Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset

Luvun tiedot perustuvat maatalousyrittäjien 2 -verolomakkeilta saataviin tietoihin, jotka on yhdistetty Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämän maaseutuelinkeinorekisterin tietoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla noin 8 700 maatilayrittäjälle lähetetyllä tilastokyselyllä. Tiedot on esitetty aikasarjana vuosilta 2004–2011. Lukuun liittyvät tietokantataulut on nimetty siten, että taulukon otsikko alkaa sanalla 'Maatilayritys'. Tietokantatauluissa on kuvattu pääasiassa aktiivisten maatilayritysten tuloja, menoja, varoja ja velkoja. Aktiivitiloilla tarkoitetaan sellaisia maatilayrityksiä, jotka ovat maatilatalouden tuloverolain (MVL) alaisia ja harjoittavat maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla maatilalla. Jossain tapauksessa yhdellä maatilarekisterin tilalla voi toimia useampiakin maatalouden verovelvollisia - esimerkiksi vanha ja nuori isäntä voivat muutaman vuoden ajan olla molemmat erikseen maatalouden verovelvollisia saman maatilan tuloista. Näissä tapauksissa aktiiviseksi yrittäjäksi valittiin liikevaihdoltaan suurempi verovelvollinen, kun taas liikevaihdoltaan pienempi MVL-verovelvollinen katsottiin passiiviseksi yrittäjäksi. Kyseisiltä passiivisilta velvollisilta vaaditaan, että heillä on verotietojen perusteella oltava maatilalla jotain muutakin taloudellista toimintaa, kuin pelkkää peltomaan omistusta: esimerkiksi maatalouden tuloja tai menoja, tappiota tai maatalouden velkojen korkoja.

Samoin kuin tilalla voi toimia erikseen useita verovelvollisia yrittäjiä, niin yksi yrittäjä voi harjoittaa maataloutta useammalla maatilalla. Tuotantoa harjoitetaan myös enenevässä määrin vuokratuilla pelloilla - jopa kokonaisia maatiloja vuokrataan. Maatilalla harjoitettavasta tuotannosta on aina taloudellisessa vastuussa maatilan viljelyoikeutta hallinnoiva oikeushenkilö tai oikeudellinen yksikkö, joka maatalouden kyseessä ollessa on useimmiten luonnollinen henkilö. Muuhun yritystoimintaan verrattuna maatila voidaan käsittää yrityksen toimipaikaksi, josta taloudellisessa vastuussa on joko tilan vuokrannut tai sen omistava oikeushenkilö. Näin yrittäjä ja toimipaikka yhdessä muodostavat yrityksen. Koska yritys vastaa useinmiten yhden maatilan tuotannosta, voidaan tilastossa satunnaisesti puhua myös 'maatilojen tuloksista'. Maatilan käyttö taloudellisten tilastojen perusyksikkönä on kuitenkin hämärtynyt jatkuvasti 1960-luvun lopulta, jolloin maataloudessa siirryttiin maatilojen pinta-alaan perustuvasta verotuksesta todellisten tulojen ja menojen erotuksen verottamiseen. Voidaan toki puhua myös tuloista maatilayrittäjää kohti, mutta koska usein yrittäjäpuolisot omistavat ja työskentelevät yhdessä maatilalla, niin on kuvaavampaa käyttää termiä 'maatilayritys' puhuttaessa maatilalla tuotetusta taloudellisesta tuloksesta.

Sivuansiotalous mutkistaa maatalouden tulosten tulkintaa. Esimerkiksi maatalousyrittäjät harjoittavat usein sivuansionaan koneyrittämistä. Mikäli sivuansiot voidaan katsoa laajuudeltaan ja luonteeltaan maatalouden vähäisiksi, niin niistä saatuja tuloja voidaan verottaa yhdessä muiden maatalouden tulojen kanssa. Muutoin sivuansioita varten pitää muodostaa erillinen liikkeyritys. 'Puhdasta' maataloutta harjoitetaan enenevässä määrin myös elinkeinoverolain piiriin kuuluvissa yrityksissä. Nämä EVL-verolain piiriin kuuluvat yritykset jäävät ainakin toistaiseksi tämän tilaston ulottumattomiin.

