Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Yksityismetsätalous

Tilastossa kuvataan kaikkien yksityismetsänomistajien puunmyyntituloja ja metsätalouden menoja, joten metsätaloutta koskevassa osassa tilastoyksikkönä on yksityismetsänomistaja . Puolisoita käsitellään erillisinä metsänomistajina, mikäli he omistavat erikseen metsämaata ja ovat jättäneet kumpikin oman 2c verolomakkeen. Yksityismetsätaloudella tarkoitetaan luonnollisten henkilöiden, verotusyhtymien ja kuolinpesien harjoittamaa metsätaloutta. Toisin sanoen valtion, kuntien, seurakuntien, säätiöiden, yhteismetsien, metsäyhtiöiden yms. metsätalous ei sisälly tilastoon. Metsätalousmaan pinta-ala on saatu verohallinnon kiinteistötiedoista, joten se ei kaikilta osin vastaa nykyistä tilannetta metsämaan osalta. Esimerkiksi ojitettu suo saattaa olla nykyisin käytännössä metsämaata, vaikka kiinteistörekisterissä se olisi luokiteltu joutomaaksi. Tilaston 'alipeittoon' on saattanut jäädä lisäksi sellaisia metsänomistajia, joilla ei ole ollut mitään ilmoitettavaa 2c lomakkeella. Vuonna 2008 yksityismetsien puunmyyntitulot alenivat edellisvuodesta lähes 850 miljoonaa euroa vuoden 2006 tasolle, eli noin miljardiin euroon. Tilastoa varten 2c verolomakkeiden tiedot yhdistettiin verohallinnon kiinteistötietoihin. Tilaston perusjoukkoon kuuluvien metsänomistajien metsäala on yhteensä hieman yli 9 miljoonaa hehtaaria, kun verohallinnon kiinteistörekisterin mukaan kaikkien yksityismetsänomistajien metsäala on yhteensä noin 10 miljoonaa hehtaaria. Alipeiton osuus pinta-alasta on siten noin 10 prosenttia. Joka tapauksessa tilastossa on mukana kaikki sellaiset yksityismetsänomistajat, joilla on ollut jotain ilmoitettavaa verovuotena 2008, joko tuloja tai menoja. Verohallinnon kiinteistörekisterissä metsämaaksi luokiteltu pinta-ala koko valtakunnassa on hieman yli 17,8 miljoonaa hehtaaria. Pelkästään valtion ja sen liikelaitosten omistuksessa on noin 4,7 miljoonaa hehtaaria metsäalasta.

Yksityismetsänomistajat ilmoittavat vuotuiset puunmyyntitulot ja metsätalouden menot verohallinnon 2c-lomakkeella. Verohallinto lähetti puolisoiden yhdessä omistamista metsätalouskiinteistöistä esitäytetyn verolomakkeen joko suuremman osuuden omistavalle puolisolle. Jos kiinteistö omistettiin tasan puoliksi, niin lomake lähetettiin iältään vanhemmalle puolisolle. Mikäli puolisot omistivat itsenäisesti metsäkiinteistöjä jättivät he myös erilliset metsäveroilmoitukset. Vuonna 2008 aineistossa on kaikkiaan 272 071 tilastoyksikköä. Näistä luonnollisia henkilöitä oli 213 291, verotusyhtymiä 33 241 ja kuolinpesiä 25 154.

Oheisessa taulukossa yksityismetsätalouden tulokset on esitelty siten, että metsänomistajat on luokiteltu kolmeen ryhmään sen mukaan harjoittavatko he maatilatalouden verolain mukaista maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla tilalla; tästä ryhmästä käytetään nimitystä 'aktiiviviljelijä'. 'Passiiviviljelijöitä' ovat sellaiset maatalouden verovelvolliset, jotka maataloudesta verovelvollisia, mutta eivät maatilarekisteriin kuuluvan maatilan tuloista. Useimmiten näillä passiiviviljelijöillä on vain esimerkiksi peltomaan vuokratuloja tms. Jos metsänomistaja ei ole jättänyt maatalouden verolomaketta, niin hän kuuluu ryhmään 'metsätilallinen' asui hän sitten metsätilallaan tai kaupungissa. Taulukon lukujen yksikkö on pääosin euroa/metsänomistaja, mutta muutama harmaalla rasteroitu rivi on summattu yli koko aineiston kertomalla keskiarvo metsänomistajien lukumäärällä. Vuonna 2008 aktiiviviljelijöistä metsänomistajia oli 54 323, passiiviviljelijöistä 53 152 ja metsätilallisia oli 164 687.

