Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset

Tässä luvussa esitetyt tiedot perustuvat pääasiassa maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettujen verovelvollisten 2-verolomakkeilla antamiin tietoihin, jotka on yhdistetty maaseutuelinkeinorekisterin tilakohtaisiin tietoihin. Tietoja on täydennetty suoralla 8800 maatilayrittäjälle lähetetyllä tilastokyselyllä. Tähän lukuun liittyvät tietokantataulut on nimetty siten, että taulukon otsikko alkaa sanailla 'Maatilayritys:' Tietokantatauluissa on kuvattu pääasiassa aktiivisten maatilayritysten tuloja, menoja, varoja ja velkoja.

2.1. Maatalouden kokonaistulot, menot, varat ja velat

Maatalouden verolainsäädännön perusteella verotettavien verovelvollisten määrä oli vuonna 2008 noin 139 500. Näistä kaikkiaan 62 973 verovelvollisen tiedot pystyttiin yhdistämään Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämän maatilarekisterin tietoihin. Maatilarekisteriin kuului vuonna 2008 kaikkiaan 65 802 tilaa. Näin ollen lähes 3 000 aktiivitilan tuloja ei joko verotettu maatalouden verolain mukaan, tai tilalta tuloja saavan yrittäjän tietoja ei onnistuttu yhdistämään tilan tietoihin. Valtaosa näistä 3 000 tilasta lienee ns. harrastetiloja, joilta mahdollisesti saatavia tuloja ei veroteta maatalouden verolain mukaan. Myös elinkeinoverolain perusteella verotetut maatilayritykset jäävät tämän tilaston ulkopuolelle.

Maatalouden myyntitulot kohosivat vuodesta 2007 vuoteen 2008 noin 320 miljoonalla eurolla. Tästä kasvinviljelytuotteiden myyntitulojen osuus oli noin 90 miljoonaa (v. 2007 n. 140 me) ja kotieläintuotteiden 194 miljoonaa euroa (v. 2007 78 me) . Maataloustukien määrä supistui edellisvuodesta reilut 10 miljoonaa euroa. Maatalouden kokonaistulot kohosivat vuonna 2008 edellisvuoden 4 705 miljoonasta 5 030 miljoonaan euroon.

Menot kasvoivat edellisvuodesta 308 miljoonaa euroa. Maatalouden verolomakkeella menot on eritelty lähinnä menojen alv-kannan mukaan. Menoista puolet muodostuu 22 prosentin alv-kantaan kuuluvista menoista, kun poistot, 17 % ja 0 % alv-kantaan kuuluvat menoerät muodostavat kukin noin 14 % osuuden kokonaismenoista. Menojen ja tulojen erotuksesta käytetään termiä voitto. Kun voittoon lisätään korjauserät (esimerkiksi maatalouden menoissa vähennetyt yksityistalouden menot ja alkutuottajien alv-huojennus, sekä vähennetään mm. yksityisauton maatalouskäyttö ja osinkojen verovapaa osa) sekä maatalouden korkomenot, niin saadaan maatalouden tulos. Kaikkien maatalousyrittäjien yhteenlaskettu maatalouden tulos kasvoi edellisvuodesta 13 miljoonaa euroa. Maatalousomaisuuden verotusarvo oli vuonna 2008 ensimmäistä kertaa yli 5 miljardia euroa, kun velkojen määrä oli 3 236 miljoonaa euroa. Maatalouskone- ja kalusto-omaisuuden osuus varoista oli 1 844 miljoonaa euroa. Maatalouden varallisuus kasvoi edellisvuodesta noin 20 miljoonaa euroa enemmän kuin velat.

Maatalouden veronalaiset tulot, menot, varat ja velat yhteensä miljoonaa euroa vuosina 2004, 2007 ja 2008. Tiedot erikseen aktiiviyrityksiltä ja passiiviyksiköiltä

