Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Yksityismetsätalous

Tilastossa kuvataan kaikkien yksityismetsänomistajien puunmyyntituloja ja metsätalouden menoja, joten metsätaloutta koskevassa osassa tilastoyksikkönä on yksityismetsänomistaja . Puolisoita käsitellään erillisinä metsänomistajina, mikäli he omistavat erikseen metsämaata ja ovat jättäneet kumpikin oman 2c verolomakkeen. Yksityismetsätaloudella tarkoitetaan luonnollisten henkilöiden, verotusyhtymien ja kuolinpesien harjoittamaa metsätaloutta. Toisin sanoen valtion, kuntien, seurakuntien, säätiöiden, yhteismetsien, metsäyhtiöiden yms. metsätalous ei sisälly tilastoon. Metsätalousmaan pinta-ala on saatu verohallinnon kiinteistötiedoista, joten se ei kaikilta osin vastaa nykyistä tilannetta metsämaan osalta. Esimerkiksi ojitettu suo saattaa olla nykyisin käytännössä metsämaata, vaikka kiinteistörekisterissä se olisi luokiteltu joutomaaksi. Vuonna 2009 yksityismetsien veronalaiset puunmyyntitulot olivat 573 miljoonaa euroa, eli huippuvuodesta 2007 oli tultu alas liki 1,3 miljardia euroa. Vuosina 2008 ja 2009 sovellettu puun myyntitulojen verohuojennuksen vaikutus oli vuonna 2009 noin 350 miljoonaa euroa, joten todellisuudessa puun myyntitulot alenivat vuodesta 2007 vajaat miljardi euroa.

Tilastoa varten 2c verolomakkeiden tiedot yhdistettiin verohallinnon kiinteistötietoihin. Tilaston perusjoukkoon kuuluvien metsänomistajien metsäala on yhteensä hieman yli 9 miljoonaa hehtaaria, kun verohallinnon kiinteistörekisterin mukaan kaikkien yksityismetsänomistajien metsäala on yhteensä noin 10 miljoonaa hehtaaria. Alipeiton osuus pinta-alasta on siten noin 10 prosenttia. Joka tapauksessa tilastossa on mukana kaikki sellaiset yksityismetsänomistajat, joilla on ollut jotain ilmoitettavaa verovuotena 2009, joko tuloja tai menoja. Verohallinnon kiinteistörekisterissä metsämaaksi luokiteltu pinta-ala koko valtakunnassa on hieman yli 17,8 miljoonaa hehtaaria. Pelkästään valtion ja sen liikelaitosten omistuksessa on noin 4,7 miljoonaa hehtaaria metsäalasta.

Yksityismetsänomistajat ilmoittavat vuotuiset puunmyyntitulot ja metsätalouden menot verohallinnon 2c-lomakkeella. Verohallinto lähetti puolisoiden yhdessä omistamista metsätalouskiinteistöistä esitäytetyn verolomakkeen joko suuremman osuuden omistavalle puolisolle. Jos kiinteistö omistettiin tasan puoliksi, niin lomake lähetettiin iältään vanhemmalle puolisolle. Mikäli puolisot omistivat itsenäisesti metsäkiinteistöjä jättivät he myös erilliset metsäveroilmoitukset. Vuonna 2009 aineistossa on kaikkiaan 265 085 tilastoyksikköä. Näistä luonnollisia henkilöitä oli 205 448, verotusyhtymiä 35 298 ja kuolinpesiä 24 339.

Oheisessa taulukossa yksityismetsätalouden tulokset on esitelty siten, että metsänomistajat on luokiteltu kolmeen ryhmään:
a) metsänomistajat jotka harjoittavatko myös maatilatalouden verolain mukaista maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla tilalla ( =aktiiviviljelijä ).
b) metsänomistajat jotka ovat maataloudesta verovelvollisia, mutta eivät maatilarekisteriin kuuluvan maatilan tuloista ( =passiiviviljelijä ). Usein näillä 'passiiviviljelijöillä' on vain esimerkiksi peltomaan vuokratuloja tms.
c) metsänomistajat jotka eivät ole jättäneet maatalouden verolomaketta ( =metsätilallinen ) asuivat he sitten metsätilallaan tai kaupungissa.
Taulukon lukujen yksikkö on pääosin euroa/metsänomistaja, mutta muutama harmaalla rasteroitu rivi on summattu yli koko aineiston kertomalla keskiarvo metsänomistajien lukumäärällä. Vuonna 2009 aktiiviviljelijöistä oli metsänomistajia oli 53 775, passiiviviljelijöistä 51 075 ja metsätilallisia oli 160 235.

