Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.5.2013

Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012

År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från året innan. Antalet övernattningsdygn översteg 20 miljoner, vilket är rekord. I likhet med året innan var en ökning av den utländska efterfrågan draglok för tillväxten. Övernattningarna av utländska turister ökade med 5 procent, medan övernattningarna av finska turister var på samma nivå som året innan. År 2012 bokfördes 20,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i Finland, av vilka 14,5 miljoner var övernattningar av finländska turister och 5,8 miljoner övernattningar av utländska turister. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2012/2011

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2012/2011

Ryska turister största gruppen i inkvarteringsanläggningar år 2012

De ryska turisterna har varit den största gruppen av utländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland fr.o.m. år 2006 och år 2012 bokfördes 1,5 miljoner övernattningsdygn av ryska turister, dvs. 17 procent fler än året innan. De ryska turisternas andel av alla utländska turisters övernattningar var 26 procent. Följande i ordningen var svenskarna och tyskarna. Antalet övernattningar för båda grupperna uppgick till omkring en tredjedel av de ryska turisternas övernattningar, dvs. drygt 0,5 miljoner övernattningsdygn. Svenskarnas övernattningar minskade med 2,7 procent och tyskarnas med 1,3 procent från året innan. Däremot vände britternas övernattningar uppåt med 4 procent år 2012, efter tre års tillbakagång. För dem statistikfördes något under 406 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar. De estniska och franska turisternas övernattningar steg till drygt 200 000 dygn var, dvs. en ökning med 2–3 procent från året innan. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel minskade spanjorernas och italienarnas övernattningar mest; de minskade under hela fjolåret. I inkvarteringsanläggningarna bokfördes för spanjorernas del 26 procent och för italienarnas del 16 procent färre övernattningar än år 2011.

Antalet övernattningar som gjordes av turister från EU-länder blev något på minus år 2012, vilket delvis kan förklaras av den kraftiga nedgången i spanjorernas och italienarnas övernattningar. Totalt statistikfördes något under 2,9 miljoner övernattningar av turister från EU-länder, dvs. 1,7 procent färre än år 2011. Däremot ökade antalet övernattningar av asiatiska turister betydligt, med närmare 10 procent. För japanerna bokfördes hela 20,8 procent och för kineserna 8,6 procent fler övernattningar än året innan. Antalet övernattningar av sydkoreaner ökade med 6,7 procent och av taiwaneser med drygt en procent, medan antalet övernattningar av indier minskade med en femtedel från år 2011.

Förändring i övernattningar 2012/2011, %

Förändring i övernattningar 2012/2011, %

Antalet hotellövernattningar 16,3 miljoner

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till 16,3 miljoner dygn år 2012, vilket var en ökning med 2,1 procent från år 2011. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 11,4 miljoner dygn. Detta var 0,8 procent fler än året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 5,4 procent och uppgick till något under 4,9 miljoner övernattningsdygn på hotell.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 52,6 procent i hela landet år 2012. Året innan var det nästan samma, dvs. 52,9 procent. Genomsnittspriset på hotellrum vände uppåt år 2011, då det var 88 euro. År 2012 steg genomsnittspriset på hotellrum till närmare 91 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Regional utveckling av övernattningar år 2012

Den överlägset största tillväxtprocenten i övernattningar mättes år 2012 i landskapet Södra Karelen, där också inkvarteringsanläggningarnas kapacitet ökade kraftigt. Övernattningarna i Södra Karelen ökade med 26,3 procent, medan övernattningarna i Norra Karelen ökade näst mest, med 6,4 procent. I Mellersta Finland och Lappland uppnåddes en tillväxt på närmare 5 procent. Däremot minskade övernattningarna i Mellersta Österbotten med 7,2 procent, i Egentliga Finland med 5,7 procent samt på Åland med 5,0 procent. Sett till antalet ökade övernattningarna i inkvarteringsanläggningar mest i Södra Karelen och Lappland, med drygt 100 000 övernattningsdygn fler vardera jämfört med år 2011.

De utländska turisternas andel av alla övernattningar var 47 procent i Södra Karelen, 45 procent i Nyland och 41 procent i Lappland. I dessa landskap var också antalet ryska övernattningar störst. I Nyland bokfördes drygt 420 000 ryska övernattningar, i Södra Karelen 250 000 och i Lappland något under 120 000.

I Kymmenedalen var utlänningarnas andel av alla övernattningar 29 procent och i Södra Savolax något under 24 procent. I övriga landskap i Fasta Finland gjordes högst var femte övernattning av en utländsk turist.

Förändring i övernattningar landskapsvis 2012/2011,%

Förändring i övernattningar landskapsvis 2012/2011,%

Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet ökade år 2012

Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgades år 2012 i och med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 om turismstatistik, enligt vilken uppgifterna samlas in från de anläggningar som har minst 20 bäddplatser eller husvagns-/bilplatser med eluttag. Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgades med mindre inkvarteringsanläggningar än tidigare. År 2012 ökade antalet inkvarteringsanläggningar som statistikförs med drygt 100 anläggningar, omkring 3 000 rum och över 8 000 bäddplatser. Sett till antalet gällde de största förändringarna stugbyar, hotell och vandrarhem. På grund av ändringen är kapacitetsuppgifterna inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år.

År 2012 omfattade statistiken totalt 1 427 inkvarteringsanläggningar: 682 hotell, 157 resandehem, 286 stugbyar, 246 campingplatser och 56 vandrarhem. Stugbyar med hotellstandard räknas till hotell. I inkvarteringsanläggningarna fanns 66 418 rum (eller stugor) med sammanlagt 161 632 bäddplatser. Förutom rums- och bäddkapacitet hade inkvarteringsanläggningarna 21 261 husvagns-/bilplatser med eluttag. Av dessa fanns 16 652 på campingplatser. 

Då inkvarteringsanläggningarnas kapacitet granskas enligt antal rum omfattar statistiken 1 057 anläggningar med färre än 50 rum och 370 anläggningar med minst 50 rum år 2012. Mätt med bäddkapacitet fanns det 976 inkvarteringsanläggningar med färre än 100 bäddplatser och totalt 451 anläggningar med minst 100 bäddplatser.

År 2012 fanns det 1 073 inkvarteringsanläggningar som hade öppet hela året och 354 anläggningar som hade öppet en del av året. Av de senare var största delen campingplatser och stugbyar.


Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (470,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/matk_2012_2013-05-31_tie_001_sv.html