Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset

Luvussa kaksi esitetyt tiedot perustuvat pääasiassa MVL:n mukaisten verovelvollisten 2-verolomakkeilla antamiin tietoihin, jotka on yhdistetty maaseutuelinkeinorekisterin tilakohtaisiin tietoihin. Tietoja on täydennetty suoralla 8800 maatilayrittäjälle lähetetyllä tilastokyselyllä. Lukuun kaksi liittyvät tietokantataulut on nimetty siten, että taulukon otsikko alkaa sanailla 'Maatilayritys:' Tietokantatauluissa on kuvattu pääasiassa aktiivisten maatilayritysten tuloja, menoja, varoja ja velkoja.

2.1. Maatalouden kokonaistulot, menot, varat ja velat

Vuonna 2010 oli sellaisia MVL-verovelvollisia, joilla oli maatalouden tiimoilta jotakin muutakin aktiviteettiä kuin pelkkää maan omistusta, kaikkiaan 135 996 yksikköä. Näistä 59 914 verovelvollisen tiedot pystyttiin yhdistämään Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämän maatilarekisterin tietoihin. Maatilarekisteriin kuului vuonna 2010 kaikkiaan 62 767 maatilaa. Siten erotukseksi jäävien noin 2850 aktiivitilan tuloja ei verotettu MVL:n mukaan, koska tilat olivat joko ns. harrastetiloja  tai sitten tilat olivat yhtiömuotoisia ja niitä verotettiin elinkeinoverolain mukaan. Toisaalta osaa verotiedoista ei onnistuttu yhdistämään maatilarekisterin tietoihin johtuen siitä, että yrittäjätunnukset poikkesivat eri rekistereissä.

Vuonna 2010 MVL:n alaiset maatalouden myyntitulot olivat 2 518 miljoonaa euroa (2 566 m€ vuonna 2009). Myyntitulot alenivat edellisvuodesta 38 miljoonaa euroa. Kotieläinten ja kotieläintuotteiden yhteenlaskettu osuus myyntituloista oli liki 61 prosenttia (64 prosenttia 2009) ja kasvinviljelytuotteiden osuus noin 24 prosenttia (22 prosenttia 2009). MVL lomakkeilla ilmoittettujen maataloustukien kokonaismäärä oli 1844 miljoonaa euroa. Maatalouden kokonaistulot olivat 4 672 miljoonaa euroa (4 713 m€ 2009).

Maatalouden verotuksessa vähennyskelpoiseet menot olivat 3 448 miljoonaa euroa, joten menot pysyivät lähes edellisvuoden tasolla (3 438 m€ 2009). Maatalouden verolomakkeella menot on eritelty lähinnä menojen alv-kannan mukaan. Menoista hieman alle puolet muodostuu 23 prosentin alv-kantaan kuuluvista menoista. Poistot, 0 prosentin alv kantaan kuuluvat menot, sekä yhdistettyyn 9:n ja 13 prosentin alv kantaan kuuluvat menoerät muodostavat kukin erikseen noin 13–16 prosentin osuuden kokonaismenoista. Menojen ja tulojen erotuksesta käytetään termiä voitto. Kun voittoon lisätään korjauserät (esimerkiksi maatalouden menoissa vähennetyt yksityistalouden menot ja alkutuottajien alv-huojennus, energiatuotteiden valmisteverojen palautus, sekä vähennetään mm. yksityisauton maatalouskäyttö ja osinkojen verovapaa osa) sekä maatalouden korkomenot, niin saadaan maatalouden tulos. Kaikkien maatalouden verovelvollisten yhteenlaskettu maatalouden tulos oli 1 137 miljoonaa euroa. Kokonaistulos aleni edellisestä vuodesta 16 miljoonaa euroa.

