Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset

Luvun tiedot perustuvat maatalousyrittäjien 2 -verolomakkeilta saataviin tietoihin, jotka on yhdistetty Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämän maaseutuelinkeinorekisterin tietoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla noin 8 500 maatilayrittäjälle lähetetyllä tilastokyselyllä. Tiedot on esitetty aikasarjana vuosilta 2004–2012. Tietokantatauluissa on kuvattu pääasiassa aktiivisten maatilayritysten tuloja, menoja, varoja ja velkoja. Aktiivitiloilla tarkoitetaan sellaisia maatilayrityksiä, jotka ovat maatilatalouden tuloverolain (MVL) alaisia ja harjoittavat maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla maatilalla. Jossain tapauksessa yhdellä maatilarekisterin tilalla voi toimia useampiakin maatalouden verovelvollisia - esimerkiksi vanha ja nuori isäntä voivat muutaman vuoden ajan olla molemmat erikseen maatalouden verovelvollisia saman maatilan tuloista. Näissä tapauksissa aktiiviseksi yrittäjäksi valittiin liikevaihdoltaan suurempi verovelvollinen, kun taas liikevaihdoltaan pienempi MVL verovelvollinen katsottiin passiiviseksi yrittäjäksi. Kyseisiltä passiivisilta velvollisilta vaaditaan, että heillä on verotietojen perusteella oltava maatilalla jotain muutakin taloudellista toimintaa, kuin pelkkää peltomaan omistusta; esimerkiksi maatalouden tuloja tai menoja, tappiota tai maatalouden velkojen korkoja.

Samoin kuin tilalla voi toimia erikseen useita verovelvollisia yrittäjiä, voi yksi yrittäjä harjoittaa maataloutta useammalla maatilalla. Tuotantoa harjoitetaan myös enenevässä määrin vuokratuilla pelloilla - jopa kokonaisia maatiloja vuokrataan. Maatilalla harjoitettavasta tuotannosta on aina taloudellisessa vastuussa maatilan viljelyoikeutta hallinnoiva oikeushenkilö tai oikeudellinen yksikkö, joka maatalouden kyseessä ollessa on useimmiten luonnollinen henkilö. Muuhun yritystoimintaan verrattuna maatila voidaan käsittää yrityksen toimipaikaksi, josta taloudellisessa vastuussa on joko tilan vuokrannut tai sen omistava oikeushenkilö. Näin yrittäjä ja toimipaikka yhdessä muodostavat yrityksen. Koska yritys vastaa useinmiten yhden maatilan tuotannosta, voidaan tilastossa satunnaisesti puhua myös 'maatilojen tuloksista'. Maatilan käyttö taloudellisten tilastojen perusyksikkönä on kuitenkin hämärtynyt jatkuvasti 1960-luvun lopulta, jolloin maataloudessa siirryttiin maatilojen pinta-alaan perustuvasta verotuksesta todellisten tulojen ja menojen erotuksen verottamiseen. Voidaan toki puhua myös tuloista maatilayrittäjää kohti, mutta koska usein yrittäjäpuolisot omistavat ja työskentelevät yhdessä maatilalla, niin on kuvaavampaa käyttää termiä 'maatilayritys' puhuttaessa maatilalla tuotetusta taloudellisesta tuloksesta.

Sivuansiotalous mutkistaa maatalouden tulosten tulkintaa. Esimerkiksi maatalousyrittäjät harjoittavat usein sivuansionaan koneyrittämistä. Mikäli sivuansiot katsotaan laajuudeltaan ja luonteeltaan maatalouden vähäisiksi, voidaan niistä saatuja tuloja verottaa yhdessä muiden maatalouden tulojen kanssa. Muutoin sivuansioita varten pitää muodostaa erillinen liikkeyritys. Maataloutta harjoitetaan enenevässä määrin myös elinkeinoverolain piiriin kuuluvissa yrityksissä. Nämä EVL-verolain piiriin kuuluvat yritykset jäävät ainakin toistaiseksi tämän tilaston ulottumattomiin.

