Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Yksityismetsätalous

Tilastossa kuvataan kaikkien yksityismetsänomistajien puunmyyntituloja ja metsätalouden menoja, joten metsätaloutta koskevassa osassa tilastoyksikkönä on yksityismetsänomistaja . Puolisoita käsitellään erillisinä metsänomistajina, mikäli he omistavat erikseen metsämaata ja ovat jättäneet kumpikin oman 2c verolomakkeen. Yksityismetsätaloudella tarkoitetaan luonnollisten henkilöiden, verotus- tai kiinteistöyhtymien ja kuolinpesien harjoittamaa metsätaloutta. Valtion, kuntien, seurakuntien, säätiöiden, yhteismetsien, metsäyhtiöiden yms. metsätalous ei sisälly tähän tilastoon. Metsätalousmaan pinta-ala on saatu verohallinnon kiinteistötiedoista, joten se ei kaikilta osin vastaa nykyistä tilannetta metsämaan osalta. Esimerkiksi ojitettu suo saattaa olla nykyisin käytännössä metsämaata, vaikka kiinteistörekisterissä se olisi luokiteltu joutomaaksi. Vuonna 2010 yksityismetsien hankintatyön arvolla vähennetyt veronalaiset puunmyyntitulot olivat 897 miljoonaa euroa. Laskennallinen verohuojentamaton summa olisi ollut 1 386 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 metsänomistajien oli mahdollista saada joko 25 prosentilla tai 50 prosentilla huojennettuja, tai ennen 1.4.2008 tehdyistä puukaupoista täysin huojentamattomia myyntituloja. Vuonna 2010 huojentamaton metsätalouden puhdas pääomatulo oli 3 678 euroa/metsänomistaja ja huojennettu 1 876 euroa. Keskimäärin huojennus alensi puhdasta pääomatuloa noin 1 800 eurolla metsänomistajaa kohti, mikä tarkoittaa noin noin 500 euron verohyötyä 28 pääomaveroprosentilla laskettuna. Aktiiviviljelijöiden puunmyyntitulot ovat keskimääräistä suurempia, joten heillä huojennuksen hyöty oli myös suurempi.

Verohallinto lähetti puolisoiden yhdessä omistamista metsätalouskiinteistöistä esitäytetyn 2c-verolomakkeen metsälöstä suuremman osuuden omistavalle puolisolle. Jos kiinteistö omistettiin tasan puoliksi, niin lomake lähetettiin iältään vanhemmalle puolisolle. Mikäli puolisot omistivat itsenäisesti metsäkiinteistöjä jättivät he myös erilliset metsäveroilmoitukset.

2c-verolomakkeiden tiedot yhdistettiin Tilastokeskuksessa verohallinnon kiinteistötietoihin. Verotusyhtymiä ja kuolinpesiä koskevista kiinteistötiedoista osa, noin 37 000 tapausta, ei saatu yhdistettyä 2c-veroaineistoon johtuen puutteellisista tiedoista Tilastokeskuksen käytäössä olevassa kiinteistöaineistossa. Tilastossa oleva alipeitto koskee tältä osin vain metsäpinta-alaa. Kiinteistörekisterissä oli vuonna 2010 hieman yli 400 000 sellaista yksityismetsänomistajaa, jolla oli yli 5 hehtaaria metsämaata omistuksessaan. Osa metsäkiinteistöjen omistajista ei palauta 2c-lomaketta esimerkiksi siitä syystä, että metsätaloudesta ei ole ilmoitettavaa - tuloja, menoja tai edellisiltä vuosilta siirtyviä tappioita. Kiinteistörekisterissä yksityismetsänomistajien metsämaaksi luokiteltu pinta-ala on yhteensä noin 10,4 miljoonaa hehtaaria.

Oheisessa taulukossa yksityismetsätalouden tulokset on esitelty siten, että metsänomistajat on luokiteltu kolmeen ryhmään:
a) metsänomistajat jotka harjoittavat myös maatilatalouden verolain mukaista maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla tilalla ( =aktiiviviljelijä ).
b) metsänomistajat jotka ovat maataloudesta verovelvollisia, mutta eivät maatilarekisteriin kuuluvan maatilan tuloista ( =passiiviviljelijä ). Usein näillä 'passiiviviljelijöillä' on vain esimerkiksi peltomaan vuokratuloja tms.
c) metsänomistajat jotka eivät ole jättäneet maatalouden verolomaketta ( =metsätilallinen ) asuivat he sitten metsätilallaan tai kaupungissa.