Maatalousomaisuuden verotusarvo ilman maatilaan kuuluvia etuuksia oli 5 094 miljoonaa euroa (4 978 m€ 2009) ja velkojen määrä oli 3 417 miljoonaa euroa (3 358 m€ 2009), joten maatalouden nettovarallisuuden kokonaisarvo ilman palkkamenokorjausta vuonna 2010 oli 1 677 miljoonaa euroa. Maatalouskone- ja kalusto-omaisuuden osuus varoista oli noin 37 prosenttia, tuotantorakennusten osuus noin 23 prosenttia ja maatalousmaan verotusarvo noin 20 prosenttia.

Taulukko 1. Maatalouden veronalaiset tulot, menot, varat ja velat yhteensä vuosina 2004, 2009 ja 2010

Vuosi MVL:n mukaan verovelvolliset
  Kaikki yhteensä Passiiviset maatilayritykset (tila vuokrattu pois tms) Aktiiviset maatilayritykset
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 145 051 76 166 68 885
2009 138 240 76 722 61 518
2010 135 996 76 082 59 914
03 Maataloustuotteiden myyntitulo milj. euroa 2004 2 323 91 2 231
2009 2 566 93 2 472
2010 2 518 90 2 428
10 Tuet milj. euroa 2004 1 745 35 1 709
2009 1 841 33 1 808
2010 1 844 28 1 816
24 Tulos maataloudesta milj. euroa 2004 1 144 120 1 024
2009 1 153 137 1 016
2010 1 137 135 1 002
41 Maatalouden varat milj. euroa 2004 4 325 460 3 865
2009 4 978 536 4 442
2010 5 094 529 4 565
42 Maatalouden velat milj. euroa 2004 2 796 125 2 671
2009 3 358 137 3 221
2010 3 417 139 3 278

Varsinais-Suomen maakunnassa maatalouden kokonaistulo oli maakuntien välisessä vertailussa korkein, 564 miljoonaa euroa. Maatalouden kokonaistulojen perusteella Salo oli vuonna 2010 Suomen maatalousvaltaisinta kunta. Salossa ja Loimaalla maatalouden kokonaistulo oli suurempi kuin Kainuun maakunnassa yhteensä. Ahvenanmaan yhteenlasketut maatalouden kokonaistulot ylittyivät 16 kunnassa.

Taulukko 2. Maakunnat ja kunnat alueen maatalouden kokonaistulojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä vuonna 2010