Maatilarekisteristä laskettu maatilayritysten metsäpinta-ala oli 48,9 ha/tila, kun ao. verorekisteristä laskettu aktiivimaatilojen metsäala on 52 hehtaaria. Ero johtuu siitä, että maatilarekisterin metsäala on laskettu metsää omistamattomillekin maatiloille. Sen sijaan metsää omistamattomat aktiiviviljelijät eivät ole mukana alla olevassa taulukossa. Aktiiviviljelijöiden metsäala on keskimäärin lähes puolet korkeampi kuin metsätilan omistajien. Sama suhde näkyy myös kaikissa metsänomistajaa kohti lasketuissa taloudellisissa tunnusluvuissa, esimerkiksi aktiiviviljelijöiden metsätalouden puhdas pääomatulo on lähes puolet korkeampi kuin metsätilallisten vastaava luku.

Vuoden 2008 ja erityisesti vuoden 2009 tuloksissa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että osittain verovapaiden puun myyntitulojen vaikutuksesta puhdas pääomatulo on lähes puolet alhaisempi kuin ilman verohuojennusta. Puhdas pääomatulo on verottajan käyttämä käsite, joten sisällöllisesti sitä ei ole syytä muuttaa tilastossakaan. Sen sijaan tilaston tietojen pohjalta voidaan laskea aiempien vuosien mukainen 'verohuojentamaton puhdas pääomatulo', kuten alla olevassa taulukossa on tehty. Tällöin metsänomistajille jäävä metsätalouden kate (puhdas pääomatulo) on vertailukelpoinen aiempiin vuosiin verrattuna.

Taulukko 8. Yksityismetsätalouden tulokset erikseen maatila-metsänomistajilta ja kaupunkilaismetsänomistajilta 2006–2009

  Kaikki yksityismetsänomistajat yht. Aktiiviviljelijä Passiiviviljelijä Metsätilallinen
Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä 2006 263 431 56 959 52 616 153 856
2007 269 436 55 577 53 776 160 083
2008 271 686 54 212 53 076 164 398
2009 265 085 53 775 51 075 160 235
1+Puun myyntitulot euroa/metsänomistaja (pystykaupat+hankinta-hankintatyön arvo) 2006 3 895 5 857 4 022 3 126
2007 6 903 10 805 7 274 5 423
2008 3 721 5 706 3 963 2 989
2009 834 1 164 920 696
1a+Verohuojennetut (50%) puun myyntitulot euroa/metsänomistaja (pystykaupat+hankinta-hankintatyön arvo) 2006 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2008 897 1 353 977 721
2009 1 329 2 052 1 436 1 053
1+1a Puun myyntitulot yhteensä euroa/metsänomistaja 2006 3 895 5 857 4 022 3 126
2007 6 903 10 805 7 274 5 423
2008 4 619 7 059 4 941 3 710
2009 2 163 3 216 2 356 1 749
1+1a Puun myyntitulot yhteensä milj. euroa 2006 1 026 334 212 481
2007 1 860 600 391 868
2008 1 255 383 262 610
2009 573 173 120 280
2+Korvaukset ja tuet euroa/metsänomistaja 2006 59 108 61 41
2007 50 100 52 32
2008 37 75 37 25
2009 64 116 70 45
4-Metsävähennys ja varaukset euroa/metsänomistaja 2006 408 732 327 315
2007 760 1 424 637 571
2008 643 1 330 485 468
2009 279 544 211 213
5+Muut pääomatuloksi luettavat erät euroa/metsänomistaja 2006 87 116 96 73
2007 111 147 124 94
2008 166 222 191 140
2009 200 279 231 163
6-Vuosimenot euroa/metsänomistaja 2006 1 034 1 406 1 170 851
2007 1 111 1 491 1 244 936
2008 1 124 1 477 1 242 969
2009 1 040 1 325 1 156 907
10-Poistot (koneet, rakennukset ja ojat) euroa/metsänomistaja 2006 134 183 151 111
2007 165 231 193 132
2008 173 233 200 144
2009 163 203 177 145
13 =Metsätalouden puhdas pääomatulo euroa/metsänomistaja 2006 2 467 3 756 2 531 1 967
2007 5 029 7 895 5 379 3 917
2008 2 885 4 304 3 245 2 300
2009 947 1 528 1 117 697
Korjattu metsätalouden 'puhdas pääomatulo' ilman verohuojennuksen vaikutusta euroa/metsänomistaja 2006 2 467 3 756 2 531 1 967
2007 5 029 7 895 5 379 3 917
2008 3 782 5 657 4 222 3 022
2009 2 276 3 581 2 553 1 750
13 =Metsätalouden puhdas pääomatulo yht. miljoonaa euroa 2006 650 214 133 303
2007 1 355 439 289 627
2008 784 233 172 378
2009 251 82 57 112
Metsäpinta-ala ha/metsänomistaja 2006 35 53 36 27
2007 34 52 36 27
2008 33 52 35 26
2009 34 52 35 26

