Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset

Tässä luvussa esitetyt tiedot perustuvat pääasiassa maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettujen verovelvollisten 2-verolomakkeilla annettuihin tietoihin, jotka on yhdistetty maaseutuelinkeinorekisterin tilakohtaisiin tietoihin. Tietoja on täydennetty suoralla, noin 9000 maatilayritykselle suunnatulla tilastokyselyllä. Tilaston liitteenä olevat yrityskohtaiset tietokantataulut on nimetty siten, että taulukon otsikko alkaa sanoilla 'Maatilayritys:' Tietokantatauluissa on kuvattu pääasiassa aktiivisten maatilayritysten tuloja, menoja, varoja ja velkoja.

2.1. Kaikkien maatalouden verovelvollisten kokonaistarkastelu

Maatalouden verolainsäädännön perusteella verotettavien verovelvollisten määrä oli vuonna 2006 noin 143000. Näistä kaikkiaan 66084 verovelvollisen tiedot pystyttiin yhdistämään Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämän maatilarekisterin tietoihin. Maatilarekisteriin kuului vuonna 2006 kaikkiaan 69071 ns. aktiivitilaa. Näin ollen noin 3000 aktiivitilan tuloja ei joko verotettu maatalouden verolain mukaan, tai tilalta tuloja saavan yrittäjän tietoja ei onnistuttu yhdistämään tilan tietoihin. Valtaosa näistä 3000 tilasta lienee ns. harrastetiloja, joilta mahdollisesti saatavia tuloja ei veroteta maatalouden verolain mukaan. Yhä kasvava osa maatalousyrityksistä kuuluu elinkeinoverolain piiriin. Myös tällaisten yritysten tiedot jäävät tämän tilaston ulkopuolelle.

Maatalouden veronalaisten tulojen kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2006 lähes 200 miljoonaa euroa, 4345 miljoonasta 4539 miljoonaan. Kasvu tapahtui yksinomaan aktiiviyrityksissä ja suurin osa kasvusta selittyy tukien määrän noin 135 miljoonan euron kasvulla. Loppuosa lisäyksestä selittyy maataloustuotteiden myyntitulojen lisääntymisellä. Eri tuoteryhmissä tapahtunut myyntitulojen kehitys tosin oli jopa vastakkaista: kun 17% alv-kantaan kuuluvien kotieläintuotteiden (mm. maito ja kananmunat) myynti kasvoi 27 miljoonalla eurolla, niin vastaavasti lähinnä teuraaksi myytävien 17% alv-kantaan kuuluvien kotieläinten myyntitulot alenivat seitsemällä miljoonalla eurolla. Tukien osuus kaikista tuloista oli vuonna 2006 noin 42 prosenttia, kun vastaava osuus vuonna 2004 oli 40 prosenttia.

Tuotantopanosten hankinnasta aiheutuvat kokonaismenot kasvoivat edellisvuodesta 85 miljoonaa euroa. Menot lisääntyivät yksinomaan aktiiviyrityksissä. Menojen kasvusta puolet, eli noin 42 miljoonaa euroa selittyy 22% alv-kantaan kuuluvien menojen lisäyksestä ja loppuosa selittyy poistojen kohoamisesta 25 miljoonalla ja tasausvarausten 21 miljoonan euron lisäyksestä. Kun menojen ja tulojen erotuksena saatavaan voittoon lisätään vielä korjauserät (mm. maatalouden menoissa vähennetyt yksityistalouden menot ja alkutuottajien alv-huojennus, sekä vähennetään mm. yksityisauton maatalouskäyttö ja osinkojen verovapaa osa) sekä maatalouden korkomenot, niin saadaan maatalouden tulos. Kaikkien maatalousyrittäjien yhteinen maatalouden tulos oli vuonna 2006 reilut 1200 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli lähes 100 miljoonaa euroa. Myös tuloksen kasvu tapahtui yksinomaan aktiivisilla yrityksillä. Maatalouden kokonaisvarallisuuden verotusarvo oli tilastovuonna 4629 miljoonaa euroa. Tästä suurimman erän muodostivat maatalouskone- ja kalusto-omaisuus, yhteensä 1656 miljoonaa euroa. Maatalouden varallisuuden verotusarvo kasvoi edellisvuodesta 31 miljoonaa euroa, kun samaan aikaan maatalouden velkamäärä lisääntyi 96 miljoonaa euroa.