  Aktiivimaatilayritysten lukumäärä koko aineistossa Maatalouden tulot yhteensä miljoonaa euroa Tulos maataloudesta miljoonaa euroa Maatalouden tulot euroa/yritys Tulos maataloudesta euroa/yritys
Koko maa - Hela landet 59 985 4 400 1 002 73 351 16 708
Manner-Suomi - Fasta Finland 59 451 4 360 992 73 344 16 694
Varsinais-Suomen maakunta - Egentliga Finlands landskap 6 403 564 110 88 072 17 115
Etelä-Pohjanmaan maakunta - Södra Österbottens landskap 6 815 508 117 74 611 17 232
Pohjois-Pohjanmaan maakunta - Norra Österbottens landskap 5 080 444 114 87 365 22 489
Pohjois-Savon maakunta - Norra Savolax landskap 4 239 359 84 84 760 19 727
Satakunnan maakunta - Satakunta landskap 3 873 289 57 74 618 14 834
Pirkanmaan maakunta - Birkalands landskap 4 471 274 58 61 330 13 031
Pohjanmaan maakunta - Österbottens landskap 4 111 269 66 65 510 15 976
Pohjois-Karjalan maakunta - Norra Karelens landskap 2 475 184 44 74 193 17 732
Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap 2 373 177 39 74 757 16 228
Keski-Suomen maakunta - Mellersta Finlands landskap 3 218 174 40 54 210 12 364
Etelä-Savon maakunta - Södra Savolax landskap 2 882 171 36 59 369 12 506
Uudenmaan maakunta - Nylands landskap 2 461 164 33 66 460 13 512
Keski-Pohjanmaan maakunta - Mellersta Österbottens landskap 1 428 149 45 104 059 31 183
Päijät-Hämeen maakunta - Päijänne-Tavastlands landskap 1 907 141 30 74 099 15 712
Kymenlaakson maakunta - Kymmenedalens landskap 2 143 124 32 57 696 14 945
Lapin maakunta - Lapplands landskap 1 585 108 25 68 443 15 977
Itä-Uudenmaan maakunta - Östra Nylands landskap 1 330 95 21 71 380 15 455
Etelä-Karjalan maakunta - Södra Karelens landskap 1 682 94 24 56 004 14 105
Salo 1 138 91 19 80 165 16 296
Loimaa 751 73 16 96 949 21 712
Kainuun maakunta - Kajanalands landskap 975 71 19 72 885 19 082
Kouvola 1 152 69 18 59 689 15 205
Kauhava 1 011 67 16 66 367 15 496
Seinäjoki 820 67 14 81 459 17 630
Kiuruvesi 456 55 11 120 038 23 701
Somero 522 50 10 95 139 19 758
Ilmajoki 442 49 11 111 553 23 996
Kokkola - Karleby 499 49 15 97 933 30 019
Huittinen 427 48 8 111 890 19 402
Hämeenlinna - Tavastehus 612 47 10 76 606 15 751
Sastamala 722 45 10 62 593 13 795
Kalajoki 377 45 10 118 985 27 512
Jalasjärvi 455 43 10 94 946 22 641
Kauhajoki 540 41 9 76 554 16 395
Nivala 390 41 11 105 584 27 887
Kurikka 492 40 9 80 848 18 352
Ahvenanmaa - Åland 534 40 10 74 080 18 217

2.2. Tilakohtainen tarkastelu

Alueittain

Tilaston tarkimpana alueyksikkönä käytetään vuoden 2010 kuntajakoa. Aiempien vuosien tulokset on myös laskettu vastaamaan vuoden 2010 kuntajaon mukaisia kuntarajoja. Muina alueluokkina käytetään sekä maakuntaa että EU-tukialuetta. Maakunnan ja EU-tukialueen mukaan luokitellut tietokantataulukot on laadittu pääsääntöisesti vähintään kahdessa ulottuvuudessa, esimerkiksi maakunnan ja tuotantosuunnan mukaan. Otokseen perustuvat tiedot on merkitty *-merkillä tietokantatauluissa. Otostiloilta saatuja tietoja ei ole julkaistu kuntatasolla, koska keskivirhe kasvaa sitä suuremmaksi mitä pienemmän luokan tiedoista on kysymys. Siten esimerkiksi tietoja pellon vuokrahinnoista ei julkaista kunnittain.

Ns. maitosuomi erottuu muusta suomesta korkeamman maatalouden tuloksen perusteella. Keski-Pohjanmaalla tilakohtainen maatalouden tulos oli jälleen korkein, 31 300 euroa. Seuraavaksi korkein tulos oli Pohjois-Pohjanmaalla, 22 500 euroa ja kolmantena Kainuussa noin 19 000 euron tuloksella. EU tukialueittain tarkastellen C2 tukialueella tulos on myös selvästi muita alueita korkeampi.

Taulukko 3. Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2009 ja 2010

  Vuosi EU tukialue
  Koko maa A-tukialue B-tukialue C1-tukialue C2-tukialue C2P-tukialue C3-tukialue C4-tukialue
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 8 680 20 344 16 327 18 201 1 971 2 753 584
2009 61 518 7 681 18 295 14 343 16 318 1 776 2 561 544
2010 59 914 7 509 17 901 13 911 15 913 1 721 2 450 509
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 14 834 12 907 13 734 17 710 15 763 17 597 10 559
2009 16 516 15 986 14 352 15 333 19 933 17 669 18 790 11 013
2010 16 725 16 953 14 495 15 629 20 017 16 903 18 288 10 666
Tuloksen muutos % vv 2004–2010   13 14 12 14 13 7 4 1