Metsätalouden aluetarkastelun pohjana käytetään metsänomistajan kotikuntaa, kun maataloutta koskevissa luvuissa kunta määräytyy maatilan sijaintikunnan perusteella. Tämä ratkaisu valittiin, koska metsänomistajan metsäkiinteistöt sijaitsevat usein useamman kunnan alueelle, tai kotikunnan ulkopuolelle. Tästä syystä esimerkiksi Helsingissäkin on tuhansia yksityismetsänomistajia, mutta ei yhtään maatilayritystä (tilaston perusjoukkoon kuuluvaa).

Seuraavassa taulukossa metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä, metsätalouden puhdas pääomatulo ja metsäpinta-ala on esitetty maakunnittain. Yksityismetsänomistajien metsätalouden puhdas pääomatulo oli vuonna 2009 keskimäärin 947 euroa. Aktiiviviljelijöiden vastaava tulo oli 1 528 euroa. Maakuntien välisessä vertailussa suurimmat metsätulot olivat Etelä-Savossa.

Taulukko 9. Metsätaloudesta verovelvolliset, puhdas pääomatulo, sekä metsäpinta-alat maakunnittain

  Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä 13 =Metsätalouden puhdas pääomatulo euroa/metsänomistaja Metsäpinta-ala ha/metsänomistaja
Kaikki Aktiiviviljelijä Kaikki Aktiiviviljelijä Kaikki Aktiiviviljelijä
Koko maa 2006 263 431 56 959 2 467 3 756 35 53
2009 265 085 53 775 947 1 528 34 52
1.Uusimaa 2006 20 423 2 221 2 701 5 439 26 45
2009 20 793 2 154 904 1 787 27 45
20.Itä-Uusimaa 2006 3 662 1 269 3 433 4 691 31 43
2009 3 570 1 174 1 225 1 658 30 44
2.Varsinais-Suomi 2006 16 103 5 640 1 855 2 649 23 33
2009 16 014 5 297 853 1 297 22 33
4.Satakunta 2006 12 630 3 543 1 785 3 013 26 41
2009 12 628 3 299 725 1 070 26 41
5.Kanta-Häme 2006 7 720 2 283 4 008 6 786 29 46
2009 7 731 2 154 1 385 2 368 28 44
6.Pirkanmaa 2006 19 214 4 218 3 073 5 191 33 61
2009 18 938 3 928 1 085 1 834 30 51
7.Päijät-Häme 2006 8 147 1 865 4 516 7 351 36 56
2009 8 330 1 738 1 535 2 862 34 56
8.Kymenlaakso 2006 8 473 2 074 3 647 5 512 28 45
2009 8 549 1 979 1 494 2 271 28 43
9.Etelä-Karjala 2006 9 500 1 651 3 447 5 536 30 49
2009 9 497 1 574 1 233 1 906 29 47
10.Etelä-Savo 2006 17 114 2 881 4 597 7 480 41 72
2009 17 010 2 694 1 852 3 221 40 73
11.Pohjois-Savo 2006 20 326 4 233 2 840 4 208 39 63
2009 20 471 3 984 1 041 1 579 38 64
12.Pohjois-Karjala 2006 15 638 2 424 2 459 3 247 38 60
2009 15 819 2 273 1 034 1 428 36 60
13.Keski-Suomi 2006 18 281 3 033 3 881 5 760 40 73
2009 18 473 2 897 1 207 2 183 40 75
14.Etelä-Pohjanmaa 2006 19 808 6 673 1 343 1 954 28 39
2009 19 695 6 281 557 766 28 39
15.Pohjanmaa 2006 14 117 3 979 1 026 1 704 25 39
2009 13 956 3 791 582 981 25 40
16.Keski-Pohjanmaa 2006 5 337 1 489 1 237 1 686 35 55
2009 5 142 1 339 571 861 34 53
17.Pohjois-Pohjanmaa 2006 23 705 4 749 905 1 573 40 62
2009 24 698 4 599 438 872 38 61
18.Kainuu 2006 8 533 927 1 494 2 264 52 88
2009 8 657 889 507 1 217 48 87
19.Lappi 2006 12 986 1 363 787 1 179 66 124
2009 13 401 1 301 499 1 062 63 124
21.Ahvenanmaa 2006 1 714 444 750 937 21 38
2009 1 713 430 613 1 213 22 38

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 24.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2009, 4. Yksityismetsätalous . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2009/mmtal_2009_2011-03-24_kat_004_fi.html