Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Maatalousyrittäjien henkilöverotukseen perustuvat tulokset

Henkilöverotusta koskevat tietokantataulut on laadittu vuosille 2000 – 2006, joten kaikista tauluista on saatavissa tiedot seitsemän vuoden ajalta. Tiedot on saatu henkilöverorekisteristä, josta on haettu verotiedot sellaisille henkilöille ja heidän puolisoilleen, jotka luonnollisena henkilönä viljelevät maatilarekisteriin kuuluvaa maatilaa jolta saatuja tuloja verotetaan maatalouden verolainsäädännön mukaan. Puolisoiden tiedot on laskettu yhteen, joten tilastoyksikkönä on puolisoiden yhdistetyt tiedot: voidaan myös puhua maatilayrityksen omistajapuolisoista, tai maatilan haltijapuolisoista. Tästä joukosta käytetään myös nimitystä 'perheviljelmä'.

Miksi tilastossa yhdistetään sekä yrityskohtaisia että yritysten omistajien henkilökohtaisia tuloksia? Maatilayrittäminen poikkeaa sikäli muusta yritystoiminnasta, että useimmiten maatalousyrittäjä omistaa, johtaa ja tekee työt omassa yrityksessään. Suomalainen maatalouselinkeino perustuu edelleen valtaosin perheviljelmänä hoidettuihin maatilayrityksiin, joiden omistajina toimivat luonnolliset henkilöt. Henkilöverotietojen perusteella voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä osuus viljelijäperheen tuloista tulee maataloudesta ja mikä osuus muista tulolähteistä. Uuden tilaston mukaan yhä kasvava osuus viljelijäpuolisoiden tuloista tulee maatalouden ulkopuolelta. Henkilöverotusta koskevissa taulukoissa on huomioitava, että vain maatalouden ansio- ja pääomatulo on puolisoille maatalousyrittämisestä jäävää tuloa, kun muut tuloerät pitävät sisällään muiden tulolähteiden verotettavat tulot, kuten metsätalouden ja muut ansiotulot. Alla olevasta taulukosta nähdään, että maataloustuloilla on yhä pienempi merkitys viljelijäpuolisoille.

Maatalousverovelvollisia aktiivitiloilla toimivia, ja juridiselta muodoltaan luonnollisten henkilöiden omistamia yrityksiä oli vuonna 2006 kaikkiaan 59301. Henkilöverotietoja ei kuitenkaan löydetty 20 yrittäjälle, joten lopulliseen henkilöveroaineistoon saatiin 59281 yrityksen omistajapuolisoiden tiedot. Edellisen vuoden tilastoon verrattuna poikkeavaa on se, että nyt taulukoissa ovat mukana niidenkin yrittäjien tiedot joiden maatilan sijaintikunta on eri kuin verovelvollisen kotikunta. Näin luonnollisten henkilöiden perusjoukko pysyy samana sekä yrityskohtaisessa että henkilöverotukseen perustuvassa tarkastelussa. Kuntakohtaisissa taulukoissa käytetään maatilan sijaintikuntaa, joten on huomioitava että kaikki veronalaiset tulot eivät tule kyseisiin kuntiin, vaan niistä kannetaan vero asiakkaan kotikunnassa.

Henkilöverotukseen pohjautuvat tietokantataulut on muodostettu samalla periaatteella kuin yrityskohtaiset taulut: alueen, tuotantosuunnan, tilakoon, sekä viljelijän iän mukaan.

Viljelijöiden keski-ikä kasvoi kahdella vuodella vuodesta 2000 vuoteen 2006. Viljelijöiden suhteellinen osuus on siten pienentynyt alle 50 vuotiaiden ikäluokissa ja vastaavasti kasvanut tätä vanhemmissa. Alle 35 vuotiaiden ikäryhmää koskevan selvityksen perusteella vuonna 2000 mukana olleista 8410 viljelijöistä vuonna 2006 samaan ikäryhmään kuului vielä 1892 viljelijää. 5313 viljelijää oli siirtynyt ylempään ikäluokkaan ja 1205 viljelijää oli joko lopettanut tai maatilayritys oli vaihtanut juridista muotoa. Näinollen uutena viljelijänä tähän ikäluokkaan seitsemän vuoden ajanjaksolla on tullut 3481 viljelijää (5373–1892). Tämä tarkoittaa vuosittain hieman vajaan 500 uuden viljelijän aloittaneen tässä ikäluokassa maanviljelyn.

Yrittäjäpuolisoiden maatalouden tulojen suhteellinen osuus heidän saamistaan kaikista verotettavista tuloista on pienentynyt 37 prosentista 34 prosenttiin. Maa- ja metsätalouden viljelijäpuolisoiden tulot yhteensä vuonna 2000 olivat noin 16300 euroa, kun vuonna 2006 ne olivat vastaavasti 20200 euroa.

Luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, viljelijöiden keski-ikä, peltoala, sekä veronalaiset tulot ja maatalouden tulojen suhteellinen osuus kaikista tuloista viljelijäpuolisoita kohti vuosina 2000 ja 2006

  Vuosi Yhteensä alle 35 v. 35 - 49 v. 50 - 64 v. yli 64 v.
Maatilayritysten lkm 2000 70 083 8 410 31 050 26 966 3 657
2006 59 281 5 373 23 650 26 354 3 904
Muutos 00-06 -10 802 -3 037 -7 400 -612 247
Suhteellinen osuus kaikista viljelijöistä 2000 100,0 12,0 44,3 38,5 5,2
2006 100,0 9,1 39,9 44,5 6,6
Muutos 00-06 0,0 -2,9 -4,4 6,0 1,4
Viljelijän keski-ikä 2000 47 30 42 55 70
2006 49 30 43 56 69
Muutos 00-06 2 0 1 1 -1
Valtionveronalaiset tulot euroa/puolisot 2000 35 235 30 369 37 221 35 655 26 460
2006 48 142 42 391 51 431 47 925 37 593
Muutos 00-06 12 907 12 022 14 210 12 270 11 133
Maatalouden ansio ja pääomatulo euroa/puolisot 2000 13 187 13 622 14 363 12 620 6 387
2006 16 554 17 117 19 679 14 950 7 675
Muutos 00-06 3 367 3 495 5 316 2 330 1 288
Metsätalouden pääomatulo (ja puhdas tulo 2000) euroa/puolisot 2000 3 137 3 031 3 247 3 114 2 609
2006 3 686 4 427 4 080 3 323 2 734
Muutos 00-06 549 1 396 833 209 125
Maatalouden tulojen osuus valtionveronalaisista tuloista prosenttia 2000 37,4 44,9 38,6 35,4 24,1
2006 34,4 40,4 38,3 31,2 20,4
Muutos 00-06 -3,0 -4,5 -0,3 -4,2 -3,7

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 9.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2006, 3. Maatalousyrittäjien henkilöverotukseen perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2006/mmtal_2006_2008-07-09_kat_003_fi.html