1.1. Maatalouden kokonaistulot, menot, varat ja velat

Maatilatalouden verovelvollisten lukumäärä on Suomessa huomattavasti suurempi kuin maatilarekisterin aktiivitilojen lukumäärä antaisi olettaa. Vuonna 2011 aktiivisia ja passiivisia MVL verovelvollisia oli kaikkiaan 133 418 yksikköä. Näistä 58 911 verovelvollisen tiedot pystyttiin yhdistämään Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämän maatilarekisterin tietoihin. Maatilarekisteriin kuului vuonna 2011 kaikkiaan 61 584 maatilaa. Siten erotukseksi jäävien noin 2673 aktiivitilan tuloja ei verotettu MVL:n mukaan, koska tilat olivat joko ns. harrastetiloja tai tilat olivat yhtiömuotoisia, jolloin niitä verotettiin elinkeinoverolain mukaan. Toisaalta osaa verotiedoista ei onnistuttu yhdistämään maatilarekisterin tietoihin johtuen siitä, että yrittäjätunnukset poikkesivat eri rekistereissä. Muutamassa tapauksessa yksi verovelvollinen oli vastuussa kahden maatilan tuloista.

Vuonna 2011 MVL:n alaiset maatalouden myyntitulot olivat 2 818 miljoonaa euroa. Myyntitulot kohosivat edellisvuodesta peräti 300 miljoonaa euroa. Kotieläinten ja kotieläintuotteiden osuus maatalouden myyntituloista oli noin 60 prosenttia ja kasvinviljelytuotteiden osuus noin 25 prosenttia. Vuodesta 2004 kasvinviljelytuotteiden osuus myyntituloista on kohonnut noin neljä prosenttia, kun taas kotieläintuotannon suhteellinen osuus on alentunut noin viisi prosenttia. MVL 2–verolomakkeilla ilmoittettujen maataloustukien kokonaismäärä oli 1 824 miljoonaa euroa. Maatalouden kokonaistulot olivat 4 969 miljoonaa euroa (4 672 m€ 2010).

Maatalousverotuksessa vähennyskelpoisten menojen yhteismäärä oli 3 715 miljoonaa euroa. Menot kohosivat siten edellisvuoden 3 448 miljoonasta eurosta liki saman verran kuin tulot kasvoivat, eli 267 miljoonaa euroa. Maatalouden verolomakkeella menot on eritelty lähinnä menojen alv-kannan mukaan. Menoista noin puolet muodostuu 23 prosentin alv-kantaan kuuluvista menoista. Poistot, 0 prosentin alvkantaan kuuluvat menot, sekä yhdistettyyn 9:n ja 13 prosentin alv-kantaan kuuluvat menoerät muodostavat kukin erikseen noin 13–16 prosentin osuuden kokonaismenoista. Loppuosa menoista koostuu maatalouden palkkamenoista, sekä tasausvarauksesta. Menojen ja tulojen erotuksesta käytetään termiä voitto. Kun voittoon lisätään korjauserät (esimerkiksi maatalouden menoissa vähennetyt yksityistalouden menot ja alkutuottajien alv-huojennus, energiatuotteiden valmisteverojen palautus, sekä vähennetään mm. yksityisauton maatalouskäyttö ja osinkojen verovapaa osa) sekä maatalouden korkomenot, niin saadaan maatalouden tulos. Kaikkien maatalouden verovelvollisten yhteenlaskettu maatalouden tulos oli 1 169 miljoonaa euroa. Kokonaistulos kohosi edellisestä vuodesta 32 miljoonaa euroa. Kokonaistulos ei kuitenkaan ole juurikaan muuttunut kahdeksan vuoden aikana, esimerkiksi vuonna 2004 tulos oli 1 144 miljoonaa euroa.

