Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset

Luvussa kaksi esitetyt tiedot perustuvat pääasiassa maatilatalouden tuloverolain mukaan verovelvollisten 2-verolomakkeilla antamiin tietoihin, jotka on yhdistetty maaseutuelinkeinorekisterin tilakohtaisiin tietoihin. Tietoja on täydennetty suoralla 8800 maatilayrittäjälle lähetetyllä tilastokyselyllä. Lukuun kaksi liittyvät tietokantataulut on nimetty siten, että taulukon otsikko alkaa sanailla 'Maatilayritys:' Tietokantatauluissa on kuvattu pääasiassa aktiivisten maatilayritysten tuloja, menoja, varoja ja velkoja.

2.1. Maatalouden kokonaistulot, menot, varat ja velat

Maatalouden verolainsäädännön perusteella verotettavien verovelvollisten määrä oli vuonna 2009 reilut 138 000. Näistä kaikkiaan 61 518 verovelvollisen tiedot pystyttiin yhdistämään Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämän maatilarekisterin tietoihin. Maatilarekisteriin kuului vuonna 2009 kaikkiaan 64 175 tilaa. Siten erotukseksi jäävän noin 2600 aktiivitilan tuloja ei joko verotettu maatalouden verolain mukaan; tilat olivat joko ns. harrastetiloja tai verotus tapahtui EVL:n puitteissa. Osa erotuksesta voi selittyä sillä, että yrittäjän tietoja ei vain onnistuttu yhdistämään maatilan tietoihin.

Vuonna 2009 MVL:n alaiset maatalouden myyntitulot olivat 2 566 miljoonaa euroa. Myyntitulot alenivat edellisvuodesta lähes 350 miljoonaa euroa. Kotieläinten ja kotieläintuotteiden yhteenlaskettu osuus myyntituloista oli liki 64 prosenttia ja kasvinviljelytuotteiden osuus noin 22 prosenttia. Maataloustukien kokonaismäärä oli reilut 1,8 miljardia euroa. Maatalouden kokonaistulot alenivat edellisvuoden 5 030 miljoonasta eurosta 4 713 miljoonaan euroon.

Maatalouden verotuksessa vähennyskelpoiseet menot olivat 3 438 miljoonaa euroa. Menot myös alenivat edelliseen vuoteen verrattuna reilulla 200 miljoonalla eurolla. Maatalouden verolomakkeella menot on eritelty lähinnä menojen alv-kannan mukaan. Menoista puolet muodostuu 22 prosentin alv-kantaan kuuluvista menoista, kun poistot, 17 % ja 0 % alv-kantaan kuuluvat menoerät muodostavat kukin noin 14 % osuuden kokonaismenoista. Menojen ja tulojen erotuksesta käytetään termiä voitto. Kun voittoon lisätään korjauserät (esimerkiksi maatalouden menoissa vähennetyt yksityistalouden menot ja alkutuottajien alv-huojennus, sekä vähennetään mm. yksityisauton maatalouskäyttö ja osinkojen verovapaa osa) sekä maatalouden korkomenot, niin saadaan maatalouden tulos. Kaikkien maatalouden verovelvollisten yhteenlaskettu maatalouden tulos oli 1 153 miljoonaa euroa; tulos aleni edelliseen vuoteen verrattuna 73 miljoonaa euroa. Maatalousomaisuuden verotusarvo ilman maatilaan kuuluvia etuuksia oli 4 978 miljoonaa euroa ja velkojen määrä oli 3 358 miljoonaa euroa, joten maatalouden nettovarallisuuden kokonaisarvo vuonna 2009 oli 1 620 miljoonaa euroa. Maatalouskone- ja kalusto-omaisuuden osuus varoista oli liki 40 prosenttia, tuotantorakennusten osuus noin 23 prosenttia ja maatalousmaan verotusarvo noin 20 prosenttia.

Taulukko 1. Maatalouden veronalaiset tulot, menot, varat ja velat yhteensä vuosina 2004, 2008 ja 2009

Vuosi MVL mukaan verovelvolliset
  Kaikki yhteensä Passiiviviljelijät Aktiiviviljelijät
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 145051 76166 68885
2008 139532 76559 62973
2009 138240 76722 61518
03 Maataloustuotteiden myyntitulo milj. euroa 2004 2323 91 2231
2008 2910 102 2808
2009 2566 93 2472
10 Tuet milj. euroa 2004 1745 35 1709
2008 1825 31 1794
2009 1841 33 1808
24 Tulos maataloudesta milj. euroa 2004 1144 120 1024
2008 1226 134 1091
2009 1153 137 1016
41 Maatalouden varat milj. euroa 2004 4325 460 3865
2008 5032 524 4508
2009 4978 536 4442
42 Maatalouden velat milj. euroa 2004 2796 125 2671
2008 3236 118 3119
2009 3358 137 3221