Maatalouden veronalaiset tulot, menot, varat ja velat yhteensä miljoonaa euroa vuosina 2004–2006. Tiedot erikseen aktiiviyrityksiltä ja passiiviyksiköiltä

Tiedot Vuosi Maatalouden verolain mukaan verovelvolliset
    Yhteensa Passiiviyksiköt Aktiiviyksiköt
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 145 062 76 166 68 896
2005 145 472 78 642 66 830
2006 143 298 77 214 66 084
03 Maataloustuotteiden myyntitulo milj. euroa 2004 2 323 91 2 231
2005 2 298 99 2 199
2006 2 356 98 2 258
10 Tuet milj. euroa 2004 1 745 35 1 709
2005 1 786 38 1 748
2006 1 923 39 1 883
20 Menot yhteensä milj. euroa 2004 3 068 129 2 939
2005 3 126 137 2 988
2006 3 211 137 3 074
24 Maatalouden tulos milj. euroa 2004 1 144 120 1 024
2005 1 109 135 974
2006 1 208 136 1 072
42 Maatalouden varat milj. euroa 2004 4 355 465 3 890
2005 4 598 508 4 089
2006 4 629 495 4 135
43 Maatalouden velat milj. euroa 2004 2 797 125 2 672
2005 2 909 120 2 789
2006 3 005 118 2 887

Seuraavassa taulukossa maakunnat ja kunnat asetettiin maataloustulojen perusteella suuruusjärjestykseen. Taulukossa on mukana vain aktiiviyritykset. Varsinais-Suomessa maatalouden kokonaistulot olivat lähes 50 miljoonaa euroa korkeammat kuin Etelä-Pohjanmaalla, mutta silti Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla maatalouden tulos oli korkeampi kuin Varsinais-Suomessa. Kuntien välisessä vertailussa Kiuruvesi johti maatalouden yhteistulojen perusteella, mutta tuloksella mitaten Nivala kiilasi kärkeen. Ahvenanmaan maataloustulot ylittyvät jopa kuudessa mantereen kunnassa. Tuloksen suhteellinen osuus maatalouden tuloista on suurin Keski-Pohjanmaalla, kun taas Varsinais-Suomessa osuus on alhaisin.

Maakunnat ja kunnat maatalouden tulojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä vuonna 2006

Alue Aktiivimaatilayritysten lukumäärä Maatalouden tulot milj. euroa/alue Tulos maataloudesta milj. euroa/alue Tulos prosenttia tuloista Tulos euroa/ maatilayritys
Koko maa - Hela landet 66 084 4 266 1 072 25 16 222
Varsinais-Suomen maakunta - Egentliga Finlands landskap 7 078 535 113 21 15 953
Etelä-Pohjanmaan maakunta - Södra Österbottens landskap 7 575 484 124 26 16 326
Pohjois-Pohjanmaan maakunta - Norra Österbottens landskap 5 489 420 122 29 22 273
Pohjois-Savon maakunta - Norra Savolax landskap 4 715 343 90 26 19 166
Satakunnnan maakunta - Satakunta landskap 4 665 298 68 23 14 549
Pohjanmaan maakunta - Österbottens landskap 4 582 257 66 26 14 344
Pirkanmaan maakunta - Birkalands landskap 4 567 245 54 22 11 826
Pohjois-Karjalan maakunta - Norra Karelens landskap 2 740 184 51 27 18 452
Keski-Suomen maakunta - Mellersta Finlands landskap 3 476 176 44 25 12 780
Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap 2 625 176 39 22 14 856
Etelä-Savon maakunta - Södra Savolax landskap 3 169 175 41 23 12 904
Uudenmaan maakunta - Nylands landskap 2 658 155 34 22 12 886
Keski-Pohjanmaan maakunta - Mellersta Österbottens landskap 1 630 152 50 33 30 704
Päijät-Hämeen maakunta - Päijänne-Tavastlands landskap 2 082 134 32 24 15 205
Kymenlaakson maakunta - Kymmenedalens landskap 2 317 120 34 28 14 676
Lapin maakunta - Laplands landskap 1 750 110 31 28 17 458
Etelä-Karjalan maakunta - Södra Karelens landskap 1 820 97 27 28 14 599
Itä-Uudenmaan maakunta - Östra Nylands landskap 1 483 92 21 23 14 180
Kainuun maakunta - Kajanalands landskap 1 076 74 22 30 20 316
Kiuruvesi 500 50 11 23 22 846
Somero 575 47 10 21 16 809
Ilmajoki 503 46 11 23 21 484
Nivala 435 41 13 31 29 397
Jalasjärvi 517 41 10 25 20 263
Kauhajoki 622 39 9 24 14 928
Ahvenanmaa - Åland 587 38 10 27 17 613
Lapua - Lappo 630 36 9 27 14 946
Loimaa 526 35 9 27 17 845

