Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 20.11.2020

Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 1,0 procent under januari–september 2020

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 1,0 procent under januari–september 2020 från motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 3,3 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 17,8 miljarder euro och statsandelar till 8,1 miljarder euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 1,0 procent medan verksamhetsintäkterna minskade med 1,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2020 Förändring, % 2020 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 4 876 -3,3 12 118 -1,2
Verksamhetens kostnader totalt 28 692 1,0 11 875 1,0
Årsbidrag 2 650 162,7 184 -58,5
Lånestock 19 312 3,1 5 210 21,2
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringen har beräknats jämfört med motsvarande period året innan.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var totalt 28,7 miljarder euro under januari–september 2020. Jämfört med motsvarande period året innan var ökningen 1,0 procent. Kommunernas externa verksamhetsintäkter uppgick till 4,9 miljarder euro. Verksamhetsintäkterna minskade med 3,3 procent. Verksamhetsbidraget försvagades med 0,4 miljarder euro och var -23,6 miljarder euro.

Kommunerna fick 17,8 miljarder euro i skatteinkomster under de tre första kvartalen 2020. Summan var 4,2 procent större än under motsvarande period året innan. Kommunerna fick 8,1 miljarder euro i statsandelar, vilket är en ökning med 20,7 procent. Skattefinansieringen, som utgörs av skatteinkomster och statsandelar, var i genomsnitt 4 712 euro per invånare i kommunerna i Fasta Finland. 1) Årsbiraget ökade med 1,6 miljarder euro till 2,7 miljarder euro.

Kommunernas investeringsutgifter uppgick under januari–september till 2,8 miljarder euro, vilket var en ökning med 11,6 procent från januari–september året innan. Kommunernas sammanlagda lånestock minskade under tredje kvartalet 2020 med 1,9 procent jämfört med situationen i slutet av föregående kvartal. I slutet av september var lånestocken 19,3 miljarder euro. Den genomsnittliga lånestocken per invånare uppgick till 3 514 euro. 2)

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna i Fasta Finland var under januari–september 2020 totalt 11,9 miljarder euro och de externa verksamhetsintäkterna 12,1 miljarder euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 1,0 procent jämfört med motsvarande period året innan, medan verksamhetsintäkterna minskade med 1,2 procent.

Samkommunernas investeringsutgifter var under de tre första kvartalen 2020 totalt 0,9 miljarder euro. Investeringsutgifterna var 13,4 procent mer än under januari–september året innan. I slutet av september var lånestocken 5,2 miljarder euro och den ökade fr.o.m. början av juli med 3,2 procent.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland. Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning, publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2019.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2019.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/03/ktan_2020_03_2020-11-20_tie_001_sv.html