Seuraavassa taulukossa maakunnat ja kunnat on asetettu maatalouden kokonaistulojen mukaiseen suuruusjärjestykseen. Kokonaistulo on laskettu vain aktiivitiloilta. Varsinais-Suomen maakunnassa kokonaistulo oli korkein, 556 miljoonaa euroa. Maatalouden kokonaistulojen perusteella Salo oli vuonna 2009 Suomen maatalousvaltaisinta kuntaa. Siellä maatalouden kokonaistulo oli suurempi kuin Kainuun maakunnassa yhteensä.

Taulukko 2. Maakunnat ja kunnat maatalouden tulojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä vuonna 2009

  Aktiivimaatilayritysten lukumäärä koko aineistossa Tulot yhteensä miljoonaa euroa Tulos maataloudesta miljoonaa euroa Tulot yhteensä euroa/yritys Tulos maataloudesta euroa/yritys
Koko maa - Hela landet 61 585 4 435 1 016 72 008 16 501
Manner-Suomi - Fasta Finland 61 045 4 395 1 006 72 001 16 485
Varsinais-Suomen maakunta - Egentliga Finlands landskap 6 553 556 107 84 904 16 338
Etelä-Pohjanmaan maakunta - Södra Österbottens landskap 7 015 512 118 72 932 16 828
Pohjois-Pohjanmaan maakunta - Norra Österbottens landskap 5 142 436 112 84 740 21 787
Pohjois-Savon maakunta - Norra Savolax landskap 4 367 362 86 82 900 19 672
Satakunnan maakunta - Satakunta landskap 3 978 296 60 74 511 15 008
Pirkanmaan maakunta - Birkalands landskap 4 543 274 56 60 214 12 403
Pohjanmaan maakunta - Österbottens landskap 4 242 270 63 63 705 14 834
Pohjois-Karjalan maakunta - Norra Karelens landskap 2 554 189 48 74 130 18 616
Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap 2 432 180 40 73 921 16 435
Keski-Suomen maakunta - Mellersta Finlands landskap 3 316 177 41 53 229 12 353
Etelä-Savon maakunta - Södra Savolax landskap 2 944 174 38 59 195 12 995
Uudenmaan maakunta - Nylands landskap 2 511 162 32 64 318 12 581
Keski-Pohjanmaan maakunta - Mellersta Österbottens landskap 1 562 161 49 102 948 31 316
Päijät-Hämeen maakunta - Päijänne-Tavastlands landskap 1 932 143 31 73 784 16 239
Kymenlaakson maakunta - Kymmenedalens landskap 2 173 123 32 56 572 14 823
Lapin maakunta - Lapplands landskap 1 659 112 27 67 450 16 293
Etelä-Karjalan maakunta - Södra Karelens landskap 1 714 99 26 57 747 14 922
Itä-Uudenmaan maakunta - Östra Nylands landskap 1 382 96 20 69 220 14 603
Salo 1 163 91 18 78 131 15 070
Kainuun maakunta - Kajanalands landskap 1 026 75 21 73 219 20 140
Loimaa 773 71 16 91 768 20 055
Kouvola 1 178 68 18 58 057 15 105
Kauhava 1 039 66 16 63 731 14 960
Seinäjoki 848 65 13 76 601 15 912
Kiuruvesi 467 55 11 116 747 22 487
Ilmajoki 450 51 11 113 479 24 678
Somero 536 50 10 93 166 18 993
Hämeenlinna - Tavastehus 648 50 11 76 773 16 849
Kokkola - Karleby 515 49 15 95 020 29 808
Huittinen 437 49 9 111 310 19 483
Sastamala 736 45 10 61 469 13 030
Jalasjärvi 476 44 11 92 633 23 666
Nivala 403 43 12 106 964 28 609
Kurikka 505 42 9 82 398 18 043
Kauhajoki 559 40 8 72 174 15 019
Ahvenanmaa - Åland 540 39 10 72 807 18 304

2.2. Tilakohtainen tarkastelu

Alueittain

Tilaston tarkimpana alueyksikkönä on vuoden 2009 kunta. Aiempien vuosien tulokset on myös laskettu vuoden 2009 kuntajaon mukaan. Muina alueluokkina käytetään sekä maakuntaa että EU-tukialuetta. Maakunnan ja EU-tukialueen mukaan luokitellut tietokantataulukot on laadittu pääsääntöisesti vähintään kahdessa ulottuvuudessa, esimerkiksi maakunnan ja tuotantosuunnan mukaan. Otokseen perustuvat tiedot on merkitty *-merkillä tietokantatauluissa. Otostiloilta saatuja tietoja ei ole julkaistu kuntatasolla, koska keskivirhe kasvaa sitä suuremmaksi mitä pienemmän luokan tiedoista on kysymys. Siten esimerkiksi tietoja pellon vuokrahinnoista ei julkaista kunnittain.

