Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Yksityismetsätalous

Vuoden 2006 tilastossa kuvataan kaikkien yksityismetsänomistajien puunmyyntituloja ja metsätalouden menoja. Yksityismetsätaloudella tarkoitetaan tässä tilastossa kaikkien luonnollisten henkilöiden, verotusyhtymien ja kuolinpesien harjoittamaa metsätaloutta. Toisin sanoen valtion, kuntien, seurakuntien, säätiöiden, yhteismetsien, metsäyhtiöiden yms. metsätalous ei sisälly tähän tilastoon. Joka tapauksessa tilastoinnin kohteena olevan metsätalousmaan ala on yli 9 miljoonaa hehtaaria, kun verohallinnon kiinteistörekisterissä metsämaaksi luokittelema pinta-ala koko valtakunnassa on hieman yli 17,8 miljoonaa hehtaaria. Mainittakoon, että pelkästään valtion ja sen liikelaitosten omistuksessa on noin 4,7 miljoonaa hehtaaria kiinteistörekisterin metsäalasta. Aiempina vuosina metsätilastoinnin kohteena olivat ainoastaan Tiken maatilarekisteriin kuuluvat yksityismetsänomistajat, joten tämän tilaston perusjoukko metsätalouden osalta laajenee koskemaan sekä 'passiivimaatillisten' että ns. 'kaupunkilaismetsänomistajien' metsätaloutta. Passiivimaatilalliset metsänomistajat ovat yleensä vuokranneet peltonsa muiden viljeltäväksi ja tällaisten maatilojen omistajat harjoittavat vain metsätaloutta. Tämä joukko onkin tilastoinnin kannalta hieman 'harmaata' aluetta, osa voitaisiin luokitella 'kaupunkilaismetsänomistaja' ryhmään, kun taas osalla voi olla hyvinkin toimiva maatilakeskus koneineen. Metsien pinta-alaverotuksen siirtymäajan päättyminen vuonna 2005 selkeytti myös tilastoinnin kannalta tilannetta: vuodesta 2006 eteenpäin yksityismetsätalouden veroaineistosta saadaan ensimmäistä kertaa tietoja todellisista puun myyntituloista kaikilta metsänomistajilta.

Yksityismetsänomistajat ilmoittavat vuotuiset puunmyyntitulot ja metsätalouden menot verohallinnon 2c-lomakkeella. Vuonna 2006 veroaineistossa mukana oli kaikkiaan 267875 verovelvollisen 2c-lomakkeen tiedot. Verohallinto lähetti puolisoiden yhdessä omistamista metsätalouskiinteistöistä esitäytetyn verolomakkeen joko suuremman osuuden omistavalle puolisolle, tai jos kiinteistö omistettiin tasan puoliksi, niin lomake lähetettiin iältään vanhemmalle puolisolle. Mikäli puolisot omistivat itsenäisesti metsäkiinteistöjä jättivät he myös erilliset metsäveroilmoitukset. Jos metsätalouden harjoittaja harjoitti myös maatalouden veronalaista toimintaa, niin tällöin puolisoiden metsätaloutta koskevat tiedot laskettiin tätä tilastoa varten yhteen. Näin tilaston lopulliseen metsäverotusta käsittelevään aineistoon jäi 263431 tilastoyksikköä. Näistä luonnollisia henkilöitä oli 209039, verotusyhtymiä 28957 ja kuolinpesiä 25435 .

Oheisessa taulukossa yksityismetsätalouden tulokset on esitelty siten, että metsänomistajat on luokiteltu kolmeen ryhmään sen mukaan harjoittavatko he maataloutta ns. aktiivitilalla tai passiivitilalla, vai onko heillä mitään sidoksia maatalouteen. Jos metsänomistaja ei ole jättänyt maatalouden verolomaketta, niin hän kuuluu automaattisesti ryhmään 'kaupunkilaismetsänomistaja' asuipa hän sitten metsätilalla tai kaupunkiasunnossa. Taulukon lukujen yksikkö on pääosin euroa/metsätalousyritys, mutta muutama harmaalla rasteroitu rivi on summattu yli koko aineiston kertomalla keskiarvo metsänomistajien lukumäärällä. Aktiivimaatilayrittäjistä metsänomistajia oli 56959, passiivisista 52616 ja loppuosa, eli 153856 verovelvollista olivat em. 'kaupunkilaismetsänomistajia'. Yksityismetsätalouden kokonaispuunmyyntitulot olivat vuonna 2006 yhteensä 1,026 miljardia euroa. Tästä on vähennetty hankintatyön arvo. Puunmyyntituloista 33 prosenttia saivat 'aktiivimaatilalliset', 21 prosenttia 'passiivimaatilalliset' ja loput 47 prosenttia jäi 'kaupunkilaismetsänomistajille'. Hankintatyön yhteisarvo on maatilametsänomistajien ryhmissä yli kaksi kertaa korkeampi kuin metsätilallisilla.