  Vuosi Maatalouden verolain mukaan verovelvolliset
  Yhteensä Passiiviyksiköt Aktiiviyksiköt
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 145 051 76 166 68 885
2007 141 468 77 305 64 163
2008 139 532 76 559 62 973
03 Maataloustuotteiden myyntitulo milj. euroa 2004 2 323 91 2 231
2007 2 592 110 2 482
2008 2 910 102 2 808
10 Tuet milj. euroa 2004 1 745 35 1 709
2007 1 838 39 1 799
2008 1 825 31 1 794
20 Menot yhteensä milj. euroa 2004 3 068 129 2 939
2007 3 345 149 3 197
2008 3 653 143 3 510
24 Tulos maataloudesta milj. euroa 2004 1 144 120 1 024
2007 1 213 140 1 072
2008 1 226 134 1 091
42 Maatalouden varat milj. euroa 2004 4 355 465 3 890
2007 4 913 527 4 385
2008 5 060 530 4 531
43 Maatalouden velat Milj. € 2004 2 796 125 2 671
2007 3 108 119 2 989
2008 3 236 118 3 119

Seuraavassa taulukossa maakunnat ja kunnat on asetettu maatalouden kokonaistulon perusteella suuruusjärjestykseen. Kokonaistulo on laskettu vain aktiivitiloilta. Varsinais-Suomen maakunnassa kokonaistulo oli korkein, 618 miljoonaa euroa. Maatalouden kokonaistulojen perusteella Kiuruvesi, Somero ja Ilmajoki olivat Suomen kolme maatalousvaltaisinta kuntaa.

Maakunnat ja kunnat maatalouden tulojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä vuonna 2008

  Maatilayritysten lukumäärä Tulot yht. milj euroa Tulos yht. milj. euroa Tulot euroa/yritys Tulos euroa/yritys
Koko maa - Hela landet 63 053 4 753 1 092 75 375 17 314
Manner-Suomi - Fasta Finland 62 491 4 712 1 081 75 407 17 305
Varsinais-Suomen maakunta - Egentliga Finlands landskap 6 684 618 121 92 394 18 097
Etelä-Pohjanmaan maakunta - Södra Österbottens landskap 7 213 541 124 74 977 17 151
Pohjois-Pohjanmaan maakunta - Norra Österbottens landskap 5 257 458 119 87 115 22 563
Pohjois-Savon maakunta - Norra Savolax landskap 4 484 378 92 84 215 20 510
Satakunnan maakunta - Satakunta landskap 4 100 320 63 78 140 15 398
Pirkanmaan maakunta - Birkalands landskap 4 630 294 61 63 522 13 111
Pohjanmaan maakunta - Österbottens landskap 4 357 292 71 67 081 16 333
Pohjois-Karjalan maakunta - Norra Karelens landskap 2 623 199 51 75 723 19 348
Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap 2 486 198 42 79 654 16 790
Keski-Suomen maakunta - Mellersta Finlands landskap 3 384 188 43 55 433 12 671
Etelä-Savon maakunta - Södra Savolax landskap 3 023 182 39 60 266 12 944
Uudenmaan maakunta - Nylands landskap 2 563 182 38 70 816 14 690
Keski-Pohjanmaan maakunta - Mellersta Österbottens landskap 1 575 166 50 105 139 31 718
Päijät-Hämeen maakunta - Päijänne-Tavastlands landskap 1 960 156 34 79 375 17 476
Kymenlaakson maakunta - Kymmenedalens landskap 2 230 134 36 60 158 16 066
Lapin maakunta - Lapplands landskap 1 713 117 28 68 452 16 574
Itä-Uudenmaan maakunta - Östra Nylands landskap 1 418 108 23 75 885 16 240
Etelä-Karjalan maakunta - Södra Karelens landskap 1 756 105 27 59 956 15 131
Kainuun maakunta - Kajanalands landskap 1 035 78 21 75 546 20 273
Kiuruvesi 474 56 12 117 754 24 291
Somero 541 54 10 100 721 19 275
Ilmajoki 462 53 11 113 725 24 380
Nivala 410 45 12 110 780 29 290
Jalasjärvi 492 45 11 91 819 21 591
Kauhajoki 579 42 9 71 856 14 922
Lapua - Lappo 609 41 9 67 378 15 394
Ahvenanmaa - Åland 562 40 10 71 762 18 277

2.2. Tilakohtainen tarkastelu

Alueittain

Tilaston tarkimpana alueyksikkönä käytetään kuntaa. Muina alueluokkina käytetään sekä maakuntaa että EU-tukialuetta. Maakunnan ja EU-tukialueen mukaan luokitellut tietokantataulukot on laadittu pääsääntöisesti vähintään kahdessa ulottuvuudessa, esimerkiksi maakunnan ja tuotantosuunnan mukaan. Otokseen perustuvat tiedot on merkitty *-merkillä tietokantatauluissa. Otostiloilta saatuja tietoja ei ole julkaistu kuntatasolla, koska keskivirhe kasvaa mitä pienemmän luokan tiedoista on kysymys. Siten esimerkiksi tietoja pellon vuokrahinnoista julkaista kunnittain.