2.2. Tilakohtainen tarkastelu

Alueittain

Tilaston tarkimpana alueyksikkönä käytetään kuntajakoa. Muina alueluokkina käytetään sekä maakuntaa että EU-tukialuetta. Kuntatasolla julkaistuja tietoja ei ole enää jaettu muihin alaryhmiin, kuten esimerkiksi tuotantosuuntiin. Sitävastoin maakunta- ja EU-tukialueen mukaan luokitellut tietokantataulukot on laadittu pääsääntöisesti vähintään kahdessa ulottuvuudessa, esimerkiksi maakunnan ja tuotantosuunnan mukaan. Otokseen pohjautuvia tietoja (merkitty * merkilla tietokantatauluissa) ei myöskään julkaista kuntatasolla. Siten esimerkiksi tietoja pellon vuokrahinnoista ei ole saatavissa kunnittain.

Keski-Pohjanmaa erottuu maatalouden keskimääräisen yrityskohtaisen tuloksen perusteella selkeästi muista maakunnista. Kun koko maassa maatalouden tulos oli 16222 euroa maatilayritystä kohti, niin kuudessa kunnassa tulos ylittää 30000 euron rajan. Näistä viisi kuntaa sijaitsee Keski-Pohjanmaalla: Kannus, Lohtaja, Toholampi, Ullava ja Kaustinen. Kuudes 30000 euron ylittäjä oli Reisjärvi Pohjois-Pohjanmaalta, joka sekin tosin sijoittuu aivan Keski-Pohjanmaan rajalle. Reilussa 50 kunnassa yrityskohtainen tulos jää alle 10000 euroon.

Eri tuotantosuuntien suhteellinen osuus tilojen lukumäärästä maakunnassa vaikuttaa selvästi siihen, kuinka suuri on maakunnan keskimääräinen tulos maataloudesta. Keski-Pohjanmaalla 53 prosentilla maatilayrityksiä päätuotantosuunta on lypsykarjatalous ja 14 prosentilla viljantuotanto. Vastaavasti Pirkanmaalla, missä yrityskohtainen tulos oli vuonna 2006 alhaisin, oli viljatilojen ja maitotilojen suhde lähes päinvastainen, 18 prosenttia lypsykarjatiloja ja 54 viljatiloja.

EU-tukialueittain tarkasteltuna aktiiviyritysten lukumäärä jopa kasvoi vuonna 2006 joillakin alueilla. Tämä johtuu siitä, että tilatukeen siirtymisen seurauksena maatilarekisteriin tuli jonkin verran uusia maataloustukea hakevia maatiloja. Yrityskohtainen tulos on korkein C2 ja C3 alueilla, kun taas B ja C4 tukialueilla jäädään tuloksen suhteen vertailussa alhaisimmalle tasolle. Maatilayritysten määrän suhteen samaa kokoluokkaa olevalla B-tukialueella tulos jäi noin 5000 euroa C2–aluetta alhaisemmaksi. Yrityskohtaisen tuloksen suhteellinen muutos vuodesta 2004 vuoteen 2006 oli suurin C2P-tukialueella, 15,6 prosenttia kun alhaisimmaksi kasvu jäi A-tukialueella. Koko maassa yrityskohtainen tulos kasvoi samalla ajanjaksolla 9,1 prosenttia.

Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vv. 2004–2006 EU-tukialueittain

  Vuosi Koko maa A-tukialue B-tukialue C1-tukialue C2-tukialue C2P-tukialue C3-tukialue C4-tukialue
Maatilayritysten luku-määrä 2004 68 896 8 680 20 356 16 341 18 209 1 971 2 755 584
2005 66 830 8 397 19 752 15 796 17 752 1 908 2 669 556
2006 66 084 8 238 19 501 15 625 17 556 1 896 2 694 574
Tulos maataloudesta euroa /yritys 2004 14 867 14 839 12 903 13 730 17 725 15 763 17 600 10 559
2005 14 569 14 420 12 853 13 514 17 162 15 463 17 095 9 709
2006 16 222 15 633 13 891 14 808 19 735 18 229 19 758 11 673
Tuloksen muutos% vv. 2004–2006   9,1 5,4 7,7 7,9 11,3 15,6 12,3 10,6

Omistusmuodon mukaan

Tilastossa aktiiviyritykseksi kutsutusta 66084 maatilayrityksestä luonnollisten henkilöiden omistuksessa oli 59301 yritystä, verotusyhtymien omistuksessa 4143 yritystä ja kuolinpesien omistuksessa 2612 yritystä. Perusjoukkoon sisältyi lisäksi 28 yritystä joiden omistajan juridinen muoto oli jokin muu kuin nuo edellämainitut. Verotusyhtymien omistamien tilojen lukumäärä on selkeästi lisääntymässä. Myös keskimääräinen maatalouden tulos kohosi vuodesta 2004 vuoteen 2006 suhteellisesti eniten verotusyhtymämuotoisissa yrityksissä.

Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vv. 2004–2006 juridisen muodon mukaan

  Vuosi Koko maa Luonnollinen henkilö Verotusyhtymä Kuolinpesä
Maatilayritysten lukumäärä 2004 68 896 61 939 3 883 3 038
2005 66 830 60 124 4 083 2 592
2006 66 084 59 301 4 143 2 612
Tulos maataloudesta /yritys 2004 14 867 14 822 21 917 6 728
2005 14 569 14 428 21 688 6 665
2006 16 222 16 073 24 452 6 527
Tuloksen muutos% vv. 2004–2006   9,1 8,4 11,6 -3,0

Tulokset ikäryhmittäin

Katsauksen ikäryhmittäinen tarkastelu on esitetty luvussa 3, koska ikäryhmittely on mahdollista ja järkevää tehdä luonnollisten henkilöiden omistamille maatilayrityksille ja henkilöveroaineistosta saatava ikäryhmittely voidaan tehdä pidemmälle ajanjaksolle kuin yrityskohtaisissa tiedoissa, vuodesta 2000 vuoteen 2006. Siten seitsemän vuoden ajanjakso antaa paremman kuvan maatilojen omistajien ikärakenteesta ja sen kehityksestä. Toki yrityskohtaisissa tietokantatauluissa on esitetty tulokset myös maakunnittain ja viljelijän iän mukaan vuodesta 2004 vuoteen 2006, kuten muutkin yrityskohtaiset tulokset.

Tuotantosuunnan mukaiset tulokset

Tilaston tuotantosuuntana käytetään maatilarekisterissä tilalle määriteltyä tuotantosuuntaa. Lypsykarjatilojen lukumäärä laskee edelleen voimakkaasti. Luonnollisten henkilöiden hallinnassa vuonna 2006 oli enää 13446 lypsykarjayritystä, kun vuonna 2000 vastaava lukumäärä oli 20415 yritystä. Lypsykarjayritysten tulos kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2006 lähes 5700 euroa. Toki tuloksen kasvusta huomattava osa on seurausta pienempien yritysten tuotanon lopettamisesta. Sikatalousyrityksissä keskimääräinen tulos oli noin 2000 euroa alhaisempi kuin lypsykarjayrityksissä. Sikataloudessa lannoite- ja rehumenojen voimakas kohoaminen söi tulosta.