Maatalousomaisuuden verotusarvo ilman maatilaan kuuluvia etuuksia oli 5 245 miljoonaa euroa (5 094 m€ 2010). Velkojen määrä oli 3 510 miljoonaa euroa (3 417 m€ 2010), joten maatalouden nettovarallisuuden kokonaisarvo ilman verotuksessa sovellettua palkkamenokorjausta vuonna 2011 oli 1 735 miljoonaa euroa. Maatalouskone- ja kalusto-omaisuuden osuus varoista oli noin 37 prosenttia, tuotantorakennusten osuus noin 23 prosenttia ja maatalousmaan verotusarvo noin 20 prosenttia.

Passiivitilojen osuus maatalouden kokonaisvarallisuudesta oli reilut 10 prosenttia. Kyseisten tilojen varallisuudesta yli puolet oli maatalousmaata.

Taulukko 1. Maatalouden veronalaiset tulot, menot, varat ja velat yhteensä vuosina 2004, 2010 ja 2011

Vuosi MVL:n mukaan verovelvolliset
  Kaikki yhteensä Passiiviset maatilayritykset (tila vuokrattu pois tms) Aktiiviset maatilayritykset
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 145 051 76 166 68 885
2010 135 996 76 082 59 914
2011 133 418 74 507 58 911
03 Maataloustuotteiden myyntitulo milj. euroa 2004 2 323 91 2 231
2010 2 518 90 2 428
2011 2 818 102 2 716
10 Tuet milj. euroa 2004 1 745 35 1 709
2010 1 844 28 1 816
2011 1 824 24 1 799
24 Tulos maataloudesta milj. euroa 2004 1 144 120 1 024
2010 1 137 135 1 002
2011 1 169 141 1 027
41 Maatalouden varat milj. euroa 2004 4 325 460 3 865
2010 5 094 529 4 565
2011 5 245 553 4 692
42 Maatalouden velat milj. euroa 2004 2 796 125 2 671
2010 3 417 139 3 278
2011 3 510 130 3 379

Maatalouden kokonaistulot olivat maakunnittain tarkastellen korkeimmat Varsinais-Suomessa. Maatalouden tulos oli kuitenkin suurempi sekä Etelä-Pohjanmaalla että Pohjois-Pohjanmaalla. Maatalouden kokonaistulojen perusteella Salo oli vuonna 2011 Suomen maatalousvaltaisin kunta. Kuntien välisessä vertailussa Salo oli ykkössijalla sekä tulojen että tuloksen perusteella mitattuna. Ahvenanmaan yhteenlasketut maatalouden kokonaistulot ylittyivät mantereella 18 kunnassa.

Taulukko 2. Maakunnat ja kunnat alueen maatalouden kokonaistulojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä vuonna 2011