Keski-Pohjanmaa erottuu yrityskohtaisen tuloksen perusteella selkeästi muista maakunnista. Kun Keski-Pohjanmaan maatiloilla tulos oli vuonna 2008 lähes 32 000 euroa , niin vastaavasti Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa tulos jää alle 13 000 euroon tilaa kohti. Koko maassa maatalouden tulos oli keskimäärin 17 314 euroa maatilayritystä kohti: tilakohtainen tulos kohosi edellisvuodesta noin 600 euroa.

EU-tukialueittain tarkasteltuna kaikkien maatilojen keskimääräinen tulos oli korkein C2 alueella, 20 428 euroa maatilayritystä kohti. Maatalouden tulos on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2008 suhteellisesti eniten A ja B-tukialueilla.

Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2007 ja 2008

  Vuosi Koko maa A-tukialue B-tukialue C1-tukialue C2-tukialue C2P-tukialue C3-tukialue C4-tukialue
01 Maatilayritysten lukumäärä 2004 68 860 8 680 20 344 16 327 18 201 1 971 2 753 584
2007 64 163 7 968 19 059 15 056 17 025 1 844 2 646 565
2008 62 973 7 831 18 703 14 747 16 697 1 820 2 609 566
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 14 834 12 907 13 734 17 710 15 763 17 597 10 559
2007 16 711 18 000 15 152 15 223 19 158 16 900 17 994 10 422
2008 17 332 17 811 15 262 16 007 20 428 18 183 19 174 11 011
Tuloksen muutos % vv 2004–2008   17 20 18 17 15 15 9 4

Omistusmuodon mukaan

Vuonna 2008 tilaston 62 973 aktiivimaatilayrityksestä luonnollisten henkilöiden omistuksessa oli 56 312 yritystä, verotusyhtymien omistuksessa 4 337 yritystä ja kuolinpesien omistuksessa 2 324 yritystä. Pääsääntöisesti muita omistusmuotoja edustavia maatilayrityksiä verotetaan elinkeinoverolakien mukaan. Verotusyhtyminä toimivien yritysten lukumäärä näyttää lisääntyvän vuosi vuodelta, kun taas kuolinpesien määrä alenee. Verotusyhtymien tulos kohosi vuodesta 2004 vuoteen 2008 yli 23 prosenttia, kun luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien omistamissa maatilayrityksissä tulos kohosi vajaat 15 prosenttia.

Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2007 ja 2008 juridisen muodon mukaan ryhmiteltynä

  Kaikki juridiset muodot yht Luonnollinen henkilö Verotusyhtymä Kuolinpesä
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 61 939 3 883 3 038
2007 64 163 57 737 4 194 2 232
2008 62 973 56 312 4 337 2 324
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 14 822 21 917 6 728
2007 16 711 16 441 25 361 7 443
2008 17332 16982 27032 7707
Tuloksen muutos % vv 2004–2008   16,60 14,57 23,34 14,55

Tulokset ikäryhmittäin

Ikäryhmittäinen tarkastelu on esitetty luvussa 3, koska ikäryhmittely voidaan tehdä vain luonnollisten henkilöiden omistamien yritysten kohdalla. Henkilöveroaineiston pohjalta laadittu ikätarkastelu voidaan tehdä myös pidemmälle ajanjaksolle kuin 2c-lomakkeen tietoihin pohjautuvasta aineistosta. Toki yrityskohtaisissa tietokantatauluissa on esitetty myös viljelijän iän mukaan luokitellut tulokset.