Omistusmuodon mukaan

Vuonna 2010 tilaston 59 914 aktiivisesta maatilayrityksestä luonnollisten henkilöiden omistuksessa oli 53 327 yritystä, verotusyhtymien omistuksessa 4 384 yritystä ja kuolinpesien omistuksessa 2 203 yritystä. Verotusyhtyminä toimivien yritysten lukumäärä on lisääntynyt 13 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2010. Vastaavasti kuolinpesien määrä on laskenut samalla ajanjaksolla 27 prosenttia. Verotusyhtymien tulos kohosi vuodesta 2004 vuoteen 2010 noin 20 prosenttia. Luonnollisten henkilöiden tiloilla kasvu oli 10 prosenttia luokkaa ja kuolinpesien hallussa olevien maatilayritysten tulos oli vuonna 2010 lähes sama kuin vuonna 2004.

Taulukko 4. Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2009 ja 2010 juridisen muodon mukaan ryhmiteltynä

  Kaikki juridiset muodot yht Luonnollinen henkilö Verotusyhtymä Kuolinpesä
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 61 939 3 883 3 038
2009 61 518 54 907 4 341 2 270
2010 59 914 53 327 4 384 2 203
Tilalukumääräm muutos % vv 2004–2010 -13 -14 13 -27
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 14 822 21 917 6 728
2009 16 516 16 194 25 679 6 779
2010 16 725 16 347 26 334 6 743
Tuloksen muutos % vv 2004–2010 13 10 20 0

Tulokset ikäryhmittäin

Ikäryhmittäinen tarkastelu on esitetty luvussa kolme, koska ikäryhmittely on mielekästä tehdä vain luonnollisten henkilöiden omistamien yritysten kohdalla. Henkilöveroaineiston pohjalta laadittu ikätarkastelu voidaan tehdä myös pidemmälle ajanjaksolle kuin MVL-aineistosta. Yrityskohtaisissa tietokantatauluissa on esitetty myös viljelijän iän mukaan luokitellut tulokset.

Tulokset tuotantosuunnan mukaan

Maatilan tuotantosuunta on määritelty maatilarekisterissä. Tilaston perusjoukkoon kuuluvien maatilayritysten lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2010 noin 13 prosentilla. Lypsykarjatilojen määrä on pienentynyt 36 prosentilla ja sikatilojen määrä 41 prosentilla. Sekä lypsykarja- että sikatiloilla keskimääräinen tulos oli vuonna 2010 hieman alle 40 000 euroa. Siipikarjatilojen tulos oli reilut 42 000 euroa ja viljatilojen tulos oli noin 9 000 euroa. Tulos kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2010 suhteellisesti eniten sikataloustiloilla, noin 45 prosenttia. Alla olevassa taulukossa on maatalouden tuloksen lisäksi esitetty lannoite, poltto- ja voiteluaineiden, sekä rehukustannusten kehitys tuotantosuunnittain. Kyseiset kustannuserät on laskettu otosaineistosta, joten niihin sisältyy otostutkimukseen tyypillisesti kuuluva virhemarginaali. Vertailuvuosi 2004 on otostietojen osalta erityisen ongelmallinen, sillä maatalouden verouudistuksen vuoksi kadon osuus otoksessa oli huomattavan korkea kyseisenä vuotena. Keskimääräiset lannoite- ja polttoainemenot kasvoivat kyseisellä 7 vuoden jaksolla noin 65 prosenttia tilaa kohti. Sikatilojen lannoitemenot kasvoivat liki kolminkertaisiksi johtuen tilojen voimakkaasta rakennekehityksestä. Rehumenot kasvoivat lypsykarja- ja sikatiloilla 45–55 prosenttia.