1.1. Maatalouden kokonaistulot, menot, varat ja velat

Maatilatalouden verovelvollisten lukumäärä on Suomessa huomattavasti suurempi kuin maatilarekisterin aktiivitilojen lukumäärä antaisi olettaa. Vuonna 2012 aktiivisia ja passiivisia maatilatalouden tuloverolain mukaan verovelvollisia oli kaikkiaan 131 314 yksikköä. Näistä 56 623 verovelvollisen tiedot pystyttiin yhdistämään Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämän maatilarekisterin tietoihin. Maatilarekisteriin kuului vuonna 2012 kaikkiaan 59 042 maatilaa. Siten erotukseksi jäävien 2 419 aktiivitilan tuloja ei verotettu MVL:n mukaan, koska tilat olivat joko ns. harrastetiloja tai tilat olivat yhtiömuotoisia, jolloin niitä verotettiin elinkeinoverolain mukaan. Toisaalta osaa verotiedoista ei onnistuttu yhdistämään maatilarekisterin tietoihin johtuen siitä, että yrittäjätunnukset poikkesivat eri rekistereissä. Muutamassa tapauksessa yksi verovelvollinen oli vastuussa kahden maatilan tuloista.

Vuonna 2012 MVL:n alaiset maatalouden myyntitulot olivat 2 972 miljoonaa euroa. Myyntitulot kohosivat edellisvuodesta 154 miljoonaa euroa. Kotieläinten ja kotieläintuotteiden osuus maatalouden myyntituloista oli noin 59 prosenttia ja kasvinviljelytuotteiden osuus noin 27 prosenttia. Vuodesta 2004 kasvinviljelytuotteiden osuus myyntituloista on kohonnut noin viisi prosenttia, kun taas kotieläintuotannon suhteellinen osuus on alentunut noin seitsemän prosenttia. MVL 2–verolomakkeilla ilmoitettujen maataloustukien kokonaismäärä oli 1 829 miljoonaa euroa. Maatalouden kokonaistulot olivat vuonna 2012 yhteensä 5 147 miljoonaa euroa kun ne vuonna 2011 olivat 4 969 miljoonaa euroa.

Maatalousverotuksessa vähennyskelpoisten menojen yhteismäärä vuonna 2012 oli 3 911 miljoonaa euroa. Menot kohosivat siten edellisvuoden 3 715 miljoonasta eurosta noin 196 miljoonaa euroa, kun tulot kasvoivat saman ajanjakson kuluessa 178 miljoonaa euroa. Maatalouden verolomakkeella menot on eritelty lähinnä menojen alv-kannan mukaan. Menoista noin puolet muodostuu 23 prosentin alv-kantaan kuuluvista menoista. Poistot, 0 prosentin alv-kantaan kuuluvat menot, sekä yhdistettyyn 9 ja 13 prosentin alv-kantaan kuuluvat menoerät muodostavat kukin erikseen noin 13–15 prosentin osuuden kokonaismenoista. Loppuosa menoista koostuu maatalouden palkkamenoista, sekä tasausvarauksesta. Menojen ja tulojen erotuksesta käytetään termiä voitto. Kun voittoon lisätään korjauserät (esimerkiksi maatalouden menoissa vähennetyt yksityistalouden menot ja alkutuottajien alv-huojennus, energiatuotteiden valmisteverojen palautus ja vähennetään mm. yksityisauton maatalouskäyttö ja osinkojen verovapaa osa) sekä maatalouden korkomenot, saadaan maatalouden tulos. Kaikkien maatalouden verovelvollisten yhteenlaskettu maatalouden tulos oli 1 161 miljoonaa euroa. Kokonaistulos laski edellisestä vuodesta 8 miljoonaa euroa. Kokonaistuloksessa ei ole kuitenkaan tapahtunut suuria muutoksia koko tarkastelujakson aikana vuodesta 2004 lähtien.