Maatilarekisteristä laskettu maatilayritysten metsäpinta-ala oli 47,9 ha/tila, kun ao. verorekisteristä laskettu aktiivimaatilojen metsäala on 52,4 hehtaaria. Ero johtuu siitä, että maatilarekisterin metsäala on laskettu metsää omistamattomillekin maatiloille. Sen sijaan metsää omistamattomat aktiiviviljelijät eivät ole mukana alla olevassa taulukossa. Aktiiviviljelijöiden metsäala on keskimäärin lähes puolet korkeampi kuin metsätilan omistajien. Sama suhde näkyy myös kaikissa metsänomistajaa kohti lasketuissa taloudellisissa tunnusluvuissa, esimerkiksi maatila-metsänomistajien puhdas pääomatulo on noin puolet korkeampi kuin 'kaupunkilaismetsänomistajien' vastaava.

Yksityismetsätalouden tulokset erikseen maatila-metsänomistajilta ja kaupunkilaismetsänomistajilta 2006–2008

  Kaikki yht Aktiiviviljelijä Passiiviviljelijä Metsätilallinen
Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä 2006 263 659 56 968 52 638 154 053
2007 269 623 55 577 53 803 160 243
2008 272 071 54 232 53 152 164 687
1+Puun myyntitulot euroa/metsänomistaja 2006 3 894 5 858 4 022 3 124
2007 6 899 10 805 7 275 5 419
2008 3 721 5 706 3 961 2 990
1+Puun myyntitulot yht. milj euroa 2006 1 027 334 212 481
2007 1 860 600 391 868
2008 1 012 309 211 492
1.1 Pystykaupat euroa/metsänomistaja 2006 3 204 4 676 3 307 2 625
2007 5 945 9 129 6 280 4 728
2008 3 080 4 458 3 303 2 554
1.2 Hankintakaupat euroa/metsänomistaja 2006 760 1 355 776 535
2007 1 042 1 890 1 076 736
2008 703 1 409 716 467
2+Korvaukset ja tuet euroa/metsänomistaja 2006 59 108 61 40
2007 50 100 52 32
2008 37 75 37 25
4-Metsävähennys ja varaukset euroa/metsänomistaja 2006 408 732 327 315
2007 760 1 424 637 571
2008 644 1 331 485 469
5+Muut pääomatuloksi luettavat erät euroa/metsänomistaja 2006 87 116 96 73
2007 111 147 124 94
2008 166 222 190 140
6-Vuosimenot euroa/metsänomistaja 2006 1 034 1 407 1 169 850
2007 1 111 1 491 1 243 935
2008 1 124 1 477 1 242 970
10-Poistot (koneet, rakennukset ja ojat) euroa/metsänomistaja 2006 134 183 151 111
2007 165 231 193 132
2008 173 233 201 144
13=Metsätalouden puhdas pääomatulo euroa/metsänomistaja 2006 2 465 3 756 2 531 1 966
2007 5 027 7 895 5 380 3 914
2008 1 986 2 951 2 264 1 578
13=Metsätalouden puhdas pääomatulo yht. milj euroa 2006 650 214 133 303
2007 1 355 439 289 627
2008 540 160 120 260
Metsäpinta-ala ha/metsänomistaja 2006 34,97 53,07 36,13 27,48
2007 34,15 52,44 35,75 26,97
2008 33,33 52,35 35,02 25,95

Metsätalouden aluetarkastelun pohjana käytetään metsänomistajan kotikuntaa, kun maataloutta koskevissa luvuissa kunta määräytyy maatilan sijaintikunnan perusteella. Tämä ratkaisu valittiin koska metsänomistajan metsäkiinteistöt sijaitsevat usein useamman kunnan alueelle, tai kotikunnan ulkopuolelle. Tästä syystä esimerkiksi Helsingissäkin on tuhansia yksityismetsänomistajia, mutta ei yhtään maatilayritystä (tilaston perusjoukkoon kuuluvaa).

Seuraavassa taulukossa metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä, metsätalouden puhdas pääomatulo ja metsäpinta-ala on esitetty maakunnittain. Yksityismetsänomistajien metsätalouden puhdas pääomatulo oli vuonna 2008 keskimäärin 1987 euroa, kun edellisenä huippuvuotena se oli yli 5 000 euroa. Aktiiviviljelijöiden vastaava tulo oli 2 952 euroa. Maakunnittain vertaillen suurimmat metsätulot olivat Etelä-Savossa.