Keski-Pohjanmaa oli jälleen vuonna 2009 ainoa maakunta jossa maatilayrityskohtainen tulos ylitti 30 000 euroa. Seuraavina tulivat Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, joissa keskimääräinen tulos oli yli 10 000 euroa alhaisempi kuin Keski-Pohjanmaalla. Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla tulos jää alle 13 000 euroon tilaa kohti. Koko maassa maatalouden tulos oli keskimäärin 16 516 euroa maatilayritystä kohti; tilakohtainen tulos aleni edellisvuodesta yli 800 euroa.

EU-tukialueittain tarkasteltuna keskimääräinen tulos oli korkein C2 alueella,19 933 euroa maatilayritystä kohti. Maatalouden tulos on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2009 suhteellisesti eniten C2-tukialueella.

Taulukko 3. Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2008 ja 2009

  Vuosi EU tukialue
  Koko maa A-tukialue B-tukialue C1-tukialue C2-tukialue C2P-tukialue C3-tukialue C4-tukialue
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 8 680 20 344 16 327 18 201 1 971 2 753 584
2008 62 973 7 831 18 703 14 747 16 697 1 820 2 609 566
2009 61 518 7 681 18 295 14 343 16 318 1 776 2 561 544
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 14 834 12 907 13 734 17 710 15 763 17 597 10 559
2008 17 332 17 811 15 262 16 007 20 428 18 183 19 174 11 011
2009 16 516 15 986 14 352 15 333 19 933 17 669 18 790 11 013
Tuloksen muutos % vv 2004–2009 2009 11 8 11 12 13 12 7 4

Omistusmuodon mukaan

Vuonna 2009 tilaston 61 518 aktiivimaatilayrityksestä luonnollisten henkilöiden omistuksessa oli 54 907 yritystä, verotusyhtymien omistuksessa 4 341 yritystä ja kuolinpesien omistuksessa 2 270 yritystä. Verotusyhtyminä toimivien yritysten lukumäärä näyttää lisääntyvän vuosi vuodelta, kun taas kuolinpesien määrä alenee. Verotusyhtymien tulos kohosi vuodesta 2004 vuoteen 2009 yli 17 prosenttia, kun luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien omistamissa maatilayrityksissä tulos kohosi vajaat 10 prosenttia.

Taulukko 4. Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2007 ja 2008 juridisen muodon mukaan ryhmiteltynä

  Kaikki juridiset muodot yht. Luonnollinen henkilö Verotusyhtymä Kuolinpesä
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 61 939 3 883 3 038
2008 62 973 56 312 4 337 2 324
2009 61 518 54 907 4 341 2 270
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 14 822 21 917 6 728
2008 17332 16982 27032 7707
2009 16 516 16194 25 679 6 779
Tuloksen muutos % vv 2004–2009   11,11 9,26 17,16 0,76

Tulokset ikäryhmittäin

Ikäryhmittäinen tarkastelu on esitetty luvussa kolme, koska ikäryhmittely voidaan tehdä vain luonnollisten henkilöiden omistamien yritysten kohdalla. Henkilöveroaineiston pohjalta laadittu ikätarkastelu voidaan tehdä myös pidemmälle ajanjaksolle kuin MVL-aineistosta. Toki yrityskohtaisissa tietokantatauluissa on esitetty myös viljelijän iän mukaan luokitellut tulokset.