  Aktiivimaatilayritysten lukumäärä koko aineistossa Maatalouden tulot yhteensä miljoonaa euroa Tulos maataloudesta miljoonaa euroa Maatalouden tulot euroa/yritys Tulos maataloudesta euroa/yritys
Koko maa - Hela landet 58 911 4 682 1 027 79 470 17 436
Manner-Suomi - Fasta Finland 58 401 4 641 1 018 79 465 17 438
Varsinais-Suomen maakunta - Egentliga Finlands landskap 6 235 594 111 95 199 17 825
Etelä-Pohjanmaan maakunta - Södra Österbottens landskap 6 657 542 119 81 354 17 897
Pohjois-Pohjanmaan maakunta - Norra Österbottens landskap 5 002 474 119 94 782 23 724
Pohjois-Savon maakunta - Norra Savolax landskap 4 188 387 86 92 346 20 607
Satakunnan maakunta - Satakunta landskap 3 777 309 58 81 767 15 396
Pirkanmaan maakunta - Birkalands landskap 4 409 292 61 66 210 13 855
Pohjanmaan maakunta - Österbottens landskap 4 004 288 68 72 046 16 963
Uudenmaan maakunta - Nylands landskap 3 623 268 53 73 923 14 519
Pohjois-Karjalan maakunta - Norra Karelens landskap 2 455 195 47 79 521 19 041
Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap 2 334 190 43 81 492 18 210
Keski-Suomen maakunta - Mellersta Finlands landskap 3 156 184 40 58 284 12 626
Etelä-Savon maakunta - Södra Savolax landskap 2 851 180 35 63 249 12 379
Keski-Pohjanmaan maakunta - Mellersta Österbottens landskap 1 402 159 45 113 259 31 926
Päijät-Hämeen maakunta - Päijänne-Tavastlands landskap 1 878 152 31 80 805 16 537
Kymenlaakson maakunta - Kymmenedalens landskap 2 186 139 35 63 424 16 077
Lapin maakunta - Lapplands landskap 1 610 114 25 70 992 15 705
Etelä-Karjalan maakunta - Södra Karelens landskap 1 651 99 24 60 021 14 694
Salo 1 112 97 19 87 677 16 843
Loimaa 726 78 16 106 997 22 661
Kainuun maakunta - Kajanalands landskap 983 76 19 76 836 18 824
Kouvola 1 128 75 19 66 435 16 653
Seinäjoki 813 72 14 88 678 17 571
Kauhava 995 71 16 71 237 16 089
Kiuruvesi 446 59 11 132 932 24 694
Ilmajoki 428 54 11 125 830 25 846
Hämeenlinna - Tavastehus 627 52 12 83 462 18 556
Somero 520 52 11 99 898 21 274
Kokkola - Karleby 493 52 15 105 222 30 909
Huittinen 411 51 8 123 958 20 531
Kalajoki 370 50 11 133 889 29 547
Sastamala 711 47 10 66 044 13 825
Jalasjärvi 441 46 10 103 838 23 247
Nivala 384 45 11 117 100 29 789
Kauhajoki 527 44 9 83 755 16 643
Pöytyä 452 43 8 94 400 17 199
Kurikka 476 42 9 87 555 19 677
Ahvenanmaa - Åland 510 41 9 80 019 17 227

1.2. Tilakohtainen tarkastelu

Alueittain

Tilastossa esitettyjä alueittaisia taulukoita on laadittu kunnittain, maakunnittain ja EU-tukialuejaon mukaan luokiteltuna. Aiempien vuosien tulokset on laskettu vastaamaan vuoden 2011 aluejakoa. Maakunnan ja EU-tukialueen mukaan esitetyt tietokantataulukot on laadittu pääsääntöisesti vähintään kahdessa ulottuvuudessa, esimerkiksi maakunnan ja tuotantosuunnan mukaan. Otokseen perustuvat tiedot on merkitty * -merkillä tietokantatauluissa. Otostiloilta saatuja tietoja ei ole julkaistu kuntatasolla. Siten esimerkiksi tietoja pellon vuokrahinnoista ei julkaista kunnittain.

Tukialueiden välillä keskimääräinen tulos vaihtelee noin 16 200–20 900 euron välillä, lukuun ottamatta pohjoisinta C4–tukialuetta. Maakuntien välisessä vertailussa ns. maitosuomi erottuu muusta suomesta korkeamman tilakohtaisen tuloksen perusteella. Keski-Pohjanmaalla maatalouden tulos oli korkein, 31 900 euroa. Seuraavaksi korkein tulos oli Pohjois-Pohjanmaalla, 23 700 euroa. Kyseisistä maakunnista Keski-Pohjanmaa sijoittuu kokonaan ja Pohjois-Pohjanmaakin suurimmalta osin tukialueelle C2, mikä näkyy kyseisen tukialueen muita korkeampana tuloksena.

Taulukko 3. Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2010 ja 2011

  Vuosi EU tukialue
  Koko maa A-tukialue B-tukialue C1-tukialue C2-tukialue C2P-tukialue C3-tukialue C4-tukialue
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 8 680 20 344 16 327 18 201 1 971 2 753 584
2010 59 914 7 509 17 901 13 911 15 913 1 721 2 450 509
2011 58 911 7 326 17 532 13 684 15 681 1 711 2 455 522
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 14 834 12 907 13 734 17 710 15 763 17 597 10 559
2010 16 725 16 953 14 495 15 629 20 017 16 903 18 288 10 666
2011 17 436 17 571 15 348 16 189 20 882 17 638 18 277 10 226
Tuloksen muutos % vv 2004–2011   17 18 19 18 18 12 4 –3