Maatalousomaisuuden verotusarvo ilman maatilaan kuuluvia etuuksia oli 5 352 miljoonaa euroa vuonna 2012, kun se edellisenä vuonna oli 5 254 miljoonaa euroa. Maatalouskone- ja kalusto-omaisuuden osuus varoista oli noin 37 prosenttia, tuotantorakennusten osuus noin 23 prosenttia ja maatalousmaan verotusarvo noin 20 prosenttia. Velkojen määrä vuonna 2012 oli 3 629 miljoonaa euroa, vastaava luku vuotta aiemmin oli 3 510 miljoonaa euroa. Maatalouden nettovarallisuuden kokonaisarvo ilman verotuksessa sovellettua palkkamenokorjausta vuonna 2012 oli 1 723 miljoonaa euroa. Passiivitilojen osuus maatalouden kokonaisvarallisuudesta oli noin 11 prosenttia. Kyseisten tilojen varallisuudesta lähes 56 prosenttia oli maatalousmaata.

Taulukko 1. Maatalouden veronalaiset tulot, varat ja velat yhteensä vuosina 2004, 2011 ja 2012

    MVL:n mukaan verovelvolliset
Vuosi Kaikki yhteensä Passiiviset maatilayritykset Aktiiviset maatilayritykset
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 145 051 76 166 68 885
2011 133 418 74 507 58 911
2012 131 314 74 691 56 623
03 Maataloustuotteiden myyntitulo milj. euroa 2004 2 323 91 2 231
2011 2 818 102 2 716
2012 2 972 117 2 855
10 Tuet milj. euroa 2004 1 745 35 1 709
2011 1 824 24 1 799
2012 1 829 24 1 805
24 Tulos maataloudesta milj. euroa 2004 1 144 120 1 024
2011 1 169 141 1 027
2012 1 161 152 1 009
41 Maatalouden varat milj. euroa 2004 4 325 460 3 865
2011 5 245 553 4 692
2012 5 352 576 4 776
42 Maatalouden velat milj. euroa 2004 2 796 125 2 671
2011 3 510 130 3 379
2012 3 629 149 3 480

Maatalouden kokonaistulot olivat maakunnittain tarkastellen korkeimmat Varsinais-Suomessa. Maatalouden tulos oli kuitenkin suurempi sekä Etelä- että Pohjois-Pohjanmaalla. Maatalouden kokonaistulojen perusteella Salo oli vuonna 2012 Suomen maatalousvaltaisin kunta. Kuntien välisessä vertailussa Salo oli ykkössijalla sekä tulojen että tuloksen perusteella mitattuna. Ahvenanmaan yhteenlasketut maatalouden kokonaistulot ylittyivät mantereella 21 kunnassa.

Taulukko 2. Maakunnat ja kunnat alueen maatalouden kokonaistulojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä vuonna 2012

  Aktiivimaatilayritysten lukumäärä koko aineistossa Maatalouden tulot yhteensä miljoonaa euroa Tulos maataloudesta miljoonaa euroa Maatalouden tulot euroa/yritys Tulos maataloudesta euroa/yritys
Koko maa 56 623 4 832 1 009 85 337 17 819
Manner-Suomi 56 136 4 791 1 001 85 346 17 826
Varsinais-Suomen maakunta 5 956 623 108 104 563 18 187
Etelä-Pohjanmaan maakunta 6 393 559 116 87 501 18 101
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 4 805 488 118 101 607 24 496
Pohjois-Savon maakunta 4 053 398 87 98 077 21 472
Satakunnan maakunta 3 584 321 56 89 574 15 645
Pirkanmaan maakunta 4 286 303 60 70 804 13 935
Pohjanmaan maakunta 3 795 293 65 77 329 17 251
Uudenmaan maakunta 3 490 283 54 81 136 15 418
Kanta-Hämeen maakunta 2 265 197 41 87 092 17 966
Pohjois-Karjalan maakunta 2 353 197 47 83 830 19 997
Keski-Suomen maakunta 3 040 187 38 61 594 12 526
Etelä-Savon maakunta 2 799 181 34 64 703 12 276
Keski-Pohjanmaan maakunta 1 357 168 46 123 642 33 629
Päijät-Hämeen maakunta 1 806 157 31 86 976 17 055
Kymenlaakson maakunta 2 099 140 33 66 540 15 895
Lapin maakunta 1 546 118 25 76 286 16 429
Salo 1 066 104 19 97 690 18 044
Etelä-Karjalan maakunta 1 579 100 23 63 182 14 870
Loimaa 691 79 15 113 781 21 265
Kainuun maakunta 930 77 18 82 656 19 303
Seinäjoki 768 76 14 99 028 18 686
Kouvola 1096 75 18 68 868 16 141
Kauhava 952 74 16 77 281 16 742
Kiuruvesi 434 62 11 143 782 26 138
Ilmajoki 405 56 11 137 931 26 574
Somero 492 55 11 111 299 22 417
Kokkola 478 55 16 114 498 32 904
Hämeenlinna 600 54 11 90 729 18 292
Huittinen 393 53 8 133 816 19 139
Kalajoki 349 51 11 146 064 31 955
Sastamala 699 48 10 69 048 14 983
Jalasjärvi 430 47 10 109 808 23 539
Nivala 371 46 12 124 827 32 543
Kauhajoki 514 46 9 89 757 17 683
Pöytyä 425 45 7 106 068 17 550
Kurikka 455 43 8 94 933 17 682
Lapua 542 42 8 77 657 14 900
Eura 371 42 7 113 321 18 916
Orimattila 471 42 9 88 481 18 773
Ahvenanmaa 487 41 8 84 328 17 098