Tuotantosuunnan mukaiset tulokset

Tuotantosuuntana käytetään maatilarekisterissä määriteltyä tuotantosuuntaa. Maatilayritysten lukumäärä on laskenut viidessä vuodessa yhdeksän prosenttia; lypsykarjatilojen kohdalla vastaava poistuma on ollut 36 prosenttia ja sikatiloilla 42 prosenttia. Lypsykarjatilojen keskimääräinen yli 41 000 euron tulos on ohittanut jo siipikarjatilojenkin tuloksen. Tuloksen suhteellinen kasvuprosentti vuodesta 2004 vuoteen 2008 oli korkein lypsykarjatiloilla. Alla olevassa taulukossa on maatalouden tuloksen lisäksi esitetty lannoite ja rehukustannusten kehitys tuotantosuunnittain. Kyseiset* kustannuserät on laskettu otoksesta, joten niihin sisältyy otantavirhe. Vertailuvuosi 2004 on otostietojen osalta erityisen ongelmallinen, sillä verouudistuksen vuoksi kadon osuus otoksessa oli huomattavan korkea kyseisenä vuotena. Tilakohtaiset lannoitemenot kohosivat kyseisellä viiden vuoden jaksolla liki 80 prosenttia yli 6 000 euroon tilaa kohti, kun rehumenot kohosivat 24 prosenttia.

Maatilayritysten lukumäärä, lannoite- ja rehumenot, sekä tulos maataloudesta tuotantosuunnittain vuodesta 2004 vuoteen 2008

  Kaikki tuotanto suunnat yht 1.Lypsy-karjatalous 2.Liha- ym naudat 3.Sikatalous 4.Siipikarjatalous 5.Lampaat, vuohet, hevoset 6.Viljan viljely 7.Muu kasvituotanto 8.Muu tuotanto
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 17 230 4 595 3 280 913 2 244 28 308 11 927 363
2007 64 163 13 619 4 077 2 604 782 2 224 27 536 12 623 698
2008 62 973 12 286 3 911 2 190 690 2 151 27 908 13 157 680
Suhteellinen muutos % 2004–2008 -9 -36 -17 -42 -29 -4 -1 10 45
15.4 * Lannoitteet ja kalkki euroa/yritys 2004 2 936 3 999 3 378 5 138 5 996 1 040 2 257 2 425 667
2007 3 920 5 952 4 112 9 740 5 137 462 3 194 2 779 472
2008 6 023 9 511 6 569 17 740 9 129 977 4 989 3 809 414
Suhteellinen muutos % 2004–2008 79 93 78 129 61 -14 86 50 -54
16.1 * Rehut yms. euroa/yritys 2004 5 993 12 887 6 429 30 929 47 747 974 372 258 318
2007 6 428 15 831 7 947 37 494 63 279 1 185 220 316 547
2008 7 536 19 303 9 346 49 954 83 185 1 411 1 039 219 0
Suhteellinen muutos % 2004–2008 24 41 37 51 56 37 303 -12 -58
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 29 069 16 013 27 519 33 135 1 854 7 622 9 012 3 405
2007 16 711 34 826 19 207 34 295 39 416 2 356 9 424 10 493 3 330
2008 17 332 41 349 19 817 37 866 39 222 2 239 9 150 10 135 3 505
Suhteellinen muutos % 2004–2008 15 35 20 30 15 16 16 11 3

* Lannoite- ja rehumenot estimoitu otoksesta

Tilakoon mukaan

Maatilojen määrä aleni suhteellisesti eniten 10–30 hehtaarin tilakokoluokissa. Yli 100 hehtaarin kokoluokan tilojen lukumäärä lisääntyi 37 prosentilla ja 50–100 hehtaarin tilojen määrä kasvoi myös kuudella prosentilla. Maatalouden tulos riippuu selkeä tilakoosta — ainakin keskiarvotasolla tarkasteltuna. Yli 100 hehtaarin tilojen tuloksen suhteellinen kasvu oli nopeampaa verrattuna muihin tilakokoluokkiin.

Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tilakokoluokittain vuodesta 2004 vuoteen 2008

  Kaikki kokoluokat yht 0- 4,9 ha 5- 9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha Yli 100 ha
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 4 617 8 626 16 477 12 363 14 362 10 104 2 311
2008 62 973 4 670 7 592 13 845 10 335 12 608 10 752 3 171
Muutos % 2004 > 2008 -9 1 -12 -16 -16 -12 6 37
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 1 333 2 085 6 249 13 372 21 502 31 514 44 972
2008 17 332 2 139 1 860 5 626 13 190 22 543 36 259 56 457
Muutos % 2004 > 2008 17 60 -11 -10 -1 5 15 26

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 25.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2008, 2. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2008/mmtal_2008_2010-03-25_kat_002_fi.html