Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset

Henkilöveroaineistosta lasketut tietokantataulut on laadittu vuosille 2000 – 2011. Henkilöverorekisteristä on haettu verotiedot sellaisille luonnollisille henkilöille ja heidän puolisoille, jotka viljelevät maatilarekisteriin kuuluvaa maatilaa ja joiden maatalouden tuloja verotetaan MVL:n mukaan. Puolisoiden tiedot on sitten laskettu yhteen, joten tilastoyksiköllä tarkoitetaan viljelijäpuolisoiden yhteenlaskettuja tietoja. Voidaan myös puhua maatilayrityksen omistajapuolisoista tai viljelijäperheestä. Lasten mahdollisia veronalaisia tuloja ei kuitenkaan ole huomioitu tilastossa. Henkilöverotietojen pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä osuus viljelijäpuolisoiden tuloista tulee maataloudesta ja mikä osuus muista tulolähteistä. Viljelijäpuolisoiden tuloista yhä suurempi osa tuleekin muualta kuin maataloudesta. Maatalouden tulojen osuus vuodesta 2000 vuoteen 2011 viljelijäperheen kokonaistuloista on pienentynyt 37 prosentista 31 prosenttiin.

Luonnollisten henkilöiden omistamia maatilayrityksiä MVL tarkastelussa oli vuonna 2011 kaikkiaan 52 354, mutta syystä tai toisesta muutamaa tunnusta ei ollut mukana henkilöverotietokannassa, joten lopullisen tarkastelun kohteena olevaan henkilöveroaineistoon tuli mukaan 52 345 viljelijän ja 37 680 puolison tiedot. Perheviljelmien määrä aleni 12 vuodessa noin 25 prosenttia. Henkilöverotietojen pohjalta laadituissa kuntakohtaisissa taulukoissa käytetään maatilan sijaintikuntaa eikä viljelijän kotikuntaa.

Viljelijöiden keski-ikä on kasvanut neljällä vuodella vuodesta 2000 vuoteen 2011. Huolestuttavaa on, että alle 35 vuotiaiden viljelijöiden ikäluokka on lähes puolittunut vuodesta 2000 vuoteen 2011. Samanaikaisesti yli 65 vuotiaiden viljelijöiden omistamien tilojen määrä kasvoi noin 43 prosentilla, vaikka kaikkien perheviljelmien osuus supistui 25 prosenttia. Toisaalta yhtymien osakkaiden ikäjakaumasta ei ole tehty erillistä selvitystä, mutta oletettavasti yhtymän osakkaiden ikäjakauman keskiarvo olisi alhaisempi kuin luonnollisina henkilöinä toimivilla viljelijöillä.

Metsätalouden puhdas pääomatulo oli vuonna 2008–2011 yleisesti suhteellisen matalalla tasolla verrattuna esimerkiksi vuoteen 2007. Tilanne johtuu em. vuosina sovelletusta metsätalouden verohuojennuksesta. Tämä näkyy myös viljelijäperheiden tulonmuodostuksessa. Vuosiena 2000–2005 metsätalouden tulot eivät ole metsän pinta-alaverotuksen takia täysin vertailukelpoisia vuosien 2006–2011 tuloksiin, jolloin metsätalouden tuloja on verotettu yksinomaan metsätalouden pääomaverotuksen mukaan. Maanviljelijöistä yli 40 prosenttia kuului 2000–luvun alkupuolen siirtymäkaudella metsän pinta-alaverotuksen piiriin. Metsätaloutta käsittelevässä luvussa on vertailun vuoksi laskettu myös 'korjattu puhdas pääomatulo', jossa verohuojennuksen vaikutus on poistettu puhtaasta pääomatulosta. Viljelijäperheiden maa- ja metsätalouden yhteenlasketut tulot vuonna 2000 olivat noin 16 300 euroa, kun vuonna 2011 ne olivat noin 22 500 euroa.

Taulukko 7. Luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, viljelijöiden keski-ikä, sekä veronalaiset tuloerät ikäryhmittäin vuosina 2000 ja 2011

  Vuosi Viljelijän ikä
  Kaikki ikäryhmät yhteensä %-osuus valtion
veronal.
tuloista
alle 35 vuotiaat %-osuus valtion
veronal.
tuloista
35 - 49 vuotta %-osuus valtion
veronal.
tuloista
50 - 64 vuotta %-osuus valtion
veronal.
tuloista
yli 65 vuotta %-osuus valtion
veronal.
tuloista
Tilojen lkm 2000 70 083 .. 8 410 .. 31 050 .. 26 966 .. 3 657 ..
2011 52 345 .. 4 288 .. 18 399 .. 24 419 .. 5 239 ..
Viljelijän
kesk-ikä
2000 47 .. 30 .. 42 .. 55 .. 70 ..
2011 51 .. 30 .. 43 .. 57 .. 69 ..
Puolisoiden yhteenlasketut valtionveronalaiset tulot euroa 2000 35 235 100 30 369 100 37 221 100 35 655 100 26 460 100
2011 57 570 100 51 789 100 63 039 100 56 943 100 46 015 100
Puolisoiden maatalouden ansio ja pääomatulot euroa 2000 13 187 37 13 622 45 14 363 39 12 620 35 6 387 24
2011 17 765 31 19 205 37 22 330 35 16 248 29 7 625 17
Puolisoiden metsätalouden tulot euroa yht 2000 3 137 9 3 031 10 3 247 9 3 114 9 2 609 10
2011 4 769 8 4 863 9 5 196 8 4 693 8 3 550 8
Puolisoiden työtulot ja tulonsiirrot euroa yht 2000 14 052 40 10 902 36 14 825 40 14 195 40 13 675 52
2011 26 865 47 22 961 44 27 406 43 27 044 47 27 326 59
Puolisoiden muut tulot euroa yht 2000 5 147 15 2 900 10 5 074 14 6 095 17 3 938 15
2011 8 746 15 5 323 10 8 749 14 9 517 17 7 947 17

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi 09 1734 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2011, 2. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2011/mmtal_2011_2013-04-11_kat_002_fi.html