Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Henkilöverotukseen perustuvat tulokset

Yrityskohtaisten ja henkilöverotuksen tietojen yhdistämisessä piilee omat vaaransa. Maatilayrittäminen poikkeaa sikäli muusta yritystoiminnasta, että useimmiten yrittäjä omistaa, johtaa ja tekee työn yrityksessään. Suomalainen maatalouselinkeino perustuu edelleen valtaosin perheviljelmänä hoidettuihin maatilayrityksiin, joiden omistajina toimivat luonnolliset henkilöt. Tästä syystä yritysaineiston ja henkilöveroaineiston yhdistäminen samaan tilastoon puoltaa paikkaansa, koska henkilöverotietojen perusteella voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä osuus viljelijäperheen tuloista tulee maataloudesta ja mikä osuus muista tulolähteistä. Uuden tilaston mukaan yhä kasvava osuus viljelijäpuolisoiden tuloista tulee maatalouden ulkopuolelta.

Perusjoukossa luonnollisten henkilöiden omistuksessa oli kaikkiaan 60124 maatilayritystä. Tietokantataulukoissa on esitetty kuitenkin vain sellaisten henkilöiden tiedot, joilla kotikunta on sama kuin maatilan sijaintikunta: näin lopullisessa tarkastelussa on mukana 57799 omistajapuolisoa. Tiedot on luokiteltu samalla periaatteella kuin yrityskohtaiset tiedot, alueen, tuotantosuunnan, tilakoon, sekä viljelijän iän mukaan. Viljelijäpuolisoiden keski-määräiset ansiotulot valtionverotuksessa olivat 42100 euroa: näistä ansiotuloa oli 33376 euroa ja pääomatuloa 8724 euroa. Maa- ja metsätaloudesta saadut tulot olivat keskimäärin 17788 euroa, joista puolestaan ansiotuloa oli 11955 euroa ja maatalouden pääomatuloa 3367 euroa. Maatalouden tulo-osuus on siis 42 % puolisoiden kaikista tulois-ta. Metsätalouden puhdas tulo (pinta-alaverotuksen mukainen) 742 euroa ja metsätalouden pääomatulo oli 1724 euroa maatilayritystä kohti.

Henkilöveroaineiston pohjalta muodostettiin paneeliaineisto niistä maatilayrityksistä jotka olivat yhtäjaksoisesti tuotannossa mukana vuodesta 1999 vuoteen 2005. Tähän joukkoon kuului 51812 maatilayritystä. Paneeliaineistossa aloittavien ja lopettavien yritysten tiedot eivät vaikuta tuloksiin, joten kyseinen tarkastelu antaa paremman kuvan todellisista verotettavissa tuloissa tapahtuneista muutoksista.

Paneeliin kuuluvien puolisoiden maatalouden tulot alenivat edellisvuodesta reilulla 400 eurolla. Tarkastelujaksolla ainoastaan vuosina 1999 ja 2002 jäätiin alle vuoden 2005 tulojen. Maatilayritykset siirtyivät edelleen kotieläinvaltaisista tuotantosuunnista kasvituotantoon. Ainoastaan lammas- ja hevostilojen määrässä tapahtui hienoista kasvua. Kotieläintuotantoa jatkaneiden puolisoiden maatilatalouden tulot on kasvaneet 10000 euron molemmin puolin tarkastelujaksolla: tämä johtuu siitä, että pienemmät kotieläinyritykset ovat vaihtaneet tuotan-tosuuntaa yleisimmin viljantuotantoon, esimerkiksi lypsykarjatilojen keskikoko on kasvanut tarkastelujaksolla lähes 10 ha, kun viljatilojen keskikoko on kasvanut vain 3 ha.

Vuodesta 1999 vuoteen 2005 yhtäjaksoisesti tuotannossa olleet luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, yritysten lukumäärä ja puolisoiden yhteenlaskettu maa- ja metsätalouden tulo tuotantosuunnittain

  Tuotantosuunta Vuosi
    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Maatilayritysten lukumäärä Koko maa yhteensä 51812 51812 51812 51812 51812 51812 51812
1.Lypsykarjatalous 18791 17372 16557 15834 15081 14390 13776
2.Liha- ym naudat 4292 3826 3899 3849 3809 3756 3620
3.Sikatalous 3925 3438 3224 3102 2990 2805 2626
4.Siipikarjatalous 1046 878 821 784 759 751 731
5.Lampaat, vuohet, hevoset 1292 1286 1358 1365 1377 1397 1427
6.Viljanviljely 15172 16753 18273 19018 19728 20404 21044
7.Muu kasvituotanto 5831 7454 7471 7641 7851 8105 8367
8.Muu tuotanto 1463 805 209 219 217 204 221
Maa- ja metsätalouden tulot euroa/viljelijäpuolisot € Koko maa yhteensä 17159 18629 18669 18296 19216 19000 18592
1.Lypsykarjatalous 22896 25810 27269 26874 30794 31741 31031
2.Liha- ym naudat 14763 17102 18115 18504 20153 20363 20633
3.Sikatalous 23773 29259 31603 31101 30250 29867 32421
4.Siipikarjatalous 22703 29767 29703 30132 35007 35220 36589
5.Lampaat, vuohet, hevoset 4346 5099 5116 5315 5600 5362 5590
6.Viljanviljely 10784 12245 11485 11543 11289 11016 10915
7.Muu kasvituotanto 16260 14230 13424 13413 13423 13203 13129
8.Muu tuotanto 9802 8584 8615 8409 7563 8206 7666

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2005, 4. Henkilöverotukseen perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2005/mmtal_2005_2007-12-12_kat_004_fi.html