Metsätaloudesta verovelvolliset, puhdas pääomatulo, sekä metsäpinta-alat maakunnittain

  Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä 13=Metsätalouden puhdas pääomatulo euroa/metsänomistaja Metsäpinta-ala ha/metsänomistaja
Kaikki Aktiiviviljelijä Kaikki Aktiiviviljelijä Kaikki Aktiiviviljelijä
Koko maa 2006 263 431 56 959 2 467 3 756 35 53
2007 269 436 55 577 5 029 7 895 34 52
2008 271 686 54 212 1 987 2 952 33 52
1.Uusimaa 2006 20 423 2 221 2 701 5 439 26 45
2007 21 222 2 188 4 597 9 582 26 49
2008 21 244 2 139 1 650 2 732 26 45
20.Itä-Uusimaa 2006 3 662 1 269 3 433 4 691 31 43
2007 3 725 1 226 4 469 6 122 30 43
2008 3 734 1 190 2 032 2 706 29 44
2.Varsinais-Suomi 2006 16 103 5 640 1 855 2 649 23 33
2007 16 269 5 492 3 710 5 483 23 33
2008 16 426 5 345 1 537 2 192 22 33
4.Satakunta 2006 12 630 3 543 1 785 3 013 26 41
2007 12 905 3 423 3 870 6 225 25 41
2008 12 843 3 332 1 447 2 205 25 40
5.Kanta-Häme 2006 7 720 2 283 4 008 6 786 29 46
2007 7 869 2 205 7 087 12 231 28 44
2008 7 870 2 160 2 759 4 437 28 44
6.Pirkanmaa 2006 19 214 4 218 3 073 5 191 33 61
2007 19 220 4 078 5 726 10 100 30 53
2008 19 620 3 968 2 180 3 566 29 52
7.Päijät-Häme 2006 8 147 1 865 4 516 7 351 36 56
2007 8 361 1 804 7 975 13 398 39 56
2008 8 446 1 766 2 686 4 483 36 55
8.Kymenlaakso 2006 8 473 2 074 3 647 5 512 28 45
2007 8 724 2 034 6 337 9 854 28 45
2008 8 801 2 004 2 411 4 028 27 42
9.Etelä-Karjala 2006 9 500 1 651 3 447 5 536 30 49
2007 9 867 1 620 7 269 12 964 29 49
2008 9 883 1 606 2 918 4 271 28 46
10.Etelä-Savo 2006 17 114 2 881 4 597 7 480 41 72
2007 17 364 2 800 8 737 15 615 40 73
2008 17 433 2 692 3 414 6 080 40 74
11.Pohjois-Savo 2006 20 326 4 233 2 840 4 208 39 63
2007 20 762 4 123 6 104 9 727 38 63
2008 21 011 4 016 2 065 2 830 37 63
12.Pohjois-Karjala 2006 15 638 2 424 2 459 3 247 38 60
2007 16 045 2 340 5 689 7 685 36 60
2008 16 261 2 292 2 196 2 853 36 60
13.Keski-Suomi 2006 18 281 3 033 3 881 5 760 40 73
2007 18 912 3 022 7 053 11 614 40 74
2008 19 123 2 940 2 659 3 858 39 75
14.Etelä-Pohjanmaa 2006 19 808 6 673 1 343 1 954 28 39
2007 20 039 6 493 3 310 4 817 27 38
2008 20 147 6 349 1 376 2 070 27 39
15.Pohjanmaa 2006 14 117 3 979 1 026 1 704 25 39
2007 14 370 3 899 2 442 3 988 24 38
2008 14 269 3 790 1 329 2 271 25 40
16.Keski-Pohjanmaa 2006 5 337 1 489 1 237 1 686 35 55
2007 5 399 1 455 3 261 4 611 33 53
2008 5 544 1 435 1 536 2 495 33 54
17.Pohjois-Pohjanmaa 2006 23 705 4 749 905 1 573 40 62
2007 24 339 4 684 2 814 4 429 39 61
2008 24 625 4 570 1 183 1 874 38 61
18.Kainuu 2006 8 533 927 1 494 2 264 52 88
2007 8 725 903 4 320 6 687 51 91
2008 8 877 888 2 123 2 421 47 86
19.Lappi 2006 12 986 1 363 787 1 179 66 124
2007 13 587 1 344 2 923 5 103 66 127
2008 13 842 1 308 1 551 2 011 63 124
21.Ahvenanmaa 2006 1 714 444 750 937 21 38
2007 1 732 444 1 757 3 266 22 38
2008 1 687 422 1 260 2 417 22 38

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 25.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2008, 4. Yksityismetsätalous . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2008/mmtal_2008_2010-03-25_kat_004_fi.html