Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2018

Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 2,1 procent under januari–september 2018

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 2,1 procent större under januari–september 2018 än under motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 1,8 procent. Kommunerna fick 18,0 miljarder euro i skatteinkomster och 6,6 miljarder euro i statsandelar. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 6,6 procent och verksamhetsintäkterna med 5,0 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 70 samkommuner i Fastlandsfinland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2018 Förändring, % 2018 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 4 972 -1,8 11 233 5,0
Verksamhetens kostnader totalt 27 039 2,1 10 643 6,6
Årsbidrag 3 058 -6,3 539 -17,9
Lånestock 15 733 3,8 3 791 17,5
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringen har beräknats jämfört med motsvarande period året innan.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Under de tre första kvartalen 2018 var de externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland 27,0 miljarder euro. Jämfört med motsvarande period året innan var verksamhetskostnaderna 2,1 procent större. De externa verksamhetsintäkterna minskade för sin del med 1,8 procent och uppgick till 5,0 miljarder euro.

Under januari–september 2018 var kommunernas skatteinkomster 3,1 procent större än året innan. Statsandelarna minskade med 0,2 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 18,0 miljarder euro och statsandelar till 6,6 miljarder euro. Skattefinansieringen, som utgörs av de här två posterna, var i genomsnitt 4 488 euro per invånare i kommunerna i Fasta Finland. 1) Årsbidraget försvagades med 6,3 procent till 3,1 miljarder euro från året innan.

Kommunernas investeringsutgifter uppgick till 2,2 miljarder euro under januari–september. Ökningen var 5,5 procent från året innan. Lånestocken minskade med 1,0 procent från slutet av föregående kvartal och uppgick till 15,7 miljarder euro i slutet av september. Lånestocken per invånare var 2 869 euro. 2)

Under januari–september i år ökade verksamhetskostnaderna exkl. interna poster för samkommunerna i Fasta Finland med 6,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna ökade med 5,0 procent. Samkommunernas verksamhetskostnader var 10,6 miljarder euro och verksamhetsintäkter 11,2 miljarder euro.

Samkommunernas investeringsutgifter var 0,7 miljarder euro under januari–september år 2018. Detta var 17,2 procent mer än under de tre första kvartalen året innan. I slutet av september var lånestocken 3,8 miljarder euro, vilket innebar en ökning på 3,0 procent från slutet av föregående kvartal.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland. Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning, publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2017.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2017.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/03/ktan_2018_03_2018-11-30_tie_001_sv.html