Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.3.2015

Vaihtotase ylijäämäinen, pääomaa vietiin vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä

Ylijäämäinen ensitulon tili ja kauppatase käänsivät vaihtotaseen ylijäämäiseksi vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. Rahoitustaseen puolella pääomaa vietiin ulkomaille. Koko vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan vaihtotase pysyi alijäämäisenä ja yrityskaupat kasvattivat pääoman tuontia.

Vaihtotase ylijäämäinen vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä

Vaihtotaseen ylijäämä oli 0,4 miljardia euroa vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä, mikä johtui ylijäämäisestä kauppataseesta ja ensitulon tilistä.

Maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,4 miljardia euroa ylijäämäinen, kun tavaranvienti oli 14,2 miljardia euroa ja tuonti 13,8 miljardia euroa. Palveluiden vienti 2014 viimeisellä neljänneksellä oli 5,4 miljardia ja tuonti 5,6 miljardia euroa. Palveluiden vienti laski useimmissa palveluerissä lukuunottamatta televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalveluita, jotka kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna. Tavara-ja palvelukaupassa sekä viennin että tuonnin tasot laskivat vuoden 2013 viimeisen neljänneksen tasosta, joskin tuonti väheni molemmissa erissä vientiä enemmän.

Ensitulon tili oli vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä 0,5 miljardia ylijäämäinen, mikä selittyy sijoitustuloilla. Suomeen maksetut sijoitustulot olivat arvoltaan 3 miljardia ja ulkomaille maksetut sijoitustulot olivat 2,6 miljardia euroa. Sijoitustuloja ovat muun muassa korot ja osingot.

Suomen vaihtotase ja kauppatase, 12 kk liukuva summa

Suomen vaihtotase ja kauppatase, 12 kk liukuva summa

Pääomaa vietiin vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä

Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä Suomesta vietiin pääomaa ulkomaille nettomääräisesti 1,9 miljardia euroa. Pääomaa vietiin eniten muina sijoituksina (lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina), yhteensä 4,6 miljardia euroa. Vastaavasti pääomaa tuotiin eniten arvopaperisijoituksina, yhteensä 1,5 miljardia euroa.

Pääomaa palautui ulkomailta Suomeen 0,9 miljardia euroa arvopaperisijoituksina. Suomalaiset sijoittajat kotiuttivat arvopaperisijoituksiaan etenkin ulkomaisista osakkeista ja rahamarkkinapapereista ja vastaavasti kasvattivat sijoituksiaan joukkovelkakirjalainoissa.

Ulkomaiset sijoittajat lisäsivät sijoituksiaan suomalaisissa arvopapereissa 0,6 miljardilla eurolla. Sijoitukset suomalaisissa rahamarkkinapapereissa kasvoivat, kun taas ulkomaiset sijoittajat vetivät pois sijoituksiaan Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista sekä suomalaisista joukkovelkakirjalainoista.

Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,9 miljardia euroa. Suorien sijoitusten saamiset kasvoivat 1,5 miljardilla eurolla, kun taas velat kasvoivat 2,4 miljardilla eurolla. Muina sijoituksina pääomaa vietiin Suomesta ulkomaille nettomääräisesti 4,6 miljardin euron arvosta.

Taulukko 1. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä, miljardia euroa

  Sijoituskanta 30.9.2014 Rahoitustaloustoimet Hintamuutokset Valuuttakurssien ja muiden arvostuserien muutokset Sijoituskanta 31.12.2014
Rahoitustase 3,6 1,9 -3,8 -0,8 0,8
Saamiset 716,9 -33,6 40,7 -0,4 723,6
Velat 713,3 -35,5 44,5 0,5 722,8
Suorat sijoitukset 31,1 -0,9 -1,0 -3,3 25,9
Saamiset 138,5 1,5 -0,9 -3,6 135,5
Velat 107,4 2,4 0,2 -0,3 109,6
Arvopaperisijoitukset -2,7 -1,5 -1,7 3,2 -2,7
Saamiset 279,8 -0,9 1,8 3,4 284,0
Velat 282,5 0,6 3,5 0,2 286,8
Muut sijoitukset -42,3 4,6 0,0 -0,9 -38,6
Saamiset 175,7 -9,4 0,0 -0,1 166,1
Velat 218,0 -14,0 0,0 0,7 204,7
Johdannaiset 8,9 -0,4 -1,1 0,0 7,5
Valuuttavaranto 8,5 0,1 0,0 0,1 8,8