1.2. Tilakohtainen tarkastelu

Alueittain

Tilastossa esitettyjä alueittaisia taulukoita on laadittu kunnittain, maakunnittain ja EU-tukialuejaon mukaan luokiteltuna. Aiempien vuosien tulokset on laskettu vastaamaan vuoden 2012 aluejakoa. Maakunnan ja EU-tukialueen mukaan esitetyt tietokantataulukot on laadittu pääsääntöisesti vähintään kahdessa ulottuvuudessa, esimerkiksi maakunnan ja tuotantosuunnan mukaan. Otokseen perustuvat tiedot on merkitty * -merkillä tietokantatauluissa. Otostiloilta saatuja tietoja ei ole julkaistu kuntatasolla. Siten esimerkiksi tietoja pellon vuokrahinnoista ei julkaista kunnittain.

Vuonna 2012 yrityskohtainen keskimääräinen tulos maataloudesta vaihtelee tukialueittain noin 10 900 ja 21 600 euron välillä, tulojen ollessa selvästi muuta maata alhaisempia pohjoisimmalla C4-tukialueella. Maakuntien välisessä vertailussa ns. maitosuomi erottuu muusta Suomesta korkeamman tilakohtaisen tuloksen perusteella. Keski-Pohjanmaan maakunnassa keskimääräinen tilakohtainen maatalouden tulos oli korkein noin 33 600 euroa. Seuraavaksi korkein tulos oli Pohjois-Pohjanmaalla 24 500 euroa. Kyseisistä maakunnista Keski-Pohjanmaa sijoittuu kokonaan ja Pohjois-Pohjanmaakin suurimmalta osin tukialueelle C2, mikä näkyy kyseisen tukialueen muita korkeampana tuloksena.

Taulukko 3. Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2011 ja 2012

  Vuosi EU tukialue
    Koko
maa
A-tukialue B-tukialue C1-tukialue C2-tukialue C2P-tukialue C3-tukialue C4-tukialue
01 Maatilayritysten
lukumäärä koko
aineistossa
2004 68 860 8 680 20 344 16 327 18 201 1 971 2 753 584
2011 58 911 7 326 17 532 13 684 15 681 1 711 2 455 522
2012 56 623 7 037 16 862 13 120 15 100 1 652 2 346 506
24 Tulos
maataloudesta
euroa/yritys
2004 14 865 14 834 12 907 13 734 17 710 15 763 17 597 10 559
2011 17 436 17 571 15 348 16 189 20 882 17 638 18 277 10 226
2012 17 819 17 828 15 562 16 397 21 582 18 051 19 091 10 921
Tuloksen muutos % vv 2004–2012   20 20 21 19 22 15 9 3

