Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 25.8.2017

Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland minskade med 3,0 procent under januari–juni 2017

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 3,0 procent mindre under januari–juni 2017 än under motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 7,0 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 11,3 miljarder euro och statsandelar till 4,4 miljarder euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 9,2 procent och verksamhetsintäkterna med 7,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2017 Förändring, % 2017 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 3 506 -7,0 7 193 7,4
Verksamhetens kostnader totalt 17 820 -3,0 6 677 9,2
Årsbidrag 1 877 28,2 482 -11,2
Lånestock 15 693 5,7 3 199 7,0
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringen har beräknats jämfört med motsvarande period året innan.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Under första halvåret 2017 var verksamhetskostnaderna exklusive interna poster för kommunerna i Fasta Finland 17,8 miljarder euro. Detta var en minskning med 3,0 procent jämfört med första halvåret året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 7,0 procent till 3,5 miljarder euro.

Kommunernas skattefinansiering totalt ökade med 0,8 procent från året innan och uppgick till 15,8 miljarder euro under januari–juni år 2017. Skattefinansieringen utgörs av kommunernas egna skatteintäkter, som ökade med 2,0 procent, och av statsandelar, som minskade med 2,2 procent. Skattefinansieringen var
2 883 euro per invånare. 1) Årsbidraget ökade med 28,2 procent och uppgick till 1,9 miljarder euro.

Under januari–juni 2017 var investeringsutgifterna för kommunerna i Fasta Finland 1,1 miljarder euro, vilket var 3,4 procent mindre än under januari–juni 2016. I slutet av juni var lånestocken 15,7 miljarder euro och den ökade med 0,3 procent jämfört med slutet av föregående kvartal. Kommunernas lånestock per invånare uppgick till 2 867 euro. 2)

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna i Fasta Finland uppgick till totalt 6,7 miljarder euro och de externa verksamhetsintäkterna till 7,2 miljarder euro under de två första kvartalen 2017. Jämfört med motsvarande period året innan ökade verksamhetskostnaderna med 9,2 procent och verksamhetsintäkterna med 7,4 procent. Årsbidraget minskade med 11,2 procent från året innan och var 0,5 miljarder euro.

Samkommunernas investeringsutgifter uppgick till 0,4 miljarder euro under januari–juni. Jämfört med januari–juni 2016 ökade investeringsutgifterna med 20,2 procent. I slutet av andra kvartalet var samkommunernas lånestock 3,2 miljarder euro, vilket var 2,5 procent mer än i slutet av föregående kvartal.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland.

Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar. Kvartalsvisa urvalsuppgifter publiceras inte kommunvis eller samkommunvis.

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2016.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2016.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.08.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/02/ktan_2017_02_2017-08-25_tie_001_sv.html