Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Yrityskohtaiset tulokset

Tässä luvussa esitettävät tulokset vastaavat tietosisällöltään edeltävää Maatilatalouden yritys ja tulotilastoa. Tiedot perustuvat pääasiassa MVL:n mukaan verotettujen verovelvollisten 2-lomakkeilla kerättyihin tietoihin, jotka on yhdistetty maaseutuelinkeinorekisterin tilakohtaisiin tietoihin. Tietoja on täydennetty suoralla maatilayrityksiin suunnatulla tilastokyselyllä. Tilaston liitteenä olevat yrityskohtaiset tietokantataulut on nimetty siten, että taulukon otsikko alkaa lyhenteellä ”MVL”. Tietokantatauluissa on kuvattu ainoastaan perusjoukkoon kuuluvien yritysten tuloksia.

2.1. Kokonaistarkastelu

MVL:n mukaan verotettujen verovelvollisten määrä vuonna 2005 oli 145472 yksikköä. Näistä 66830 yksikön tiedot oli yhdistettävissä maatilarekisterin maatilaan. Kaikkien MVL:n alaisten verovelvollisten tulot kasvoivat noin 36 miljoonaa euroa vuodesta 2004 vuoteen 2005. Koska maatalouden menot kasvoivat samanaikaisesti 72 milj. euroa, niin tämän seurauksena maatalouden tulos aleni noin 36 milj. euroa. Perusjoukkoon kuuluvien maatilayritysten maatalouden tulos aleni noin 51 milj. euroa, kun vastaavasti muilla MVL:n alaisilla “passiiviyksiköillä” tulos kasvoi noin 15 milj. euroa. Maataloustukien määrä kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2005 yli 40 milj. euroa. Varsinaisista myyntituloista kasvoivat voimakkaimmin eläinten myyntitulot (alv 22 %), 39 milj. euroa. Tähän ryhmään kuuluvat sekä teuraaksi että eloon myytävät eläimet. Seuraavaksi eniten kasvoivat muut myyntitulot (alv 22 %), yhteensä 29 milj. euroa. Tässä kohdassa ilmoitetaan mm. yritysten konetyöstä yms. urakoinnista saamat myyntitulot. Maatalouden ostomenot (alv 22 %) kasvoivat edellisvuodesta noin 77 miljoonaa euroa. Muissa menoerissä muutokset olivat huomattavasti vähäisempiä.Tilaston liitteenä olevissa tietokantatalukoissa ei ole esitetty passiiviyksiköiden tuloksia.

MVL:n alaiset tulot, menot, varat ja velat yhteensä milj. euroa. Tiedot erikseen aktiiviyrityksiltä ja passiiviyksiköiltä

Tiedot MVL:n mukaan verovelvolliset
Kaikki yhteensä Maatilarekisteriin kuuluvat Muut (ns. passiiviyksiköt)
Vuosi Vuosi Vuosi
2004 2005 2004 2005 2004 2005
Yritysten/yksiköiden lukumäärä 145062 145472 68896 66830 76166 78642
Maataloustuotteiden myyntitulot yht. 2324 2298 2233 2199 91 99
- Eläinten myyntitulot, alv 22 % 592 631 579 611 13 20
- Jaksotetut Eläinten myyntitulot 12 12 8 8 4 4
- Muut myyntitulot, alv 22 % 295 324 257 284 37 39
- Kotieläintuotteiden myyntitulo, alv 17% 919 847 904 833 15 14
- Kasvinviljelytuott. myyntitulo, alv 17% 506 496 484 471 22 25
Majoituspalvelut ym., alv 8% 21 23 17 18 4 5
Maataloustuet 1745 1786 1709 1748 35 38
Tasausvarausten suora tuloutus 40 48 34 41 5 6
Muut tulot, alv 0% 181 190 68 66 113 124
Tulot yhteensä 4310 4345 4061 4073 249 272
Palkkamenot 112 114 107 108 5 6
Ostomenot, alv 22 % 1388 1465 1335 1406 53 59
Jaksotetut eläinten hankintamenot 6 7 6 6 1 0
Ostomenot, alv 8 ja 17% 464 457 454 447 10 10
Muut menot, alv 0 % 466 482 433 448 33 34
Poistot 473 463 450 439 23 23
- Rakennukset 95 94 87 87 7 7
- Koneet ja kalusto 358 348 344 334 14 14
- Ojat, sillat yms. 21 21 19 19 2 2
Tehty tasausvaraus 159 144 155 140 4 4
Menot yhteensä 3068 3126 2939 2988 129 137
Voitto 1243 1219 1122 1084 120 135
Korjauserät 5 -6 0 -12 5 5
Maatalouden velkojen korot 103 105 97 99 6 6
Tulos maataloudesta 1145 1109 1025 974 120 135
Maatalouden varat 4366 4598 3901 4089 466 508
Maatalouden velat 2797 2909 2672 2789 125 120

Perusjoukkoon kuuluvien maatilayritysten tuloista 43 % muodostui maataloustuista. Eläintuloilla tarkoitetaan sekä teuraaksi että pitoeläimiksi myytyjä eläimiä. Maatalouden ostomenoilla tarkoitetaan kaikkia maatilojen arvonlisäveronalaisten tuotantopanosten hankintamenoja. Muut menot koostuvat lähinnä maatalouden eläke- ja vakuutusmaksuista, sekä maan vuokrista.

