Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 25.11.2016

Kommunernas verksamhetskostnader 27,4 miljarder euro under januari–september 2016

Under januari–september år 2016 var kommunernas externa verksamhetskostnader 27,4 miljarder euro och verksamhetsintäkterna 5,6 miljarder euro. Kommunerna fick totalt 24,0 miljarder euro i skattefinansiering. Samkommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 9,3 miljarder euro och verksamhetsintäkterna till 10,0 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  Kommuner Samkommuner
Totalt Totalt
Verksamhetens intäkter totalt 5 614 10 016
Verksamhetens kostnader totalt 27 444 9 301
Årsbidrag 2 683 654
Lånestock 14 899 3 029
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Kommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 27,4 miljarder euro och verksamhetsintäkterna till 5,6 miljarder euro under januari–september 2016. Kommunernas skattefinansiering, som består av skatteinkomster och statsandelar, var 24,0 miljarder euro. När det gäller skattefinansieringen utgjorde skatteinkomsterna totalt 71,6 procent, dvs. 17,2 miljarder euro. Detta innebär att statsandelarnas andel var 28,4 procent, dvs. 6,8 miljarder euro. Kommunernas sammanlagda årsbidrag var 2,7 miljarder euro.

Under en period från och med början av år 2016 till slutet av september använde kommunerna 2,0 miljarder euro för investeringar. I slutet av tredje kvartalet uppgick lånestocken till totalt 14,9 miljarder euro. I slutet av kvartalet uppgick lånet till 2 730 euro per invånare. 1)

Samkommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 9,3 miljarder euro och verksamhetsintäkterna till 10,0 miljarder euro under januari–september 2016. Det sammanlagda årsbidraget var 0,7 miljarder euro.

Samkommunernas investeringsutgifter var sammanlagt 0,5 miljarder euro under de tre första kvartalen 2016. Lånestocken uppgick till totalt 3,0 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.

Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar. Kvartalsvisa uppgifter publiceras inte kommunvis eller samkommunvis.

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2015.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/03/ktan_2016_03_2016-11-25_tie_001_sv.html