Yksityismetsänomistajien 2c-lomakkeilta saadut tiedot yhdistettiin myös verohallinnon kiinteistötietoihin mistä saatiin esimerkiksi metsänomistajien metsäpinta-alat (alin rivi). Tiken maatilarekisteristä laskettu maatilayritysten metsäpinta-ala oli 47,5 hehtaaria tilaa kohti. Ao. taulukossa aktiivimaatilallisten metsäala, 53 hehtaaria, vastaa kuitenkin hyvin maatilayrityskohtaisissa tiedoissa esitettyä alempaa metsäalaa, koska maatilarekisterin metsäala on laskettu metsää omistamattomillekin maatiloille. Sen sijaan metsää omistamattomat aktiivimaatilalliset eivät ole mukana alla olevassa taulukossa. Aktiivimaatilallisten metsäala on keskimäärin lähes puolet suurempi kuin metsätilallisten. Sama suhde näkyy myös kaikissa metsänomistajaa kohti lasketuissa taloudellisissa tunnusluvuissa, esimerkiksi maatila-metsänomistajien puhdas pääomatulo on lähes puolet korkeampi kuin 'kaupunkilaismetsänomistajilla'.

Yksityismetsätalouden tulokset erikseen maatila-metsänomistajilta ja kaupunkilaismetsänomistajilta

  Kaikki yht. Aktiivimaatilayritys Passiivimaatila Metsätilallinen
Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä 263 431 56 959 52 616 153 856
1+Puun myyntitulot eur/yritys 3 895 5 857 4 022 3 126
Yksit.metsien puun myyntitulot milj. euroa yhteensä 1 026 334 212 481
1.1 Pystykaupat eur/yritys 3 206 4 675 3 307 2 627
1.2 Hankintakaupat eur/yritys 761 1 355 776 536
1.3 miinus hank.työn arvo eur/yritys 71 173 62 37
Yksit.metsien hank.työn arvo milj. euroa yhteensä 19 10 3 6
2+Korvaukset ja tuet eur/yritys 59 108 61 41
2.1 Vakuutuskorvaus eur/yritys 15 26 16 10
2.2 Hirvivahinkokorvaus eur/yritys 16 20 16 15
2.3 Metsätalouden tuet eur/yritys 28 62 29 15
3+Omasta metsästä otettu puutavara eur/yritys 11 40 5 2
4-Metsävähennys ja varaukset eur/yritys 408 732 327 315
4.1 Metsävähennys eur/yritys 227 485 140 162
4.2 Menovaraus eur/yritys 180 246 187 152
4.3 Tuhovaraus eur/yritys 1 2 1 1
5+Muut pääomatuloksi luettavat erät eur/yritys 87 116 96 73
5.1 Varausten tuloutus eur/yritys 70 94 78 59
5.2 Muut erät eur/yritys 16 22 19 14
6-Vuosimenot eur/yritys 1 034 1 406 1 170 851
6.1 Palkkausmenot eur/yritys 43 56 50 36
6.1 Matkakulut eur/yritys 101 40 79 132
6.1 Muut vuosimenot eur/yritys 890 1 310 1 040 683
10-Poistot (koneet, rakennukset ja ojat) eur/yritys 134 183 151 111
11-Menot toisesta tulolähteestä eur/yritys 13 47 10 2
12+Korjauserät eur/yritys 4 4 4 4
13=Metsätalouden puhdas pääomatulo eur/yritys 2 467 3 756 2 531 1 967
Yksit.metsien metsän puhdas tulo milj. euroa yhteensä 650 214 133 303
28 Metsätalouden korot eur/yritys 65 162 42 37
Koneiden menojäännös 31.12 eur/yritys 511 697 673 387
Rakennusten menojäännös 31.12 eur/yritys 64 28 95 66
Ojat ja tiet menojäännös 31.12 eur/yritys 153 257 167 109
Metsäpinta-ala ha/yritys 35,0 53,0 36,0 27,0
Metsätalouden aluetarkastelun pohjana käytetään metsänomistajan kotikuntaa, kun edellisissä maataloutta koskevissa luvuissa kunta määräytyy maatilan sijaintikunnan perusteella. Tämä ratkaisu valittiin siitä syystä, että usein metsänomistajan metsäkiinteistöt sijoittuvat useamman kunnan alueelle ja kotikunnan ulkopuolelle. Tämän seurauksena esimerkiksi Helsingissä on yli 6000 yksityismetsänomistajaa, mutta ei yhtään maatilayritystä (tilaston perusjoukkoon kuuluvaa).

