Begrepp och definitioner

Fastighet

Med fastighet avses en enhet för ägande av jord- eller vattenområde som i fastighetsregistret antecknats som fastighet. Till fastigheten hör de byggnader och fasta anordningar som fastighetsägaren äger och som finns på fastigheten.

Kvartalsförändring

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Lägenhetsyta

I samband med prisstatistik över boendet avses med lägenhetsyta ytan på boningsrummen i lägenheten.

Marknadspris

Den slutliga köpesumman, dvs. det pris då efterfrågan och utbud möts.

Medelpris

Med medelpriset kan man komprimera informationen om gruppen av observationer till ett beskrivande mått genom att ange den genomsnittliga prisnivån på gruppen av observationer. I statistiken över bostadspriser används, beroende på statistik, antingen aritmetiska eller geometriska medelpriser.

Nominellt prisindex

Beskriver prisförändringen i förhållande till indexets bastidpunkt (jfr realprisindex).

Realpris

Pris som räknats utgående från priserna under ett visst basår och där effekterna av förändringarna i prisnivån har avlägsnats. Med realpris avses vanligen det nominella priset deflaterat med konsumentprisindexet.

Realprisindex

Anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (t.ex. 2000, 1983 eller 1970). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Småhustomt

I prisstatistiken över fastigheter har egnahemstomter, dvs. obyggda småhustomter definierats utgående från datainnehållet i fastighetsregistret enligt följande villkor: Fastigheten används för byggande av bostadshus och det finns inga byggnader på fastigheten. Fastigheten är inte heller belägen i ett strandplaneområde. Ifall fastigheten finns i ett byggnads- eller strandplaneområde ska plantypen vara avsedd för småhuskvarter, uppgifter om byggrätt finns i registret och exploateringstalet är under 0,5. I glesbygder kan det sista villkoret inte granskas eftersom plantypen och byggrätten inte har definierats i planeområdet i fråga.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/kas_sv.html