Vuonna 2010 aktiiviviljelijöistä oli metsätalouden verovelvollisia 51 828, passiiviviljelijöistä 51 113 ja metsätilallisia oli 166 427. Maatilarekisteristä laskettu aktiivitilojen keskimääräinen metsäpinta-ala oli 50 hehtaaria, kun verohallinnon kiinteistörekisteristä laskettu aktiivitilojen metsäala on 53 hehtaaria. Ero johtuu siitä, että maatilarekisterin metsäala on laskettu keskiarvona kaikille aktiivitiloille, sellaisillekin joilla ei ole metsää. Sen sijaan tämän luvun metsätaloutta koskevissa tarkasteluissa metsää omistamattomat aktiiviviljelijät eivät ole mukana. Aktiiviviljelijöiden metsäala on keskimäärin noin puolet korkeampi kuin metsätilan omistajien. Sama suhde näkyy myös kaikissa metsänomistajaa kohti lasketuissa taloudellisissa tunnusluvuissa. Esimerkiksi aktiiviviljelijöiden metsätalouden puhdas pääomatulo on lähes puolet korkeampi kuin metsätilallisten vastaava luku. Puun myyntitulot ja metsätalouden pääomatulot on esitetty alla olevassa taulukossa sekä verohuojennettuna että ilman huojennuksen vaikutusta. Tilaston tietokantatauluissa vastaavia verohuojennuksista puhdistettuja tuloksia ei ole esitetty, mutta taulukoiden tietojen pohjalta toki on mahdollista laskea 'huojentamattomat' luvut oman kiinnostuksen mukaan.

Taulukko 8. Yksitismetsätalouden veronalaiset tulot ja menot omistajaryhmittäin verovuosilta 2006, 2009 ja 2010 .

  Vuosi Omistajaryhmä
    yhteensä Aktiiviviljelijä Passiiviviljelijä Metsätilallinen
Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä 2006 263 659 56 968 52 638 154 053
2009 265 326 53 798 51 113 160 415
2010 271 326 51 828 53 071 166 427
1+Verohuojennetut puun myyntitulot euroa/metsänomistaja 2006 3 894 5 858 4 022 3 124
2009 2 164 3 215 2 356 1 750
2010 3 308 5 519 3 674 2 502
1+ Huojentamattomat puun myyntitulot euroa/metsänomistaja 2006 3 894 5 858 4 022 3 124
2009 3 488 5 255 3 790 2 799
2010 5 109 8 589 5 671 3 845
1.1 Huojentamattomat pystykaupat euroa/metsänomistaja 2006 3 204 4 676 3 307 2 625
2009 2 748 3 872 3 034 2 280
2010 4 291 7 007 4 789 3 286
1.2 Huojentamattomat hankintakaupat euroa/metsänomistaja 2006 760 1 355 776 535
2009 821 1 583 827 564
2010 901 1 788 954 608
1.3 Huojentamaton hankintatyön arvo euroa/metsänomistaja 2006 71 173 62 37
2009 82 201 71 45
2010 84 207 72 49
2+Korvaukset ja tuet euroa/metsänomistaja 2006 59 108 61 40
2009 64 116 70 45
2010 138 247 160 97
3+Omasta metsästä otettu puutavara euroa/metsänomistaja 2006 11 40 5 2
2009 10 36 6 2
2010 8 34 5 2
4-Metsävähennys ja varaukset euroa/metsänomistaja 2006 408 732 327 315
2009 279 544 211 213
2010 463 1 011 396 314
5+Muut pääomatuloksi luettavat erät euroa/metsänomistaja 2006 87 116 96 73
2009 200 279 231 163
2010 179 257 210 144
6-Vuosimenot euroa/metsänomistaja 2006 1 034 1 407 1 169 850
2009 1 040 1 325 1 156 907
2010 1 108 1 463 1 250 953
10-Poistot (koneet, rakennukset ja ojat) euroa/metsänomistaja 2006 134 183 151 111
2009 163 203 177 145
2010 176 237 196 151
11-Menot toisesta tulolähteestä euroa/metsänomistaja 2006 13 47 10 2
2009 14 52 10 2
2010 15 61 12 2
12+Korjauserät euroa/metsänomistaja 2006 4 4 4 4
2009 5 5 7 5
2010 7 8 10 5
13=Verohuojennettu metsätalouden puhdas pääomatulo euroa/metsänomistaja 2006 2 465 3 756 2 531 1 966
2009 947 1 528 1 117 698
2010 1 877 3 293 2 205 1 331
Huojentamaton metsätalouden puhdas pääomatulo euroa/metsänomistaja 2006 2 465 3 756 2 531 1 966
2009 2 271 3 567 2 550 1 747
2010 3 678 6 363 4 202 2 674
Metsäpinta-ala ha/metsänomistaja 2006 35 53 36 27
2009 34 52 35 26
2010 33 53 35 26