Vaihtotase alijäämäinen, pääomaa tuotiin eniten suorina sijoituksina vuonna 2014

Ennakollisten tietojen mukaan vuonna 2014 vaihtotaseen alijäämä oli 3,8 miljardia euroa. Vaihtotaseen tuloissa ja menoissa ei ollut merkittävää muutosta vuoden 2013 tasoihin verrattuna. Kauppatasetta lukuun ottamatta vaihtotaseen alaerät olivat alijäämäisiä.

Maksutaseen mukainen kauppatase vuonna 2014 oli 0,7 miljardia euroa ylijäämäinen ja palvelutase oli 1,5 miljardia euroa alijäämäinen. Yhteenlasketussa tavara-ja palvelukaupassa tuonti laski vientiä enemmän. Palveluiden vienti laski lähes kaikissa alaerissä. Televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalveluissa vienti kasvoi edellisvuodesta. Myös palveluiden tuonti vähentyi suurimmassa osassa palveluita.

Ensitulon tili oli 0,5 miljardia alijäämäinen, kun tuloja oli 14 miljardia euroa ja menoja 14,6 miljardia euroa. Vuonna 2013 ensitulon tili oli 0,3 miljardia ylijäämäinen. Ensitulon tilistä merkittävin erä on sijoitustulo, joita maksettiin Suomeen 12,5 miljardia euroa ja Suomesta ulkomaille 13,5 miljardia euroa.

Tulojen uudelleenjaon tili oli 2,5 miljardia euroa alijäämäinen. Tulojen uudelleenjakoon sisältyvät muun muassa maksut kansainvälisille järjestöille.

Yrityskaupat kasvattivat velkaa vuonna 2014

Ennakkotietojen mukaan Suomeen tuotiin pääomaa nettomääräisesti 9,3 miljardin euron arvosta vuonna 2014.

Nettomääräisesti pääomaa tuotiin ulkomailta Suomeen eniten suorina sijoituksina, 13,6 miljardia euroa. Suorien sijoitusten velan kasvu edellisvuoteen verrattuna selittyy pääasiassa yrityskauppojen elpymisellä. Suorien sijoitusten saamiset olivat vuoden 2014 lopussa 135,5 miljardia euroa ja velat 109,6 miljardia euroa. Suoriin sijoituksiin liittyvä nettovarallisuusasema on selvästi supistunut vuoden 2014 aikana, mikä selittyy pääasiassa konsernin sisäisten lainojen muutoksilla.

Pääomaa vietiin Suomesta ulkomaille nettomääräisesti eniten arvopaperisijoituksina, 5,5 miljardia euroa. Suomesta tehtiin ulkomaille arvopaperisijoituksia 13,3 miljardin euron edestä, mikä oli seurausta pääasiassa suomalaisten rahalaitosten ja Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen sijoituksista ulkomaisiin noteerattuihin osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin sekä työeläkelaitosten sijoituksista ulkomaisiin rahasto-osuuksiin. Ulkomailta sijoitettiin suomalaisiin arvopapereihin 7,8 miljardin euron arvosta. Ulkomaiset sijoittajat ostivat etenkin rahalaitosten ja muiden rahoitusta välittävien laitosten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja.