Omistusmuodon mukaan

Vuonna 2011 tilaston 59 914 aktiivisesta maatilayrityksestä luonnollisten henkilöiden omistuksessa oli 52 354 yritystä, verotusyhtymien omistuksessa 4 446 yritystä ja kuolinpesien omistuksessa 2 111 yritystä. Verotusyhtyminä toimivien yritysten lukumäärä on lisääntynyt 14 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2011. Vastaavasti kuolinpesien määrä on laskenut samalla ajanjaksolla 31 prosenttia. Verotusyhtymien tulos kohosi vuodesta 2004 vuoteen 2011 noin 24 prosenttia. Luonnollisten henkilöiden omistamien maatilayritysten tulos kohosi 15 prosenttia vuodesta 2004 ja verotusyhtymissä 24 prosenttia, kun taas kuolinpesien hallussa olevien maatilayritysten tulos aleni hieman vastaavalla ajanjaksolla.

Taulukko 4. Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2010 ja 2011 juridisen muodon mukaan ryhmiteltynä

  Kaikki juridiset muodot yht Luonnollinen henkilö Verotusyhtymä Kuolinpesä
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 61 939 3 883 3 038
2010 59 914 53 327 4 384 2 203
2011 58 911 52 354 4 446 2 111
Tilalukumääräm muutos % vv 2004–2011 -14 -15 14 -31
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 14 822 21 917 6 728
2010 16 725 16 347 26 334 6 743
2011 17 436 17 043 27 216 6 594
Tuloksen muutos % vv 2004–2011 17 15 24 -2

Ikäryhmittäin

Ikäryhmittäinen tarkastelu on esitetty luvussa kaksi. Henkilöveroaineiston pohjalta laadittu ikäryhmittäinen tarkastelu voidaan tehdä myös pidemmälle ajanjaksolle, kuin MVL-aineiston pohjalta on mahdollista tehdä. Tietokantatauluissa on toki maatilayrityksiä koskevat, viljelijän iän mukaan lasketut taulukot.

Tuotantosuunnan mukaan

Maatilan tuotantosuuntana käytetään maatilarekisteriin merkittyä tuotantosuuntaa. Tilaston perusjoukkoon kuuluvien maatilayritysten lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2011 noin 14 prosenttia. Lypsykarjatilojen määrä on alentunut 39 prosenttia ja sikatilojen määrä 45 prosenttia. Lammastiloja lukuun ottamatta kotieläituotantoon erikoistuneilla tiloilla tulos oli selvästi korkeampi kuin kasvituotanoon erikoistuneilla tiloilla. Lypsykarja-, siipikarja- ja sikatiloilla tulos oli vuonna 2011 hieman yli 40 000 euroa, kun viljatiloilla ja muilla kasvintuotantotiloilla tulos jäi vajaaseen 10 000 euroon. Tulos kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2011 suhteellisesti eniten lypsykarja- ja sikatiloilla. Alla olevassa taulukossa on maatalouden tuloksen lisäksi esitetty lannoite, poltto- ja voiteluaineiden, sekä rehukustannusten kehitys tuotantosuunnittain. Kyseiset kustannuserät on laskettu otosaineistosta, joten niihin sisältyy otostutkimukseen tyypillisesti kuuluva virhemarginaali. Taulukosta voidaan nähdä, että esimerkiksi sikataloutta harjoittavien tilojen keskimääräiset lannoitemenot kohosivat lähes nelinkertaisiksi kyseisellä ajanjaksolla. Tämä selittyy osin tilalukumäärän laskulla ja tilakoon kasvulla. Tilaston liitteenä olevissa tila- ja tuotantopaneelitaulukoissa lopettaneiden tilojen vaikutukset on eliminoitu tuloksista, joten ne antavat rehellisemmän kuvan kyseisten menojen osuudesta ja kehityksestä. Tilojen kasvu toki lisää panosten käyttömääriä, joten panosten yksikköhinnan kohoaminen ei yksin selitä tilojen ostomenojen kasvua. Esimerkiksi tuotantopaneeliin kuuluvilla sikatiloilla lihasikojen lukumäärä on kasvanut vv. 2004–2011 noin 23 prosenttia ja pinta-ala 27 prosenttia, mutta lannoitekustannukset ovat kohonneet peräti 150 prosenttia.

