007 6 899 10 804 7 274 5 418
2011 2 280 4 062 2 374 1 705
2012 4 429 7 737 4 853 3 334
2+Korvaukset ja tuet euroa/metsänomistaja 2007 50 100 52 32
2011 122 236 128 85
2012 337 722 384 210
3+Omasta metsästä otettu puutavara euroa/metsänomistaja 2007 11 42 6 3
2011 8 32 4 2
2012 8 32 5 2
4-Metsävähennys ja varaukset euroa/metsänomistaja 2007 760 1 424 637 571
2011 649 1 362 517 473
2012 679 1 531 552 472
5+Muut pääomatuloksi luettavat erät euroa/metsänomistaja 2007 111 147 124 94
2011 245 395 274 190
2012 156 206 185 133
6-Vuosimenot euroa/metsänomistaja 2007 1 111 1 491 1 243 935
2011 1 314 1 787 1 478 1 118
2012 1 499 2 059 1717 1 268
10-Poistot (koneet, rakennukset ja ojat) euroa/metsänomistaja 2007 165 231 193 132
2011 191 258 218 161
2012 193 276 227 159
11-Menot toisesta tulolähteestä euroa/metsänomistaja 2007 16 58 12 2
2011 19 77 15 2
2012 22 91 20 3
12+Korjauserät euroa/metsänomistaja 2007 6 5 8 6
2011 8 7 9 8
2012 10 9 14 9
13=Metsätalouden puhdas pääomatulo euroa/metsänomistaja 2007 5 027 7 895 5 380 3 914
2011 2 843 4 982 3 150 2 092
2012 2 546 4 749 2 926 1 786
... puhdas po-tulo jos huojennuksia ei huomioida 2007 5 027 7 895 5 380 3 914
2011 3 628 6 226 4 014 2 710
2012 2 546 4 749 2 926 1 786
Metsäpinta-ala ha/metsänomistaja 2007 34 52 36 27
2011 38 58 39 32
2012 39 59 39 32

Metsätalouden aluetarkastelun pohjana käytetään metsänomistajan kotikuntaa. Maataloutta koskevissa lukujen 1 ja 2 taulukoissa kunta määräytyy maatilan sijaintikunnan perusteella. Tämä ratkaisu valittiin, koska metsänomistajan metsäkiinteistöt sijaitsevat usein useamman kunnan alueella, tai kotikunnan ulkopuolella. Seuraavassa taulukossa on esitetty metsäverovelvollisten lukumäärä ja metsätalouden puhdas pääomatulo maakunnittain vuosilta 2007 ja 2012. Vertailuvuodeksi valittiin vuosi 2007, koska puunmyyntitulot olivat silloin korkeimmillaan 2000–luvulla. Yksityismetsänomistajien yhteenlaskettu metsätalouden puhdas pääomatulo vuonna 2012 oli 689 miljoonaa euroa. Tästä aktiiviviljelijöiden osuus oli 231 miljoonaa euroa, eli 34 prosenttia. Maakuntien välisessä vertailussa metsätalouden puhdasta pääomatuloa saatiin eniten Uudellamaalla ja Etelä-Savossa.

Taulukko 9. Metsätalouden pääomatulo maakunnittain vuosina 2007 ja 2012

  Vuosi Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä Puhdas pääomatulo yhteensä miljoonaa euro Aktiiviviljelijöiden osuus puhtaan pääomatulon kokonaismäärästä %
  Yhteensä Aktiiviviljelijä Yhteensä Aktiiviviljelijä  
Yhteensä maakunnat 2007 269 436 55 577 1 355 439 32
2012 269 859 48 548 689 231 34
1.Uusimaa 2007 24 947 3 414 114 28 25
2012 27 351 3 098 76 19 25
2.Varsinais-Suomi 2007 16 269 5 492 60 30 50
2012 16 751 4 806 38 17 46
4.Satakunta 2007 12 905 3 423 50 21 43
2012 13 206 2 951 40 17 41
5.Kanta-Häme 2007 7 869 2 205 56 27 48
2012 7 994 2 002 30 14 47
6.Pirkanmaa 2007 19 220 4 078 110 41 37
2012 19 579 3 637 53 21 40
7.Päijät-Häme 2007 8 361 1 804 67 24 36
2012 8 229 1 598 34 13 39
8.Kymenlaakso 2007 8 724 2 034 55 20 36
2012 8 448 1 794 32 12 38
9.Etelä-Karjala 2007 9 867 1 620 72 21 29
2012 9 559 1 433 31 9 28
10.Etelä-Savo 2007 17 364 2 800 152 44 29
2012 17 173 2 504 77 23 29
11.Pohjois-Savo 2007 20 762 4 123 127 40 32
2012 20 517 3 621 59 19 32
12.Pohjois-Karjala 2007 16 045 2 340 91 18 20
2012 15 648 2 067 38 9 25
13.Keski-Suomi 2007 18 912 3 022 133 35 26
2012 18 710 2 653 64 19 29
14.Etelä-Pohjanmaa 2007 20 039 6 493 66 31 47
2012 1 9363 5 579 25 12 46
15.Pohjanmaa 2007 14 370 3 899 35 16 44
2012 1 2855 3 005 14 5 36
16.Keski-Pohjanmaa 2007 5 399 1 455 18 7 38
2012 5 036 1 237 9 4 40
17.Pohjois-Pohjanmaa 2007 24 339 4 684 69 21 30
2012 25 344 4 197 34 12 35
18.Kainuu 2007 8 725 903 38 6 16
2012 8 893 809 14 3 22
19.Lappi 2007 13 587 1 344 40 7 17
2012 13 366 1 173 16 3 20
21.Ahvenanmaa 2007 1 732 444 3 1 48
2012 1 837 384 2 1 28

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 09 1734 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 3.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2012, 3. Yksityismetsätalous . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2012/mmtal_2012_2014-04-03_kat_003_fi.html