Omistusmuodon mukaan

Vuonna 2012 tilaston 56 623 aktiivisesta maatilayrityksestä luonnollisten henkilöiden omistuksessa oli 50 001 yritystä, verotusyhtymien omistuksessa 4 680 yritystä ja kuolinpesien omistuksessa 1 942 yritystä. Verotusyhtyminä toimivien yritysten lukumäärä on lisääntynyt noin 21 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2012. Vastaavasti kuolinpesien määrä on laskenut samalla ajanjaksolla 36 prosenttia. Verotusyhtymien tulos maataloudesta kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2012 noin 24 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla luonnollisten henkilöiden omistamien maatilayritysten tulos maataloudesta kasvoi 17 prosenttia, kun kuolinpesien omistamien maatalousyritysten tulos kasvoi vain 0,3 prosenttia.

Taulukko 4. Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2011 ja 2012 juridisen muodon mukaan ryhmiteltynä

    Kaikki juridiset
muodot yht
Luonnollinen henkilö Verotusyhtymä Kuolinpesä
01 Maatilayritysten
lukumäärä koko
aineistossa
2004 68 860 61 939 3 883 3 038
2011 58 911 52 354 4 446 2 111
2012 56 623 50 001 4 680 1 942
Lukumäärän muutos % vv 2004-2012 -18 -19 21 -36
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 14 822 21 917 6 728
2011 17 436 17 043 27 216 6 594
2012 17 819 17 372 27 193 6 746
Tuloksen muutos % vv 2004-2012 20 17 24 0

Ikäryhmittäin

Ikäryhmittäinen tarkastelu on esitetty luvussa kaksi. Henkilöveroaineiston pohjalta laadittu ikäryhmittäinen tarkastelu voidaan tehdä myös pidemmälle ajanjaksolle kuin MVL-aineiston pohjalta on mahdollista tehdä. Tietokantatauluissa on maatilayrityksiä koskevat, viljelijän iän mukaan lasketut taulukot.

Tuotantosuunnan mukaan

Maatilan tuotantosuuntana käytetään maatilarekisteriin merkittyä tuotantosuuntaa. Tilaston perusjoukkoon kuuluvien maatilayritysten lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2012 noin 17 prosenttia. Lypsykarjatilojen määrä on alentunut noin 44 prosenttia ja sikatilojen määrä 51 prosenttia. Lammastiloja lukuun ottamatta kotieläintuotantoon erikoistuneilla tiloilla tulos oli selvästi korkeampi kuin kasvituotantoon erikoistuneilla tiloilla. Lypsykarja-, siipikarja- ja sikatiloilla tulos oli vuonna 2012 yli 40 000 euroa, kun viljatiloilla ja muilla kasvintuotantotiloilla tulos jäi vajaaseen 10 000 euroon. Tulos kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2012 suhteellisesti eniten lypsykarja-, liha- ja sikatiloilla. Alla olevassa taulukossa on maatalouden tuloksen lisäksi esitetty lannoite, poltto- ja voiteluaineiden, sekä rehukustannusten kehitys tuotantosuunnittain. Kyseiset kustannuserät on laskettu otosaineistosta, joten niihin sisältyy otostutkimukseen tyypillisesti kuuluva virhemarginaali. Taulukosta voidaan nähdä, että esimerkiksi sikataloutta harjoittavien tilojen keskimääräiset lannoitemenot kohosivat nelinkertaisiksi kyseisellä ajanjaksolla. Tämä selittyy osin tilalukumäärän laskulla ja tilakoon kasvulla. Tilaston liitteenä olevissa tila- ja tuotantopaneelitaulukoissa lopettaneiden tilojen vaikutukset on eliminoitu tuloksista, joten ne antavat rehellisemmän kuvan kyseisten menojen osuudesta ja kehityksestä. Tilojen kasvu toki lisää panosten käyttömääriä, joten panosten yksikköhinnan kohoaminen ei yksin selitä tilojen ostomenojen kasvua.