Tulojen ja menojen suhteelliset osuudet kokonaistuloista ja menoista

Tulojen ja menojen suhteelliset osuudet kokonaistuloista ja menoista

2.2. Tilakohtainen tarkastelu

Alueittain

Vuoden 2005 tilastossa tarkin alueittainen tarkastelu on tehty kuntatasolla, tosin kuntatason tietoja ei ole luokiteltu enää muihin ryhmiin, kuten tuotantosuunnan mukaan. Muina alueluokkina käytetään maakuntaa ja EU-tukialuetta. Kuntatasoa isommat alueluokitellut tietokantataulut on laadittu pääsääntöisesti vähintään kahdessa ulottuvuudessa, esimerkiksi maakunnan ja tuotantosuunnan mukaan.

Keski-Pohjanmaan maakunta erottuu maatalouden tuloksen suhteen selkeästi muista maakunnista. Kun Keski-Pohjanmaalla tilakohtainen tulos yltää yli 25500 euroon, niin muissa maakunnissa jäädään alle 20000 euroon. Alhaisimmaksi tulos jää Etelä-Savossa. Vaikka Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla tilakohtainen peltoala on yli 40 ha, niin maatalouden tulos jää näissä maakunnissa 11800 -12600 euroon.

Eri tuotantosuuntien suhteellinen osuus tilojen määrästä maakunnassa vaikuttaa selvästi siihen, kuinka suuri on maakunnan keskimääräinen tulos maataloudesta. Kun Keski-Pohjanmaalla maatilayritysten päätuotantosuunta on 55 %:lla lypsykarjatalous ja 13 %:lla viljantuotanto, niin Itä-Uudellamaalla vastaavasti lypsykarjatalous on päätuotantosuuntana 11 %:lla yrityksiä ja peräti 73 % yrityksistä voidaan luokitellaan viljatilaksi.

Maatilayrityksistä 30 % sijaitsee B tukialueella. Tukialueiden väliset erot maatalouden keskimääräisen tuloksen suhteen eivät ole niin suuria kuin maakuntien välillä. Tosin B alueen keskimääräinen tulos on noin yli 4000 eu-roa alhaisempi kuin C2 ja C3 alueilla.

Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot EU-tukialueittani vuonna 2005

Tiedot EU-tukialue
  Koko maa A B C1 C2 C2P C3 C4
01 Maatilayritysten lukumäärä 66830 8397 19752 15796 17752 1908 2669 556
- osuus kaikista yrityksistä % 100 13 30 24 27 3 4 1
02 Tilojen lukumäärä otoksessa 6235 787 1724 1436 1766 211 274 37
13 Tulot yhteensä € 60942 67751 58126 56183 65696 59510 62469 39240
20 Menot yhteensä € 44718 51698 43848 41055 46641 42157 43399 27985
24 Tulos maataloudesta € 14569 14420 12853 13514 17162 15463 17095 9709
44 Viljelty pelto ha (* 33 44 34 29 32 28 26 15

Omistusmuodon mukaan

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto 2005 perusjoukkoon kuului kaikkiaan 66830 maatilayritystä, joista luonnollisten henkilöiden omistuksessa oli 60124 yritystä, verotusyhtymien omistuksessa 4083 yritystä, kuolinpesien omistuksessa 2592 yritystä ja loput 31 yritystä olivat muiden juridisten omistusmuotojen hallinnassa. Verotusyhtymien omistamat tilat olivat selkeästi muita ryhmiä suurempia: kyseisten omistajien yrityksissä myös tulot, menot ja tulos maataloudesta olivat keskimääräistä tasoa korkeammalla.

Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot juridisen muodon mukaan vuonna 2005

Tiedot Juridinen muoto
  Koko maa Luonnollinen henkilö Verotusyhtymä Kuolinpesä Muut
01 Maatilayritysten lukumäärä 66830 60124 4083 2592 31
- osuus kaikista yrityksistä % 100 90 6 4 0
02 Tilojen lukumäärä otoksessa 6235 5616 441 171 ...
13 Tulot yhteensä € 60942 60749 84617 27855 84105
20 Menot yhteensä € 44718 44504 62883 20747 71381
24 Tulos maataloudesta € 14569 14428 21688 6665 10238
44 Viljelty pelto ha 33 33 43 20 36

Tulokset ikäryhmittäin

Ikäryhmittäinen tarkastelu koskee vain luonnollisten henkilöiden omistamia maatilayrityksiä. Yritykset on jaettu omistajan iän mukaan 10 vuoden välein kuuteen ryhmään. Aiemmassa Maatilatalouden yritys- ja tulotilastossa käytettiin vain neljää ikäryhmää. Suurin luokka löytyy ikävälistä 45-55 vuotta, johon ryhmään kuuluu 33 % kaikista maatilayrityksistä. Maatalouden tulos on keskimäärin korkein ikäryhmässä 35 - 45 vuotta, kun taas suurimmat tilat löytyvät ryhmästä 25-35 vuotta. Alle 25 vuotta vanhoja viljelijöitä on vain noin yksi prosentti kaikista viljelijöistä.

Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot ikäryhmittäin luonnollisten henkilöiden omistamissa yrityksissä vuonna 2005

Tiedot Ikäryhmä
  Yhteensä Alle 25 vuotta 25 - 35 vuotta 35 - 45 vuotta 45 - 55 vuotta 55 - 65 vuotta Yli 65 vuotta
01 Maatilayritysten lukumäärä 60124 433 5051 15059 19711 16422 3448
- osuus kaikista yrityksistä % 100 1 8 25 33 27 6
02 Tilojen lukumäärä otoksessa 5616 42 508 1556 1911 1338 261
13 Tulot yhteensä € 60749 57832 79640 79619 61772 44681 21714
20 Menot yhteensä € 44504 46568 61896 59484 44594 31459 14955
24 Tulos maataloudesta € 14428 9205 15053 17595 15233 12171 6484
44 Viljelty pelto ha 33 33 42 40 33 27 19

Tuotantosuunnan mukaiset tulokset

Noin 42 %:lla maatilayrityksistä päätuotantosuunta on viljantuotanto. Kyseisten maatilojen peltoala on noin 31 ha ja yritysten tulos jää keskimäärin 7500 euroon. Sika- ja siipikarjataloutta harjoittavien maatilojen keskikoko on 50 ha molemmin puolin ja maatalouden tulos ylittää molemmissa ryhmissä 30000 euron rajan. Lypsykarjatalous on päätuotantosuunta noin 24 %:lla perusjoukon yrityksiä. Näissä yrityksissä maatalouden tulos on hieman yli 28000 euroa. Eri tuotantosuuntien tulokset on esitetty tietokantatauluissa sekä maakunnittain että EU-tukialueen mukaan.

Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tuotantosuunnittain vuonna 2005

Tiedot Tuotantosuunta
  Kaikki yhteensä 1.Lypsykarja talous 2.Liha- ym naudat 3.Sika talous 4.Siipikarja talous 5.Lampaat, vuohet, hevoset 6.Viljanviljely 7.Muu kasvituotanto 8.Muu tuotanto
01 Maatilayritysten lukumäärä 66830 16273 4359 3048 874 2171 28018 11665 422
- osuus kaikista yrityksistä % 100 24 7 5 1 3 42 17 1
02 Tilojen lukumäärä otoksessa 6235 2412 645 545 153 111 1470 865 34
13 Tulot yhteensä € 60942 99687 77607 171288 192743 21663 31957 40409 18870
20 Menot yhteensä € 44718 68668 58582 136536 154562 19027 23617 30451 14742
24 Tulos maataloudesta € 14569 28117 16598 30683 34266 1859 7480 9017 3443
44 Viljelty pelto ha 33 40 38 55 48 13 31 24 10

Tilakoon mukaiset tulokset

62 prosentilla perusjoukon maatilayrityksissä tilakoko jää välille 10 - 50 ha. Maatalouden tulos kasvaa lähes samassa suhteessa tilakoon kanssa, tosin hehtaaria kohti mitattuna paras tulos saavutetaan ryhmässä 30 - 50 ha.

Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tilakokoluokittain vuonna 2005

Tiedot Tilakoko
  Kaikki yhteensä 0- 4,9 ha 5- 9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha Yli 100 ha
01 Maatilayritysten lukumäärä 66830 4269 8181 15587 11845 13968 10395 2585
- osuus kaikista yrityksistä % 100 6 12 23 18 21 16 4
02 Tilojen lukumäärä otoksessa 6235 295 401 883 893 1443 1616 704
13 Tulot yhteensä € 60942 10388 11288 23387 45025 76373 130251 238878
20 Menot yhteensä € 44718 8590 8997 16985 31293 53997 96331 188478
24 Tulos maataloudesta € 14569 1584 2005 5824 12489 20218 30251 44440
44 Viljelty pelto ha 33 3 8 15 25 39 68 139
Tulos hehtaaria kohti € 441 469 266 394 505 523 445 319

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2005, 2. Yrityskohtaiset tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2005/mmtal_2005_2007-12-12_kat_002_fi.html