Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset

Henkilöverotusta koskevat tietokantataulut on laadittu vuosille 2000 – 2008. Tietolähteenä on käytetty henkilöverorekisteriä, josta on haettu verotiedot sellaisille luonnollisille henkilöille ja heidän puolisoille, jotka viljelevät maatilarekisteriin kuuluvaa maatilaa ja jolta saatuja tuloja verotetaan maatalouden verolainsäädännön mukaan. Puolisoiden tiedot on laskettu yhteen, joten tilastoyksiköllä tarkoitetaan viljelijäpuolisoiden yhteenlaskettuja tietoja: voidaan myös puhua maatilayrityksen omistajapuolisoista.

Yritystietojen ja henkilöverotietojen yhdistämistä samassa tilastossa voidaan perustella sillä, että maatilayrittäminen poikkeaa muusta yritystoiminnasta sikäli, että useimmiten maatalousyrittäjä omistaa, johtaa ja tekee työt omassa yrityksessään. Suomalainen maatalouselinkeino perustuu edelleen perheviljelmiin, joiden omistajina toimivat luonnolliset henkilöt. Henkilöverotietojen perusteella voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä osuus viljelijäperheen tuloista tulee maataloudesta ja mikä osuus muista tulolähteistä. Viljelijäpuolisoiden tuloista yhä suurempi osa tuleekin muualta kuin maatalouden tuloista. Kun vuonna 2000 maatalouden tulojen osuus oli 37 prosenttia viljelijäpuolisoiden tuloista, niin vastaava osuus vuonna 2008 oli 34 prosenttia.

Luonnollisten henkilöiden omistamia maatilayrityksiä oli vuonna 2008 kaikkiaan 56 301: lukumäärä aleni yhdeksässä vuodessa noin 20 prosenttia. Kuntakohtaisissa taulukoissa käytetään maatilan sijaintikuntaa, joten on huomioitava että kaikki veronalaiset tulot eivät jää kyseisiin kuntiin, vaan niistä kannetaan vero asiakkaan kotikunnassa. Kotikunta voi olla eri kuin maatilan sijaintikunta.

Viljelijöiden keski-ikä on kasvanut kolmella vuodella vuodesta 2000 vuoteen 2008. Suhteellisesti eniten on pienentyneet alle 50 vuotiaiden viljelijöiden ikäluokat. Tämä tarkoittaa sitä, että viljelijän luopuessa tilanpidosta pellot myydään tai vuokrataan lisämaaksi toisille viljelijöille. Alle 35 vuotiaiden viljelijöiden tilojen määrä supistui 42 prosenttia vuodesta 2000. Tällainen kehitys tarkoittaa tilalukumäärän supistumista jatkossakin.

Viljelijöiden metsätalouden tulot ovat kasvaneen vuodesta 2000 vuoteen 2008 noin 35 prosenttia. On muistettava, että vuonna 2000 yli 40 prosenttia viljelijöistä kuului vielä metsän pinta-alaverotuksen piiriin, joten vuosien 2000 ja 2008 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Viljelijöiden maa- ja metsätalouden yhteenlasketut tulot vuonna 2000 olivat noin 16 300 euroa, kun vuonna 2008 ne olivat 21 872 euroa.

Luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, viljelijöiden keski-ikä, sekä veronalaiset tulot ja maatalouden tulojen suhteellinen osuus kaikista tuloista viljelijäpuolisoita kohti vuosina 2000 ja 2008

  Yhteensä alle 35 v. 35 - 49 v. 50 - 64 v. yli 65 v.
Maatilayritysten lkm 2000 70 083 8 410 31 050 26 966 3 657
2008 56 301 4 856 21 493 25 949 4 003
Muutos % 2000 > 2008 -20 -42 -31 -4 9
Viljelijän keski-ikä 2000 47 30 42 55 70
2008 50 30 43 57 70
Keski-iän muutos vuotta vv. 2000 — 2008 3 0 1 1 0
01 Valtionveronalaiset tulot eur./puolisot yht. 2000 35 235 30 369 37 221 35 655 26 460
2007 52 432 46 350 56 429 51 935 41 579
Muutos % 2000 > 2008 49 53 52 46 57
03.1 Maatalouden ansio- ja pääomatulo eur./puolisot yht. 2000 13 187 13 622 14 363 12 619 6 387
2008 17 755 18 749 21 564 16 002 7 454
Muutos % 2000 > 2008 35 38 50 27 17
03.4 Metsätalouden pääomatulo (+puhdas tulo v 2000) eur./puolisot yht. 2000 3 137 3 031 3 247 3 113 2 609
2008 4 117 4 254 4 358 3 988 3 492
Muutos % 2000 > 2008 31 40 34 28 34
Maatalouden tulojen osuus valtionveronalaisista tuloista prosenttia 2000 37 45 39 35 24
2008 34 40 38 31 18
Osuuden muutos -4 -4 0 -5 -6

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 25.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2008, 3. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2008/mmtal_2008_2010-03-25_kat_003_fi.html