Taulukko 5. Maatilayritysten lukumäärä, lannoite- ja rehumenot sekä tulos maataloudesta tuotantosuunnittain vuosina 2004, 2009 ja 2010

  Kaikki tuotanto suunnat yht 1.Lypsykarja talous 2.Liha- ym naudat 3.Sika talous 4.Siipi karja talous 5.Lampaat, vuohet, hevoset 6.Viljan viljely 7.Muu kasvi tuotanto 8.Muu tuotanto
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 17 230 4 595 3 280 913 2 244 28 308 11 927 363
2009 61 518 11 739 3 901 2 139 692 2 226 27 276 12 915 630
2010 59 914 11 069 3 734 1 926 648 2 143 26 857 12 977 560
Muutos % vv 2004-2010 -13 -36 -19 -41 -29 -5 -5 9 54
15.4 * Lannoitteet ja kalkki euroa/yritys 2004 2 936 3 999 3 378 5 138 5 996 1 040 2 257 2 425 667
2009 4 342 7 107 5 534 13 253 7 729 679 3 429 2 567 441
2010 4 805 8 512 5 395 15 126 8 141 1 584 3 607 2 996 431
Muutos % vv 2004-2010 64 113 60 194 36 52 60 24 -35
15.10* Polttoja voiteluaineet euroa/yritys 2004 1 831 2 009 2 338 4 327 5 321 681 1 482 1 504 596
2009 2 542 3 128 3 600 7 378 9 685 725 2 176 1 705 259
2010 3 040 4 018 4 631 9 463 9 288 1 669 2 440 2 067 696
Muutos % vv 2004-2010 66 100 98 119 75 145 65 37 17
16.1 * Rehut yms. euroa/yritys 2004 5 993 12 887 6 429 30 929 47 747 974 372 258 318
2009 6 596 18 261 8 527 44 416 73 861 1 616 224 180 18
2010 6 445 18 569 8 597 48 058 65 146 1 884 331 171 166
Muutos % vv 2004-2010 8 44 34 55 36 93 -11 -34 -48
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 29 069 16 013 27 519 33 135 1 854 7 622 9 012 3 405
2009 16 516 40 140 20 216 40 133 41 400 2 434 8 044 9 645 3 338
2010 16 725 39 982 21 618 39 925 42 365 1 985 9 082 9 586 3 322
Muutos % vv 2004-2010 13 38 35 45 28 7 19 6 -2

* Lannoite-, rehu- ja polttoainemenot estimoitu otoksesta

Tilakoon mukaan

Maatilojen määrä aleni suhteellisesti eniten 10–30 hehtaarin tilakokoluokissa. Yli 100 hehtaarin tilojen lukumäärä lisääntyi 56 prosentilla. Maatalouden tulos riippuu selkeästi tilakoosta ainakin keskiarvotasolla tarkasteltuna. Maatilayritysten tulos on alentunut vv. 2004–2010 alle 50 hehtaarin tiloilla lukuun ottamatta kokoluokkaa 0–5 hehtaaria.

Taulukko 6. Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tilakokoluokittain

  Kaikki kokoluokat yht 0- 4,9 ha 5- 9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha Yli 100 ha
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 4 617 8 626 16 477 12 363 14 362 10 104 2 311
2009 61 518 4 517 7 480 13 321 9 901 12 156 10 721 3 422
2010 59 914 4 099 7 356 12 928 9 549 11 774 10 596 3 612
Muutos % vv 2004 – 2010 -13 -11 -15 -22 -23 -18 5 56
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 1 333 2 085 6 249 13 372 21 502 31 514 44 972
2009 16 516 2 164 1 902 5 230 11 681 21 114 34 418 52 912
2010 16 725 1 509 1 809 4 945 11 735 20 604 34 533 54 836
Muutos % vv 2004 – 2010 13 13 -13 -21 -12 -4 10 22

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi 09 1734 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 30.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2010, 2. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2010/mmtal_2010_2012-03-30_kat_002_fi.html