Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset

Henkilöveroaineistosta lasketut tietokantataulut on laadittu vuosille 2000 – 2010. Henkilöverorekisteristä on haettu verotiedot sellaisille luonnollisille henkilöille ja heidän puolisoille, jotka viljelevät maatilarekisteriin kuuluvaa maatilaa ja joiden maatalouden tuloja verotetaan MVL:n mukaan. Puolisoiden tiedot on sitten laskettu yhteen, joten tilastoyksiköllä tarkoitetaan viljelijäpuolisoiden yhteenlaskettuja tietoja. Voidaan myös puhua maatilayrityksen omistajapuolisoista tai viljelijäperheestä.

Henkilöverotietojen pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä osuus viljelijäperheen tuloista tulee maataloudesta ja mikä osuus muista tulolähteistä. Viljelijäpuolisoiden tuloista yhä suurempi osa tuleekin muualta kuin maataloudesta. Maatalouden tulojen osuus vuodesta 2000 vuoteen 2010 viljelijäperheen kokonaistuloista on pienentynyt 37 prosentista 32 prosenttiin.

Luonnollisten henkilöiden omistamia maatilayrityksiä MVL tarkastelussa oli vuonna 2010 kaikkiaan 53 327, mutta syystä tai toisesta muutamaa tunnusta ei ollut mukana henkilöverotietokannassa, joten lopulliseen tarkastelun kohteena olevaan henkilöveroaineistoon tuli mukaan 53 317 viljelijän ja 38 657 puolison tiedot. Perheviljelmien määrä aleni 11 vuodessa noin 22 prosenttia. Henkilöverotietojen pohjalta laadituissa kuntakohtaisissa taulukoissa käytetään maatilan sijaintikuntaa eikä viljelijän kotikuntaa. Siten tilan tuloista maksettavat verot eivät niiltä osin kohdistu tilan sijaintikuntaan. Tämä tilanne on kuitenkin harvinaista. Eräät tukiehdot jopa edellyttävät tilan läheisyydessä asumista.

Viljelijöiden keski-ikä on kasvanut neljällä vuodella vuodesta 2000 vuoteen 2010. Alle 35 vuotiaiden viljelijöiden ikäluokka on lähes puolittunut vuodesta 2000 vuoteen 2010. Toisaalta yhtymien osakkaiden ikäjakaumasta ei ole tehty erillistä selvitystä, mutta oletettavasti yhtymän osakkaiden ikäjakauman keskiarvo olisi alhaisempi kuin luonnollisina henkilöinä toimivilla viljelijöillä. Huolestuttavaa lienee kuitenkin tieto, että yli 65 vuotiaiden henkilöiden omistamien tilojen lukumäärä kasvoi yli 1000:lla tilalla 11 vuodessa vaikka samaan aikaan kaikkien perheviljelmien lukumäärä aleni 24 prosenttia.

Metsätalouden puhdas pääomatulo oli vuonna 2008–2010 yleisesti suhteellisen matalalla tasolla. Tilanne johtuu em. vuosina sovelletusta metsätalouden verohuojennuksesta. Tämä näkyy myös viljelijäperheiden tulonmuodostuksessa. Vuosiena 2000–2005 metsätalouden tulot eivät ole metsän pinta-alaverotuksen takia täysin vertailukelpoisia vuosien 2006–2010 tuloksiin, jolloin metsätalouden tuloja on verotettu yksinomaa metsätalouden pääomaverotuksen mukaan. Maanviljelijöistä yli 40 prosenttia kuului 2000–luvun alkupuolen siirtymäkaudella metsän pinta-alaverotuksen piiriin. Metsätaloutta käsittelevässä luvussa on vertailun vuoksi laskettu myös 'korjattu puhdas pääomatulo', jossa verohuojennuksen vaikutus on poistettu puhtaasta pääomatulosta. Viljelijäperheiden maa- ja metsätalouden yhteenlasketut tulot vuonna 2000 olivat noin 16 300 euroa, kun vuonna 2010 ne olivat noin 20 200 euroa.

Taulukko 7. Luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, viljelijöiden keski-ikä, sekä veronalaiset tuloerät ikäryhmittäin vuosina 2000 ja 2010

  Vuosi Viljelijän ikä
  Kaikki ikäryhmät yhteensä %-osuus valtion
veronal.
tuloista
alle 35 vuotiaat %-osuus valtion
veronal.
tuloista
35 - 49 vuotta %-osuus valtion
veronal.
tuloista
50 - 64 vuotta %-osuus valtion
veronal.
tuloista
yli 65 vuotta %-osuus valtion
veronal.
tuloista
Tilojen lkm 2000 70 083 .. 8 410 .. 31 050 .. 26 966 .. 3 657 ..
2010 53 317 .. 4 406 .. 19 239 .. 24 958 .. 4 714 ..
Viljelijän
kesk-ikä
2000 47 .. 30 .. 42 .. 55 .. 70 ..
2010 51 .. 30 .. 43 .. 57 .. 69 ..
Puolisoiden ythteenlasketut valtionveronalaiset tulot euroa 2000 35 235 100 30 369 100 37 221 100 35 655 100 26 460 100
2010 53 641 100 49 972 100 57 923 100 53 080 100 42 558 100
Puolisoiden maatalouden ansio ja pääomatulot euroa 2000 13 187 37 13 622 45 14 363 39 12 619 35 6 387 24
2010 16 974 32 19 269 39 21 137 36 15 210 29 7 172 17
Puolisoiden metsätalouden tulot euroa yht 2000 3 137 9 3 031 10 3 247 9 3 113 9 2 609 10
2010 3 283 6 3 414 7 3 483 6 3 182 6 2 879 7
Puolisoiden työtulot ja tulonsiirrot euroa yht 2000 14 052 40 10 902 36 14 825 40 14 195 40 13 675 52
2010 25 650 48 21 862 44 25 786 45 26 129 49 26 107 61
Puolisoiden muut tulot euroa yht 2000 5 147 15 2 900 10 5 074 14 6 095 17 3 938 15
2010 8 492 16 5 773 12 8 630 15 9 174 17 6 858 16

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi 09 1734 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 30.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2010, 3. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2010/mmtal_2010_2012-03-30_kat_003_fi.html