Vuoden 2014 lopussa Suomella oli saamisia ulkomailta 723,6 miljardia euroa ja velkoja ulkomaille 722,8 miljardia euroa. Suomen ulkomainen nettovarallisuusasema laski vuoden 2013 lopun 9,7 miljardista eurosta 0,8 miljardiin euroon vuoden 2014 lopussa. Tämä selittyy pääasiassa suorien sijoitusten ulkomaisen velan kasvulla.

Uudistuksia maksutaseen kirjauksissa

Kansainvälisten ohjeiden mukaan maksutaseeseen on nyt kirjattu eurosetelien liikkeeseen laskuun ja kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät saamiset ja velat vuodesta 2006 alkaen. Kirjaus kohdistui muihin sijoituksiin. Vuoden 2014 lopussa kirjaus supisti Suomen nettovarallisuusasemaa 5,2 miljardia euroa.

Ensitulon korkoihin lisättiin Euroopan keskuspankilta saatu korkotuotto, joka liittyy eurosetelien kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä.

Eroavaisuudet maksutaseen ja kansantalouden tilinpidon vaihtotaseessa

Kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen mukainen vaihtotase eroavat vielä hieman, vaikka määritelmällisesti kyseessä on sama erä. Erot johtuvat lähdetietojen versioista ja joidenkin erien (tuotannolliset palvelut, välilliset rahoituspalvelut) eriävästä käsittelytavasta sekä poikkeavista julkaisuajankohdista.

Taulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain vuonna 2014, miljardia euroa

Korjattu 13.3.2015, klo 15:00. Korjattu luku on merkitty punaisella.
Saamiset ja velat Sijoituskanta 31.12.2013 Rahoitustaloustoimet Hintamuutokset Valuuttakurssien ja muiden arvostuserien muutokset Sijoituskanta 31.12.2014
Rahoitustase 9,7 -9,3 -5,6 6,0 0,8
Saamiset 651,4 -59,5 116,7 15,1 723,6
Velat 641,7 -50,3 122,3 9,1 722,8
Suorat sijoitukset 44,9 -13,6 -9,1 3,7 25,9
Saamiset 139,3 0,4 -8,7 4,5 135,5
Velat 94,4 14,0 0,4 0,8 109,6
Arvopaperisijoitukset -14,0 5,5 0,0 5,8 -2,7
Saamiset 250,9 13,3 11,1 8,8 284,0
Velat 264,9 7,8 11,1 3,0 286,8
Muut sijoitukset -34,4 -0,2 0,0 -4,0 -38,6
Saamiset 167,7 -3,4 0,0 1,9 166,1
Velat 202,1 -3,2 0,0 5,9 204,7
Johdannaiset 5,0 -0,7 3,3 -0,1 7,5
Valuuttavaranto 8,2 –0,2 0,0 0,6 8,8

Suomen maksutase tammikuussa 2015

Vaihtotase oli tammikuussa 0,5 miljardia alijäämäinen. Vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana vaihtotase oli 0,7 miljardia euroa alijäämäinen. Vaihtotaseen 12 kuukauden liukuva summa oli 3,6 miljardia alijäämäinen.

Tammikuussa 2015 ulkomaiset rahoitusvelat kasvoivat enemmän kuin rahoitussaamiset, pääomaa siis tuotiin nettomääräisesti. Suomeen tuotiin nettomääräisesti pääomaa yhteensä 2,5 miljardia euroa. Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 4,4 miljardia euroa ja arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 2,2 miljardia euroa.

Tammikuun 2015 lopussa nettovarallisuusasema oli -2,6 miljardia euroa, kun ulkomailta Suomeen saamisia oli 784,3 mrd. euroa ja velkoja Suomesta ulkomaille oli 786,9 mrd. euroa. Suomen nettovarallisuusasema kääntyi negatiiviseksi maksutaseeseen tehtyjen eurosetelikirjausten takia.

Helmikuun 2015 tiedot julkistetaan 15.4.2015.

Ulkomainen nettovarallisuus kuukausittain

Ulkomainen nettovarallisuus kuukausittain

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (334,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/01/mata_2015_01_2015-03-13_tie_001_fi.html