Seuraavassa taulukossa maakunnat on järjestetty sen mukaan, mikä on ollut kyseisen alueen aktiivimaatilallisten saama metsätalouden puhdas pääomatulo yritystä kohti. Kaikkia yksityismetsänomistajia kohti laskettu metsätalouden puhdas pääomatulo oli keskimäärin 2467 euroa. Aktiivimaatilayritysten omistajilla vastaava tulo oli 3756 euroa. Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä puhdas pääomatulo oli selkeästi korkeampi kuin muissa maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaalla on eniten yksityismetsänomistajia. Myös kokonaismetsäala on suurin Pohjois-Pohjanmaalla, kun Lappi tulee seuraavana.

Maakunnat aktiivimaatilayrittäjien saaman metsätalouden puhtaan pääomatulon mukaisessa suuruusjärjestyksessä

  Kaikkien
yksityismetsän-
omistajien
lukumäärä
Aktiivimaa-
tilallisten
metsänomis-
tajien lukumäärä
Puhdas
pääomatulo
euroa/kaikki
yksit.metsänomist.
Puhdas
pääomatulo
euroa/aktiivimaa-tilallinen metsänomist.
Metsäpinta-ala
ha/kaikki
yksit.metsänomist.
Metsäpinta-ala
ha/aktiivimaatilalli-
nen metsänomist.
10.Etelä-Savo 17 114 2 881 4 597 7 480 41 72
7.Päijät-Häme 8 147 1 865 4 516 7 351 36 56
5.Kanta-Häme 7 720 2 283 4 008 6 786 29 46
13.Keski-Suomi 18 281 3 033 3 881 5 760 40 73
9.Etelä-Karjala 9 500 1 651 3 447 5 536 30 49
8.Kymenlaakso 8 473 2 074 3 647 5 512 28 45
1.Uusimaa 20 423 2 221 2 701 5 439 26 45
6.Pirkanmaa 19 214 4 218 3 073 5 191 33 61
20.Itä-Uusimaa 3 662 1 269 3 433 4 691 31 43
11.Pohjois-Savo 20 326 4 233 2 840 4 208 39 63
Koko maa 263 431 56 959 2 467 3 756 35 53
12.Pohjois-Karjala 15 638 2 424 2 459 3 247 38 60
4.Satakunta 12 630 3 543 1 785 3 013 26 41
2.Varsinais-Suomi 16 103 5 640 1 855 2 649 23 33
18.Kainuu 8 533 927 1 494 2 264 52 88
14.Etelä-Pohjanmaa 19 808 6 673 1 343 1 954 28 39
15.Pohjanmaa 14 117 3 979 1 026 1 704 25 39
16.Keski-Pohjanmaa 5 337 1 489 1 237 1 686 35 55
17.Pohjois-Pohjanmaa 23 705 4 749 905 1 573 40 62
19.Lappi 12 986 1 363 787 1 179 66 124
21.Ahvenanmaa 1 714 444 750 937 21 38

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 9.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2006, 4. Yksityismetsätalous . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2006/mmtal_2006_2008-07-09_kat_004_fi.html