Maatilayritysten lukumäärä, lannoite- ja rehumenot, sekä tulos maataloudesta tuotantosuunnittain vuodesta 2004 vuoteen 2006

  Vuosi Koko maa - Hela landet 1.Lypsy-karja-talous 2.Liha- ym naudat 3.Sika-talous 4.Siipikarjatalous 5.Lampaat, vuohet, hevoset 6.Viljanviljely 7.Muu kasvituotanto 8.Muu tuotanto
Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 896 17 236 4 598 3 283 915 2 248 28 319 11 934 363
2005 66 830 16 273 4 359 3 048 874 2 171 28 018 11 665 422
2006 66 084 14 992 4 185 2 843 833 2 237 27 877 12 312 805
Muutos 04-06 -2 812 -2 244 -413 -440 -82 -11 -442 378 442
* Lannoitteet ja kalkki euroa/yritys 2004 2 933 4 000 3 374 5 131 5 975 1 031 2 256 2 415 667
2005 3 395 4 942 3 842 8 418 4 935 694 2 503 2 398 363
2006 3 733 5 618 4 608 9 875 4 723 459 2 872 2 436 227
Muutos 04-06 800 1 618 1 234 4 744 -1 252 -572 616 21 -440
* Rehut yms. euroa/yritys 2004 5 998 12 902 6 418 30 916 47 579 1 001 373 283 318
2005 6 165 13 511 8 447 34 744 43 512 1 443 214 194 104
2006 6 195 14 661 7 376 37 740 48 135 1 064 214 234 129
Muutos 04-06 197 1 759 958 6 824 556 63 -159 -49 -189
Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 867 29 075 16 042 27 514 33 065 1 865 7 623 9 008 3 405
2005 14 569 28 117 16 598 30 683 34 266 1 859 7 480 9 017 3 443
2006 16 222 34 743 19 839 32 102 35 859 2 847 7 802 9 819 2 768
Muutos 04-06 1 355 5 668 3 797 4 588 2 794 982 179 811 -637
* Lannoite- ja rehumenot estimoitu otoksesta

Tilakoon mukaan

Maatilayritysten lukumäärä aleni vuodesta 2004 vuoteen 2006 kaikkiaan 2812 yrityksellä. Maatilan viljellyn peltoalan mukaan tarkastellen alle 50 hehtaarin maatiloja oli vuonna 2006 kaikkiaan 3735 vähemmän kuin vuonna 2004. Vastaavalla ajanjaksolla yli 50 hehtaarin maatilojen lukumäärä kasvoi 923 maatilalla. Tilojen poistuma oli sekä absoluuttisesti että suhteellisesti suurinta 10–50 hehtaarin kokoluokissa: osa yrityksistä kasvatti tilakokoa yli 50 hehtaariin ja suurempi osa lopetti tuotantonsa kokonaan. Alle 10 hehtaarin tilakokoluokassa tilalukumäärien muutokset näyttävät olevan vähäisempiä. Tämän kokoluokan tilat ovat usein sivutoimisesti hoidettuja: tilat kuuluvat maatilarekisteriin ja ne saavat maataloustukea vaikkakin viljelyllä voi olla vain vähäinen merkitys tilanomistajan talouteen.

Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tilakokoluokittain vuodesta 2004 vuoteen 2006

  Vuosi Koko maa - Hela landet *0- 4,9 ha 5- 9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha Yli 100 ha
Maatilayritysten
lukumäärä
2004 68 896 4 625 8 629 16 481 12 370 14 368 10 108 2 315
2005 66 830 4 269 8 181 15 587 11 845 13 968 10 395 2 585
2006 66 084 4 476 8 179 15 143 11 376 13 564 10 545 2 801
Lukumäärän muutos 2004-2006 2006 -2 812 -149 -450 -1 338 -994 -804 437 486
Lukumäärän suhteellinenmuutos 04-06 prosenttia 2006 -4,1 -3,2 -5,2 -8,1 -8,0 -5,6 4,3 21,0
Tulos maataloudesta
euroa/yritys
2004 14 867 1 333 2 086 6 250 13 375 21 500 31 521 44 992
2005 14 569 1 584 2 005 5 824 12 489 20 218 30 251 44 440
2006 16 222 1 588 2 081 6 392 13 673 22 297 33 815 48 733
Tuloksen kasvu vuodesta 2004 vuoteen 2006 % 2006 9,1 19,1 -0,2 2,3 2,2 3,7 7,3 8,3

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 9.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2006, 2. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2006/mmtal_2006_2008-07-09_kat_002_fi.html