Tuotantosuunnan mukaiset tulokset

Tuotantosuuntana käytetään maatilarekisterissä määriteltyä tuotantosuuntaa. Tilaston perusjoukkoon kuuluvien maatilayritysten lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2009 noin 11 prosentilla; lypsykarjatilojen määrä on alentunut 32 prosentilla ja sikatilojen määrä 35 prosentilla. Lypsykarja- ja sikatiloilla keskimääräinen yrityskohtainen tulos oli vuonna 2009 lähes sama, 40 100 euroa. Siipikarjatilojen tulos oli noin 1 000 euroa korkeammalla tasolla, kun taas kasvinviljelytiloilla jäätiin tuloksen osalta reilusti alle 10 000 euroon. Lihanautatiloilla tulos oli noin 20 000 euron tasolla. Tulo kohosi vuodesta 2004 vuoteen 2009 suhteellisesti eniten sikataloustiloilla, noin 46 prosenttia. Alla olevassa taulukossa on maatalouden tuloksen lisäksi esitetty lannoite ja rehukustannusten kehitys tuotantosuunnittain. Kyseiset kustannuserät on laskettu otoksesta, joten niihin sisältyy otantavirhe. Vertailuvuosi 2004 on otostietojen osalta erityisen ongelmallinen, sillä maatalouden verouudistuksen vuoksi kadon osuus otoksessa oli huomattavan korkea kyseisenä vuotena. Tilakohtaiset lannoitemenot kohosivat kyseisellä kuuden vuoden jaksolla liki 50 prosenttia. Lannoitemenot olivat vuonna 2008 selkeästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2009. Kotieläintilojen rehumenot kohosivat vv. 2004–2009 reilut 40 prosenttia. .

Taulukko 5. Maatilayritysten lukumäärä, lannoite- ja rehumenot, sekä tulos maataloudesta tuotantosuunnittain vuodesta 2004 vuoteen 2009

  Kaikki tuotanto suunnat yht 1.Lypsykarja talous 2.Liha- ym naudat 3.Sika talous 4.Siipi karja talous 5.Lampaat, vuohet, hevoset 6.Viljan viljely 7.Muu kasvi tuotanto 8.Muu tuotanto
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 17 230 4 595 3 280 913 2 244 28 308 11 927 363
2008 62 973 12 286 3 911 2 190 690 2 151 27 908 13 157 680
2009 61 518 11 739 3 901 2 139 692 2 226 27 276 12 915 630
Muutos % vv 2004-2009 -11 -32 -15 -35 -24 -1 -4 8 74
15.4 * Lannoitteet ja kalkki euroa/yritys 2004 2 936 3 999 3 378 5 138 5 996 1 040 2 257 2 425 667
2008 6 023 9 511 6 569 17 740 9 129 977 4 989 3 809 414
2009 4 342 7 107 5 534 13 253 7 729 679 3 429 2 567 441
Muutos % vv 2004-2009 48 78 64 158 29 -35 52 6 -34
16.1 * Rehut yms. euroa/yritys 2004 5 993 12 887 6 429 30 929 47 747 974 372 258 318
2008 7 536 19 303 9 346 49 954 83 185 1 411 1 039 219 0
2009 6 596 18 261 8 527 44 416 73 861 1 616 224 180 18
Muutos % vv 2004-2009 10 42 33 44 55 66 -40 -30 -94
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 29 069 16 013 27 519 33 135 1 854 7 622 9 012 3 405
2008 17 332 41 349 19 817 37 866 39 222 2 239 9 150 10 135 3 505
2009 16 516 40 140 20 216 40 133 41 400 2 434 8 044 9 645 3 338
Muutos % vv 2004-2009 11 38 26 46 25 31 6 7 -2

* Lannoite- ja rehumenot estimoitu otoksesta

Tilakoon mukaan

Maatilojen määrä aleni suhteellisesti eniten 10–30 hehtaarin tilakokoluokissa. Yli 100 hehtaarin tilojen lukumäärä lisääntyi liki 50 prosentilla. Maatalouden tulos riippuu selkeästi tilakoosta ainakin keskiarvotasolla tarkasteltuna. Maatilayritysten tulos on yleisesti alentunut vv. 2004–2009 alle 50 hehtaarin tiloilla, joskin 0–5 hehtaarin tilat tekevät poikkeuksen tästä; ilmiö saattaa johtua siitä, että kyseiseen pienimpään kokoluokkaan on tullut muutamia kotieläinttaloutta harjoittavia maatilayrityksiä, jolla ei ole juurikaan peltoa viljelyksessä.

Taulukko 6. Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tilakokoluokittain vuodesta 2004 vuoteen 2009

  Kaikki kokoluokat yht 0- 4,9 ha 5- 9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha Yli 100 ha
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 4 617 8 626 16 477 12 363 14 362 10 104 2 311
2009 61518 4517 7480 13321 9901 12156 10721 3422
Muutos % vv 2004 – 2009 -11 -2 -13 -19 -20 -15 6 48
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 1 333 2 085 6 249 13 372 21 502 31 514 44 972
2009 16516 2164 1902 5230 11681 21114 34418 52912
Muutos % vv 2004 – 2009 11 62 -9 -16 -13 -2 9 18

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 24.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2009, 2. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2009/mmtal_2009_2011-03-24_kat_002_fi.html