Taulukko 5. Maatilayritysten lukumäärä, lannoite- ja rehumenot sekä tulos maataloudesta tuotantosuunnittain vuosina 2004, 2010 ja 2011

  Kaikki tuotanto suunnat yht 1.Lypsykarja talous 2.Liha- ym naudat 3.Sika talous 4.Siipi karja talous 5.Lampaat, vuohet, hevoset 6.Viljan viljely 7.Muu kasvi tuotanto 8.Muu tuotanto
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 17 230 4 595 3 280 913 2 244 28 308 11 927 363
2010 59 914 11 069 3 734 1 926 648 2 143 26 857 12 977 560
2011 58 911 10 428 3 708 1 813 611 2 121 26 423 13 274 533
Muutos % vv 2004-2011 -14 -39 -19 -45 -33 -5 -7 11 47
15.4 * Lannoitteet ja kalkki euroa/yritys 2004 2 936 3 999 3 378 5 138 5 996 1 040 2 257 2 425 667
2010 4 805 8 512 5 395 15 126 8 141 1 584 3 607 2 996 431
2011 5 814 10 133 7 974 20 014 10 431 1 012 4 460 3 264 421
Muutos % vv 2004-2011 98 153 136 290 74 -3 98 35 -37
15.10* Polttoja voiteluaineet euroa/yritys 2004 1 831 2 009 2 338 4 327 5 321 681 1 482 1 504 596
2010 3 040 4 018 4 631 9 463 9 288 1 669 2 440 2 067 696
2011 3 927 5 242 6 531 11 650 10 903 1 378 3 177 2 795 534
Muutos % vv 2004-2011 114 161 179 169 105 102 114 86 -10
16.1 * Rehut yms. euroa/yritys 2004 5 993 12 887 6 429 30 929 47 747 974 372 258 318
2010 6 445 18 569 8 597 48 058 65 146 1 884 331 171 166
2011 8 065 23 005 9 876 63 624 86 442 1 526 779 278 107
Muutos % vv 2004-2011 35 79 54 106 81 57 109 8 -66
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 29 069 16 013 27 519 33 135 1 854 7 622 9 012 3 405
2010 16 725 39 982 21 618 39 925 42 365 1 985 9 082 9 586 3 322
2011 17 436 43 143 22 824 40 325 43 187 2 329 9 734 9 736 3 376
Muutos % vv 2004-2011 17 48 43 47 30 26 28 8 -1

* Lannoite-, rehu- ja polttoainemenot estimoitu otoksesta

Tilakoon mukaan

Maatilojen määrä aleni suhteellisesti eniten 20–30 hehtaarin tilakokoluokassa. Yli 100 hehtaarin tilojen lukumäärä lisääntyi 61 prosentilla. Maatalouden tulos riippuu selkeästi tilakoosta ainakin keskiarvotasolla tarkasteltuna. Maatilayritysten tulos on alentunut vv. 2004–2011 alle 50 hehtaarin tiloilla lukuun ottamatta kokoluokkaa 0–5 hehtaaria.

Taulukko 6. Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tilakokoluokittain

  Kaikki kokoluokat yht 0- 4,9 ha 5- 9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha Yli 100 ha
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 4 617 8 626 16 477 12 363 14 362 10 104 2 311
2010 59 914 4 099 7 356 12 928 9 549 11 774 10 596 3 612
2011 58 911 4 019 7 278 12 646 9 169 11 443 10 625 3 731
Muutos % vv 2004 – 2011 -14 -13 -16 -23 -26 -20 5 61
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 1 333 2 085 6 249 13 372 21 502 31 514 44 972
2010 16 725 1 509 1 809 4 945 11 735 20 604 34 533 54 836
2011 17 436 1 528 1 871 5 082 11 606 20 838 36 113 57 511
Muutos % vv 2004 – 2011 17 15 -10 -19 -13 -3 15 28

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi 09 1734 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2011, 1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2011/mmtal_2011_2013-04-11_kat_001_fi.html