Taulukko 5. Maatilayritysten lukumäärä, lannoite- ja rehumenot sekä tulos maataloudesta tuotantosuunnittain vuosina 2004, 2011 ja 2012

    Kaikki
tuotanto
suunnat
1.Lypsykarja
talous
2.Liha-
ym
naudat
3.Sika
talous
4.Siipikarja
talous
5.Lampaat, vuohet, hevoset 6.Viljan
viljely
7.Muu kasvituotanto 8.Muu tuotanto
01 Maatilayritysten
lukumäärä koko
aineistossa
2004 68 860 17 230 4 595 3 280 913 2 244 28 308 11 927 363
2011 58 911 10 428 3 708 1 813 611 2 121 26 423 13 274 533
2012 56 623 9 655 3 454 1 595 451 1 904 25 999 13 140 425
Muutos % vv 2004-2012 -18 -44 -25 -51 -51 -15 -8 10 17
15.4 * Lannoitteet ja kalkki euroa/yritys 2004 2 936 3 999 3 378 5 138 5 996 1 040 2 257 2 425 667
2011 5 814 10 133 7 974 20 014 10 431 1 012 4 460 3 264 421
2012 5 520 8 961 6 746 23 052 9 475 631 4 488 2 949 471
Muutos % vv 2004-2012 88 124 100 349 58 -39 99 22 -29
15.10* Poltto ja voiteluaineet euroa/yritys 2004 1 831 2 009 2 338 4 327 5 321 681 1 482 1 504 596
2011 3 927 5 242 6 531 11 650 10 903 1 378 3 177 2 795 534
2012 4 384 5 329 6 907 13 935 10 820 1 151 4 003 2 744 1 168
Muutos % vv 2004-2012 139 165 195 222 103 69 170 82 96
16.1 * Rehut yms. euroa/yritys 2004 5 993 12 887 6 429 30 929 47 747 974 372 258 318
2011 8 065 23 005 9 876 63 624 86 442 1 526 779 278 107
2012 7 872 23 729 10 479 58 611 89 064 2 028 370 219 372
Muutos % vv 2004-2012 31 84 63 90 87 108 -1 -15 17
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 29 069 16 013 27 519 33 135 1 854 7 622 9 012 3 405
2011 17 436 43 143 22 824 40 325 43 187 2 329 9 734 9 736 3 376
2012 17 819 46 014 24 430 41 433 48 854 2 613 9 858 9 836 4 054
Muutos % vv 2004-2012 20 58 53 51 47 41 29 9 19

* Lannoite-, rehu- ja polttoainemenot estimoitu otoksesta

Tilakoon mukaan

Maatilojen määrä aleni suhteellisesti eniten 20–30 hehtaarin tilakokoluokassa noin 90 prosenttia. Yli 100 hehtaarin tilojen lukumäärä kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2012 74 prosentilla. Maatalouden tulos riippuu selkeästi tilakoosta ainakin keskiarvotasolla tarkasteltuna. Maatilayritysten tulos maataloudesta laski vuosina 2004–2012 alle 50 hehtaarin tiloilla lukuun ottamatta kokoluokkaa 0–5 hehtaaria.

Taulukko 6. Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tilakokoluokittain

  Vuosi Kaikki kokoluokat yht 0- 4,9 ha 5- 9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha Yli 100 ha
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 4 617 8 626 16 477 12 363 14 362 10 104 2 311
2011 58 911 4 019 7 278 12 646 9 169 11 443 10 625 3 731
2012 56 623 3 934 6 835 11 783 8 606 10 933 10 509 4 023
Muutos % vv 2004-2012 -18 -15 -21 -28 -30 -24 4 74
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 1 333 2 085 6 249 13 372 21 502 31 514 44 972
2011 17 436 1 528 1 871 5 082 11 606 20 838 36 113 57 511
2012 17 819 1 545 1 640 4 862 11 042 20 555 36 222 58 168
Muutos % vv 2004-2012 20 16 -21 -22 -17 -4 15 29

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 09 1734 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 3.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2012, 1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2012/mmtal_2012_2014-04-03_kat_001_fi.html