Metsätalouden aluetarkastelun pohjana käytetään metsänomistajan kotikuntaa, kun maataloutta koskevissa luvuissa 2 ja 3 kunta määräytyy maatilan sijaintikunnan perusteella. Tämä ratkaisu valittiin, koska metsänomistajan metsäkiinteistöt sijaitsevat usein useamman kunnan alueelle, tai kotikunnan ulkopuolelle. Seuraavassa taulukossa on esitetty metsäverovelvollisten lukumäärä ja metsätalouden puhdas pääomatulo maakunnittain vuosilta 2007 ja 2010. Puhdas pääomatulo on laskettu sekä metsänomistajaa kohti että summattuna aluetta kohti. Vertailuvuodeksi valittiin vuosi 2007, koska puunmyyntitulot olivat silloin korkeimmillaan 2000–luvulla. Yksityismetsänomistajien yhteenlaskettu metsätalouden puhdas pääomatulo vuonna 2010 oli 509 miljoonaa euroa. Tästä aktiiviviljelijöiden osuus oli 171 miljoonaa euroa . Maakuntien välisessä vertailussa suurimmat metsätulot olivat Etelä-Savossa, 75 miljoonaa euroa ja Keski-Suomi tulee kakkosena 64 miljoonalla eurolla.

Taulukko 9. Metsätalouden verovelvolliset ja puhdas pääomatulo maakunnittain vuosina 2007 ja 2010

Alueluokitus Vuosi Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä 13=Verohuojennettu metsätalouden puhdas pääomatulo euroa/metsänomistaja Metsätalouden puhdas pääomatulo yhteensä milj.euroa/alue
  yhteensä Aktiiviviljelijä yhteensä Aktiiviviljelijä yhteensä Aktiiviviljelijä
Koko maa 2007 269 436 55 577 5 029 7 895 1 355 439
2010 271 310 51 828 1 877 3 293 509 171
1.Uusimaa 2007 21 222 2 188 4 597 9 582 98 21
2010 22 813 2 110 1 602 3 380 37 7
20.Itä-Uusimaa 2007 3 725 1 226 4 469 6 122 17 8
2010 3 615 1 159 1 771 2 730 6 3
2.Varsinais-Suomi 2007 16 269 5 492 3 710 5 483 60 30
2010 16 137 5 128 1 177 1 946 19 10
4.Satakunta 2007 12 905 3 423 3 870 6 225 50 21
2010 12 718 3 150 1 324 2 492 17 8
5.Kanta-Häme 2007 7 869 2 205 7 087 12 231 56 27
2010 7 859 2 093 2 460 4 335 19 9
6.Pirkanmaa 2007 19 220 4 078 5 726 10 100 110 41
2010 19 419 3 852 1 764 3 551 34 14
7.Päijät-Häme 2007 8 361 1 804 7 975 13 398 67 24
2010 8 423 1 707 3 087 6 170 26 11
8.Kymenlaakso 2007 8 724 2 034 6 337 9 854 55 20
2010 8 593 1 902 2 312 3 769 20 7
9.Etelä-Karjala 2007 9 867 1 620 7 269 12 964 72 21
2010 9 702 1 521 3 190 5 056 31 8
10.Etelä-Savo 2007 17 364 2 800 8 737 15 615 152 44
2010 17 360 2 586 4 319 9 431 75 24
11.Pohjois-Savo 2007 20 762 4 123 6 104 9 727 127 40
2010 20 783 3 833 2 178 3 846 45 15
12.Pohjois-Karjala 2007 16 045 2 340 5 689 7 685 91 18
2010 16 086 2 187 1 956 3 515 31 8
13.Keski-Suomi 2007 18 912 3 022 7 053 11 614 133 35
2010 19 100 2 806 3 370 6 772 64 19
14.Etelä-Pohjanmaa 2007 20 039 6 493 3 310 4 817 66 31
2010 19 707 5 980 938 1 385 18 8
15.Pohjanmaa 2007 14 370 3 899 2 442 3 988 35 16
2010 14 103 3 589 701 1 217 10 4
16.Keski-Pohjanmaa 2007 5 399 1 455 3 261 4 611 18 7
2010 5 220 1 304 1 325 2 173 7 3
17.Pohjois-Pohjanmaa 2007 24 339 4 684 2 814 4 429 69 21
2010 25 301 4 453 894 1 734 23 8
18.Kainuu 2007 8 725 903 4 320 6 687 38 6
2010 8 899 845 1 534 2 593 14 2
19.Lappi 2007 13 587 1 344 2 923 5 103 40 7
2010 13 732 1 213 816 2 245 11 3
21.Ahvenanmaa 2007 1 732 444 1 757 3 266 3 1
2010 1 740 410 678 1 121 1 0

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi 09 1734 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 30.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2010, 4. Yksityismetsätalous . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2010/mmtal_2010_2012-03-30_kat_004_fi.html